W 93 tomie Kwartalnika Teologów Polskich „Collectanea Theologica” ukazała się recenzja „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” autorstwa prof. dr. hab. Eugeniusza Sakowicza.  Zachęcamy do zapoznania się z opinią dotyczącą zrealizowanego w naszej jednostce projektu badawczego finansowanego w latach 2017-2022 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Odsyłacz do elektronicznej wersji artykułu na stronie czasopisma: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/12312 Recenzja w wersji PDF: CT+2023-3+SakowiczR

Katedra Teologii Prawosławnej UwB, Wydział Filologiczny UwB oraz Katedra Stylistyki i Lingwistyki Antropologicznej UwB zapraszają na prezentację projektu i dyskusję panelową związaną z realizacją projektu badawczego „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”. Szczegóły dotyczące wydarzenia i projektu w załączniku.  

Wniosek redakcji czasopisma Elpis w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” został pozytywnie rozpatrzony przez panel ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki i uzyskał dofinansowanie na lata 2022-2023 (Nr rejestracyjny wniosku: RCN/SP/0302/2021/1). Planowane działania redakcji dotyczą podniesienia poziomu praktyki wydawniczej i edytorskiej oraz utrzymania czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym. Umiędzynarodowienie czasopisma jest realizowane poprzez aktywną współpracę z Międzynarodową Radą Naukową czasopisma. Na początku 2022 roku powołano nową radę, w skład której weszli m.in. naukowcy z Belgii, Serbii, Francji, Stanów Zjednoczonych i Gruzji. Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB. Czasopismo znajduje …

Dofinansowanie czasopisma Elpis w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” więcej >

Lista publikacji i wystąpień konferencyjnych zrealizowanych w ramach pracy nad Słownikiem polskiej terminologii prawosławnej – projekt NPRH 083. Opublikowane artykuły i monografie: Przyczyna, W., Czarnecka, K., Ławreszuk, M., (red), (2022), Słownik polskiej terminologii prawosławnej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 608.   Ławreszuk, M. (2018), Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego. Elpis, 20, s. 159-163. Czarnecka, K., Ławreszuk, M., Przyczyna, W. (2018), „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego. Elpis, 20, s. 221-230. Charkiewicz, J. (2018), Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”. Elpis, (20), s. 181-186. Ławreszuk, M. (2019), Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (21), s. 15-19. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.02 Kurianowicz, M., Rygorowicz-Kuźma A. (2019), …

Publikacje i wystąpienia konferencyjne zrealizowane w ramach projektu NPRH 083 więcej >

Katedra Teologii Prawosławnej UwB we współpracy z Wydziałem Filologicznym w latach 2017-2022 realizuje projekt badawczy finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, pt. Słownik polskiej terminologii prawosławnej. Projekt nr 0083/NPRH5/H11/84/2017 „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” ma na celu zgromadzenie, klasyfikację i analizę istniejącej w języku polskim terminologii Kościoła prawosławnego. Nieustannie rozwijający się zbiór, wykorzystuje zasoby z języków oryginalnych, języków mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, a także zapożyczenia z terminologii Kościoła rzymskokatolickiego. Celem realizacji projektu jest normatywizacja niejednolitego nazewnictwa. Brak kompleksowego opracowania tej terminologii w języku polskim najlepiej świadczy o konieczności i potrzebie realizacji projektu. Interdyscyplinarne badania leksykograficzne, teolingwistyczne i teologiczne, pozwolą na stworzenie normatywnego słownika uzupełnionego o wielojęzyczne indeksy w języku greckim, angielskim …

Informacje o projekcie badawczym NPRH083 – Słownik polskiej terminologii prawosławnej więcej >