Nowy numer czasopisma teologicznego „Elpis”

Koniec roku 2017 przyniósł dobrą wiadomość – w druku ukazał się nowy tom czasopisma naukowego Katedry Teologii Prawosławnej „Elpis”. Wydawnictwo zawiera artykuły nie tylko w języku polskim, ale także angielskim i rosyjskim, co przesądza o jego prestiżu – aktualna punktacja czasopisma to 7 pkt według listy czasopism punktowanych MNiSW 2015 (wykaz B poz. 491) i 82,24 według IndexCopernicus Journals Master List 2015 (2014: 67,06; 2013: 6.33; 2012: 6.34).

Elpis jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym czasopismem przedstawiającym szerokie spektrum tematów związanych z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących Prawosławia. Czasopismo stanowi kontynuację periodyku Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Aktualny numer dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma. W dziale „Archiwum” znajduje się także część poprzednich tomów (od 2009 roku) – serdecznie zapraszamy do lektury!

Spis treści tomu 19/2017:

 • Mistyczne znaczenie ognia Paweł Gocko
 • Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu Adam Musiuk
 • Orthodox Church in Tsar Russia Antoni Mironowicz
 • Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowieku Marek Ławreszuk
 • Византийский неоплатонизм и западная средневековая мистика: реминисценции христологии Максима Исповедника в учении Бернарда Клервоского Александр Тимофеев
 • Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku Kamila Pawełczyk-Dura
 • Działalność szkoły brackiej w Mohylewie od II połowy XVI wieku do XVIII wieku Marcin Mironowicz
 • Обзор неканонических православных юрисдикций Новосибирской области Павел Бочков
 • Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego Daniel Sawicki
 • Cisza w nabożeństwie prawosławnym Marek Ławreszuk
 • Sąd cerkiewny nad Stefanem Zyzanią w kontekście stosunków wiernych i hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku Natallia Harkovich
 • „Nie dawajcie miejsca diabłu!” (Ef 4,27) Walka duchowa w ascetycznym doświadczeniu pierwszych mnichów ruskich na podstawie Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego Irena Saszko
 • Żeby ośmielić się tworzyć trzeba mieć odwagę myślenia. Czyli ikonografia prof. Jerzego Nowosielskiego jako wyraz świadomości religijnej Tomasz Tarasiuk
 • Kulturowe i duchowe dziedzictwo narodów bałkańskich w kontekście dokumentów UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem serbskiej slavy Magdalena Ickiewicz-Sawicka
 • Restytucja patriarchatu na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (1917-1918) Jarosław Szczur
 • Просветительская деятельность епископа Лаврентия (Горки) на Вятской земле Василий Сахаров, Людмила Сахарова, Владимир Помелов
 • Św. Paisjusz (Wieliczkowski) i duchowe skarby św. Góry Atos dla Rosji Tomasz Kuprianowicz
 • Szesnastowieczne pobizantyńskie freski z Supraśla w świetle dokumentacji konserwatorskiej – historia zniszczeń Krystyna Stawecka
 • Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku Antoni Mironowicz
 • Zarys nauki o sakramentach w Kościele prawosławnym i rzymskokatolickim Andrzej Baczyński
 • O liczbie cyrylickich starych druków tetraewangelii ze Lwowa Jerzy Ostapczuk
 • Sztuka modlitwy w doświadczeniu filokalistycznym Emiliana (Vafeidisa) Simonopetrity Andrzej Borkowski
 • Бизнес и нравственность: противоречие или сопутствие Ростислав Ярема
 • Towarzystwo im. Michała Kaczkowskiego Sergiusz Matwiejczuk
 • The phenomenon of charity in Russia: characteristic features Rostislav Yarema
 • Богословская оценка экономики или Экономика глазами православного богослова Сергей Иванов, Давид Рахимов

Czasopismo w formie papierowej można nabyć w sekretariacie KTP – więcej informacji pod adresem e-mail ktp@uwb.edu.pl bądź pod numerem telefonu (85) 745 77 80.