Logo
Wednesday, January 18, 2017
 
You are on: Home page

Faculty Staff

Acting Head of the Chair of Orthodox Theology: ks. dr Marek Ławreszuk

Faculty Professors: 

ks. archim. prof. dr Warsonofiusz Doroszkiewicz

ks. archim. dr Andrzej Borkowski

more

History of Chair of Orthodox Theology

W czerwcu 1999 r. Katedra zorganizowała konferencję naukową „Kościół Prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej”. W tym samym roku wydano po raz pierwszy zeszyt naukowy„Elpis” (będący kontynuacją czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem), w którym zamieszczono referaty wygłoszone na tej konferencji. W tym też roku akademickim Katedra współorganizowała I edycję Wszechnicy Kultury Prawosławnej (jest to cykl otwartych wykładów, odbywających się raz w miesiącu, mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat prawosławnej religii, kultury i sztuki).

W roku akademickim 1999/2000 Katedra zorganizowała i przeprowadziła kurs doskonalący dla nauczycieli religii prawosławnej. 12 lutego 2000r. Katedra po raz pierwszy obchodziła swoje święto patronalne (w dniu święta Trzech Hierarchów). W czerwcu 2000r. zorganizowano konferencję naukową związaną z jubileuszem 2000-lecia chrześcijaństwa: „Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”, z której materiały umieszczono w drugim numerze Elpisu, wydanym jeszcze w tym samym roku.

W roku akademickim 2000/2001 odbywały się zajęcia w studium teologii prawosławnej. Na przełomie roku 2000/2001 wydano trzeci numer Elpisu, zawierający oprócz wybranych referatów, katalog świątyń i duchowieństwa diecezji warszawsko-bielskiej. Po raz drugi, 12 lutego 2001r. Katedra obchodziła uroczyście swoje święto patronalne. W czerwcu 2001 roku Katedra zorganizowała konferencję naukową „Bogurodzica w teologii i kulcie Prawosławia”. Dnia 8.06.200 1r. odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomu Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Jego Eminencji ks. prof. dr hab. SAWIE, Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i Całej Polski, oraz kierownikowi Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Materiały z tej uroczystości umieszczono w wydanym w drugiej połowie 2001 roku czwartym numerze Elpisu. Jeszcze w tym samym roku wydano piąty numer Elpisu, z materiałami z czerwcowej konferencji naukowej.

W roku akademickim 2001/2002 Katedra nie prowadziła zajęć dydaktycznych. W miesiącu styczniu Katedra współorganizowała sympozjum teologiczne „Duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”. 12 lutego 2002r. po raz trzeci Katedra obchodziła swoje święto patronalne w dniu Trzech Świętych Hierarchów (Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego). Tradycyjnie w miesiącu czerwcu 2002 roku Katedra zorganizowała konferencję naukową „Św. Eucharystia w życiu prawosławnego chrześcijanina”. Jeszcze w tym samym roku Katedra wydała szósty zeszyt Elpisu, w którym zawarto materiały z wymienionych dwóch konferencji naukowych zorganizowanych w 2002 roku.

W roku akademickim 2002/2003 Katedra nie prowadziła zajęć dydaktycznych. 12 lutego 2003r. po raz czwarty Katedra obchodziła swoje święto patronalne w dniu Trzech Świętych Hierarchów (Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego). W kwietniu Katedra zorganizowała jednodniową konferencję teologiczną na temat Wielkiego Postu. W miesiącu maju Katedra była współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich - literatura, kultura, język”. Także jak co roku w końcu maja, Katedra zorganizowała konferencję naukową „Prawosławna eklezjologia”.

    W roku akademickim 2003/2004 Katedra nie prowadziła zajęć dydaktycznych. W końcu 2003 roku Katedra wydała siódmy zeszyt Elpisu (podwójny numer), w którym zawarto materiały z konferencji naukowych zorganizowanych w 2003 roku. 12 lutego 2004r. po raz piąty Katedra obchodziła swoje święto patronalne w dniu Trzech Świętych Hierarchów (Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego). Jednocześnie Katedra świętowała 5-lecie swojego istnienia (Katedrę Teologii Prawosławnej UwB powołano do życia dnia 5 marca 1999 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu w Białymstoku). W tym samym dniu Katedra Teologii Prawosławnej wraz z Zakładem Bioetyki i Antropologii Filozoficznej UwB zorganizowała jednodniową konferencję naukową „Współczesne zagrożenia osoby ludzkiej”. Także jak co roku na początku czerwca, Katedra zorganizowała konferencję naukową „Prawosławna eschatologia”.

W roku akademickim 2004/2005 Katedra nie prowadziła zajęć dydaktycznych. W końcu 2004 roku Katedra wydała dziewiąty zeszyt Elpisu (podwójny numer), w którym zawarto materiały z konferencji naukowych zorganizowanych w 2004 roku. 12 lutego 2005r. po raz szósty Katedra obchodziła swoje święto patronalne w dniu Trzech Świętych Hierarchów (Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego). W tym samym dniu Katedra Teologii Prawosławnej wraz z Zakładem Bioetyki i Antropologii Filozoficznej UwB zorganizowała jednodniową konferencję naukową „Prawosławna antropologia”. Także jak co roku na początku czerwca, Katedra organizuje kolejną konferencję naukową. Jak co roku w czerwcu odbyła się konferencja na temat „Sekty i ich zagrożenia dla człowieka”.

W roku akademickim 2005/2006 Katedra rozpoczęła zajęcia w ramach dwuletniego studium teologii prawosławnej. W tym roku wyjątkowo nie 12 a 11 lutego 2006r. po raz siódmy Katedra obchodziła swoje święto patronalne w przeddzień święta Trzech Świętych Hierarchów (Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego). Tradycyjnie w czerwcu odbyła się konferencja na temat „Kościół prawosławny w Polsce w okresie międzywojennym”.

W roku akademickim 2006/2007 Katedra kontynuowała zajęcia na drugim roku pierwszej edycji dwuletniego studium teologii prawosławnej. 12 lutego 2007r. po raz ósmy Katedra obchodziła swoje święto patronalne w dniu święta Trzech Świętych Hierarchów (Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego). Tradycyjnie w czerwcu odbyła się konferencja na temat „Historia Polskiego Autokefalicznego Kościoła prawosławnego po II wojnie światowej”.

W roku akademickim 2007/2008 Katedra ponownie rozpoczęła zajęcia w ramach drugiej edycji dwuletniego studium teologii prawosławnej. 12 lutego 2008r. po raz dziewiąty Katedra obchodziła swoje święto patronalne w dniu święta Trzech Świętych Hierarchów (Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego), którego obchodom towarzyszyło otwarcie wystawy „Hagia Sophia w Konstantynopolu jako źródło teologii architektury i ikony w Prawosławiu, historia a współczesność”. Tradycyjnie w końcu maja odbyła się konferencja na temat "Prawosławne świadectwo we współczesnym świecie".

W roku akademickim 2008/2009 Katedra kontynuowała zajęcia na drugim roku drugiej edycji dwuletniego studium teologii prawosławnej. 12 lutego 2009r. po raz dziesiąty Katedra obchodziła swoje święto patronalne w dniu święta Trzech Świętych Hierarchów (Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego). Tradycyjnie 29 maja 2009r. odbyła się konferencja na temat "Prawosławie wobec problemów współczesnego świata".

W roku akademickim 2009/2010 Katedra ponownie rozpoczęła zajęcia w ramach trzeciej edycji dwuletniego studium teologii prawosławnej. 11 lutego 2010r. po raz jedenasty Katedra obchodziła swoje święto patronalne w dniu święta Trzech Świętych Hierarchów (Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego). Tradycyjnie 29 maja 2010r. odbyła się konferencja na temat "Antropologia prawosławna".

W roku akademickim 2010/2011 Katedra kontynuowała zajęcia na drugim roku trzeciej edycji dwuletniego studium teologii prawosławnej. 12 lutego 2011r. po raz dwunasty Katedra obchodziła swoje święto patronalne w dniu święta Trzech Świętych Hierarchów (Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego). Tradycyjnie w maju odbyła się konferencja teologiczna na temat "Sztuka sakralna i jej wpływ na duchowość człowieka".

W roku akademickim 2011/2012 Katedra ponownie rozpoczęła zajęcia w ramach czwartej edycji dwuletniego studium teologii prawosławnej. 11 lutego 2012r. po raz trzynasty Katedra obchodziła swoje święto patronalne w dniu święta Trzech Świętych Hierarchów (Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego). Tradycyjnie w maju odbyła się konferencja teologiczna na temat "Duch Święty i Jego oddziaływanie w świecie globalizacji".

Od początku istnienia Katedrą Teologii Prawosławnej kierował Jego Eminencja metropolita prof. dr hab. Sawa (Hrycuniak).

more