Regulamin ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Regulamin ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej
Wiedzy Religijnej

Informacje wstępne

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej umożliwia uczestnikom rozwijanie zainteresowań religijnych. Kształtuje postawy, pomaga w poszukiwaniu prawdy dotyczącej życia i wskazuje drogę odkrywania mądrości poprzez wiedzę i wiarę. Inicjatorzy idei szlachetnego współzawodnictwa mają nadzieję, że znajomość podstawowych wartości, wypływających z Ewangelii oraz dokonanie właściwej ich hierarchizacji pozwoli na ukierunkowanie młodego człowieka na czynny i odpowiedzialny udział w życiu społecznym regionu, państwa i świata.

 

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej kontynuuje tradycje następujących olimpiad: wiedzy religijnej, akredytowanej przez Metropolię Warszawską i całej Polski Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego od 1999 r. i Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, organizowanej we współpracy z Katedrą Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku od 2007 r.

Podstawą prawną działania Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej jest  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami).

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i środków własnych, pozyskanych od sponsorów.

Cele Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej są następujące:

 • zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
 • rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii i środowisk akademickich
  w kształceniu i promowaniu młodzieży uzdolnionej;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej przez uczniów oraz przygotowanie ich do podjęcia studiów wyższych
  w zakresie teologii lub na innych kierunkach humanistycznych;
 • stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa
  w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy
  z młodzieżą.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizatorzy

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatorów

1.1. Organizatorem olimpiady jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu
w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ludwika Zamenhofa 15, 15-435 Białystok,
(85) 745-77-80, email: ktp@uwb.edu.pl , adres internetowy: prawoslawie.uwb.edu.pl

W organizacji olimpiady Katedra Teologii Prawosławnej współdziała
z Metropolią Warszawską i całej Polski Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Wydziałem Katechetycznym Diecezji Białostocko-Gdańskiej, środowiskami akademickimi, zawodowymi i katechetycznymi, działającymi
w sprawach dotyczących nauczania religii prawosławnej w szkołach.

1.2. Katedra Teologii Prawosławnej jest reprezentowana przez Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, który jest niezależny
w swoich działaniach merytorycznych od Katedry. Do jego zadań, związanych
z administracją i organizacją olimpiady należy:

 • przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady;
 • realizacja olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej;
 • organizacja sieci okręgów (w poszczególnych diecezjach);
 • zapewnienie logistyki przedsięwzięcia ( dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia);
 • kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów;
 • działania promocyjne upowszechniające olimpiadę.

1.3. Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej posiada następujące prawa:

 • prawo do anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin olimpiady) nieprawidłowości;
 • prawo do wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady (decyzja podejmowana przez prezydium komitetu głównego);
 • prawo do reprezentowania olimpiady na zewnątrz;
 • prawo do rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących olimpiady i jej uczestników (w sprawach nagłych decyzje podejmuje prezydium komitetu głównego);
 • prawo do nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi ( sponsorami).

1.4. Katedra Teologii Prawosławnej ma obowiązek prowadzenia i dokonywania rozliczeń finansowych olimpiady oraz podejmowania działań promocyjnych upowszechniających olimpiadę.

§ 2. Struktura organizacyjna olimpiady

2.1. Struktura organizacyjna Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej opiera się na modelu rozproszonym – powoływany jest Komitet Główny
i Komitety Okręgowe. Obszary administrowania poszczególnych Komitetów Okręgowych pokrywają się z przyjętym i obowiązującym w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym podziałem na diecezje.

2.2. Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej i jego przewodniczący są powoływani drogą decyzji administracyjnej (dekretem) zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
w porozumieniu z kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

2.2.1. W skład Komitetu Głównego wchodzą:

 • przedstawiciele Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu
  w Białymstoku;
 • delegaci Metropolii Warszawskiej i całej Polski;
 • nauczyciele religii prawosławnej, wyznaczeni przez Metropolię, działającą
  w porozumieniu z Katedrą Teologii Prawosławnej Uniwersytetu
  w Białymstoku.

2.2.2. Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej ma siedzibę mieszczącą się w budynku Sekretariatu Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ludwika Zamenhofa 15, 15-435 Białystok, tel. (85) 745-77-80,email: ktp@uwb.edu.pl ,
adres internetowy: uwb.edu.pl

2.2.3. Zadania i prawa przewodniczącego Komitetu Głównego:

 • monitorowanie całokształtu prac Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych;
 • zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Komitetu;
 • dbałość o zgodność działalności Komitetu z regulaminem i obowiązującymi przepisami;
 • kontrola prawidłowości wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem olimpiady;
 • reprezentowanie prac Komitetu na zewnątrz;
 • osobiste przewodniczenie jury zawodów centralnych –  III stopnia
  (w sytuacjach szczególnych przewodniczący wyznacza do tej funkcji innego członka Komitetu Głównego).

2.2.4. Funkcję sekretarza Komitetu Głównego pełni osoba wskazana przez Komitet. Do obowiązków sekretarza należy: prowadzenie archiwum akt olimpiady, przechowywanie w nim między innymi – dokumentacji w sprawie powołania olimpiady, prac pisemnych uczestników zawodów II i III stopnia przez okres 2 lat, rejestru wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów i finalistów, list laureatów i nauczycieli, dokumentacji statystycznej
i finansowej.

2.2.5. Komitet Główny powołuje pełnomocnika Komitetu Głównego do spraw organizacji zawodów Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

2.2.6. W skład prezydium Komitetu Głównego wchodzą: przewodniczący, sekretarz
i pełnomocnik. Prezydium podejmuje decyzje w sprawach nagłych, które zaistniały pomiędzy  planowanymi posiedzeniami Komitetu Głównego,
po czym prezydium ma obowiązek przedstawienia problemu i omówienia podjętej decyzji na najbliższym zebraniu Komitetu.

2.2.7. Decyzje Komitetu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania, w obecności przynajmniej połowy członków Komitetu Głównego. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.

2.2.8. Posiedzenia Komitetu, na których omawia się treść tematów i zadań egzaminacyjnych olimpiady są tajne. Do zachowania klauzuli tajności zobowiązany jest także autor tematów i testów. Przewodniczący obrad może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych przypadkach.

2.2.9. W jawnych posiedzeniach Komitetu mogą brać udział przedstawiciele organizacji wspierających jako obserwatorzy z głosem doradczym.

2.2.10. Zadania Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
obejmują pion merytoryczny i administracyjny (obowiązki administracyjno – organizacyjne Komitetu Głównego zostały wyszczególnione w § 1 pkt. 1.2 regulaminu):

 • opracowanie dokumentacji formalnej (zasady przeprowadzania zawodów, wzór zgłoszenia, protokołu i karty oceny uczestnika);
 • opublikowanie informacji o programie i tematyce olimpiady, zagadnieniach, literaturze i terminach oraz przesłanie jej do upowszechnienia diecezjalnym Komitetom Okręgowym;
 • dbałość o poziom merytoryczny olimpiady;
 • prace związane z przygotowaniem zadań (określenie tematyki olimpiady, zagadnień i literatury, wybór autorów, przygotowanie testów
  i kluczy odpowiedzi, opracowanie kryteriów oceny);
 • monitorowanie i realizacja zawodów (nadzór nad przebiegiem, organizacja prac jury, wyłanianie finalistów i laureatów);
 • wydawanie zaświadczeń, stanowiących podstawę nabytych uprawnień;
 • przyznawanie nagród uczestnikom olimpiady,
 • ustalenie trybu, sposobu i procedur odwoławczych uczestników lub opiekunów od decyzji komisji;
 • przygotowanie i zatwierdzanie planów oraz sprawozdań merytorycznych, statystycznych i finansowych,
 • działania związane z upowszechnianiem i promocją olimpiady.

2.2.11. Prawa Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej:

 • decyzje dotyczące strony merytorycznej olimpiady;
 • rozstrzyga spory wynikające z kwestii merytorycznych;
 • możliwość wykluczenia uczestników w przypadku łamania regulaminu;
 • włączenie do pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu olimpiady odpowiednich instytucji, organizacji religijnych, szkół lub parafii;
 • prawo do reprezentowania olimpiady na zewnątrz.

2.2.12. Kadencja Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej trwa pięć lat.

2.3. Komitety Okręgowe powoływane są przez Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej w porozumieniu z właściwym biskupem diecezjalnym.

2.3.1. Członkami Komitetu Okręgowego mogą być: dyrektor Wydziału Katechetycznego, wizytator, doradca lub konsultant metodyczny religii prawosławnej oraz inni nauczyciele religii prawosławnej.

2.3.2. W skład Diecezjalnego Komitetu Okręgowego wchodzą maksymalnie trzy osoby. Tworzą one również komisję nadzorującą i oceniającą prace uczestników na etapie okręgowym.

2.3.3. Obowiązki Komitetów Okręgowych:

 • ustalenie miejsca i składu komisji szkolnych (międzyszkolnych);
 • przystosowane warunków lokalowych i technicznych sali do udziału
  w olimpiadzie osób niepełnosprawnych lub innych, wymagających posiłkowania się dodatkowym sprzętem technicznym;
 • realizacja i nadzór nad organizacją zawodów na szczeblu szkolnym (międzyszkolnym) i okręgowym;
 • sporządzenie protokołów oraz przekazanie ich wraz z kartą oceny i pracami uczestników do siedziby Komitetu Głównego we wskazanym terminie;
 • zorganizowanie procesu związanego z dystrybucją zadań (współpraca
  z prezydium Komitetu Głównego)
 • zachowanie klauzuli tajności, związanej z odbiorem tematów i dystrybucją zadań testowych oraz z ich przechowywaniem;
 • wypracowanie kanału komunikacyjnego z uczestnikami i nauczycielami, będącymi opiekunami olimpijczyków (informacja o wynikach).

2.3.4. Prawa Komitetów Okręgowych:

 • działania związane z upowszechnianiem i promocją olimpiady;
 • włączenie do pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu olimpiady na etapie I i II odpowiednich instytucji, organizacji religijnych, szkół lub parafii;
 • prawo do nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi ( sponsorami) na szczeblu regionalnym.

2.4. Komisje szkolne (międzyszkolne) powoływane są przez Komitet Okręgowy we współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami religii prawosławnej.

2.4.1. Osobą odpowiedzialną za organizację zawodów I stopnia w danej szkole jest wskazany przez Komitet Okręgowy nauczyciel religii prawosławnej. Do jego obowiązków należy:

  • przewodniczenie komisji szkolnej;
  • przystosowane warunków lokalowych i technicznych sali do udziału
   w olimpiadzie osób niepełnosprawnych lub innych, wymagających posiłkowania się dodatkowym sprzętem technicznym;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy dystrybucji i przechowywaniu tematów lub testów olimpiady;
  • sporządzenie protokołów oraz przekazanie ich wraz z kartą oceny i pracami uczestników do siedziby Komitetu Głównego
   we wskazanym terminie;
  • przekazanie uczestnikom informacji o wynikach I etapu olimpiady.

Rozdział II  – Organizacja olimpiady

§ 3. Uczestnicy olimpiady

3.1. W Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej mogą brać udział uczniowie wszystkich typów polskich szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych dla młodzieży, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, uczący się religii prawosławnej.

3.2. Uczestnikami olimpiady mogą być również – za zgodą prezydium lub Komitetu Głównego – uczniowie szkół zawodowych, wykazujący zainteresowania, wiedzę i uzdolnienia wykraczające poza program właściwej dla siebie szkoły, pokrywające się z wymaganiami olimpiady, uczący się religii prawosławnej.

3.3. Uczeń, który chce być uczestnikiem Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej powinien zgłosić chęć udziału do nauczyciela religii prawosławnej.

 • nauczyciel pobiera lub drukuje ze strony Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku uwb.edu.pl kartę zgłoszenia uczestników i wspólnie ją wypełniają;
 • na karcie zgłoszenia powinny znaleźć się takie informacje jak: imię i nazwisko uczestnika, jego data i miejsce urodzenia, adres, telefon, kontakt e-mailowy, klasa i podpis uczestnika, informacje o opiekunie (imię i nazwisko nauczyciela, adres, telefon, e-mail), pieczątka szkoły oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły;
 • zgłoszenie może być zeskanowane i przesłane na adres mailowy Katedry: ktp@uwb.edu.pl z wyszczególnieniem : zgłoszenie na Olimpiadę Prawosławnej Wiedzy Religijnej lub wydrukowane i czytelnie wypełnione pismem odręcznym;
 • w obu przypadkach oryginały zgłoszeń należy przekazać lub przesłać pocztą na adres Sekretariatu Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu
  w Białymstoku, Ludwika Zamenhofa 15, 15-435 Białystok
  , z dopiskiem: Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej,
  w terminie określonym przez organizatorów;
 • uczniowie i nauczyciele dodatkowo wypełnią i przesyłają oświadczenia (wzór na stronie internetowej Katedry) o udzieleniu zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych wyłącznie do celów olimpiady.

3.4. Uczestnicy Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej zobowiązani są do:

 • przestrzegania regulaminu i terminarza olimpiady;
 • realizacji zadań zgodnie z ich założeniami;
 • nieużywania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych
  z możliwością dostępu do Internetu podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, testów i odpowiedzi ustnych;
 • informowania Komitetu Głównego o wszelkich problemach związanych
  z udziałem w olimpiadzie.

3.5. Uczestnik Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej ma prawo do:

 • udziału w olimpiadzie;
 • przystosowania warunków lokalowych i technicznych sali, aby zapewnić mu udział w olimpiadzie, jeżeli jest osobą niepełnosprawną lub wymagającą posiłkowania się dodatkowym sprzętem technicznym;
 • zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na etapie okręgowym i/lub centralnym;
 • składania odwołań do prezydium Komitetu Głównego od decyzji komisji okręgowej lub centralnej według trybu odwoławczego określonego w § 6.

§ 4. Organizacja zawodów

4.1. Zawody Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej mają charakter indywidualny.

4.2. Zasady organizacji zawodów indywidualnych:

4.2.1. Zawody są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

4.2.2. Zawody są trójstopniowe. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej składa się z trzech etapów: I – szkolnego lub międzyszkolnego, II – okręgowego zwanego diecezjalnym i III – centralnego zwanego finałem.

4.2.3. Zawody I stopnia (etap szkolny lub międzyszkolny) polegają na napisaniu przez uczestników pracy pisemnej na jeden z trzech zaproponowanych przez Komitet Główny tematów. Temat pracy związany jest z obowiązującym programem olimpiady, literaturą oraz zagadnieniami i wymaganiami w danym roku szkolnym. Wszystkie wymienione informacje publikowane są na stronie Katedry Teologii Prawosławnej uwb.edu.pl oraz we Wiadomościach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego najpóźniej w październiku danego roku szkolnego. Zakres i poziom wiedzy
w zawodach I stopnia(szkolnych i międzyszkolnych) powinien być wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu.

 • zawody I stopnia przeprowadza się na terenie szkoły, kilku szkół lub
  w punktach katechetycznych, wyznaczonych przez Komitety Okręgowe;
 • zawody I stopnia odbywają się w grudniu, w terminie określonym przez Komitet Główny olimpiady, zmiana terminu na terenie danej szkoły nie jest możliwa;
 • w zależności od ilości środków finansowych, którymi dysponuje Komitet Główny i możliwości technicznych, uczestnik może przystąpić
  o wskazanym terminie i czasie do wypełniania testu on- line w warunkach kontrolowanej samodzielności;
 • czas trwania zawodów to dwie godziny zegarowe, liczone od otwarcia
  i upublicznienia tematów prac pisemnych;
 • uczestnik powinien mieć przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty
  w celu właściwej identyfikacji osoby;
 • podczas zawodów I stopnia obowiązuje zakaz korzystania z wszelkich pomocy dydaktycznych (słowniki, poradniki, encyklopedie, atlasy),
 • w wyjątkowych sytuacjach Komitet Główny może dopuścić używanie Pisma Świętego i innych ksiąg liturgicznych; decyzja ta może być podyktowana tematyką programu olimpiady, wtedy informacja o możliwości korzystania
  z wyżej wymienionych pomocy musi być opublikowana do wiadomości uczestników wcześniej (do końca października danego roku szkolnego), razem z zagadnieniami i literaturą;
 • w czasie przebiegu zawodów I etapu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych z możliwością dostępu do Internetu;
 • zabrania się nieuzasadnionego wychodzenia z sali podczas przebiegu I etapu olimpiady, w sytuacjach nagłych uczestnik opuszcza salę pod nadzorem jednego z członków komisji;
 • komisje szkolne (międzyszkolne) powoływane są przez Komitet Okręgowy we współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami religii prawosławnej;
 • w skład komisji I etapu wchodzą trzy osoby;
 • osobą odpowiedzialną za organizację zawodów I stopnia w danej szkole jest wskazany przez Komitet Okręgowy nauczyciel religii prawosławnej, który pełni funkcję przewodniczącego;
 • w przypadku, gdy Komitet Okręgowy nie wyznaczył pozostałych członków komisji, to powołuje ich dyrektor szkoły lub nauczyciel punktu katechetycznego, mogą nimi być inni nauczyciele szkoły, w której przeprowadzane są zawody I stopnia olimpiady;
 • tematy pracy pisemnej wraz z kryteriami oceny w zamkniętej i opieczętowanej kopercie przekazuje (przesyła) Komitetom Okręgowym pełnomocnik olimpiady (najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia zawodów I stopnia),
 • Komitet Okręgowy zobowiązany jest do dostarczenia otrzymanej dokumentacji komisjom szkolnym lub międzyszkolnym najpóźniej 2 dni przed datą rozpoczęcia zawodów I stopnia;
 • komisja sprawdza prace w ciągu pięciu dni, ocenia zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Komitet Główny olimpiady, sporządza protokół (według wzoru) i przekazuje go wraz z kartą oceny i pracami uczestników do siedziby Komitetu Głównego we wskazanym terminie;
 • komisja kwalifikuje do II etapu uczestników, którzy uzyskali niezbędne minimum punktowe 70%;
 • komisja ma obowiązek w ciągu sześciu dni od odbycia się zawodów I stopnia, przekazania uczestnikom informacji o wynikach I etapu olimpiady, informacje te mogą też być opublikowane na stronie Katedry.

4.2.4. Zawody II stopnia (etap okręgowy zwany diecezjalnym) polegają na rozwiązaniu testu pisemnego wielokrotnego wyboru, składającego się
z zadań zamkniętych i otwartych. Zakres i poziom wiedzy w zawodach I stopnia(szkolnych i międzyszkolnych) powinien być wystarczający
do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu.

 • zawody II stopnia przeprowadzane są w miejscu wskazanym przez diecezjalny Komitet Okręgowy na terenie szkoły lub w innym budynku spełniającym standardy wymagań lokalowych, związanych z organizacją
  II etapu olimpiady (informacje o miejscu i adres przekazane są do wiadomości Komitetu Głównego – najpóźniej we wrześniu i upublicznione – najpóźniej
  w październiku);
 • zawody II stopnia odbywają się w lutym lub marcu, w terminie określonym przez Komitet Główny olimpiady, zmiana terminu na terenie wszystkich diecezji jest możliwa tylko w uzasadnionych okolicznościach, za zgodą Komitetu Głównego, który ma obowiązek przekazania tej informacji MEN;
 • czas trwania zawodów to dwie godziny zegarowe, liczone od otwarcia
  i upublicznienia testów;
 • uczestnik powinien mieć przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty
  w celu właściwej identyfikacji osoby;
 • podczas zawodów II stopnia obowiązuje zakaz korzystania z wszelkich pomocy dydaktycznych (słowniki, poradniki, encyklopedie, atlasy),
 • w wyjątkowych sytuacjach Komitet Główny może dopuścić używanie Pisma Świętego i innych ksiąg liturgicznych; decyzja ta może być podyktowana tematyką programu olimpiady, wtedy informacja o możliwości korzystania
  z wyżej wymienionych pomocy musi być opublikowana do wiadomości uczestników wcześniej (do końca października danego roku szkolnego), razem z zagadnieniami i literaturą;
 • w czasie przebiegu zawodów II etapu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych z możliwością dostępu do Internetu;
 • zabrania się nieuzasadnionego wychodzenia z sali podczas przebiegu II etapu olimpiady, w sytuacjach nagłych uczestnik opuszcza salę pod nadzorem jednego z członków komisji;
 • przedstawiciele diecezjalnego Komitetu Okręgowego tworzą skład komisji nadzorującej i oceniającej prace uczestników na etapie okręgowym;
 • testy i klucze odpowiedzi w zamkniętej i opieczętowanej kopercie przekazuje (przesyła) Komitetom Okręgowym pełnomocnik olimpiady (najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia zawodów II stopnia),
 • komisja sprawdza testy w ciągu pięciu dni, ocenia zgodnie z kluczem odpowiedzi, opracowanym przez Komitet Główny olimpiady, sporządza protokół (według wzoru) i przekazuje go wraz z kartą oceny i pracami uczestników do siedziby Komitetu Głównego
  we wskazanym terminie;
 • protokoły i oryginały prac uczestników II etapu przechowywane są w archiwum Komitetu Głównego przez 2 lata;
 • komisja kwalifikuje do III etapu uczestników, którzy uzyskali niezbędne minimum punktowe 50%, listę zakwalifikowanych przekazuje zainteresowanym;
 • w uzasadnionych sytuacjach, tylko po konsultacji z prezydium Komitetu Głównego, komisja okręgowa może nieznacznie obniżyć pułap kwalifikacyjny;
 • komisja okręgowa ma obowiązek w ciągu sześciu dni od odbycia się zawodów II stopnia, przekazania uczestnikom informacji o wynikach
  II etapu olimpiady, informacje te mogą też być opublikowane na stronie Katedry.

4.2.5. Zawody III stopnia (etap centralny zwany finałem) są dwuetapowe. Składają się z części pisemnej i ustnej: w części pisemnej uczestnicy rozwiązują test wielokrotnego wyboru, w części ustnej uczestnicy, którzy zdobyli w pierwszej części określony przez Komitet Główny pułap punktowy, odpowiadają na wylosowane przez siebie trzy pytania, zredagowane na podstawie upublicznionych zagadnień tematycznych. Zakres wiedzy i umiejętności zostaje wskazany w programie olimpiady.

 • zawody III stopnia przeprowadzane są w miejscu wskazanym przez Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej na terenie szkoły lub
  w innym budynku spełniającym standardy wymagań lokalowych, związanych z organizacją III etapu olimpiady (informacje o miejscu i adres zostają upublicznione – najpóźniej w październiku);
 • zawody III stopnia powinny odbywać się do końca kwietnia, w terminie określonym przez Komitet Główny olimpiady, zmiana terminu
  w danym roku szkolnym nie jest możliwa; termin kolejnych etapów centralnych olimpiad może być skorygowany, tylko w uzasadnionych okolicznościach i za zgodą Komitetu Głównego, który ma obowiązek przekazania tej informacji MEN;
 • czas wypełnienia testu przez uczestnika w części pisemnej to dwie godziny zegarowe, liczone od otwarcia i upublicznienia testów;
 • czas przygotowania się uczestnika do odpowiedzi ustnej, po wylosowaniu pytań wynosi dziesięć minut;
 • uczestnik powinien mieć przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty
  w celu właściwej identyfikacji osoby;
 • podczas zawodów III stopnia obowiązuje zakaz korzystania z wszelkich pomocy dydaktycznych (słowniki, poradniki, encyklopedie, atlasy),
 • w wyjątkowych sytuacjach Komitet Główny może dopuścić używanie Pisma Świętego i innych ksiąg liturgicznych; decyzja ta może być podyktowana tematyką programu olimpiady, wtedy informacja o możliwości korzystania
  z wyżej wymienionych pomocy musi być opublikowana do wiadomości uczestników wcześniej (do końca października danego roku szkolnego), razem z zagadnieniami i literaturą;
 • w czasie przebiegu zawodów III etapu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych z możliwością dostępu do Internetu;
 • zabrania się nieuzasadnionego wychodzenia z sali podczas przebiegu
  III etapu olimpiady, w sytuacjach nagłych uczestnik opuszcza salę pod nadzorem jednego z członków komisji;
 • w skład komisji centralnej wchodzą: przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, przedstawiciel Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, dyrektor Wydziału Katechetycznego i autor testów; w części ustnej prace komisji
  i odpowiedzi uczestników mogą być monitorowane przez niezależnego eksperta, obserwatora zewnętrznego;
 • testy i klucze odpowiedzi części pisemnej oraz zestaw pytań, przeznaczone do części ustnej, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie przekazuje komisji centralnej pełnomocnik olimpiady (najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia zawodów III stopnia),
 • komisja centralna na bieżąco sprawdza testy i ocenia zgodnie z kluczem odpowiedzi, opracowanym przez Komitet Główny olimpiady, następnego dnia ogłasza wyniki w obecności wszystkich uczestników III etapu i ustala listę zakwalifikowanych do części ustnej, następnie przeprowadza egzamin ustny
  i wyłania finalistów oraz laureatów;
 • obowiązkiem komisji centralnej jest sporządzenie protokołu (według wzoru)
  i przekazanie go wraz z kartą oceny i oryginałami prac uczestników do archiwum Komitetu Głównego we wskazanym terminie;
 • protokoły i oryginały prac uczestników III etapu przechowywane są
  w archiwum Komitetu Głównego przez 2 lata;
 • uczestnicy etapu centralnego, którzy uzyskali niezbędne minimum 50% otrzymują tytuł finalisty Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej;
 • uczestnicy etapu centralnego, którzy uzyskali pułap punktowy 70% otrzymują tytuł laureata Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej;
 • pozostali uczestnicy III etapu otrzymują tytuł uczestnika III etapu Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej;
 • w uzasadnionych sytuacjach, tylko po konsultacji z prezydium Komitetu Głównego, komisja centralna może nieznacznie obniżyć pułap kwalifikacyjny;
 • lista finalistów i laureatów oraz nauczycieli przygotowujących do olimpiady powinna być przekazana do archiwum Komitetu Głównego oraz opublikowana na stronie internetowej Katedry.

  § 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Udział osób niepełnosprawnych w zawodach Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej:

 • organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości, w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych;
 • obowiązkiem komisji szkolnych (międzyszkolnych) i okręgowych jest dążenie do przystosowania warunków lokalowych i technicznych sali, w której odbywają się zawody oraz organizacja noclegu w miejscu dostępnym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników olimpiady lub innych uczniów, wymagających posiłkowania się dodatkowym sprzętem technicznym;
 • dążenie poszczególnych komisji (w miarę możliwości) do zasadnego umożliwienia uczestnikowi pisania pracy na komputerze (na oddzielnym profilu, bez możliwości dostępu do Internetu), zgodnie z obowiązującymi orzeczeniami i opiniami poradni pedagogiczno – psychologicznych; uczestnik lub nauczyciel zobowiązany jest zgłosić komisji konieczność takiej potrzeby przynajmniej 3 dni do rozpoczęcia poszczególnych etapów zawodów.

5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe:

 • jeżeli uczestnik olimpiady nie stawi się na zawody z powodu nagłego zachorowania lub innego istotnego wypadku losowego, to traci prawo udziału w dalszych zawodach olimpiady, gdyż Komitet Główny nie ma możliwości zorganizowania zawodów w dodatkowym terminie,
  w sytuacji wcześniejszego upublicznienia wszystkich tematów i treści zadań testowych.

5.3. Pokrywające się terminy:

 • organizatorzy Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej dołożą wszelkich starań i zrobią wszystko, co w danych warunkach jest możliwe, by umożliwić udział w olimpiadzie uczestnikowi, który równolegle bierze udział w innej olimpiadzie, a ich terminy się pokrywają (ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku zawodów II stopnia i centralnych). Nie jest to jednak zapis wiążący, gdyż mogą zaistnieć sytuacje,
  w których mimo dobrej woli organizatorów nie będzie takiej możliwości.

5.4. Uczeń zostaje zdyskwalifikowany i nie może brać udziału w kolejnych etapach olimpiady jeżeli:

 • korzysta z niedozwolonych pomocy;
 • zostanie przyłapany na ściąganiu;
 • drastycznie złamał punkt regulaminu;
 • dopuścił się plagiatu pracy pisemnej.

Komisja etapowa zgłasza taką sytuację do prezydium Komitetu Głównego
i on, zbadawszy wszystkie okoliczności oraz zasadność skargi podejmuje lub nie podejmuje decyzji o dyskwalifikacji.

5.4.1. Odebranie uprawnień finalisty lub laureata:

 • finaliście lub laureatowi Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej mogą być odebrane uprawnienia w momencie wykrycia nieprawidłowości
  w postępowaniu uczestnika, oznacza to jego dyskwalifikację już po zakończeniu zawodów;
 • przyczyny dyskwalifikacji zostały wymienione w pkt. 5.4.
 • komisja centralna lub inny podmiot, czy osoba zgłaszają taką sytuację do prezydium Komitetu Głównego i on, zbadawszy wszystkie okoliczności oraz zasadność skargi podejmuje lub nie podejmuje decyzji o dyskwalifikacji;
 • jeżeli Komitet podejmie decyzję o dyskwalifikacji, to taka osoba zostaje wykreślona ze spisu laureatów lub finalistów, traci uprawnienia, komisyjnie niszczone jest jej zaświadczenie, a nagroda powinna być zwrócona.

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone
z naruszeniem regulaminu, ma prawo złożenia odwołania.

6.2. Odwołanie od decyzji Komisji/Jury składa się do prezydium Komitetu Głównego w terminie 7 dni (decyduje data stempla pocztowego) od dnia ogłoszenia wyników.

6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady lub osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe osoby składającej.

6.4. Prezydium Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi
w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym.

6.5. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.

6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego lub wyznaczona przez niego osoba wskazuje sposób realizacji odwołania wszystkim zainteresowanym stronom.

§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów centralnych (III stopnia)

7.1. Zawody III stopnia (centralne) Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej mogą być w części ustnej rejestrowane.

7.2. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą uczestnika po uprzednim poinformowaniu go. Brak zgody uczestnika nie wyklucza go z udziału
w danym etapie, pozbawia jednak możliwości złożenia odwołania od uzyskanej oceny. Konieczność rejestracji części ustnej wynika z troski
o zapewnienie obiektywności oceny i możliwości rzetelnego poprowadzenia trybu odwoławczego.

7.3. Zarejestrowane odpowiedzi są przechowywane w archiwum Komitetu Głównego przez 5 lat od dnia ogłoszenia wyników, po upływie tego czasu są niszczone.

7.4. Zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji wyników uzyskanych w czasie zawodów dla potrzeb realizacji trybu odwoławczego.

 • Rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio lub video.
 • W przypadku, gdy nie ma możliwości prowadzenia rejestracji (np. ograniczenia sprzętowe) lub gdy budzi to zbyt wiele emocji, organizatorzy Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej dopuszczają możliwość wprowadzenia do komisji niezależnego eksperta – obserwatora zewnętrznego, który na protokole i karcie odpowiedzi potwierdzi prawidłowość przeprowadzenia zawodów i – w sytuacji, gdy nie zgadza się z oceną komisji
  – wprowadzi ewentualne uwagi dotyczące oceny uczestnika.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

§ 8. Nagrody i uprawnienia

 1. W klasyfikacji wyników uczestników Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej stosuje się następujące terminy:
 • finalista to uczestnik zawodów III stopnia, który uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia na etapie centralnym punktów;
 • laureat to uczestnik zawodów III stopnia, który uzyskał co najmniej 70% możliwych do zdobycia na etapie centralnym punktów;
 • uczestnik III etapu – uczeń, który uzyskał wynik poniżej 50% możliwych do zdobycia podczas zawodów centralnych; zawodnikowi takiemu nie można nadać tytułu laureata ani finalisty.

8.1. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).

8.1.1. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata i finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.). Zaświadczenia wydaje Komitet Główny olimpiady i prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń.

8.2. Laureaci i finaliści Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej mogą otrzymywać nagrody rzeczowe, książkowe i inne, przygotowane przez Komitet Główny olimpiady.

8.2.1. Nagrody mogą być również przyznawane przez inne instytucje według osobnych kryteriów, uzgodnionych z Komitetem Głównym olimpiady.

Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa

§ 9. Udział w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej poza granicami Polski

9.1. Sposób i kryteria wyłaniania uczestników olimpiady międzynarodowej:

 • uczestnicy III etapu Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej mogą być delegowani przez prezydium Komitetu Głównego do reprezentowania organizatorów w olimpiadach, turniejach, konkursach międzynarodowych indywidualnie lub drużynowo, o tematyce zbieżnej z programem olimpiady;
 • udział w konkursach międzynarodowych w pierwszej kolejności proponowany jest uczestnikom z najwyższym wynikiem punktowym,
  w przypadku braku deklaracji uczestnictwa pozostałym;
 • uczestnik powinien posiadać aktualne dokumenty, niezbędne do wyjazdu (dowód osobisty, paszport);
 • uczestnik zobowiązany jest do znajomości języka obcego (języka konkursu międzynarodowego) w stopniu komunikatywnym
  i przedstawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd w przypadku niepełnoletności;
 • musi spełniać kryteria regulaminowe organizatorów międzynarodowych np. wiek, płeć, ilość osób w drużynie i inne;
 • Komitet Główny deleguje do opieki nad uczniem/zespołem nauczyciela
  o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych z doświadczeniem
  w międzynarodowych kontaktach pracy z młodzieżą.

9.1.1. Prawa i zobowiązania uczestników/opiekunów konkursów międzynarodowych:

 • godne reprezentowanie idei Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej za granicą;

§ 10. Udział w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej w Polsce

10.1. Sposób i kryteria wyłaniania uczestników olimpiady międzynarodowej:

 • uczestnicy III etapu Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej mogą być delegowani przez prezydium Komitetu Głównego do reprezentowania organizatorów w olimpiadach, turniejach, konkursach międzynarodowych indywidualnie lub drużynowo, o tematyce zbieżnej z programem olimpiady;
 • udział w konkursach międzynarodowych w pierwszej kolejności proponowany jest uczestnikom z najwyższym wynikiem punktowym,
  w przypadku braku deklaracji uczestnictwa pozostałym;
 • uczestnik zobowiązany jest do znajomości języka obcego (języka konkursu międzynarodowego) jeżeli jest inny niż język polski , w stopniu komunikatywnym i przedstawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w przypadku niepełnoletności;
 • musi spełniać kryteria regulaminowe organizatorów np. wiek, płeć, ilość osób w drużynie i inne;
 • Komitet Główny deleguje do opieki nad uczniem/zespołem nauczyciela
  o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

10.1.1. Prawa i zobowiązania uczestników/opiekunów konkursów międzynarodowych:

– godne reprezentowanie idei Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 11 Przepisy końcowe

1.1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny, zaś w sytuacjach, gdy nie obraduje prezydium Komitetu Głównego.

1.2. Osobom, które wniosły szczególnie duży wkład w rozwój Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej Komitet Główny może przyznać honorowy tytuł: Zasłużony dla Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej lub wnioskować o inne wyróżnienia i nagrody resortowe.