Najbliższe wykłady „Symbolika i ikonografia chrześcijańska” z ks. M. Ławreszukiem odbędą się we wtorek 7 lutego o godz. 18.30.

Tagi:

Studentów, którzy zapisali się na wykłady z ks. Borkowskim informujemy, że pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 21 lutego o godz. 18.30 w sali wykładowej katedry, ul. L. Zamenhofa 15 – wejście od ul. Piotrkowskiej.

Tagi:

Wszechnica Kultury Prawosławnej to cykliczne wykłady organizowane przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.

Program wykładów w roku akademickim 2016/2017

(więcej…)

Tagi:

Kierownik Zakładu Filozofii Religii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Janusz Dobieszewski, ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na uroczystość 70-lecia ks. dra Henryka Paprockiego, która odbędzie się w czwartek 15 grudnia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

(więcej…)

Tagi:

Szanowni Państwo!

W załączniku poniżej przedstawiamy wszelkie szczegóły dotyczące rozkładu zajęć oraz inne ważne informacje.

 

Plik do pobrania (format PDF)

Tagi:

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka „Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni”.

„Książka Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni jest publikacją z pogranicza teologii i kultury języka polskiego, rozumianej jako sztuka poprawnego mówienia i pisania. Omawia ona wiele problemów poprawnościowych z zakresu ortografii, interpunkcji, fleksji, słowotwórstwa i składni. I choć same rozstrzygnięcia problemów językowych, które proponują autorzy, na ogół nie stanowią żadnego novum (znane są bowiem z innych wydań, np. ze słowników ortograficznych PWN czy Pisowni słownictwa religijnego), to jednak niewątpliwą zaletą Specyfiki polskiej terminologii prawosławnej jest duża liczba przykładów zaczerpniętych ze świata wyznawców chrześcijaństwa obrządku wschodniego. Tym samym publikacja ta może stanowić dobry punkt wyjścia do opracowania słownika polskich terminów prawosławnych”. – ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Przyczyna

„Opracowanie stanowi godną pochwały próbę ujednolicenia terminologii prawosławnej. Autorzy, świadomi trudności podejmowanego dzieła, podeszli do niego z widoczną pokorą i szczerością. Widoczne to jest w drugiej części tytułu opracowania – Koncepcja normatywizacji pisowni. Koncepcja oznacza możliwość innych wariantów. Jednak w tym przypadku to pierwsza, w takiej objętości zagadnień, próba uporządkowania terminologii prawosławnej. Nawet jeśli będzie ona kiedyś uzupełniana, nie przestanie być źródłem odniesienia. I w tym należy się doszukiwać pionierskiego charakteru tego opracowania. Wyrazy wdzięczności należą się autorom i konsultantom opracowania. Znajdujemy wśród nich hierarchów, duchownych, teologów świeckich i filologów, którzy od lat bezpośrednio obcują z terminologią prawosławną w wymiarach: teologicznym, liturgicznym, duchowym, kościelno-administracyjnym i językowym. Najważniejsze jednak, że poznali ją w modlitwie. A język modlitwy rozumie każdy termin na tyle, na ile Bóg objawia go człowiekowi. Autorzy, oprócz wiedzy w tym zakresie, legitymują się także kościelną intuicją semantyczną odnośnie do niejednokrotnie trudnej terminologii prawosławnej. Podjęli się oni trudnego dzieła, ale już pierwsze przekartkowanie opracowania wzbudza zainteresowanie czytelnika mnogością i różnorodnością terminów prawosławnych. Dodatkowym walorem publikacji są oryginalne terminy podane w językach starożytnych oraz ich synonimy w językach nowożytnych. Niniejsze opracowanie powinno się znaleźć w każdym prawosławnym domu, począwszyod naszych wiernych, a skończywszy na duchowieństwie. Pozycja ta będzie, z pewnością, przedmiotem zainteresowania wielu teologów innych wyznań, a także filologów języka polskiego. Nowe terminy prawosławne, oddające sens ich oryginałów w starożytnych językach, nie tylko przyczynią się do ich pełniejszego wyjaśnienia, ale z pewnością wzbogacą i uzupełnią słownik języka polskiego”. – biskup prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski

Książkę można nabyć w Katedrze Teologii Prawosławnej UwB (prawoslawie.uwb.edu.pl) oraz w sklepie internetowym: sklep.cerkiew.pl.

Abp Jakub Kostiuczuk, ks. Jerzy Tofiluk, ks. Marek Ławreszuk, ks. Włodzimierz Misijuk, Jarosław Charkiewicz, Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, ss. 140.

Tagi:

Harmonogram zjazdów Studiów Podyplomowych „Teologia prawosławna i ikonografia” – 2016/2017

Katedra Teologii Prawosławnej UwB

Ogólna liczba godzin wykładowych 165 h.

Piątek: 16-20 (5 godzin) Sobota: 8.30-13.30 (6 godzin)
16.00-16.45 8.30-9.15
16.45-17.30 9.15-10.00
17.30-18.15 10.00-10.15 przerwa
18.15-18.30 przerwa 10.15-11.00
18.30-19.15 11.00-11.45
19.15-20.00 11.45-12.00 przerwa
12.00-12.45
12.45-13.30

Terminy zjazdów – SEMESTR ZIMOWY

7-8 październik 2016 r. – 11 godzin

28-29 październik 2019 r. – 11 godzin

18-19 listopad 2016 r. – 11 godzin

25-26 listopad 2016 r. – 11 godzin

2-3 grudzień 2016 r. – 11 godzin

16-17 grudzień 2016 r. – 11 godzin

20-21 styczeń 2017 r. – 11 godzin

3-4 luty 2017 r. – 11 godzin

W późniejszym terminie będzie opublikowany szczegółowy rozkład zajęć na semestr zimowy.

Tagi:

Tagi: , ,

Mając na względzie uwarunkowania i potrzeby, związane z oczekiwaniem na pracowników posiadających wiedzę teologiczną z kierunku teologii prawosławnej, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku organizuje studia podyplomowe „Teologia prawosławna i ikonografia”.

Założenia i cele studiów

Studia umożliwiają pozyskanie pogłębionych kwalifikacji humanistycznych w zakresie teologii prawosławnej, teologii ikony i ikonografii oraz rozwinięcie wiedzy o Prawosławiu, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ikonograficznej. Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu teologii dogmatycznej, moralnej i praktycznej, historii Kościoła, obrzędowości i ikonografii.

Koncepcja programu i planu studiów zakłada prymarny charakter wiedzy ogólnej i systematycznej, którą ujmuje się w kontekście praktyki i odnosi do przejawów działań twórczych realizowanych przez kanoniczną ikonę. Program studiów obejmuje kwestie merytoryczne dla kierunku studiów humanistycznych, ich odniesienia interdyscyplinarne oraz perspektywę poznawczą nauk teologicznych. Studia podyplomowe umożliwiają pozyskanie pogłębionych kwalifikacji teologicznych z uwzględnieniem kontekstu nauk o sztuce – ikonografia i przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach kultury, w kościelnych i nie tylko, placówkach edukacyjnych, fundacjach i stowarzyszeniach działających w obszarze szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Program studiów umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu ikonografii, a także daje możliwość uzupełnienia teoretycznej podstawy ikonografii poprzez adresowany do absolwentów studiów podyplomowych roczny praktyczny kurs ikonograficzny, organizowany przez Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim.

 

Program studiów

Absolwent studiów dysponuje wiedzą i kompetencjami teologicznymi oraz społeczno-kulturowymi zorientowanymi na działalność liturgiczną i kulturotwórczą o profilu chrześcijańskim. Ponadto dysponuje wiedzą o historii sztuki, architektury i ikonografii wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa w aspekcie porównawczym, posiada umiejętności w zakresie podstaw teologii ikony i umiejętności początkowego pisania i tworzenia ikon. Absolwent będzie miał zapewnioną możliwość kontynuacji praktycznej nauki ikonografii.

W przygotowaniu programu Studiów Podyplomowych zostali uwzględnieni specjaliści i znawcy swoich dziedzin naukowych, zarówno teoretycy, jak i praktycy z długoletnim doświadczeniem. Wśród wykładowców, oprócz pracowników katedry, którzy przyjęli nasze zaproszenie należy wymienić m.in.: arcybiskupa dr. Jakuba Kostiuczuka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), ks. prof. Jerzego Tofiluka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), archimandrytę Tymoteusza Sawczuka (Monaster św. Dymitra), ks. dr. Andrzeja Kuźmę (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), ks. dr. Włodzimierza Misijuka, dr. Małgorzatę Kurianowicz (UwB), dr. Adama Musiuka (PB).

 

Plan studiów podyplomowych
Teologia dogmatyczna 15 w.
Teologia biblijna 10 w.
Teologia ikony 15 w. + 15 ćw.
Patrologia 10 w.
Historia Kościoła 15 w.
Liturgika 10 w.
Monastycyzm 10 w.
Heortologia i ikonografia świąt 5 ćw.
Język cerkiewnosłowiański 10 ćw.
Współczesna sztuka ikonograficzna 5 w.
Teologia moralna 5 w.
Architektura sakralna 5 w.
Historia ikonografii 5 w.
Teologia obrazu w patrystyce 10 w.
Rysunek ikonograficzny 10 ćw.
Kanon ikonograficzny 10 w.

Harmonogram studiów

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 165 godzin wykładowych. Program kształcenia będzie realizowany w trakcie dwudniowych sesji (piątek w godz. 15-20; sobota w godz. 8.30-13) dwa razy w miesiącu w salach wykładowych UwB przy ul. M.C. Skłodowskiej 14. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 20 osób. Studia są odpłatne – opłata za semestr wynosi 1200 złotych.

Warunkiem zaliczenia semestru jest uczestnictwo w minimum 75% wszystkich zajęć oraz uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Dokument potwierdzający udział w studiach: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (https://irk-sp.uwb.edu.pl/ *link aktywny od 7 czerwca 2016). Warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy zapisów: 7.06.2016-16.09.2016. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

 

Wymagane dokumenty

 • Odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (I i II stopnia)
 • Wygenerowane z systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) podanie kandydata o przyjęcia na studia
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Teologii Prawosławnej UwB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, p. 302 w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-16.00 oraz w środy w godz. 8.00-12.00. Szczegółowych informacji udziela sekretariat katedry: tel. 85 745-77-80, email: ktp@uwb.edu.pl.

Tagi:

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka ks. archimandryty Warsonofiusza (Doroszkiewicza) „Dzieje wschodnich Rrzymian”.

 

Tytuł Dzieje Wschodnich Rzymian
Autor ks. archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz)
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN 978-83-7431-468-8
Rok wydania 2015
Format książki B5
Strony 500
Do nabycia Katedra Teologii Prawosławnej UwB;

sklep.cerkiew.pl – sprzedaż wysyłkowa- niebawem

Sklepik Bractwa Diecezji Białostocko- Gdańskiej

 

Opis książki:

Jeśli istniały w pierwszym tysiącleciu schizmy i nieporozumienia pomiędzy Starym a Nowym Rzymem, to były to problemy w obrębie jednego Rzymskiego Imperium i jednego rzymskiego narodu. Prawdziwi Rzymianie zawsze starali się naprawić błędy w zakresie kwestii teologicznych, ponieważ czuli swoją odpowiedzialność zarówno za losy ojczyzny, jednego Kościoła Powszechnego, jak i za historię, którą sami tworzyli. Jednakże Karolowi Wielkiemu i jego frankońsko-germańskim następcom, którzy  podbili i zniewolili  rzymsko-prawosławny Kościół  w zachodniej Europie nie zależało ani na jedności Kościoła, ani na ortodoksji dogmatycznej. Chodziło im przede wszystkim o zdobycie za wszelką cenę tronu cesarskiego w Konstantynopolu, natomiast kwestie dogmatyczne, jak np. bezprawna interpolacja do symbolu wiary filioque, stały się już problemem peryferycznym.

(Od Autora)

 

Publikacja jest dostępna w dwóch wersjach: kolorowej oraz czarno- białej. 

Tagi: ,

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu W Białymstoku ukazała się książka autorstwa o. Piotra Fiedoruka „Kapłaństwo w świetle życia i twórczości św. Jana z Kronsztadu”

Autor: o. Piotr Fiedoruk
Tytuł: Kapłaństwo w świetle życia i twórczości św.Jana z Kronsztadu 1829-1908
Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
Oprawa miękka
Wymiary: 14,5*20,5
Ilość stron: 262
ISBN 978-83-7431-456-5

 

Książka ks. doktora Piotra Fiedoruka jest poświęcona bardzo ważnemu tematowi jakim jest kapłaństwo. Autor dokonuje analizy powyższego zagadnienia na podstawie dzieł św. Jana z Kronsztadu. Przybliżając poszczególne aspekty posługi kapłańskiej pokazuje również przykłady z życia św. Jana, który był wyjątkowym du­chownym. Jego postawa i życie osobiste jest przecież najlepszym podręcznikiem duszpasterstwa wiernych. W czasach kryzysu wiary, utraty wzorców osobowych i spłycenia samej posługi kapłańskiej, taki sposób podejścia do analizy tej ważnej eklezjalnej i społecznej kwestii jest jak najbardziej trafny.

abp dr Jakub Kostiuczuk

Tagi: ,

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do podjęcia studiów podyplomowych „Zarządzenie Parafią i Instytucjami Kościelnymi”.

 ZAŁOŻENIA I CELE STUDIÓW

Aktualna sytuacja prawna i ekonomiczna Polski, stawia przed Kościołem prawosławnym nowe wyzwania. Instytucje kościelne muszą być organizowane i prowadzone z uwzględnieniem aktualnych norm i reguł prawnych, społecznych i ekonomicznych. Złożoność i szczegółowość przepisów prawnych, struktura dysponowania finansami publicznymi oraz dynamiczny rozwój projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, rodzą potrzebę dodatkowego przygotowania kadr zarządzających instytucjami kościelnymi.

Celem studiów ma być nauka umiejętności w zakresie zarządzania i administrowania instytucjami kościelnymi oraz ich funkcjonowania w ramach prawa i społeczności w relacjach kościelno-państwowych, interpersonalnych i społecznych.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć. Naukę w przygotowywanych studiach mogą podjąć absolwenci studiów wyższych, legitymujący się kwalifikacjami I lub II stopnia, potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób duchownych, mnichów i świeckich.

PROGRAM STUDIÓW

W przygotowaniu programu studiów zostali uwzględnieni specjaliści i znawcy swoich dziedzin naukowych, zarówno teoretycy, jak i praktycy z długoletnim doświadczeniem. Tematyka studiów dotyczy zarówno kwestii prawnych (prawo wyznaniowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, prawo kościelne), ekonomicznych (finanse publiczne, elementy rachunkowości, przygotowanie, realizacja i zarządzanie projektami), administracyjnych (administracja kościelna, organizacja i zarządzanie, ochrona danych osobowych, ochrona kościelnych zasobów archiwalnych, podstawy technik informatycznych, informatyka w zarządzaniu parafią) jak i zagadnień ochrony tożsamości i dziedzictwa czy etyki życia społecznego.

Program studiów podyplomowych „Zarządzanie Parafią i Instytucjami Kościelnymi”

Przedmiot Prowadzący
Administracja kościelna abp dr Jakub Kostiuczuk
Prawo wyznaniowe prof. dr hab. Piotr Niczyporuk
Etyka życia społecznego ks. dr hab. Bazyli Doroszkiewicz, prof. UwB
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dr Wioletta Witoszko
Prawo podatkowe mgr Rafał Jurowiec
Prawo kościelne ks. dr Andrzej Borkowski
Finanse publiczne dr Aneta Kargol-Wasiluk
Organizacja i zarządzanie dr Dariusz Perło
Ochrona danych osobowych dr Anna Budnik
Realizacja projektów dr Joanna Jakuszewicz
Zarządzanie projektami dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB
Ochrona tożsamości sztuki sakralnej ks. dr hab. Marek Ławreszuk
Ochrona dziedzictwa sakralnego dr Adam Musiuk
Przygotowywanie projektów mgr Mariusz Nikiciuk
Elementy rachunkowości dr Elżbieta Majewska
Ochrona kościelnych zasobów archiwalnych ks. dr hab. Marek Ławreszuk
Podstawy technik informatycznych dr Ireneusz Jakuszewicz
Informatyka w zarządzaniu parafią dr Ireneusz Jakuszewicz

 

Krótka charakterystyka wybranych przedmiotów:

 • Administracja Kościelna – abp dr Jakub Kostiuczuk

Celem wykładów jest zaznajomienie studentów z obowiązującymi w Polsce ustawami i aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania Kościoła. Studenci zapoznają się z treścią podstawowych aktów prawnych. Celem wykładów jest również przygotowanie do prawidłowego prowadzenia kancelarii parafialnej i księgowości (w szczególności prowadzenia ksiąg parafialnych, ksiąg metrykalnych oraz korespondencji kancelaryjnej i pisania sprawozdań).

 • Prawo podatkowe – mgr Rafał Jurowiec

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z instytucjami prawa podatkowego. Szczególny nacisk zostanie położony na regulacje prawne dotyczące opodatkowania kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób duchownych. Słuchacz będzie znał podstawowe instytucje prawa podatkowego, w tym regulacje prawne dotyczące opodatkowania kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób duchownych. Słuchacz będzie rozumiał specyfikę regulacji prawnych odnoszących się do kościołów i innych związków wyznaniowych.

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Wioletta Witoszko

Przedmiotem wykładów są podstawowe instytucje prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych omawiane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o emeryturach i rentach oraz ustawy
o świadczeniach pieniężnych w razie choroby lub macierzyństwa.

 • Prawo wyznaniowe – prof. dr hab. Piotr Niczyporuk

Celem jest zapoznanie studentów z aktualną regulacją normatywną pozycji prawnej związków wyznaniowych w Polsce oraz na świecie, w tym między innymi z prawami i obowiązkami wynikającymi z wolności sumienia i religii oraz konstytucyjno-ustawowymi środkami jej ochrony.

 • Finanse publiczne – dr Aneta Kargol-Wasiluk

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmem funkcjonowania systemu finansów publicznych. Ponadto zostanie omówiona problematyka budżetu państwa oraz deficyt i dług publiczny. W części szczegółowej wykład dotyczy zagadnień związanych z opodatkowaniem oraz dochodami publicznymi instytucji kościelnych.

 • Ochrona danych osobowych – dr Anna Budnik

Założeniem i celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy na temat prawnych mechanizmów ochrony danych osobowych. Student pozna zagadnienia ochrony praw osobistych w Konstytucji i innych aktach normatywnych, organów ochrony danych osobowych, zasad przetwarzania danych oraz dostępu do informacji publicznej poprzez BIP.

 • Zarządzanie projektami – dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej podejmowanie decyzji i prowadzenie działań niezbędnych do skutecznego zrealizowania projektu. Student jest przygotowywany do samodzielnej pracy obejmującej cały cykl zarządzania projektami, tj. od momentu identyfikacji sytuacji problemowej, poprzez planowanie, finansowanie, wdrażanie, realizację połączoną ze sprawozdawczością i monitoringiem, aż po ewaluację.

 • Przygotowanie projektów – mgr Mariusz Nikiciuk

Nabycie praktycznej umiejętności poszukiwania informacji o możliwości pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych a także pisania wniosków o dotacje i konstruowanie projektów.

 • Ochrona tożsamości sztuki sakralnej – ks. dr hab. Marek Ławreszuk

Celem zajęć jest ukazanie spójności prawosławnej sztuki sakralnej i jej liturgicznego charakteru. Przedmiot ma na celu scharakteryzowanie lokalnej tożsamości sztuki sakralnej, rozwijanej na ziemiach Polski, z uwzględnieniem tożsamości krajobrazów sakralnych. Zajęcia pomogą również w poszukiwaniach sposobów ochrony tożsamości sztuki cerkiewnej.

 • Ochrona dziedzictwa sakralnego – dr inż. Adam Musiuk

Nauczanie podstaw prawnych oraz wskazanie obowiązków nałożonych na właściciela obiektu sakralnego. Zapoznanie
z podstawami procesu inwestycyjnego przy obiekcie sakralnym. Nauczanie specyfiki procesu inwestycyjnego na obiekcie zabytkowym oraz zapoznanie z podstawowymi pracami konserwatorsko-budowlanymi. Zapoznanie z procesem technologicznym najczęściej spotykanych prac architektoniczno-budowlanych dotyczących ochrony dziedzictwa sakralnego.

 • Elementy rachunkowości – dr Elżbieta Majewska

System rachunkowości: funkcje i zasady. Klasyfikacja zasobów majątkowych jednostki i źródeł ich finansowania (bilans). Zdarzenia i operacje gospodarcze, wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. Konto księgowe: charakterystyka i zasady funkcjonowania. Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych.

 

HARMONOGRAM STUDIÓW

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i będą się odbywały w systemie niestacjonarnym, co dwa tygodnie w poniedziałki i wtorki w godzinach 16-20, w salach wykładowych UwB przy ul. M.C. Skłodowskiej 14. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 20 osób. Studia są odpłatne – opłata za semestr wynosi 800 złotych.

ZASADY REKRUTACJI

Rejestracja odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (https://irk-sp.uwb.edu.pl/). Warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy zapisów: 7.06.2016-16.09.2016. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (I i II stopnia)
 • Wygenerowane z systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) podanie kandydata o przyjęcia na studia
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Teologii Prawosławnej UwB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, p. 302 w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-16.00 oraz w środy w godz. 8.00-12.00. Szczegółowych informacji udziela sekretariat katedry: tel. 85 745-77-80, email: ktp@uwb.edu.pl.

Tagi:

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku w dn. 25.06.2016 r w Akademii Supraskiej organizuje konferencję naukową „Śladami Nektariusza”.

Konferencja poświęcona będzie rekonstrukcji fresków w Cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy Supraskiego Monasteru.

Wydarzenia towarzyszące:

 • Wystawa „Rekonstrukcja fresków supraskich”
 • Wystawa „Serbskie freski dawniej i dziś”- Akademia Supraska
 • Wystawa „Portrety Świętych”
 • Zwiedzanie Muzeum Ikon

PROGRAM KONFERENCJI

Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, Supraśl

10.00 rejestracja uczestników

10.15 uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości

10.20-11.20 SESJA I

 • prof. Antoni Mironowicz, Związki monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku
 • dr inż. Adam Musiuk, Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza Cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu
 • dr Krystyna Stawecka, Szesnastowieczne pobizantyjske freski z Supraśla w świetle dokumentacji konserwatorskiej

11.20-12.00 przerwa kawowa z wejściem do sali z freskami w muzeum

12.00-14.00 SESJA II

 • ks. prof. Jerzy Tofiluk, Ikonografia świątyni jako ikona Królestwa Bożego
 • prof. Svetlana Pejić, Умеетничке прилике у Србиjи средином XVI века (Przykłady sztuki cerkiewnej w w Serbii w połowie XVI w.)
 • prof. Goran Janicijewic, Иконография олтарског простора кроз развой и питанье реконструкцие у Благовепитонской Церкви (Ikonografia części ołtarzowej Cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu w kontekście rekonstrukcji)
 • dr Miodrag Milutinowic, Идеjни проjекат реконструкциjе зидног сликарства у манастиру Супрасл (Projekt rekonstrukcji malowideł ściennych w Supraślu)

14.00 dyskusja

14.15 obiad

 

Pozostali organizatorzy:

 • Festival Kultury Serbskiej Vidovdan
 • Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy
 • Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
 • Akademia Supraska
 • Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

Komitet naukowy:

 • abp dr Jakub Kostiuczuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)
 • prof. dr. hab. Aleksander Naumow (Universita Ca Foscari Venezia)
 • prof. Goran Janicijewic (Akademia Sztuki i Konserwacji Cerkiewnej SPC w Belgradzie)
 • ks. prot. Jerzy Tofiluk, prof. ChAT (Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie)
 • ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk (Policealna Szkoła Ikonograficzna w Bielsku Podlaskim)

Komitet organizacyjny:

 • ks. mgr Michał Czykwin (Festiwal Kultury Serbskiej Vidovdan)
 • protod. dr inż. Jarosław Makal (Monaster w Supraślu)
 • ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr inż. Adam Musiuk (Politechnika Białostocka)
 • archim. dr Andrzej Borkowski (UwB, Monaster w Supraślu)
 • diakon mgr inż. Piotr Makal (Bractwo św. św. Cyryla i Metodego) – sekretarz

 

PATRONAT HONOROWY:

Ambasada Republiki Serbii w Polsce

Tagi:

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka Ks. archimandryty dra Andrzeja Borkowskiego „Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919-1927)”

Dziewięćdziesiąt lat temu ogłoszony został akt samodzielności Kościoła prawosławnego w Polsce. Dnia 17 września 1925 roku, w katedrze metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie, w obecności przedstawicieli patriarchatów konstantynopolitańskiego, rumuńskiego, miejscowych hierarchów i najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej został ogłoszony akt nadający autokefalię Kościołowi prawosławnemu w II RP. W ten sposób, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po długich staraniach, Kościół prawosławny uzyskał możliwość samodzielnego bytu. Autokefalia uznana przez autokefaliczne Kościoły prawosławne, z wyjątkiem rosyjskiego, zniewolonego przez reżim komunistyczny, dawała Kościołowi prawosławnemu w Polsce możliwość samodzielnego kształtowania swojego życia cerkiewnego, duchowego i administracyjnego. Kościół rosyjski uznał autokefalię w 1948 roku.
W celu prawidłowej oceny i wagi tego aktu w życiu Kościoła potrzebna jest solidna praca badawcza w archiwach różnych ośrodków w kraju i poza jego granicami. Tylko w oparciu o nie można wyrobić sobie prawidłowy pogląd cerkiewny w tym względzie. Daje on możliwość zrozumienia klimatu powstałego wokół autokefalii. Był to, po odzyskaniu niepodległości, okres niepewności i niezadowolenia wiernych prawosławnych powodowanych rewindykacją świątyń, presją rządu wobec duchowieństwa i nieuregulowanego stanu prawnego Kościoła itp. Praca ks. archimandryty dr. Andrzeja Borkowskiego pt. Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919-1927) jest próbą wyjaśnienia tych problemów. Autorowi pracy udało się dotrzeć do archiwów patriarchatu konstantynopolitańskiego i wielu innych, w których znalazł cenne dokumenty dotyczące całego przebiegu nadania autokefalii, rozmów i zabiegów przedstawicieli władz kościelnych i państwowych ówczesnej Polski. Słusznie zauważa Autor, że autokefalia była etapem kończącym dążenia wiernych i hierarchii Kościoła prawosławnego w Polsce do pełnej samodzielności. Samo zaś ogłoszenie aktu było potwierdzeniem dojrzałości życia kościelnego, spełniającego wymogi kanoniczne i organizacyjne.
Praca ks. archimandryty Andrzeja jest cenną i wartościową pozycją opartą na dokumentach, którą otrzymuje polski czytelnik. Zachęcam więc do korzystania z cennego materiału zawartego w pracy, który pomoże czytelnikowi bardziej uzmysłowić znaczenie jubileuszu 90-lecia Prawosławnej Polskiej Autokefalii.
Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Hrycuniak)

Opis książki:

Tytuł Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919-1927)
Autor ks. archimandryta Andrzej Borkowski
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN 978-83-7431-466-4
Rok wydania 2015
Wymiary, oprawa
17,5 x 24,5 cm, twarda
Strony 256
Do nabycia Katedra Teologii Prawosławnej UwB;

sklep.cerkiew.pl – sprzedaż wysyłkowa

Sklepik Bractwa Diecezji Białostocko- Gdańskiej

Tagi: , ,

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z:

 1. Katedrą Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej oraz Katedrą Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
 2. Zakładem Historii Starożytnej Wydziału Socjologiczno- Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku,
 3. Katedrą Historii Nowożytnej Wydziału Socjologiczno- Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku,
 4. Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku,
 5. Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej,
 6. Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy,
 7. Międzynarodowym Instytutem Socjologii Prawa (International Institute for the Sociology of Law) w Oñati w Hiszpanii,
 8. Stowarzyszeniem „Romanistyka Prawnicza”,
 9.  Akademią Supraską

w dniach 19-21 maja 2016 r. zorganizowała międzynarodową konferencję „Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej”.

Na konferencję zostały zaplanowane  następujące tematy:
 1. Teologiczne podstawy rodziny w przeszłości i współczesności
 2. Historyczne zmiany formy i funkcji rodziny w społeczeństwie
 3. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zmiany funkcji i koncepcji rodziny
 4. Moralne uwarunkowania rodziny
 5. Prawne uregulowania rodziny
 6. Persona. Nasciturus.
 7. Rodzina a postęp cywilizacyjny.

 

Program Konferencji

 

Fot. źródło: http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/news.php?n=1979

Tagi:

Wykładowcy i absolwenci studiów podyplomowych

Katedra św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. 15 czerwca 2015 roku. Fot. Marcin Surynowicz

Tagi:

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka prof. Antoniego Mironowicza, Ks. Michał Bożerianow i jego odpowiedź „Ludziom małym”.

Opis książki:

Tytuł Ks. Michał Bożerianow i jego odpowiedź „Ludziom małym”
Autor Antoni Mironowicz
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN 978-83-7431-438-1
Rok wydania 2015
Format książki A5
Strony 132
Do nabycia Katedra Teologii Prawosławnej UwB;

sklep.cerkiew.pl – sprzedaż wysyłkowa

 

 

Broszura Moja odpowiedź „ludziom małym” jest unikalnym źródłem, autentycznym w swym przekazie. Z owego źródła dowiadujemy się więcej o dziejach społeczności prawosławnej i białoruskiej na uchodźctwie aniżeli z innych opasłych opracowań naukowych. Ta ogromna wartość poznawcza źródła nadaje mu wyjątkowy charakter i pozwala na podjęcie
dalszych badań nad losami Cerkwi prawosławnej i jej wiernych na uchodźctwie w latach 1942-1945.

 

ze wstępu

 

Abp Jakub Kostiuczuk, Bogoczłowieczeństwo Chrystusa w tekstach liturgicznych świętego Jana Damasceńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, ss. 242.

Tagi: ,

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba (Kostiuczuka), „Bogoczłowieczeństwo Chrystusa w tekstach liturgicznych świętego Jana Damasceńskiego”.

Opis książki:

Tytuł Bogoczłowieczeństwo Chrystusa w tekstach liturgicznych świętego Jana Damasceńskiego
Autor abp Jakub Kostiuczuk
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN 978-83-7431-434-3
Rok wydania 2014
Format książki B5
Strony 242
Do nabycia Katedra Teologii Prawosławnej UwB;

sklep.cerkiew.pl – sprzedaż wysyłkowa

 

W prezentowanej książce autor podejmuje bardzo istotne w życiu Kościoła prawosławnego zadanie teologiczne. Jest nim systematyzacja myśli teologicznej zawartej w tekstach liturgicznych Kościoła prawosławnego. Na wagę tego zagadnienia wskazywał już o. Paweł Florenski i o. Aleksander Schmeman. Ojciec A. Schmeman, w jednej ze swoich prac wyraził nadzieję, że nastąpi czas, gdy teologia zawarta w tekstach liturgicznych doczeka się solidnych naukowych opracowań. Niniejsza pozycja jest częściową realizacją jego nadziei. Częściową dlatego, że zajmuje się jednym tematem, mianowicie chrystologią i tylko w tekstach liturgicznych autorstwa św. Jana Damasceńskiego, który jest jednym z głównych twórców tekstów liturgicznych używanych w Kościele prawosławnym. Bogactwo tych tekstów decyduje o konieczności wyboru jednego tematu teologicznego i analizy tego tematu na podstawie ściśle określonego zakresu tekstów.

 

Abp prof. dr hab. Jeremiasz Anchimiuk

 

Abp Jakub Kostiuczuk, Bogoczłowieczeństwo Chrystusa w tekstach liturgicznych świętego Jana Damasceńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, ss. 242.

Tagi: ,

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, po raz pierwszy w języku polskim, prezentuje wyjątkowe dzieło współczesnego teologa, atoskiego mnicha archimandryty Bazylego (Gondikakisa), które od chwili pierwszego, greckiego wydania w roku 1972, doczekało się wielu wznowień i tłumaczeń.

Archimandryta Bazyli jest przez wielu uznawany za jednego z najwybitniejszych współczesnych teologów, chociaż nie brakuje i tych, którzy widzą w nim jednego z najważniejszych odnowicieli współczesnego monastycyzmu Świętej Góry Atos.

Niniejsza książka jest niezwykła z co najmniej dwóch powodów. Autor ukazuje teologię, która jest liturgiczna i wcielona. Zbliża do Boga, do którego nie prowadzi rozum i wiedza, lecz prawdziwie liturgiczne życie. Dla archimandryty Bazylego teologia nie jest abstrakcją lecz życiem w modlitwie. Taka teologia zstępuję na człowieka i przez niego emanuje na innych. Dzięki odwołaniom do dziedzictwa myśli Świętych Ojców, autor pragnie ukazać, że każdy prawdziwy teolog, zmierza drogą do Boga nie tylko dlatego, aby lepiej i pełniej Go poznać, lecz przede wszystkim po to, aby Go kochać bezgranicznie i bezwarunkowo.

Tytuł książki odwołuje się do modlitwy, którą czyta kapłan w czasie Boskiej Liturgii w momencie wejścia do prezbiterium. Zadaniem niniejszej książki jest odkrycie przed Czytelnikiem jego własnej drogi do zrozumienia znaczenia Liturgii jako wejścia do Bożego Królestwa.

Metropolita Kallistos Ware zauważył, że chociaż archimandryta Bazyli pisał o mnichach, ukazał drogę, która jest ważna dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Prof. Christos Yannaras podkreślił, iż język książki, jest językiem teologicznym, unikalnym we współczesnej twórczości, który przenosi Czytelnika w epokę „Filokalii” i fundamentalnych dzieł Świętych Ojców. Dzięki temu mamy możliwość wejścia w świat piękna i mądrości Cerkwi prawosławnej. „Hymn wejścia” wprowadza w świat teologii, ale przede wszystkim wprowadza do świątyni, do cerkwi, a tą drogą prowadzi nas dalej, do samego Boga.

Książkę można nabyć w Katedrze Teologii Prawosławnej UwB (prawoslawie.uwb.edu.pl) oraz w sklepie internetowym: sklep.cerkiew.pl.

 

Archimandryta Bazyli (Gondikakis), Hymn wejścia. Elementy doświadczenia liturgicznego sakramentu jedności w Prawosławiu, tłum. i komentarz ks. dr Marek Ławreszuk, red. prof. dr hab. Biskup Jerzy (Pańkowski), ks. dr Marek Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, ss. 200.

Tagi: ,

Główną wartością pracy ks. Archimandryty dr. hab. Warsonofiusza Doroszkiewicza jest przedstawienie rozbieżności w poglądach teologicznych Wschodu i Zachodu oraz narzucania przez frankońskich monarchów nauki o Filioąue, Autor po raz pierwszy w historiografii polskiej udowadnia, że w kwestii Filioąue wola Franków przeważyła nad jednością Kościoła. Autor z powodzeniem zrealizował postawiony sobie cel wypełnienia luki w badaniach nad tą tematyką i uczynił to w sposób kompetentny. Rozprawa Cesarz i dogmat świadczy o doskonałej orientacji jej autora w problemach teologicznych i historycznych epoki karolińskiej. Ksiądz Archimandryta dr hab. Warsonofiusz nie waha się stawiać hipotez, polemizować z przyjętymi już ustaleniami. Jego teza o sojuszu pomiędzy Rzymem i Frankami, który stawiał frankijskiego zachodniego cesarza na czele własnego kleru i doprowadził do sehizmy, znajduje potwierdzenie w treści książki. W rezultacie powstało interesujące opracowanie, mające duży aspekt poznawczy. Praca stanowi ważny wkład w poznanie dziejów Kościoła powszechnego.

 

Tytuł: Cesarz i dogmat. Filiokwistyczne tendencje w Cesarstwie Karola Wielkiego w VIII-IX wieku
Autor: ks. archimandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014
Oprawa: miękka
Wymiary: 14,5 x 20,5 cm
Ilość stron: 224
ISBN: 978-83-7431-410-7

Tagi: ,