Habilitacja archimandryty Andrzeja Borkowskiego

29 czerwca 2017 roku, uchwałą nr 15/2017 Rady Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zakończono procedurę habilitacyjną o. archimandryty Andrzeja Borkowskiego i nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. Komisja habilitacyjna w składzie: ks. prof. Jan Perszon (przewodniczący), abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, ks. prof. Marek Skwierkowski, ks. prof. Zygmunt Glaeser, ks. dr hab. Mieczysław Paczkowski, prof. Tadeusz Zieliński, dr hab. Jerzy Ostapczuk w wyniku przeprowadzonej procedury habilitacyjnej, w czasie której przedłożono trzy pozytywne recenzje dorobku naukowego kandydata, jednoznacznie przyjęła pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego o. Andrzejowi. Rada Wydziału podzieliła opinię komisji i tym samym potwierdziła formalne wymogi dotyczące procedury habilitacyjnej. Uchwała Rady Wydziału weszła z życiem w dniu podjęcia.

Archimandryta Andrzej Borkowski jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Atenach. W 2009 roku obronił rozprawę doktorską w Katedrze Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Atenach. Przedmiotem badań o. Andrzeja był „Stosunek starożytnych patriarchatów Wschodu do unii w Rzeczypospolitej w ostatnim dwudziestoleciu XVI w.”. W 2010 roku został przełożonym Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu. Od 2012 roku jest adiunktem w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

O. Andrzej jest autorem 3 monografii przedstawiających dzieje Cerkwi w Polsce z perspektywy źródeł greckich. Opublikował 37 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od 2012 roku prowadzi wykłady w Katedrze Teologii Prawosławnej UwB i innych jednostkach uniwersyteckich organizuje i prowadzi dodatkowe zajęcia skierowane do białostockich studentów, a także prowadzi wiele działań popularyzujących naukę, m.in. poprzez udział w spotkaniach z młodzieżą czy audycje w Radio Orthodoxia.