Nowy numer czasopisma teologicznego „Elpis”

Ukazał się nowy tom czasopisma naukowego Katedry Teologii Prawosławnej „Elpis”.
Aktualny numer (tom 20/2018) dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma. W dziale „Archiwum” znajduje się także część poprzednich tomów (od 2009 roku) – serdecznie zapraszamy do lektury.

Elpis jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym czasopismem przedstawiającym szerokie spektrum tematów związanych z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących Prawosławia. Czasopismo stanowi kontynuację periodyku Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB. Aktualna punktacja czasopisma to 7 pkt według listy czasopism punktowanych MNiSW 2015 (wykaz B poz. 491) i 82,24 według IndexCopernicus Journals Master List 2015 (2014: 67,06; 2013: 6.33; 2012: 6.34).

Spis treści tomu 20/2018:

Proces formułowania i doprecyzowania społecznej nauki w oficjalnych dokumentach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego  Jakub Kostiuczuk
Polityka religijna Anny Iwanowny  Adam Drozdek
Przygotowanie do Lokalnego Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po czasopiśmie „Niedzielne Czytanie”  Александр Юзва
Ksiądz protoprezbiter płk Bazyli Martysz (1874-1945) – naczelny kapelan wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim  Jerzy Grzybowski
Uwarunkowania etnogenetyczne na przykładzie procesu chrystianizacji Bułgarów  Uladzimir Mazgou
Szkolnictwo cerkiewno-parafialne na terenie parafii prawosławnej pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach  Adrian Kuprianowicz
Pojęcie serca jako źródła cnót w refleksji Filona z Aleksandrii  Krzysztof Kuderski
Represje wobec prawosławnych chrześcijan i „Świadków Jehowy” w III Rzeszy i ZSRR: badanie porównawcze  Антоний Щелкунов
Działalność szkoły brackiej w Mińsku od II połowy XVI wieku do XVIII wieku  Marcin Mironowicz
Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej  Antoni Mironowicz
Działalność prawosławnych biskupów w rozwoju edukacji w mieście Chłynowie (1737- 1752)  Владимир Помелов, Людмила Сахарова, Василий Сахаров
Nieeteryczny związek między duchowością chrześcijańską a zdrowiem człowieka  Wiktor Orlof, Marek Alifier
Starcy Pustelni Optyńskiej i rosyjska inteligencja XIX wieku  Tomasz Kuprjanowicz
Menologiony tetraewangelii liturgicznych z oficyn lwowskich (XVII-XVIII w.)  Оксана Панкратьева
Treść i przesłanie modlitwy Jezusowej ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Marka Eugenikosa  Adam Magruk
Hymnografia wieczerni święta Pięćdziesiątnicy  Paweł Karczewski
Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego  Marek Ławreszuk
Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. i jego ustalenia  Andrzej Kuźma
Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”  Jarosław Charkiewicz
Krytyka piotrowych rozwiązań synodalnych w łonie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w początkach XX wieku  Kamila Pawełczyk-Dura
Symbole prawosławne w filmach animowanych z ZSRR wyprodukowanych w latach 1948-1982  Katarzyna Lidia Babulewicz
Rosyjska instytucja starców jako służba ponadnormatywnej miłości Chrsytusowej  Сергей Хоружий
Panowie Starożytnej Rusi-Rosji i Ławra Troicko-Siergijewska  Ростислав Ярема
„Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego  Katarzyna Czarnecka, Marek Ławreszuk
Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego i jego „teologiczni spadkobiercy”  Andrzej Baczyński, Doroteusz Sawicki
Zdrowie człowieka i przyczyny jego utraty według antropologii prawosławnej  Piotr Pietkiewicz