Bp Andrzej Borkowski – życiorys

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej (Andrzej Borkowski) urodził się 6 października 1974 r. w Białymstoku. W latach 1993-1996 był alumnem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 8 czerwca 1993 r. wstąpił od Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy w Supraślu.

Postrzyżyny w riasofor przyjął 29 lipca 1995 r. z rąk ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy. 30 lipca 1995 r. z rąk arcybiskupa Sawy otrzymał święcenia diakońskie. Śluby monastyczne małej schimy złożył 10 września 1998 r. na ręce metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Otrzymał przy tym imię Andrzej na pamiątkę św. Andrzeja z Krety. 12 września 1998 r. z rąk metropolity Sawy otrzymał święcenia kapłańskie. Do godności ihumena został podniesiony 3 kwietnia 2000 r., a do godności archimandryty 20 marca 2012 roku.

W latach 1996-1999 studiował na Sekcji Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1999 r. otrzymał dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra teologii tej uczelni. W 1999 r. rozpoczął studia doktoranckie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które przerwał wskutek wyjazdu na studia do Aten (Grecja). W latach 2002-2005 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Ateńskiego. W latach 2003-2008 pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Polikarpa, biskupa Smyrny, w Atenach. 21 marca 2005 r. otrzymał dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra teologii na Katedrze Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ateńskiego. W 2005 r. rozpoczął studia doktoranckie na tej uczelni, które zakończył 5 marca 2009 r. dyplomem potwierdzającym uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej pt. „Αγώνας των ορθοδόξων πατριαρχείων κατά της ουνίας στην Πολωνία κατά την τελευταία εικοσαετία του ΙΣΤ΄ αιώνα” [„Stanowisko starożytnych patriarchatów Wschodu wobec unii kościelnej w Rzeczypospolitej w ostatnim dwudziestoleciu XVI wieku”], napisanej pod kierunkiem prof. Dimitrisa Gonisa. Stopień naukowy doktora teologii został nostryfikowany na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uchwałą Rady Wydziału Teologicznego z dnia 10 grudnia 2009 roku.

W latach 1999-2001 pełnił funkcję dyrektora Archiwum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, kapelana kaplicy św. archanioła Michała w Domu Metropolitalnym oraz duszpasterza młodzieży w parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie. W latach 2008-2010 pełnił funkcję referenta i dyrektora Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz wizytatora katechezy prawosławnej i duszpasterza studentów prawosławnych w Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. 23 listopada 2010 r. został p.o. przełożonego (od 24 września 2011 r. przełożony) Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy w Supraślu. W 2012 r. został adiunktem w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. 29 czerwca 2017 r. Rada Wydziału Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie nadała mu stopień doktora habilitowanego. Jest autorem 3 monografii książkowych i blisko 40 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

W 2016 r. był członkiem delegacji Cerkwi prawosławnej w Polsce na Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej.

24 sierpnia 2017 r. Święty Sobór Biskupów PAKP powołał archimandrytę Andrzeja (Borkowskiego) na biskupa supraskiego, wikariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

 

źródło: www.orthodox.bialystok.pl