prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Podstawowe informacje:

Prof. zwyczajny, dr hab. Autor 68 monografii i 500 innych publikacji naukowych.

Wykształcenie i praca zawodowa:

 1. Praca magisterska na temat: Supraśl jako ośrodek kulturalno-religijny w XVI wieku. – 1982 r. Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
 2. Rozprawa doktorska na temat: Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w II połowie XVI i XVII wieku. – 26.06.1990 r. Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 3. Kolokwium habilitacyjne i obrona rozprawy: Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza. – 19.02.1997 r. Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.
 4. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku 19 lutego 1998 roku. Decyzję Rady Wydziału 25 lutego 1998 roku zatwierdził Senat Uniwersytetu w Białymstoku
 5. Tytuł profesora nadany przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 20 lutego 2002 r. i zatwierdzony 22 kwietnia 2002 r. przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych; nadany przez Senat KUL 25 maja 2002 i wręczony 7 czerwca 2002 r.
 6. Tytuł profesora zwyczajnego nadany przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 lutego 2006 r.

Zainteresowania badawcze:

Historia Europy Wschodniej, Dzieje Kościoła prawosławnego.

Członkostwo:

 1. Członek prezydium International Academy of National Minorities’ Research w Mińsku (18.09.1996) od 1997 – wiceprzewodniczący Akademii.
 2. Członek Komisji Historycznej przy Prawosławnej Metropolii PAKP w Warszawie (1993-1999).
 3. Członek Polskiej Komisji Historii Porównawczej Kościołów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1993-1999).
 4. Członek Komisji Wschodniosłowiańskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (1992-1999).
 5. Członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1996-1999).
 6. Członek Białostockiego Towarzystwa Naukowego w Białymstoku (1982-1999).
 7. Członek Białoruskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku (1994-1999).
 8. Członek Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego w Warszawie (1992-1999).
 9. Prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego 1994-1996.
 10. Członek Polskiej Komisji Historii Porównawczej Kościołów Polskiej Akademii Nauk, (1993-1999, 1999-2002, 2003-2012).
 11. Członek Instytutu Geografii Historycznej KUL w Lublinie 15.01.1993-2004.
 12. Przewodniczący Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego w Polsce, od 1999 r. (1999-2002)
 13. Prezes Białoruskiego Towarzystwa Oświatowego w Rzeczypospolitej (1999-2003)
 14. Kierownik Zakładu Historii Kultur Pogranicza przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, 1.10.1999 – 1.02.2000; 28.02.2000 – 28.02.2003; 1.03.2003-28.02.2006.
 15. Członek Rady Redakcyjnej „Białoruskiego Historycznego Czasopisu” wyd. w Mińsku, od 2000 r.
 16. Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu w Białymstoku kadencji 2002-2005.
 17. Wice-dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku 2004-2005.
 18. Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu w Białymstoku kadencji 2005-2012.
 19. Członek Komisji Odwoławczej ds. Ocen Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu w Białymstoku kadencji 2005-2008; 2009-2012;
 20. Członek Rady Redakcyjnej i Zespołu Redakcyjnego „Białostockich Tek Historycznych”, 2005-2020.
 21. Członek Rady Redakcyjnej „Archiwum Chełmskiego”, 2004-2022.
 22. Członek Rady Naukowej „Latopisów Akademii Supraskiej” 2010-2022.
 23. Członek Rady Redakcyjnej „Rocznika Teologicznego”, CHAT 2012-2022.
 24. Członek Komisji egzaminacyjnej Programu stypendialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców w roku akademickim 2010 – Moskwa (Rosja), 2012 – Kijów (Ukraina), 2014 – Kijów (Ukraina), 2016 – Mińsk (Białoruś), 2017 – Mińsk (Białoruś).
 25. Członek Rady Naukowej czasopisma „Elpis”, 2010-2022.
 26. Członek Rady Naukowej „Веснік Брэсцкага Ўніверсітэта”, Brest 2010-2022.
 27. Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu w Białymstoku kadencji 2013-2016.
 28. Członek Polskiej Komisji Historii Porównawczej Kościołów Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (2013-2022)
 29. Członek Komisji Wschodniosłowiańskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (2013-2022).
 30. Członek External Evaluation Committee of the School of History and Archaeology of the Aristotle University of Thessalonica w 2014 r.
 31. Członek Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency (HQA), Athens 2013-2014.
 32. Członek Rady Naukowej periodyku naukowego “Православие в Балтии” wydawanego przez Łotewski Uniwersytet Państwowy w Rydze (2014-2022).
 33. Członek Rady Naukowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Preszowiego w Preszowie w 2014 r.
 34. Członek Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency (HQA), 7-13 grudzień 2014 r. Komotini, Atheny, Democritus University of Thrace, Department of Language, Literature and Culture of the Black Sea Countries, Opracowanie: The new education European system.)
 35. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”, Uniwersytet w Białystoku 2013-2018.
 36. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Православный ученый в современном мире”, Воронеж, 2013-2022.
 37. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Fontes Slavia Orthodoxa”, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2014-2022.
 38. Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska Sectio M. Balcaniensis et Carpathiensis”. (2016)
 39. External member Registry of the Institution: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI.
 40. Członek Kolegium Redakcyjnego „Fontes Slavia Orthodoxa”. Publikacje Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2014-2022).
 41. Członek (the member) Registry of the Department/Institute: MEDICINE of NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (2022-2024)
 42. Członek Komitetu Nauk Humanistycznych, Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku (2014-2018, 2019-2023)

Kontakt:

e-mail: amir@uwb.edu.pl

Przekłady i redakcje:

Redakcja książek 

 1. Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, pod red. L. Adamczuka i A. Mironowicza, Warszawa 1993, ss. 182, Aneks, ss. 125.
 2. M. Hajduk, Unia brzeska, Białystok 1995.
 3. G. Sosna, D. Fionik, Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim, Białystok 1995.
 4. Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Prace poświęcone prof. W. A. Serczykowi z okazji 60 rocznicy urodzin, pod red. A. Mironowicza, H. Parafianowicz, E. Urwanowicz, Białystok 1995.
 5. J. Wiesialkoúski, Belaruś u pierszai Suswietnai wainie, pod red. A. Mironowicza, Belastok – Londan 1996.
 6. Wilno i kresy północno-wschodnie, t. I, Historia i ludzkie losy. Seria: Biblioteka pamięci i myśli, pod red. E. Felikasiak i A. Mironowicza, Białystok 1996.
 7. J. Wiesiałkowski, Njajasna mroilisja nowyja darohi, Londyn 1997, ss.141.
 8. J. Wiesiałkouski, Narysy pa historyi Bełarusi, cz. I, Białystok-Londyn 1998, ss.164.
 9. Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Białystok 2001, ss. 276.
 10. Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Białystok 2002, ss. 256.
 11. Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Białystok 2004, ss. 255.
 12. Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Białystok 2006, ss. 180.
 13. The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, edited by Antoni Mironowicz, Urszula Pawluczuk, and Wojciech Walczak, Białystok 2007, ss. 319.
 14. Kościoły i związki wyznaniowe a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza, pod red. A. Mironowicza i M. Ulanowskiego, Białystok 2007.
 15. О долестях, о подвигах, о славе. Исторические изестия о предках святой праведной Софии Слуцкой, составила Тамара Левишко, Минск 2012, ред. нав. Антоий Миронович.
 16. Святая праведная София княгиня Слуцкая, составила Тамара Левишко, Минск 2012, ред. нав. Антоий Миронович.
 17. Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich, t. III, Rosja, pod. red. A. Mironowicza, Lublin 2013.

Publikacje: 

 1. Antoni Mironowicz, Supraśl jako ośrodek kulturalno-religijny w XVI wieku, Leimen 1984, ss. 112.
 2. Antoni Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI-XVII wieku, Białystok 1991, ss. 305.
 3. Antoni Mironowicz, Nieznany herbarz Michała Szęciłły, London 1992, ss. 71.
 4. Antoni Mironowicz, Bractwo Objawienia Pańskiego w Bielsku, Bielsk Podlaski 1994, ss. 50.
 5. Antoni Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, Białystok 1996, ss.
 6. Antoni Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, wyd. II, Białystok 1997, ss. 325.
 7. Antoni Mironowicz, Teodozy Wasilewicz, archimandryta słucki, biskup białoruski, Białystok 1997, ss.71.
 8. Antoni Mironowicz, Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, Białystok 1997, ss. 200.
 9. Antoni Mironowicz, Metropolita Józef Nielubowicz Tukalski, Białystok 1998, ss. 127.
 10. Antoni Mironowicz, Życie monastyczne na Podlasiu, Białystok 1998, ss. 120.
 11. Antoni Mironowicz, Katalog świątyń i duchowieństwa prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, Białystok 1998, ss. 128.
 12. Antoni Mironowicz, Sylwester Kossow, władyka białoruski, metropolita kijowski, Białystok 1999, ss.144.
 13. Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, ss. 352.
 14. Antoni Mironowicz, Ihumen Sawa Palmowski, Białystok 2001, ss.104.
 15. Antoni Mironowicz, The Orthodox Church and Byelorussian People, Białystok 2001, ss. 80.
 16. Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003, ss. 310.
 17. Antoni Mironowicz, Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Białystok 2003, ss. 216.
 18. Antoni Mironowicz, Józef Bobrykowicz, biskup białoruski, Białystok 2003, ss. 214.
 19. Antoni Mironowicz, Sylwester Czetwertyński, biskup białoruski, Białystok 2004, ss. 158.
 20. Antoni Mironowicz, The Orthodox Church in Poland, Supraśl 2005, ss. 96.
 21. Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok 2005, ss. 390.
 22. Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006, ss. 918.
 23. Antoni Mironowicz, Serafion Połchowski, władyka białoruski, Białystok 2007, ss. 168.
 24. Antoni Mironowicz, The Orthodox Heritage. A Few Academic Works about the History of the Orthodox Church in Poland, Supraśl 2007, ss. 165.
 25. Antoni Mironowicz, Zarys dziejów Prawosławia w Europie Środowo-Wschodniej, Lublin 2007, ss. 176.
 26. Antoni Mironowicz, Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku, Białystok 2008, ss. 352.
 27. Antoni Mironowicz, Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego w Puszczy Błudowskiej, Supraśl 2008, ss. 68.
 28. 28. Antoni Mironowicz, Summariusz dokumentów do dóbr supraskich, Białystok 2009, ss. 172.
 29. Антон Мірановіч, Праваслаўная Беларусь, Беласток 2009, 352 с.
 30. 30. Antoni Mironowicz, The Easter Christian Tradition in Poland and its Neighbors, Białystok 2010, ss. 224.
 31. Antoni Mironowicz, Biskupstwo turowsko-pińskie w XI–XVI wieku, Białystok 2011, ss. 360.
 32. Antoni Mironowicz, Pustelnia świętych Antoniego i Teodozego Pieczerskich w Odrynkach, Białystok 2011, ss. 70.
 33. Antoni Mironowicz, Sumariusz dokumentów dóbr supraskich, vol. II, Białystok 2011, ss. 240.
 34. Antoni Mironowicz, Księga cudów przed ikoną Matki Bożej Waśkowskiej dokonanych, Białystok 2012, ss. 88.
 35. Antoni Mironowicz, Prawosławna parafia św. Jana Teologa w Mostowlanach, Mostowlany 2013, ss. 140.
 36. Antoni Mironowicz, Parafia Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim. W związku z 450 rocznicą przeniesienia świątyni, Bielsk Podlaski 2013, ss. 64.
 37. Antoni Mironowicz, O początkach monasteru supraskiego i jego fundatorach, Supraśl 2013, ss. 64.
 38. 38. Antoni Mironowicz, Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI wieku, Białystok 2013, ss. 64.
 39. Антоний Миронович, Судьбы Православной Церкви в Белоруссии и в Польше, Люблин 2013, 198 с.
 40. 40. Αντώνιος Μιρόνοβιτζ, Η καταστροφή και μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας 1919-1939, Białystok 2013, ss. 16.
 41. 41. Αντώνιος Μιρόνοβιτζ, Εκκλησιαστικές Oυνίες στα πολωνικά έδαφη και οι συνέπειες αυτών, Białystok 2013, ss. 26.
 42. 42. Antoni Mironowicz, Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, Białystok 2014, ss. 394.
 43. 43. Antoni i Marcin Mironowicz, Święty Antoni Supraski, Białystok 2014, ss. 48. (współautor)
 44. Antoni Mironowicz, Białorusini na Podlasiu w wyborach parlamentarnych i samorządowych w latach 1989-2011, Białystok 2014, ss. 120.
 45. 45. Αντώνιος Μιρόνοβιτζ, Οι απαρχές των ορθοδόξων αδελφοτήτων στην Πολωνία, Białystok 2014, ss. 20.
 46. 46. Antoni Mironowicz, Pustelnia O. Archimandryty Gabriela w Odrynkach, Odrynki 2015, ss. 44;
 47. Antoni Mironowicz, Pustelnia O. Archimandryty Gabriela w Odrynkach, wyd. II, Odrynki 2015, ss. 48.
 48. Antoni Mironowicz, Ks. Michał Bożerianow i jego odpowiedź „Ludziom małym”, Białystok 2015, ss. 132.
 49. Antoni Mironowicz, Nieznane losy pierwszych ihumenów supraskich, Białystok 2015, ss. 120.
 50. Antoni Mironowicz, Subotnik ili Pominnik monasteru supraskiego, Białystok 2015, ss. 144.
 51. Antoni Mironowicz, Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, część I: Lata panowania Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka, Białystok 2016, ss. 120.
 52. 52. Antoni Mironowicz, Hryń Iwanowicz, nieznany malarz, grawer i drukarz, Białystok 2016, ss. 96.
 53. Antoni Mironowicz, Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, Część II. Lata panowania Zygmunta Starego, Białystok 2017, ss. 170.
 54. Antoni Mironowicz, Jerzy Konisski, biskup mohylewski, Białystok 2017, ss. 155.
 55. Antoni Mironowicz, Pod opieką św. Antoniego Pieczerskiego, Odrynki 2018, ss. 144.
 56. Antoni Mironowicz, Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej, Białystok 2018, ss. 256.
 57. Antoni Mironowicz, Uniatyzm, Униатство, Uniatism, Εκκλησιαστικές Oυνίες, Białystok 2018, ss. 144.
 58. Antoni Mironowicz, Piatienka – prawosławny ośrodek kultowy, Białystok 2019, ss. 126.
 59. Antoni Mironowicz, The Orthodox Church in Polish Lands during the Reign of the Piast Dynasty, Presov 2019, ss. 232.
 60. Antoni Mironowicz, The Orthodox Church in Poland to the end of XIV century, Białystok 2019, ss. 220.
 61. Antoni Mironowicz, Hilarion Massalski, archimandryta supraski, Białystok 2020, ss. 128.
 62. Antoni Mironowicz, Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, część III. Lata panowania Zygmunta Augusta, Białystok 2020, ss. 228.
 63. Антоний Миронович, Церковные унии в Беларуси, Литве, Украине и Польше и их последствия, Белосток 2020, ss. 116.
 64. Antoni Mironowicz, Z dziejów żyrowickiego sanktuarium 1470-1618, Białystok 2021, ss. 134.
 65. Antoni Mironowicz, Zygmunt August a Cerkiew prawosławna, Białystok 2021, ss. 128.
 66.  Antoni Mironowicz, The Orthodox Church in Poland 1918-1939, Białystok 2022, ss. 124.
 67. Antoni Mironowicz, Protopop zabłudowski, Nestor Kuźmicz, Białystok 2022, ss. 118.
 68. Antoni Mironowicz, Przywileje Cerkwi prawosławnej przez Zygmunta Augusta nadane, Białystok 2022, ss. 218. Wydawnictwo Pracowni Historii Kościoła (Katedra Teologii Prawosławnej) Uniweresytetu w Białymstoku.
 69. Antoni Mironowicz, Monaster Przemienienia Pańskiego w Kobryniu, Białystok 2023, ss. 101. Wydawnictwo Pracowni Historii Kościoła Uniweresytetu w Białymstoku.
 70. Antoni Mironowicz, The road of the Orthodox Church in Poland to autocephaly, Białystok 2023, ss. 98. Wydawnictwo Pracowni Historii Kościoła Uniweresytetu w Białymstoku.
 71. Antoni Mironowicz, Cerkiew prawosławna w Polsce i jej droga do autokefalii, Warszawa 2023, ss. 160. Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.
 72. Antoni Mironowicz, Prawosławie w Gdańsku. Historia i współczesność, Gdańsk 2023, ss. 148. Wydawnictwo Prawosławna Parafia św. Mikołaja w Gdańsku.

Artykuły naukowe:

1983

 1. A. Mironowicz, Supraśl, jako ośrodek kulturalno-religijny, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” (dalej: „Wiadomości PAKP”), Warszawa 1983, z. 3, s. 30-53.
 2. A. Mironowicz, Monaster w Puszczy Błudowskiej, „Wiadomości PAKP”, 1983, z. 4, s. 83-93.
 3. A. Mironowicz, Grabarka, „Więź”, 1983, nr 5 (295), s. 153-156.
 4. А. Мірановіч, Статут 1529 годалітоўскі, польскі ці беларускі, „Беларускі каляндар на 1984 год”, Беласток 1983, с. 104-113.

1986

 1. A. Mironowicz, Powstanie i działalność bractw cerkiewnych na terenie Drohiczyna, „Cerkownyj Wiestnik”, Warszawa 1986, R. 31, z. 1-3, s. 57-70.
 2. А. Мірановіч, Паходжанне назвы Беларусь, „Беларускі каляндар на 1986 год”, Беласток 1986, с. 49-55.
 3. А. Мірановіч, Трывалыя страты для культуры, „Беларускі каляндар на 1986 год”, Беласток 1986, с. 91-99.

1987

 1. A. Mironowicz, Powstanie zabłudowskiej oficyny wydawniczej na tle sytuacji wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim, „Wiadomości PAKP”, 1987, z. 1, s. 39-58.
 2. A. Mironowicz, Święty Gabriel Zabłudowski, „Wiadomości PAKP”, 1987, z. 1, s. 32-38.

1988

 1. A. Mironowicz, Latopisy supraskie jako jedno ze źródeł „Kroniki polskiej…” Macieja Stryjkowskiego, [w:] Studia polsko-litewsko-białoruskie, red. J. Tomaszewski, E. Smułkowa i H. Majecki, Warszawa 1988, s. 22-32.
 2. A. Mironowicz, Białorusini i Polacy, „Dyskusja”, Białystok 1988, nr 2 (17), s. 3-7.
 3. A. Mironowicz, Spór o unię brzeską w literaturze historycznej, „Chrześcijanin w Świecie”, Warszawa 1988, nr 179-180, s. 161-175.

1989

 1. A. Mironowicz, Związki literackie Kijowa z monasterem supraskim w XVI wieku, „Slavia Orientalis”, Warszawa 1989, R. XXXVIII, z. 3-4, s. 537-542.
 2. А. Мірановіч, Умовы фарміравання беларускай свядомасці праваслаўнага асяроддзя на Беласточчыне ў ХХ стагоддзі, [в:] Весткі Інстытута Беларусаведы. Institut der bjelorussischen Kulturissenschaffen, Leimen 1989, nr 4, c. 52-68.
 3. А. Мірановіч, 150-я гадавіна звароту ўніятаў у склад Праваслаўнай Царквы ў Беларусі, „Кантакт”, 1989, № 2, с. 39-44.

1990

 1. A. Mironowicz, Powstanie zabłudowskiej oficyny wydawniczej na tle sytuacji wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim, „Acta Baltico-Slavica”, Warszawa 1990, t. XIX, s. 245-264.
 2. A. Mironowicz, Monaster Przemienienia Pańskiego w Puszczy Narewskiej, „Białostocczyzna”, 1990, nr 3 (19), s. 37-38.
 3. 18. А. Мірановіч, 150-я гадавіна звароту ўніятаў у склад Праваслаўнай Царквы ў Беларусі (1839-1989), „Voice of Time”, London 1990, nr 1 (4), s. 9-16.
 4. А. Мірановіч, Святы Гаўрыла Заблудаўскі, „Беларускі каляндар на 1990 год”, Беласток 1990, с. 52-55.
 5. А. Мірановіч, Умовы фарміравання беларускай свядомасці праваслаўнага асяроддзя на Беласточчыне ў ХХ стагоддзі, „Voice of Time”, London 1990, nr 2 (5), s. 12-19; nr 3 (6), s. 19-24.
 6. А. Мірановіч, Святы Гаўрыла Заблудаўскі, „Voice of Time”, London 1990, nr 3 (6), s. 24-27.

1991

 1. A. Mironowicz, Księga metrykalna z lat 1751-1767 prawosławnej parafii rybołowskiej jako źródło do badań dziejów parafii i okolic, „Roczniki Humanistyczne”, KUL, Lublin 1991-1992, t. XXXIX-XL, z. 7, s. 143-152.
 2. A. Mironowicz, Warunki kształtujące białoruską świadomość narodową w społeczności prawosławnej na Białostocczyźnie, „Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa 1991, nr 16, s. 53-68.
 3. A. Mironowicz, Białorusini, „Społeczeństwo Otwarte”, Warszawa 1991, nr 1 (10), s. 9-14.
 4. A. Mironowicz, Jozafat Dubieniecki – Historia cudownego obrazu żyrowickiego, „Rocznik Teologiczny”, Warszawa 1991, R. XXXIII, z. 1, s. 195-215.
 5. 26. А. Мірановіч, Царкоўныя брацтвы на Беларусі, „Беларускі каляндар на 1991 год”, Беласток 1991, с. 136-139.
 6. А. Мірановіч, Беларусы а Рэч Паспалітая, „Voice of Time”, London 1991, nr 4 (13), s. 4-8.
 7. А. Мірановіч, Паходжанне назвы Беларусь, [в:] Імя тваё Белая Русь, рэд. Г. М. Сагановіч, Мінск 1991, с. 36-41.

1992

 1. A. Mironowicz, W związku z 150 rocznicą synodu połockiego (1839-1989), [w:] Chrześcijaństwo w Związku Radzieckim w dobie pierestrojki i głasnosti, red. W. Grzeszczak i E. Śliwka, Pieniężno 1992, s. 138-146.
 2. A. Mironowicz, Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w Polsce (X-XVIII w.), „Cerkownyj Wiestnik”, 1992, R. XXXIX, nr 7, s. 29-34.
 3. A. Mironowicz, Jozafat Dubieniecki – Historia cudownego obrazu żyrowickiego, „Wiadomości PAKP”, 1992, z. 2, s. 3-21.
 4. A. Mironowicz, Kult świętych na Białorusi, „Wiadomości PAKP”, 1992, nr 4, s. 6-21.
 5. 32a. A. Mironowicz, Orthodox Centres and Organizations in Podlachia from the sixteenth through the seventeenth Century, „Journal of Ukrainian Studies”, 1992, vol. XVII, no 1/2, s. 59-65.
 6. А. Мірановіч, Невядомая крыніца да гісторыі Жыровіцкай Божай Маці, „Voice of Time”, London 1992, nr 5 (20), s. 1-3.
 7. А. Мірановіч, Культы святых на Беларусі, „Voice of Time”, London 1992, nr 6 (21), s. 1-10.

1993

 1. A. Mironowicz, Ośrodki zakonne, „Wiadomości PAKP”, 1993, nr 1, s. 8-14.
 2. A. Mironowicz, Klasztory prawosławne w II Rzeczypospolitej, „Wiadomości PAKP”, 1993, nr 1, s. 15-16.
 3. 37. A. Mironowicz, Przedstawiciele podlascy świeckiej i duchownej społeczności prawosławnej na synodzie brzeskim 1596 roku, „Cerkownyj Wiestnik”, 1993, nr 5, s. 18-31.
 4. 38. A. Mironowicz, Między Warszawą a Mińskiem, „Krytyka”, Warszawa 1993, nr 41-42, s. 236-241.
 5. 39. A. Mironowicz, Monaster supraski wobec unii brzeskiej, „Wiadomości PAKP”, 1993, nr 3, s. 38-48.
 6. A. Mironowicz, Formation of National and Religious Consiciousness of the Białystok Region Population, [in:] Report of the International Youth Seminar „National, ethnic and religious minorities in Europe”, Białystok 1993, s. 19-24.
 7. A. Mironowicz, Relations between Poland and Belorussians, [in:] Report of the International Youth Seminar. „National, ethnic and religious minorities in Europe”, Białystok 1993, s. 25-32.
 8. A. Mironowicz, Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w Polsce w X-XVIII wieku, [w:] Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, red. L. Adamczuk i A. Mironowicz, Warszawa 1993, s. 48-58.
 9. A. Mironowicz, Duchowieństwo prawosławne w X-XVIII wieku, [w:] Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, red. L. Adamczuk i A. Mironowicz, Warszawa 1993.
 10. A. Mironowicz, Ośrodki zakonne od XIII do XIX wieku, [w:] Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, red. L. Adamczuk i A. Mironowicz, Warszawa 1993, s. 99-105.
 11. A. Mironowicz, Klasztory prawosławne w II Rzeczypospolitej, [w:] Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, red. L. Adamczuk i A. Mironowicz, Warszawa 1993, s. 105-107.
 12. A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki religijno-kulturalne Kościoła prawosławnego w XVI wieku, „Rocznik Teologiczny”, Warszawa 1993, R. XXXV, z. 2, s. 155-176.
 13. А. Мірановіч, Генезіс царкоўных брацтваў на Беларускіх землях у XVIXVII стст., „Voice of Time”, London 1993, nr 3 (24), s. 3-9.
 14. А. Мірановіч, Ікона Божай Маці ў Бельску-Падляшскім, „Voice of Time”, London 1993, 4 (25), s. 1-3.
 15. А. Мірановіч, Генезіс царкоўных брацтваў на Беларускіх землях у XVIXVII стст., „Праваслаўе ў Беларусі і ў свеце”, Беласток 1993, № 1, с. 39-47.

1994

 1. 50. A. Mironowicz, Piatienka, „Cerkownyj Wiestnik”, 1994, nr 5, s. 9-15.
 2. A. Mironowicz, Nieznane wiersze Juliana Ursyna Niemcewicza z 1797 roku, „Mówią wieki”, 1994, nr 3 (418), s. 46-47.
 3. A. Mironowicz, Nieznany dokument dotyczący monasteru Zaśnięcia NMP w Zabłudowie, „Wiadomości PAKP”, 1994, nr 1, s. 11-28.
 4. A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki religijne Cerkwi prawosławnej przed unią brzeską, „Wiadomości PAKP”, 1994, nr 2, s. 23-44.
 5. A. Mironowicz, Orthodox Centres and Organizations in Podlachia from the Mid-Sixteenth through the Seventeenth Century, „Journal of Ukrainian Studies”, Edmonton 1994, Nr 17 (Summer-Winter 1992), s. 59-65.
 6. A. Mironowicz, Regestr dóbr zabłudowskich z 1670 roku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1994, nr 1, s. 112-137.
 7. A. Mironowicz, Ksiądz Grzegorz Sosna, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1994, nr 1, s. 169-172.
 8. A. Mironowicz, Jozafat Dubieniecki. Historia cudownego obrazu żyrowickiego, „Zeszyty Naukowe KUL”, Lublin 1994, R. XXXIV, nr 1-2 (133-134), s. 213-232.
 9. A. Mironowicz, Nieznany dokument dotyczący monasteru Zaśnięcia NMP w Zabłudowie, „Rocznik Teologiczny”, Warszawa 1994, R. XXXVI, z. 1-2, s. 215-232.
 10. 59. A. Mironowicz, Szkolnictwo prawosławne na ziemiach białoruskich w XVI-XVIII wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1994, nr 2, s. 20-34.
 11. 60. A. Mironowicz, Wykaz proboszczów dekanatu podlaskiego z 1788 roku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1994, nr 2, s. 97-104.
 12. A. Mironowicz, Wprowadzenie, [w:] Ks. G. Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego, Ryboły 1994, s. III-VIII.
 13. 62. А. Мірановіч, Культ іконы Багамаці ў Беларусі, „Voice of Time”, London 1994, nr 5 (32), s. 6-10.

1995

 1. A. Mironowicz, Księgi metrykalne w badaniach demograficznych wiernych Kościoła prawosławnego, [w:] Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, red. J. Skarbek, Lublin 1995, s. 62-67.
 2. A. Mironowicz, Herbarz Michała Szęciłły, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1995, nr 1 (3), s. 28-39.
 3. A. Mironowicz, Posłowie moskiewscy w Wilnie w 1602 r., [w:] Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Władysławowi A. Serczykowi w 60. rocznicę Jego urodzin, red. E. Dubas-Urwanowicz, A. Mironowicz i H. Parafianowicz, Białystok 1995, s. 165-176.
 4. A. Mironowicz, Źródła rzymskie do dziejów Cerkwi na Białorusi i Ukrainie w XVII wieku, „Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny”, 1995, nr 4 (9), s. 13-14.
 5. A. Mironowicz, Monastery prawosławne na terenie diecezji chełmsko-bełskiej w XIII-XVIII w., [w:] Wojsko – Społeczeństwo – Historia. Prace poświęcone Profesorowi Mieczysławowi Wrzoskowi w 65. rocznicę Jego urodzin, red. W. Fedorowicz i J. Snopko, Białystok 1995, s. 79-90.
 6. 68. Mironowicz, Wokół problemów autokefalii Cerkwi prawosławnej na Białorusi, [w:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności za 1994 rok, t. LVIII, Kraków 1995, s. 86-90.
 7. 69. Mironowicz, Wokół sporu o przyczyny unii brzeskiej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1995, nr 2 (4), s. 23-38.
 8. А. Мірановіч, Праваслаўнае школьніцтва на Беларускіх землях, „Voice of Time”, London 1995, nr 3 (36), s. 3-8.
 9. 71. А. Мірановіч, Праваслаўнае школьніцтва на Беларускіх землях у XVIXVIII стст., [в:] Нацыянальная адукацыя. Гісторыя. Сучаснасць. Перспектывы, № 2, рэд. С. А. Яцкевіч, Брэст 1995, с. 15-19.

1996

 1. A. Mironowicz, Kult ikon Bogurodzicy na Białorusi, „Wiadomości PAKP”, Warszawa 1996, R. XXVI, nr 1 (98), s. 41-45.
 2. A. Mironowicz, Parafie prawosławne w Białymstoku, [w:] Sobór świętego Mikołaja w Białymstoku. W 150. rocznicę Konsekracji, Białystok 1996, s. 3-18.
 3. A. Mironowicz, Problemy unitów w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XVII wieku na terenie Rzeczypospolitej, „Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny”, 1996, nr 2 (11), s. 4-6.
 4. A. Mironowicz, Poland’s National Minorities, [в:] Нацыянальныя меншасці Беларусі, № 3, рэд. С. А. Яцкевіч, Брэст–Мінск 1996, с. 60-63.
 5. A. Mironowicz, Kościół prawosławny i unicki w Rzeczypospolitej w latach 1596-1648, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1996, nr 1 (5), s. 23-55.
 6. A. Mironowicz, Orthodoxy and Uniatism During the Seventeenth Century, [in:] Christianity in East Central Europe and Its Relations with the West and the East, Lublin 1996, s. 51-53.
 7. A. Mironowicz, Szkolnictwo prawosławne na Białostocczyźnie w XVI-XVIII w., „Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny”, 1996, nr 3 (12), s. 26-27.
 8. 79. A. Mironowicz, Geneza bractw cerkiewnych, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1996, nr 2 (6), s. 22-30.
 9. A. Mironowicz, Jerzy Wiesiołkowski, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1996, nr 2 (6), s. 165-167.
 10. A. Mironowicz, Święci w Kościele prawosławnym na Białorusi, [w:] Wilno i kresy północno-wschodnie, t. I. Historia i ludzkie losy, red. E. Feliksiak i A. Mironowicz, Białystok 1996, s. 75-94.
 11. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1772-1795, [w:] Ziemie Północne Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w dobie rozbiorowej 1772-1815, red. M. Biskup, Warszawa–Toruń 1996, s. 81-94.
 12. A. Mironowicz, Kościół prawosławny i unicki w połowie lat sześćdziesiątych XVII wieku na terenie Rzeczypospolitej, [в:] „Наш Радавод”, т. VII. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі Гістарычная памяць народаў Вялікага Княства Літоўскага і Беларусі XIII-XX стст., Гродна 1996, с. 348-352.
 13. A. Mironowicz, Kult ikon Matki Bożej na Białorusi, „Białostocki Przegląd Kresowy”, Białystok 1996, t. V, red. J. F. Nosowicz, s. 137-141.
 14. A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, [w:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Księga pamiątkowa z okazji 65. rocznicy urodzin profesora Stanisława Alexandrowicza, red. Z. Karpus, T. Kempa i D. Michaluk, Toruń 1996, s. 211-218.
 15. А. Мірановіч, Праваслаўе і унія пры панаваніі Яна Казіміра, [в:] Брэсцкая унія 1596 г. Гісторыя і культура, рэд. С. А. Яцкевіч, Брэст 1996, с. 12-15.
 16. А. Мірановіч, Ватыканскія крыніцы па гісторыі Праваслаўнай Царквы на беларускіх землях у XVII стагоддзі, [в:] Праваслаўе ў славянскіх культурных традцыях, Мінск 1996, с. 71-74.
 17. А. Миронович, Брестская церковная уния, „Cerkownyj Wiestnik”, Warszawa 1996, R. XLIII, nr 11, s. 10-16.

1997

 1. A. Mironowicz, Duchowieństwo podlaskie i jego uposażenie w XVI wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1997, nr 7, s. 116-125.
 2. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w okresie Metropolii Piotra Mohyły, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1997, nr 8, s. 47-65.
 3. A. Mironowicz, Unia uniwersalna według Teodozego Wasilewicza, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, red. S. Kozak, Warszawa 1997, nr 4-5, s. 132-138.
 4. A. Mironowicz, Kościół prawosławny i unicki w połowie XVII wieku, „Acta Polono-Ruthenica”, Olsztyn 1997, t. II, red. B. Białokozowicz, s. 71-79.
 5. A. Mironowicz, Bezpowrotne straty w podlaskiej architekturze cerkiewnej, [w:] Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, red. A. Marek, B. Tondos, J. Tur i K. Tur-Marciszuk, Rzeszów 1997, s. 169-176.
 6. A. Mironowicz, Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku, „Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny”, Białystok 1998, nr 15-16, s. 33-37.
 7. А. Мірановіч, Трыдыцыя аўтакефаліі Праваслаўнай Царквы на Беларусі, „Весці Міжнароднай акадэміі вывучэння нацыянальных меншасцей”, Брэст 1997, № 1, с. 13-16.
 8. 96. А. Миронович, Брестская церковная уния как элемент восточной политики Рима, [в:] Материалы научно-богословской конференции «Памяти преподобномученика Афанасия, игумена Брестского», Минск 1997, с. 43-46.

 1998

 1. A. Mironowicz, Wprowadzenie, [w:] Ks. G. Sosna, Bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego, cz. III, Ryboły 1998, s. VII-XV.
 2. A. Mironowicz, Projekty unijne wobec Cerkwi prawosławnej w dobie ugody hadziackiej, [w:] Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci, red. J. S. Gajek i S. Nabywaniec, Lublin 1998, s. 95-122.
 3. A. Mironowicz, Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1998, nr 9, s. 26-49.
 4. A. Mironowicz, Tożsamość i tolerancja w rozumieniu zakonników supraskich, „Rocznik Teologiczny”, Warszawa 1998, R. XL, z. 1-2, s. 283-293.
 5. A. Mironowicz, Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, [w:] „Wiadomości Diecezji Lubelsko-Chełmskiej”, Lublin 1998, s. 3-9.
 6. A. Mironowicz, Podlaskie centra i organizacje prawosławne na białorusko-polsko-ukraińskim pograniczu pod koniec XVI i w XVII wieku, [w:] Kultura białorusko-polsko-ukraińskiego pogranicza, red. S. Jackiewicz, Białystok–Brześć 1998, s. 9-12.
 7. A. Mironowicz, Z dziejów prawosławia na Białostocczyźnie, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1998, nr 10, s. 12-23.
 8. A. Mironowicz, Unia uniwersalna według Teodozego Wasilewicza, [w:] Czterechsetlecie zawarcia unii brzeskiej 1596-1996, red. S. Alexandrowicz i T. Kempa, Toruń 1998, s. 49-56.
 9. A. Mironowicz, Świątynie prawosławne na terenie miasta Białegostoku, „Białostocki Przegląd Kresowy”, Białystok 1998, t. VI, red. J. F. Nosowicz, s. 103-110.
 10. A. Mironowicz, Tożsamość i tolerancja w rozumieniu prawosławnych zakonników supraskich w XVI wieku, [w:] Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. J. Kłoczowski i S. Łukasiewicz, Lublin 1998, s. 338-346.

1999

 1. A. Mironowicz, Monaster św. Trójcy w Drohiczynie, „Cerkiewny Wiestnik”, 1999, nr 2, s. 24-29.
 2. A. Mironowicz, Monastery prawosławne na terenie diecezji chełmsko-bełskiej, [w:] Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej. X-XX wiek., red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 337-364.
 3. A. Mironowicz, Orthodoxy and Uniatism During the 17th Century, [in:] Churches and Confessions in East Central Europe in Early Modern Times, ed. H. Łaszkiewicz, Lublin 1999, s. 74-77.
 4. A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, „Kalendarz prawosławny na 2000 rok”, Warszawa 1999, s. 187-202.
 5. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach białoruskich i w Królestwie Polskim w latach 1795-1918, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1999, nr 11, s. 186-194.
 6. A. Mironowicz, Cerkwie Białegostoku, [w:] Cerkwie Białegostoku w rysunkach Władysława Pietruka, Białystok 1999, s. 3-8.
 7. A. Mironowicz, Oddziaływanie kultury ruskiej na życie duchowe zakonników monasteru supraskiego w XVI wieku, [w:] Oblicza wschodu w kulturze polskiej, red. G. Kotlarski i M. Figura, Poznań 1999, s. 405-414.
 8. A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 1999, R. I (XII), z. 1 (14), s. 85-126.
 9. A. Mironowicz, Wokół genezy nazwy Białoruś, „Studia Slawistyczne”, Białystok 1999, nr 1, s. 211-214.
 10. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (1596-1918), [w:] Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, red. K. Leśniewski i J. Leśniewska, Lublin 1999, s. 473-548.
 11. A. Mironowicz, Działalność charytatywna w Kościele prawosławnym na terenie Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, [w:] Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. U. Augustyniak i A. Karpiński, Warszawa 1999, s. 79-87.
 12. A. Mironowicz, Instrukcja posłom kozackim na sejm Rzeczypospolitej w 1661 roku dana, [w:] Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń, t. I, red. M. Liedke, J. Sadowska i J. Trynkowski, Białystok 1999, s. 84-94.
 13. A. Mironowicz, Nieznane dokumenty do dziejów cerkwi białostockich z początku XIX wieku, „Białostocczyzna”, Białystok 1999, nr 4 (56), s. 32-40.
 14. 119a. A. Mironowicz, Piotr Mohyła a idea unii kościelnej, „Studia Podlaskie”, 1999, t. IX, s. 25-34.
 15. А. Мірановіч, Гісторыя Праваслаўнай Царквы на Беласточчыне, [в:] Культура беларускага пагранічча, рэд. С. Яцкевіч, Горкі–Брэст 1999, с. 6-12.

2000

 1. 121. A. Mironowicz, A Thousand Years of Orthodox Christianity in Poland, [in:] Orthodox Christianity in Poland, Białystok 2000, s. 31-60.
 2. A. Mironowicz, Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, red. P. Chomik, Białystok 2000, s. 51-67.
 3. A. Mironowicz, Wielki podział w Cerkwi wschodniej, [w:] Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, red. P. Chomik, Białystok 2000, s. 218-235.
 4. A. Mironowicz, Dzieje Kościoła prawosławnego na Podlasiu, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2000, R. XLVII, nr 4, s. 33-42.
 5. A. Mironowicz, Miłosierdzie w Kościele prawosławnym w dawnej Rzeczypospolitej, „Białostocki Przegląd Kresowy”, Białystok 2000, t. VIII, red. J. F. Nosowicz, s. 73-82.
 6. A. Mironowicz, Andrzej Kempfi w kręgu Mickiewiczowskich alborutheników, [w:] Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci. Materiały III Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku, t. I. W kręgu spraw historycznych, red. E. Feliksiak i E. Konończuk, Białystok 2000, s. 377-385.
 7. A. Mironowicz, Nieznane dokumenty do dziejów unickich cerkwi białostockich z początku XIX wieku, „Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa”, Przemyśl 2000, t. V, red. S. Stępień, s. 61-68.
 8. А. Миронович, Христианизация Средневосточной Европы, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2000, R. XLVII, nr 3, s. 16-27.

2001

 1. A. Mironowicz, Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku, „Wiadomości PAKP”, Warszawa 2001, nr 3 (136), s. 4-7.
 2. A. Mironowicz, Specyfika tolerancji wyznaniowej na kresach wschodnich Rzeczypospolitej, [w:] Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, red. K. Krzysztofek i A. Sadowski, Białystok 2001, s. 163-173.
 3. A. Mironowicz, Bibliografia podsumowania, [w:] Ks. G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie. Część alfabetyczna. Suplement IV, Ryboły 2001, s. 11-14.
 4. A. Mironowicz, Polskie prawosławne duszpasterstwo cywilne w Afryce, „Wiadomości PAKP”, Warszawa 2001, nr 5 (138), s. 12-17.
 5. A. Mironowicz, Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2001, R. XLVIII, nr 2, s. 68-78.
 6. A. Mironowicz, Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej, cz. 2, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2001, R. XLVIII, nr 3, s. 11-18.
 7. A. Mironowicz, Prawosławne szkolnictwo teologiczne na terenie Rzeczypospolitej, „Wiadomości PAKP”, Warszawa 2001, nr 7-8 (140-141), s. 13-19.
 8. A. Mironowicz, Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2001, s. 27-53.
 9. A. Mironowicz, Wprowadzenie, [w:] Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2001, s. 5-8.
 10. A. Mironowicz, Kult miejsc świętych na Białostocczyźnie, [w:] Prawosławie we współczesnym świecie, red. J. Zieniuk, Białystok 2001, s. 48-54.
 11. A. Mironowicz, Polityka Piotra I wobec Kościoła prawosławnego w Rosji i w Rzeczypospolitej, [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2001, s. 277-294.
 12. A. Mironowicz, Piotr Mohyła a idea unii kościelnej, „Studia Podlaskie”, Białystok 2001, t. XI, s. 25-33.
 13. A. Mironowicz, Polska w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Dziedzictwo związków językowych, historycznych i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Z badań humanistycznych, t. VII, red. J. Nosowicz i K. Budrowska, Białystok 2001, s. 134-137.
 14. A. Mironowicz, Polityka państwa wobec duchowieństwa prawosławnego w latach 1944-1980, „Słowo. Pismo Klubu Inteligencji Katolickiej”, Białystok 2001, nr 11, s. 25-31.
 15. A. Mironowicz, Kościół prawosławny w życiu Rzeczypospolitej, [w:] Przełomy w historii. Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. III, cz. 1, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz i W. Wrzesiński, Toruń 2001, s. 491-509.
 16. А. Миронович, Крещение Центральной и Восточной Евровы, [в:] Матэрыялы VI Міжнародных Кірыла-Мяфодзьеўскіх чытанняў, ч. I, Мінск 2001.
 17. 145. А. Миронович, Церковные братства в Польше, [в:] Петербург и белорусская культура, ред. Н. Николаевa, Санкт-Петербург 2001.

2002

 1. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na terenie Rzeczypospolitej w latach 1764-1788, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2002, R.XLIX, nr 1, s. 48-61.
 2. A. Mironowicz, Tolerancja wyznaniowa na kresach wschodnich Rzeczypospolitej, [w:] Między zachodem a wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, red. J. Staszewski, K. Mikulski i J. Dumanowski, Toruń 2002, s. 339-347.
 3. A. Mironowicz, Polityka Piotra I wobec Kościoła prawosławnego w Rosji i w Rzeczypospolitej, [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2002, s. 277-294.
 4. A. Mironowicz, About the Problem of Autocephalia of the Orthodox Church in Belorussia, [w:] Religie, edukacje, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 313-318.
 5. A. Mironowicz, Archiwalia cerkiewne w Polsce, [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, t. I, red. D. Nałęcz, Toruń 2002, s. 303-314.
 6. A. Mironowicz, Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, [w:] Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2002, s. 18-39.
 7. A. Mironowicz, Metropolia kijowska do końca XIII wieku, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2002, R.XLIX, nr 3, s. 47-64.
 8. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna a białoruska świadomość narodowa, „Белорусский сборник”, Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии, Санкт-Петербург 2002, вып. II, с. 16-24.
 9. A. Mironowicz, Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, t. IV, red. M. Kondratiuk, Białystok 2002, s. 327-340.
 10. A. Mironowicz, Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI wieku, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2002, R. IV (XV), z. 6 (19), s. 219-252.
 11. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach ruskich do końca XIII wieku, [w:] Dziedzictwo związków językowych, historycznych i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Z badań humanistycznych, t. VIII, red. J. Nosowicz i K. Budrowska, Białystok 2002, s. 135-154.
 12. A. Mironowicz, National Minorities in Poland Today Option of Dialogue: Ecumenism in Central Europe, [in:] A Pentatonic Landscape Central Europe, Ecology, Ecumenism, ed. Nagypàl Szabolcs and Peter Šajda, Budapest 2002, s. 116-124.

2003

 1. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Piastów, cz. I, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2003, R. L, nr 1, s. 34-52.
 2. A. Mironowicz, 750 rocznica koronacji księcia halickiego Daniela, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2003, R. L, nr 2, s. 47-52.
 3. A. Mironowicz, Diecezja białoruska w latach 1697-1772, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2003, nr 19, s. 77-96.
 4. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Piastów, cz. II, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2003, R. L, nr 3, s. 41-56.
 5. A. Mironowicz, Charitable Work of the Orthodox Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth (16th-18th cc.), „Acta Poloniae Historica”, 2003, vol. LXXXVII, p. 43-53.
 6. A. Mironowicz, Prawosławni w wielowyznaniowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej, [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, red. S. Wilk, Lublin 2003, s. 202-220.
 7. A. Mironowicz, Prawosławne szkolnictwo, szkolnictwo cerkiewne, „Religia – Encyklopedia PWN”, red. T. Gadacz i B. Milerski, Warszawa 2003, t. VIII, s. 251-253.
 8. A. Mironowicz, Kultura prawosławna w dawnej Rzeczypospolitej, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2003, R. V (XVI), z. 7-8 (20-21), s. 201-236.
 9. A. Mironowicz, The Problem of Autocephalia of the Orthodox Church in Belorussia, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”, Białystok 2003, nr 2, s. 277-286.
 10. A. Mironowicz, Największa fundacja Aleksandra Chodkiewicza. Spór o charakter fundacji, [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. J. Urwanowicz, Białystok 2003, s. 529-550.
 11. A. Mironowicz, Kultura prawosławna w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, red. Z. Abramowicz, Białystok 2003, s. 319-340.

2004

 1. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Piastów, cz. III, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2004, R. LI, nr 1, s. 29-41.
 2. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Piastów, cz. IV, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2004, R. LI, nr 2, s. 49-61.
 3. A. Mironowicz, Rewindykacja prawosławnych obiektów sakralnych w II Rzeczypospolitej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2004, nr 21, s. 83-103.
 4. A. Mironowicz, Prawosławny ośrodek kultowy w Piatience, [w:] Kościół – Społeczeństwo – Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. Drob, Lublin 2004, s. 211-220.
 5. A. Mironowicz, Społeczność prawosławna w Królestwie Polskim w latach 1815-1830, [w:] Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. C. Kuklo, Białystok 2004, s. 331-338.
 6. A. Mironowicz, Likwidacja unii kościelnej na soborze połockim (1839 r.), [w:] Bizancjum – Prawosławie – Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004, s. 147-155.
 7. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w dawnej i we współczesnej Rosji, [w:] Bizancjum – Prawosławie – Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004, s. 55-74.
 8. A. Mironowicz, National Minorities in Poland today, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”, Białystok 2004, nr 1 (3), s. 170-177.
 9. A. Mironowicz, Kultura prawosławna w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań, red. A. Kaźmierczyk, A. Link-Lenczowski, M. Markiewicz i K. Matwijowski, Kraków 2004, s. 409-436.
 10. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, cz. I, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2004, R. LI, nr 3, s. 45-58.
 11. A. Mironowicz, Drukarnie bractw cerkiewnych, [w:] Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2004, s. 52-68.
 12. A. Mironowicz, Problematyka narodowościowa w Kościele prawosławnym w II Rzeczypospolitej, [w:] W kręgu sacrum i pogranicza, red. E. Matuszczyk i M. Krzywosz, Białystok 2004, s. 271-286.
 13. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, cz. II, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2004, R. LI, nr 4, s. 55-63.
 14. A. Mironowicz, The Orthodox Church in Poland, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”, Białystok 2004, nr 2 (4), s. 95-104.
 15. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w latach 1795-1918, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2004, R. VI (XVII), z. 9-10 (22-23), s. 237-269.
 16. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na terenach Generalnego Gubernatorstwa, Białorusi i Ukrainy w latach 1939-1944, [w:] Pokazanie Cerkwie prawdziwej. Studia nad dziejami i kulturą Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, red. P. Chomik, Białystok 2004, s. 172-199.
 17. A. Mironowicz, Mniejszości narodowe w Białymstoku w okresie międzywojennym, [w:] Białystok miasto przyjazne? Mniejszości narodowe i wyznaniowe w dziejach Ziemi Podlaskiej, red. H. Parafianowicz, Białystok 2004, s. 65-75.
 18. A. Mironowicz, Kultura prawosławna w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, Warszawa 2004, R. XI, nr 2 (22), s. 131-144.

2005

 1. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, cz. III, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2005, R. LII, nr 1, s. 43-51.
 2. A. Mironowicz, Church unions and their consequences in Poland, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”, Białystok 2005, nr 1 (5), s. 226-240.
 3. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, cz. IV, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2005, R. LII, nr 2, s. 42-53.
 4. A. Mironowicz, Wpływ wyznań na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Białorusi w XIX wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2005, nr 23, s. 5-17.
 5. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, cz. V, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2005, R. LII, nr 3, s. 47-63.
 6. A. Mironowicz, The origins of Orthodox brotherhoods in Poland, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”, Białystok 2005, nr 2 (6), s. 164-170.
 7. A. Mironowicz, Życie monastyczne w Polsce powojennej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2005, nr 24, s. 220-228.
 8. A. Mironowicz, Diecezja białoruska w latach 1633-1669, „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2005, nr 3, s. 83-108.
 9. A. Mironowicz, Powstanie i działalność Białoruskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej w latach 1941-1944, [w:] Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, red. M. Kietliński, K. Sychowicz i W. Śleszyński, Białystok 2005, s. 383-394.
 10. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w latach 1795-1918, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2005, R. VII (XVIII), z. 11-12 (24-25), s. 139-171.
 11. A. Mironowicz, Pierwszy władyka mścisławski – Józef Bobrykowicz, [w:] Między zachodem a wschodem. Etniczne i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Toruń 2005, s. 155-172.
 12. А. Мірановіч, Праваслаўнае школьніцтва на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага да канца XVIII стагоддзя, „Белорусский сборник”, Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии, Санкт-Петербург 2005, вып. III, с. 56-65.

2006

 1. A. Mironowicz, Metropolia kijowska w strukturze patriarchatu konstantynopolitańskiego (988-1685), [w:] Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2006, s. 23-64.
 2. A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej w XVII oraz w XVIII wieku, cz. I, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2006, R. LIII, nr 1, s. 18-30.
 3. A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej w XVII oraz w XVIII wieku, cz. II, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2006, R. LIII, nr 2, s. 22-33.
 4. A. Mironowicz, Destroying and revindication of Orthodox church in Poland in 1937-1939, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”, Białystok 2006, nr 1 (7), s. 96-104.
 5. A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej w XVII oraz w XVIII wieku, cz. III, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2006, R. LIII, nr 3, s. 26-41.
 6. A. Mironowicz, Nieznana wersja wypisu z ksiąg ziemskich grodzieńskich podziału dóbr rodowych po śmierci Aleksandra Chodkiewicza, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2006, nr 25, s. 202-208.
 7. A. Mironowicz, Dzieje Kościoła prawosławnego na Podlasiu, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 2006, nr 2, s. 7-18.
 8. A. Mironowicz, Ukrainizacja Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej, [w:] Dziedzictwo polsko-ukraińskie, red. S. Chazbijewicz, M. Melnyk i K. Szulborski, „Studia Politologiczne”, Olsztyn 2006, nr 2, s. 185-192.
 9. A. Mironowicz, Neounia w II Rzeczypospolitej, [w:] Kościół Greckokatolicki na Warmii i Mazurach, red. M. Melnyk, Olsztyn 2006, s. 11-16.
 10. A. Mironowicz, Kultura prawosławna na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, [w:] Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Gwioździk i J. Malicki, Katowice 2006, s. 467-479.
 11. A. Mironowicz, Diecezja białoruska w latach 1663-1705, [w:] Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok i J. Maroń, Toruń 2006, s. 213-226.
 12. A. Mironowicz, Orthodoxy and uniatism in the end XVI century and during the seventeenth century in the Polish-Lithuanian commonwealth, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”, Białystok 2006, nr 2 (8), s. 122-139.
 13. A. Mironowicz, Rewindykacja i niszczenie prawosławnych obiektów sakralnych na terenie II Rzeczypospolitej, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2006, R. VIII (XIX), z. 13-14 (26-27), s. 13-34.
 14. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX wieku. Część II, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2006, R. VIII (XIX), z. 13-14 (26-27), s. 131-156.
 15. А. Мірановіч, Манастыр у Супраслі як цэнтр праваслаўя і беларускай культуры ў XVI стагоддзі, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2006, nr 26, s. 5-28.

2007

 1. A. Mironowicz, Prawosławni w wielowyznaniowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2007, R. LIV, nr 2, s. 35-49.
 2. A. Mironowicz, Introduction, [in:] The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, edited by A. Mironowicz, U. Pawluczuk, and W. Walczak, Białystok 2007, s. 9-12.
 3. A. Mironowicz, The Activities of the Patriarch Teofanes III in the Polish-Lithuanian Commonwealth, [in:] The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, edited by A. Mironowicz, U. Pawluczuk, and W. Walczak, Białystok 2007, s. 77-86.
 4. A. Mironowicz, Conclusion, [in:] The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, edited by A. Mironowicz, U. Pawluczuk, and W. Walczak, Białystok 2007, s. 317-319.
 5. A. Mironowicz, Organizacja Kościoła prawosławnego na ziemiach ruskich w XI-XIII wieku, [w:] Ecclesia. Cultura. Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006 (2007), s. 69-83.
 6. A. Mironowicz, Sanktuarium prawosławne na Św. Górze Grabarce, [w:] Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska i M. Kruszewska-Gagoś, Lublin 2007, s. 495-502.
 7. A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne w Bielsku, [w:] Ikona Matki Bożej Hodigitrii w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski 2007, s. 21-52.
 8. A. Mironowicz, Monaster Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, [w:] Ikona Matki Bożej Hodigitrii w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski 2007, s. 53-64.
 9. A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej, [w:] Ikona Matki Bożej Hodigitrii w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski 2007, s. 65-108.
 10. A. Mironowicz, Przynależność diecezjalna Brześcia do końca XVI wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2007, nr 27, s. 5-16.
 11. A. Mironowicz, Sanktuarium prawosławne na Św. Górze Grabarce, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2007, nr 27, s. 168-174.
 12. A. Mironowicz, Instrukcja dla posłów udających się na konwokację wileńską w 1615 roku dana, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2007, nr 27, s. 203-216.
 13. A. Mironowicz, Polityka Moskwy wobec Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej w latach 1655-1660, [w:] „Studia i materiały do dziejów wojskowości”, Białystok 2007, t. XLII, s. 89-101.
 14. A. Mironowicz, Orthodoxy and Uniatism at the End of Sixteenth Century and during the Seventeenth Century in the Polish-Lithuanian Commonwealth, [in:] Lithuania and Ruthenia. Studies of a Transcultural Communication Zone (15th-18th Centuries), edited by S. Rohdewald, D. Frick, S. Wiederkehr, Harrassowitz Verlag – Wiesbaden 2007, s. 190-209.
 15. A. Mironowicz, Tolerancja wyznaniowa na pograniczu polsko-białoruskim, [w:] Kościoły i związki wyznaniowe a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza, red. A. Mironowicz i M. Ulanowski, Białystok 2007, s. 21-32.
 16. A. Mironowicz, Monaster Zaśnięcia NMP w Zabłudowie, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2007, nr 28, s. 5-22.
 17. A. Mironowicz, Powstanie prawosławnej parafii w Zabłudowie. „Wiadomości Diecezji Białostocko-Gdańskiej”, 2007, nr 4 (53), s. 13-16.
 18. A. Mironowicz, The Orthodox Church in Poland in the 20th century, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”, Białystok 2007, nr 1 (9), s. 206-222.
 19. 230a. A. Mironowicz, Struktura wyznaniowa mieszkańców Brześcia w XVI-XVIII wieku, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė, Kaunas 2007, p. 4-33.

2008

 1. A. Mironowicz, Biskupi mohylewscy Józef i Hieronim Wołczańscy, [w:] Wiara i poznanie. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Eminencji Profesorowi Sawie Hrycuniakowi, Białystok 2008, s. 399-417.
 2. A. Mironowicz, Monastery diecezji białoruskiej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2008, nr 29, s. 5-22.
 3. A. Mironowicz, Refleksje nad Komisją naznaczoną w Warszawie z okazji żalów dyzunitów, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2008, nr 29, s. 213-228.
 4. A. Mironowicz, Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego w Puszczy Błudowskiej, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2008, R. LV, nr 3, s. 37-54.
 5. A. Mironowicz, Die orthodoxe Kirche und die Union auf dem Territorium der polnischen Republik in den Jahren 1596-1620, [in:] Die Union von Brest (1596) in Geschichte und Geschichtsschreibung: Versuch einer Zwischenbilanz, Herausgegeben von Johann Marte und Oleh Turij, Lviv 2008, s. 49-78.
 6. 236. A. Mironowicz, The Christianization of Middle-Eastern Europe by the Byzantine Church, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”, Białystok 2008, nr 1 (11), s. 61-74.
 7. 237. A. Mironowicz, Orthodox Culture in the Former Polish-Lithuanian Commonwealth, [w:] Młodsza Europa. Od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, J. Jurkiewicz, R. M. Józefiak i W. Strzyżewski, Zielona Góra 2008, s. 219-241.
 8. A. Mironowicz, Reaktywowanie hierarchii cerkiewnej w Rzeczypospolitej w latach 1620-1621, [w:] Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. ks. G. Bujak, T. Nowicki i ks. P. Siwicki, Lublin 2008, s. 326-338.
 9. A. Mironowicz, Rejestr monasterów i cerkwi Grecko-ruskich różnemi czasy na unię gwałtownie odjętych, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2008, nr 30, s. 191-210.
 10. A. Mironowicz, Kwestia prawosławia w ustaleniach hadziackich i konstytucji zatwierdzającej, [w:] 350-lecie Unii hadziackiej (1658-2008), red. T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll i M. Nagielski, Warszawa 2008, s. 171-201.
 11. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Ateny, Rzym, Bizancjum: mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2008, s. 843-872.
 12. А. Миронович, Епархиальная приналежность Бреста до конца XVI века, [в:] Православие в духовной жизни Беларуси, Брест 2008, с. 8-19.
 13. А. Миронович, Светские православные организации в послевоенной Польше, „Seminarium Hortus Humanitatis”, Riga 2008, vol. XV, s. 61-64.
 14. 244. А. Миронович, Неоуния во II Речи Посполитой, „Seminarium Hortus Humanitatis”, Riga 2008, XV, s. 64-66.
 15. А. Мірановіч, Палітыка Канстанцінопальскага патрыярхату да Кіеўскай мітраполіі ў 988-1686 гадах, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2008, nr 30, s. 5-25.
 16. 246. А. Миронович, Православная Церковь и уния на территории Речи Посполитой в 1596-1620 годах, „Труди Київської Духовної Академії”, Київ 2008, № 9, с. 137-161.
 17. 247. A. Mironowicz, (Άντώνιος Μιρόνοδιτς), ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΝΙΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ „ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Γένέση-Προσδοκίες-Διαψεύσεις”, ΤΟΜΟΣ Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008, s. 743-767.

2009

 1. 248. A. Mironowicz, Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2009, R. LVI, nr 3, s. 35-46.
 2. 249. A. Mironowicz, Wielonarodowościowa i wielowyznaniowa struktura międzywojennego Białegostoku, [w:] Poszukiwanie pamięci i dialog. Białystok 65 lat później, G. Olszewska-Baka, Białystok 2009, s. 35-38.
 3. A. Mironowicz, L’ Église orthodoxe en Pologne au XX siècle, [in:] L’ Église orthodoxe en Europe orientale au XX siècle, sous la direction de Christine Chaillot, Paris 2009, s. 229-248.
 4. A. Mironowicz, Helena Iwanowna, fundatorka cudownej Bielskiej Ikony Matki Bożej, [w:] Wszechnica Kultury Prawosławnej, vol. VI, Białystok 2009, s. 21-29.
 5. A. Mironowicz, Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej przez Kościół bizantyjski, „Pro Georgia. Journal of Kartvelogical Studies”, Warszawa 2009, nr 18, s. 87-100.
 6. A. Mironowicz, Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2009, nr 31, s. 142-155.
 7. A. Mironowicz, Summaryusz dokumentów do dóbr supraskich z nadań funduszowych przez J. WW. hrabiów Chodkiewiczów w posiadaniu WW. Ojców Bazylianów zostających roku 1817 w Młynowie spisany, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2009, nr 31, s. 179-232.
 8. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1815-1915, [w;] Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku. Studia i materiały, red. M. Gnatowski, Łomża 2009, s. 69-90.
 9. A. Mironowicz, Białoruska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna na emigracji po II wojnie światowej, [w:] Autochtoniczne mniejszości na pograniczach a ich stosunki z odseparowanym etosem macierzystym, red. S. Jackiewicz, Białystok 2009, s. 129-147.
 10. A. Mironowicz, Związki monasteru supraskiego ze Świętą Górą Athos w XVI wieku, [w:] Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athos, red. M. Kuczyńska, Gniezno 2009, s. 122-134.
 11. A. Mironowicz, Kultura łacińska w życiu Kościoła prawosławnego w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, „Biblioteca Archivi Lithuaniu”, vol 7. Lietuvos Didžiosias Kubigaitštystės Kulbos, Kultūras ir raštijas tradicijos, Vilnus 2009, s. 230-246.
 12. A. Mironowicz, Arseniusz Berło – władyka białoruski, [w:] Primum vivere deinde philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Rzońcy z okazji siedemdziesiątych urodzin, red. M. Białokur i A. Szczepaniak, Toruń 2009, s. 121-127.
 13. A. Mironowicz, Likwidacja unii na soborze połockim (1839), „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2009, nr 7, s. 39-50.
 14. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (1596-1918), [w:] Prawosławie. Światło ze wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin 2009, s. 691-757.
 15. A. Mironowicz, Przyczynek do dziejów Polskiego Prawosławnego Duszpasterstwa Cywilnego na emigracji w czasie II wojny światowej, „Studia Polonijne”, Lublin 2009-2010, t. 30, s. 205-213.
 16. 263. A. Mironowicz, The Origins of Orthodox Brotherhoods in Poland, [w:] International Relations, ed. A. Grabska, J. Snopko, W. Śleszyński, Białystok 2009, s. 155-162.
 17. А. Мірановіч, Малавядомая крыніца да гісторыі Жыровіцкага манастыра, „Белорусский сборник”, Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии, Санкт-Петербург (2008) 2009, вып. IV, с. 167-170.
 18. 265. А. Миронович, Деятельность иерусалимского патриарха Феофана III в Речи Посполитой, „Каптеревские чтения: сборник статей”, Москва 2009, № VII, с. 115-128.
 19. A. Mironowicz, (Άντώνιος Μιρόνοδιτς), ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΝΙΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ „ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Γένέση-Προσδοκίες-Διαψεύσεις”, ΤΟΜΟΣ Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009, s. 743-767.

2010

 1. A. Mironowicz, Specyfika życia monastycznego w Europie Wschodniej, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2010, R. LVII, nr 1, s. 43-57.
 2. A. Mironowicz, Specyfika życia monastycznego w Europie Wschodniej, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, Olsztyn 2010, nr 1, s. 225-241.
 3. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na terenach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944, [w:] Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, red. W. Polak, W. Rozynkowski, M. Białkowski i J. Kufel, Toruń 2010, s. 105-114.
 4. A. Mironowicz, Badania polskie nad dziejami Kościoła prawosławnego w okresie powojennym, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2010, R. LVII, nr 3, s. 54-62.
 5. A. Mironowicz, Życie religijne prawosławnej emigracji białoruskiej po II wojnie światowej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2010, nr 33, s. 116-134.
 6. A. Mironowicz, Zabłudowska oficyna wydawnicza, [w:] O naszym prawosławiu, red. H. Kierdelewicz, Białystok 2010, s. 183-187.
 7. A. Mironowicz, Na Podlasiu wobec unii, [w:] O naszym prawosławiu, red. H. Kierdelewicz, Białystok 2010, s. 349-351.
 8. A. Mironowicz, Powstanie diecezji turowskiej, [w:] Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi Serczykowi, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów 2010, s. 36-48.
 9. A. Mironowicz, Wykładowcy Akademii Ostrogskiej na tle dziejów szkolnictwa prawosławnego w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej, [w:] Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturalnej, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz i E. Balashov, Zamość 2010, s. 205-223.
 10. A. Mironowicz, Wizyta patriarchy jerozolimskiego Teofanesa w Rzeczypospolitej w latach 1620-1621, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2010, R. LVII, nr 4, s. 46-57.
 11. A. Mironowicz, Prawosławne żony i matki królów oraz książąt polskich, „Latopisy Akademii Supraskiej”, Białystok 2010, vol. I, red. U. Pawluczuk, s. 11-26.
 12. A. Mironowicz, Źródła petersburskie do dziejów Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak i K. Łopatecki, t. II, Białystok 2010, s. 191-196.
 13. A. Mironowicz, Prasa prawosławna w II Rzeczypospolitej, [w:] Literatura. Pamięć. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak, red. E. Sidoruk i M. M. Leś, Białystok 2010, s. 479-488.
 14. А. Мірановіч, Сумарыуш (спіс) супрасльскіх дакументаў з Млынаўскага архіва Хадкевічаў, [в:] Материалы VI Международных книговедческих чтений, Минск 2010, с. 133-138.

2011

 1. A. Mironowicz, Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku, „Tърновска Книжовна Школа”, Tърновo и идеята за Християнския Универсализъм XII-XV век, Велико Tърновo 2011, т. IX, c. 692-704.
 2. A. Mironowicz, Spór o początki prawosławnego sanktuarium na Św. Górze Grabarce, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2011, R. LVIII, nr 2, s. 52-58.
 3. A. Mironowicz, Życie religijno-kulturalne w eparchii turowskiej do końca XV wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2011, nr 35, s. 5-31.
 4. A. Mironowicz, The Orthodox Church in Poland in the Twentieth Century, [in:] The Orthodox Church in Eastern Europe in Twentieth Century, ed. Christine Chaillot, Oxford – Bern 2011, s. 147-267.
 5. A. Mironowicz, Projekty edukacyjno-badawcze w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej, [в:] Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове фахове видання, Київ 2011, № 1, с. 829-841. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2011_1_79.
 6. 286. A. Mironowicz, The Christianization of Middle-Eastern Europe by the Byzantine Church, „Latopisy Akademii Supraskiej”, Białystok 2011, II, red. U. Pawluczuk, s. 9-26. 287. A. Mironowicz, Specyfika kulturowa pogranicza polsko-białoruskiego, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2011, s. 237-245.
 7. 288. A. Mironowicz, Biblioteka monasteru supraskiego w XVI wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2011, nr 36, s. 5-23.
 8. 289. A. Mironowicz, Wyznania a świadomość narodowa Białorusinów, „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2011, nr 9, s. 81-98.
 9. 290. A. Mironowicz, Monastery diecezji turowsko-pińskiej w XVI wieku, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2011, R. XIII (XXIV), z. 23-24 (36-37), s. 227-250.
 10. 291. A. Mironowicz, Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje, „Studia Podlaskie”, Białystok 2011, t. XIX, s. 33-60.
 11. 292. A. Mironowicz, Ksiądz Jerzy Klinger jako badacz dziejów prawosławia, „Pro Georgia. Journal of Kartvelogical Studies”, Warszawa 2011, nr 21, s. 183-202.
 12. А. Миронович, Деятельность иерусалимского патриарха Феофана III в Речи Посполитой, [в:] Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі – славуты асветнік і абаронца праваслаўя, рэд. М. Э. Часноўскі, Брэст 2011, с. 116-126.
 13. 294. А. Миронович, Православная культура в Речи Посполитой, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2011, R. LVIII, nr 4, s. 30-52.

2012

 1. A. Mironowicz, Prawosławne szkolnictwo teologiczne na terenie Rzeczypospolitej, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 863-880.
 2. 296. A. Mironowicz, The Manuscript Collection of the Monastery of Suprasl in the XVI century, [in:] Bulgarian Codex Supraslienis of 10th century, ed. A. Miltenova, Sofia 2012, s. 472-473.
 3. A. Mironowicz, Mostowlany nad Świsłoczą, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2012, nr 37, s. 217-224.
 4. A. Mironowicz, Tolerancja – nietolerancja etniczno-wyznaniowa na wschodnim pograniczu Polski – kwestie dziejowe, [w:] Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości narodowych na pograniczach, red. S. Jackiewicz, Białystok 2012, s. 137-156.
 5. A. Mironowicz, Prawosławie i unia w dziejach narodu białoruskiego, „Przegląd Wschodni”, Warszawa 2012, t. XII, z. 2 (46), s. 275-309.
 6. A. Mironowicz, Suwerenność narodowa a Unia Europejska, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2012, R. XIV (XXV), z. 25-26 (38-39), s. 97-104.
 7. A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2012, R. XIV (XXV), z. 25-26 (38-39), s. 307-368.
 8. A. Mironowicz, Rękopisy supraskie w zbiorach obcych (do końca XVI wieku), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. K. Łopatecki i W. Walczak, Białystok 2012, s. 159-161.
 9. A. Mironowicz, Parafia św. Jana Teologa w Mostowlanach, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”, 2012, nr 3 (72), s. 4-8.
 10. A. Mironowicz, Patriarcha Tichon wobec projektu ustanowienia autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce, [w:] W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół i T. Bichta, Lublin 2012, s. 971-982.
 11. A. Mironowicz, Działalność oświatowa i charytatywna bractwa mohylewskiego, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2012, nr 38, s. 70-84.
 12. A. Mironowicz, Powstanie monasteru supraskiego, „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2012, nr 10, s. 11-36.
 13. A. Mironowicz, The Orthodox Church in Tsarist Russia, [in:] Russia of the Tsars, Russia of the Bolsheviks, Russia of the New Time, ed. J. Malicki, Warszawa 2012, s. 7-16.
 14. A. Mironowicz, Aktywność gospodarcza i religijna Fiodora Masalskiego, [w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicz, Kraków 2012, s. 409-430.

309 A. Mironowicz, Ewangelizacja „prostą mową” w XVI wieku, „Latopisy Akademii Supraskiej”, Białystok 2012, vol. III: Język naszej modlitwy: dawniej i dziś, red. U. Pawluczuk, s. 9-18.

 1. A. Mironowicz, Państwo i Cerkiew prawosławna w Rosji, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku. Opinia publiczna. Stosunki polsko-rosyjskie. Pamięć historyczna, red. E. Kirwiel, E. Maj i E. Podgajna, Lublin 2012, s. 71-86.
 2. A. Mironowicz, Działalność nuncjusza Franciszka Martellego w Rzeczypospolitej w latach 1675-1681, [w:] Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, red. T. Chyczewska-Hennel i K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 321-336.
 3. A. Mironowicz, Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku, [w:] Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. S. Bułajewski, J. Gancewski i A. Wałkowski, Józefów 2012, s. 145-158.
 4. А. Миронович, История Туровско-Пинской епархии (XI – конец XVI вв.), [в:] Православие в духовной жизни Беларуси, Брест 2012, с. 7-9.
 5. А. Миронович, Библиотека Супрасльского монастря в XVI веке, [in:] Rediscovery. Bulgarian Codex Supraslienis of 10th century, ed. A. Miltenova, Sofia 2012, s. 309-329.
 6. А. Миронович, Владимирская епархия до конца XVI века, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2012, R. LIX, nr 4, s. 54-64.
 7. А. Миронович, Правосланая Церковь в Беларуси в 1941-1944 годах [в:] 1941 год: трагедия, героизм, память. Сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 70-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, ред. М. Э. Чесновский, Брест 2012, с. 67-82.

2013

 1. 317. A. Mironowicz, Ours or Others. Orthodox Population in the Multi-faith and Multicultural Polish-Lithuanian Commonwealth from the 16th to the 18th Century, [in:] Das Bild Des Feindes. Konstruktion von Antagonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Türkenkriege. Ostmitteleuropa, Italien und Osmanisches Reich, unter redaktioneller Eckhard Leuschner und Thomas Wünsch, Berlin 2013, s. 151-162.
 2. A. Mironowicz, Diecezja włodzimierska do końca XVI wieku, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, Olsztyn 2013, nr 4, s. 13-23.
 3. A. Mironowicz, Specyfika pogranicza polsko-białoruskiego, [w:] Sąsiedztwo i pogranicze – między konfliktem a współpracą, t. II, red. R. Łoś i J. Reginia-Zacharski, Łódź 2013, s. 249-256.
 4. A. Mironowicz, Białoruskie wydawnictwa cerkiewne w II Rzeczypospolitej, [w:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. I. Wodzianowska i H. Łaszkiewicz, Lublin 2012-2013, s. 347-356.
 5. A. Mironowicz, Religia w kształtowaniu świadomości narodowej Białorusinów w okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego, [в:] Беларусь, Расія Украіна: дыялог народаў і культур, Гродна 2013, s. 183-188.
 6. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w dziejach Rosji, [w:] Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich, t. III. Rosja, red. A. Mironowicz, Lublin 2013, s. 87-128.
 7. A. Mironowicz, Wstęp, [w:] Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich, t. III. Rosja, red. A. Mironowicz, Lublin 2013, s. 11-13.
 8. A. Mironowicz, The Methodian Mission on the Polish Lands until the dawn of 11th Century, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2013, R. XV (XXVI), z. 27 (40), s. 17-33.
 9. A. Mironowicz, Kościół bizantyjski w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Europy wschodniej i środkowo-wschodniej, „Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy”, seria II: Wiktor Choriew in memoriam, układ i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, G. Kowalski i Ł. Zabielski, „Colloquia Orientalia Bialostocensia”, Białystok 2013, t. IV, s. 177-188.
 10. A. Mironowicz, Projekty edukacyjno-badawcze w procesie integracji na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Zamość 2013, s. 95-103.
 11. A. Mironowicz, Cerkwie brzeskie w XVI wieku, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2013, R. LX, nr 4, s. 57-63.
 12. A. Mironowicz, Rozchody i wydatki księżnej Anny Kiszczanki, „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2013, nr 11, s. 267-285.
 13. A. Mironowicz, Znaczenie chrztu Rusi w ewangelizacji Europy Środkowo-Wschodniej, „Latopisy Akademii Supraskiej”, Białystok 2013, vol. IV: Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty, red. M. Kuczyńska i U. Pawluczuk, s. 7-26.
 14. A. Mironowicz, Najstarszy Subotnik ili Pominalnik monasteru supraskiego, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2013, nr 40, s. 233-243.
 15. 331. A. Mironowicz, Religious Tolerance along the Polish-Belarusian Borderline, [in:] Revolt in the Name of Freedom: Forgotten Belarusian Gene? Piotr Rudkoǔski, Kaciaryna Kolb, Warsaw 2013, s. 18-27.
 16. A. Mironowicz, Niedoszli biskupi białoruscy Klemens Tryzna i Gedeon Odorski, [w:] Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów, Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2013, s. 507-515.
 17. А. Миронович, Ликвидация унии на территориях Польского Королевства, [в:] Православный ученый в современном мире: материалы международной научной конференции 14-16 ноября 2012 года: в 2 частях, ч. I, Воронеж 2013, c. 15–23.
 18. А. Миронович, Отношения Святой княжны Софии Слуцкой с Янушом Радзивилом, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2013, R. LX, nr 2, s. 33-44.
 19. А. Миронович, Владимиро-Брестская епархия до конца XVI века, [в:] Володимир-Волинська єпархія на рубежі тисячоліть. Матеріали Міжнародноі науково-практичної конференції 2012 р., Володимир-Волинський — Зимно 2013, с. 8-20.
 20. А. Миронович, Ликвидация унии на территориях Польского Королевства, [в:] Володимир-Волинська єпархія на рубежі тисячоліть. Матеріали Міжнародноі науково-практичної конференції 2012 р., Володимир-Волинський — Зимно 2013, с. 21-34.
 21. А. Миронович, Брестская церковная уния как элемент восточной политики Рима, [в:] Православный ученый в современном мире: материалы международной научной конференции 4-6 октября 2013 года: в 2 частях, ч. I, Воронеж 2013, c. 166–174.
 22. А. Миронович, Неоуния в Польше в межвоенный период, „Вестник Екатеринбургской духовной семинарии”, Екатеринбург 2013, вып. 2 (6), с. 64–72.
 23. А. Миронович, Православная Церковь и уния на территории Речи Посполитой в 1596-1620-х годах, [в:] VI Международные Свято-Михайловские чтения «Православие и современность. 400-летие явления Крупецкой иконы Божией Матери: свидетельства о стоянии народа белорусского в вере». 21–23 ноября 2012 г. Сборник докладов. Минск: Братство в честь св. Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Правослаавной Церкви, Минск 2013, c. 69-84.
 24. А. Миронович, Свадьба Софии, княжны Слуцкой, с Янушем Радзиллом, [в:] Верныя веры бацькоў. Зборнік матэрыялаў царкоўна-навуковай канферэнцыі, прысвечанай 400годдзю спачыну святой праведнай Софіі Слуцкaй і 400годдзю заснавання Сята-Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску (Мінск, 3 мая 2012 г.), Мінск 2013, c. 49-64.
 25. А. Миронович, Православная культура в Великом Княжестве Литовском, [в:] Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного пути: материалы Международной научной конференции, Минск, 6-7 июля 2013 года, [редкол.: В. Г. Гусаков и др.]. Минск 2013, c. 100-125.

2014

 1. A. Mironowicz, Życie monastyczne klasztorów obrządku wschodniego w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, red. J. Gwioździk, R. Witkowski, A. M. Wyrwa, Poznań 2014, s. 25-50.
 2. A. Mironowicz, Święty Antoni, męczennik supraski, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2014, R. LXI, nr 2, s. 49-63.
 3. A. Mironowicz, Męczennik supraski, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2014, nr 41, s. 7-23.
 4. A. Mironowicz, Supraśl, [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Z. Najder, A. Machcewicz, M. Kopczyński, R. Kuźniar, B. Sienkiewicz, J. Stępień i W. Włodarczyk, Kraków – Warszawa 2014, s. 733-735.
 5. A. Mironowicz, Unici, [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Z. Najder, A. Machcewicz, M. Kopczyński, R. Kuźniar, B. Sienkiewicz, J. Stępień i W. Włodarczyk, Kraków – Warszawa 2014, s. 823-825.
 6. A. Mironowicz, The Destruction and Transfer of Orthodox Church Property in Poland, 1919-1939, „Polish Political Science Yearbook”, Toruń 2014, vol. XLIII, s. 405-420.
 7. A. Mironowicz, Church unions and their consequences in Poland, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2014, R. XVI (XXVII), z. 28 (41), s. 159-169.
 8. A. Mironowicz, The Pantheon of Belarusian, [in:] Belarus on the Forefront of Eurasia: between Moscow and Kyiv, edited by Kaciaryna Kolb, Warsaw 2014, s. 67-77.
 9. A. Mironowicz, Sobory wileńskie 1509 i 1514 roku, „Latopisy Akademii Supraskiej”, Białystok 2014, vol. V: Synody Cerkwi Prawosławnej w I Rzeczypospolitej, red. M. Kuczyńska i U. Pawluczuk, s. 71-82.
 10. A. Mironowicz, Orthodox Culture in Poland to the end XVIII century, „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2014, nr 12, s. 11-35.
 11. A. Mironowicz, Działalność ks. Michała Bożerianowa na terenie Iranu i Afryki Wschodniej w latach 1941-1945, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2014, nr 42, s. 137-165.
 12. A. Mironowicz, Prawosławne parafie Pińska w XVI wieku, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, Olsztyn 2014, t. V, nr 2, s. 11-27.
 13. A. Mironowicz, Problem narodowościowy w Cerkwi prawosławnej II Rzeczypospolitej, „Przegląd Wschodni”, Warszawa 2014, t. XIII, z. 2 (50), s. 489-516.
 14. А. Миронович, Православная Церковь на территории Польши и Великого Княжества Литовско до конца XVIII в., „Православие в Балтии”, Riga 2014, № 2 (11), с. 11-38.
 15. 356. А. Миронович, Светские православные организации в послевоенной Польше: опыт полезного взаимодействия Церкви и общества,:] Материалы III Международной конференции «Православный ученый в современном мире», к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Духовно-нравственная культура и цели российского образования: новации, преемственность, мировоззренческие парадигмы, 16 октября 2014 года,: в 2 частях. – ч. II. – Сергиева лавра — Сергиев Посад — Воронеж, 2014, c. 426–435.
 16. А. Мірановіч, Брэсцкія цэрквы ў ХVІ стагоддзі, [в:] Берасцейскія кнігазборы. Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання: матэрыялы і даклады міжнароднага круглага стала, Брэст, 29–31 мая 2013 г., Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»; склад. А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева. – Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2014, c. 188-195.

2015

 1. A. Mironowicz, Najstarszy „Субботник или Поминник” monasteru supraskiego, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2015, R. LXII, nr 1, s. 35-44.
 2. A. Mironowicz, Biblioteka monasteru supraskiego do połowy XVI wieku, [в:] Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў „Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.”, Мінск, 16-17 красавіка 2015 г., Мінск 2015, c. 64-75.
 3. 360. A. Mironowicz, Parafia św. Eliasza w Dojlidach do 1939 roku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2015, nr 43, s. 103-134.
 4. 361. A. Mironowicz, Początki parafii św. Eliasza w Dojlidach. W dobrach Chodkiewiczowskich. W dobrach Radziwiłłowskich. Branickie Dojlidy. Pod patronatem Krusensternów i Rűdigerów. W II Rzeczypospolitej, [w:] Parafia Świętego Proroka Eliasza w Białymstoku 500 lat (1515-2015), Białystok 2015, s. 13-41.
 5. 362. A. Mironowicz, The Activities of the Patriarch Teofanes III in the Polish-Lithuanian Commonwealth and Great Duchy of Moscow, [in:] Orthodox Scientist in Modern World. Values of Orthodox World and Contemporary Society. Materials of the IV International Conference, Salonika, 2015, part 2, s. 175-183.
 6. A. Mironowicz, Święty Antoni Supraski, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2015, R. XVII (XXVIII), z. 29 (42), s. 11-24.
 7. A. Mironowicz, 500-letnia rocznica kanonizacji św. Elizeusza Ławryszowskiego na soborze w Wilnie w 1514 roku, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2015, R. XVII (XXVIII), z. 29 (42), s. 37-42.
 8. A. Mironowicz, Pafnucy Sieheń, ihumen supraski, władyka włodzimiersko-brzeski i łucko-ostrogski, [в:] Історія та сучасність Православ’я на Волині, Луцьк 2015, с. 6-25.
 9. A. Mironowicz, Nieznane losy pierwszego ihumena supraskiego, „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2015, nr 13, s. 33-75.
 10. A. Mironowicz, Rękopisy bułgarskie w zbiorach biblioteki monasteru supraskiego do połowy XVI wieku, „Търновска книжовна школа”, Велико Търново 2015, нр. 10, „Търновска Държава на духа”, s. 17-39.
 11. A. Mironowicz, The Methodian mission on the Polish lands until the down of 11th century, „Cyrillomethodianum. Studies on the History of Greek-Slavic-Relations”, Thessaloniki 2016, vol. XX (2015) s. 19-46.
 12. A. Mironowicz, Św. Włodzimierz i jego rola w chrystianizacji ziem ruskich, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol VI: Cerkiew w drodze, red. M. Kuczyńska, Białystok 2015, s. 45-53.
 13. A. Mironowicz, Ks. Michał Bożerianow, jego życie i działalność, [w:] 20 – lecie restytucji Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, pod red. J. Pańkowskiego, Warszawa 2015 (2017), s. 81-117.
 14. A. Mironowicz, Białorusini na Bliskim Wschodzie wobec spraw polskich w latach 1941-1945 w świetle pism ks. Michała Bożerianowa, „Humanities and Social Sciences” (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne Politechnika Rzeszowska), 2015 HSS, vol. XX, no. 22 (2/2015), Rzeszów 2015, pp. 63-86.
 15. 372. А. Миронович, Православная Церковь в Польше и Великом Княжесте Литовском до конца XVIII века, ч. I, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2015, R. LXII, nr 3, s. 54-63.
 16. 373. А. Миронович, Православная Церковь на территории Белоруссии во время Второй мировой войны, „Православие в Балтии”, Riga 2015, № 3 (12), с. 62-75.
 17. А. Миронович, Православная культура в Великом Княжестве Литовском, „Fontes Slavia Orthodoxa”, t. II: Православная культура вчера и сегодня. Научная серия под ред. Е. Потехиной и А. Кравецкого. Publikacje Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 11-41.
 18. A. B. Miрановіч, Культ іконы Васькаўскай Божай Маці, „Белорусский сборник”, Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии, Санкт-Петербург 2015, вып. VI, c. 121-129.
 19. 376. А. Миронович, Роль крещения Руси в eвангелизации и в цивилизационном развитии народов Восточной Европы, [в:] Православие в духовной жизни Беларуси. III Международная конференция 23-25 октября 2013 года, Брест 2015, c. 53-71.
 20. А. Мірановіч, Тутэйшыя. XVI Трыялог, „Annus Albaruthenicus 2015. Poetica, Prosa, Critica, Descriptio, Discussio, Ars”, Krynki 2015, s. 23, 53-56, 62-63.

 2016

 1. 378. A. Mironowicz, Pafnucy Sieheń, ihumen supraski, władyka włodzimiersko-brzeski i łucko-ostrogski, I, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2016, R. LXIII, nr 2, s. 26-41.
 2. A. Mironowicz, Pafnucy Sieheń, ihumen supraski, władyka włodzimierskobrzeski i łuckoostrogski, [в:] Традиции и новации: культура, общество, личность. Сборник трудов Международной научно-практической конференции в рамках XXIV региональных Рождественских чтений, посвященных 550-летию с момента первого упоминания Кобринского Спасского монастыря, Брест 16 ноября 2015 года, под ред. А. А. Горбацкого, Брест 2016, c. 33-37.
 3. A. Mironowicz, Pafnucy Sieheń, ihumen supraski, władyka włodzimiersko-brzeski i łucko-ostrogski, cz. II, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2016, R. LXIII, nr 3, s. 19-31.
 4. A. Mironowicz, The Methodian mission on the Polish lands until the down of 11th century, „Cyrillomethodianum. Studies on the History of Greek-Slavic-Relations”, Thessaloniki 2016, vol. XX (2015), s. 19-46.
 5. A. Mironowicz, Suwerenność narodowa a bezpieczeństwo regionalne, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, red. H. Chałupczak, M. Pietraś i J. Misiągiewicz, Zamość 2016, s. 35-40.
 6. A. Mironowicz, Hryń Iwanowicz, nieznany malarz, grawer, twórca cyrylickiej kursywy, [в:] Історія та сучасність Православ’я на Волині, Луцьк 2016, с. 5-20.
 7. A. Mironowicz, Orthodox Education in Poland, „EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2016, R. XVIII (XXIX), s. 27-35.
 8. A. Mironowicz, Orthodox Church in the Former Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th-18th Century, „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2016, nr 14, s. 41-60.
 9. A. Mironowicz, Drukarz Hryń Iwanowicz, malarz, grawer, twórca cyrylickiej kursywy, „Latopisy Akademii Supraskiej”, Białystok 2016, vol VII: Dawna cyrylicka księga drukowana. Twórcy i czytelnicy, red. M. Kuczyńska, s. 113-136.
 10. A. Mironowicz, Na Podlasiu wobec unii, [w:] Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596 r., Lublin – Hajnówka – Białystok 2016, s. 105-107.
 11. A. Mironowicz, Nowa hipoteza w sprawie roku męczeństwa św. Antoniego Supraskiego, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2016, nr 4 (74), s. 20-27.
 12. A. Mironowicz, Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2016, nr 4 (74), s. 27-32.
 13. A. Mironowicz, Mniejszość białoruska na Podlasiu w wyborach samorządowych w latach 1990-2014, [w:] 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń, red. S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil, Lublin 2016, s. 403-426.
 14. A. Mironowicz, Ojciec Grzegorz Sosna (30 kwietnia 1939 – 6 stycznia 2016), „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2016, nr 45, s. 257-260.
 15. A. Mironowicz, Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2016, nr 46, s. 193-220.
 16. A. Mironowicz, Suwerenność narodowa a bezpieczeństwo regionalne, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, pod red. H. Chałupczak, M. Pietraś i Justyna Misiągiewicz, Zamość 2016, s. 35-40.
 17. A. Mironowicz, Bielski Пролог стишной, на сентябрьфевраль z 1496 r., „Бєльскі Гостінэць”, Г. XIX, нр. 2 (54), 2016, s. 16-41.
 18. A. Mironowicz, Pafnucy Sieheń, igumen supraski, władyka włodzimiersko-brzeski i łucko-ostrogski, [в:] Берасцейскія кнігазборы. Праблемы і перспектывы даследавання. Матэрыялы і даклады III навукова-практынай канферэнцыі, Брэст, 22–25 верасня 2015 г. /Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»; склад. А. М. Мяснянкіна; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева, Мінск 2016, c. 172-201.
 19. A. Miрановіч, Пафнуцій Сегень, супрасльскі ігумен, уладыка ўладзімірска-брэсцкі ілуцка-астрожскі, [в:] Берасцейскія кнігазборы. Праблемы і перспектывы даследавання. Матэрыялы і даклады III навукова-практынай канферэнцыі, Брэст, 22–25 верасня 2015 г. /Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»; склад. А. М. Мяснянкіна; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева, Мінск 2016, c. 202-204.
 20. А. Миронович, Национальный суверенитет в отношении к Европейскому Союзу, [в:] «Православный ученый в современном мире». Синтез науки и православия. Сохранение духовно-нравственних ценностєй в современных условиях. Материалы V Международной конференции, 25-31 мaя 2016 года,: в 2 частях. – ч. II, Ганновер – Супрасль – Жировицы 2016, c. 70-75.
 21. А. Миронович, Ревиндикация православных церквей в II Речи Посполитой, „Православие в Балтии”, Riga 2016, № 4 (13), с. 49-68.
 22. А. Миронович, Ликвидация унии на территориях Польского Королевства, „Православие в Балтии”, Riga 2016, № 5 (134), с. 9-18.
 23. А. Миронович, Роль православного учёного в академической жизни, [w:] Pohľad na človeka v učení sv. Jána Sanfranciskèho a Luki (Lukáša) Krymskèho. (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie), eds. A. Nikulin, J. Pilko, Prešov 2016, s. 158-164.
 24. А. Миронович, Православная Церковь в Польше, :] «Православный ученый в современном мире». Синтез науки и православия. Сохранение духовно-нравственных ценностей в современных условиях. Материалы V Международной конференции, 25-31 мaя 2016 года,: в 2 частях. – ч. II, Ганновер – Супрасль – Жировицы 2016, c. 59–69.
 25. А. Миронович, Православная Церковь в Польше и Великом Княжесте Литовском до конца XVIII века, ч. II, „Cerkiewny Wiestnik”, Warszawa 2016, R. LXIII, nr 1, s. 34-54.

2017

 1. A. Mironowicz, Unie kościelne na ziemiach polskich i konsekwencje ich zawarcia, „Gazetka Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie”, nr 1, 2017, s. 8-30.
 2. A. Mironowicz, Pod opieką ikony Matki Bożej Waśkowskiej, [w:] Staropolski Ogląd Świata. Sarmacki sensualizm, pod red. F. Wolańskiego, Toruń 2017, s. 23-37.
 3. A. Mironowicz, O supraskim „Субботникy или Поминникy, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXIV, nr 2, Warszawa 2017, s. 33-44.
 4. A. Mironowicz, Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje, cz. II, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2017, nr 1 (75), s. 25-27.
 5. A. Mironowicz, Biblioteka monasteru supraskiego do połowy XVI wieku, „Studia Polsko-Wschodnie”. Polska – Europa Wschodnia: wzajemne wpływy i relacje historyczno-kulturowe, literackie i językowe, Olsztyn 2017, s. 11-24.
 6. A. Mironowicz, Chrzest Polski z różnych perspektyw, [w:] Wykłady inaugurujące rok akademicki 2016/2017, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, vol. LXVI, Warszawa 2017, s. 127-154.
 7. A. Mironowicz, Wykładowcy Akademii Ostrogskiej w XVI – wiecznej Rzeczypospolitej, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXIV, nr 3, Warszawa 2017, s. 23-38.
 8. A. Mironowicz, Jerzy Konisski – biskup białoruski, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2017, nr 48, s. 213-245.
 9. A. Mironowicz, Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje, cz. III, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2017, nr 2 (76), s. 11-15.
 10. A. Mironowicz, Początki drukarstwa cyrylickiego w Rzeczypospolitej, [w:] 500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skoryny, Białystok 2017, s. 14-26.
 11. A. Mironowicz, Słowo wstępne, [w:] ks. G. Sosna, A. Troc-Sosna, Hierarchia, kler i pracownicy Kościoła prawosławnego w XIX-XXI wieku w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej, Warszawa-Bielsk Podlaski 2017, s. 7-9.
 12. A. Mironowicz, Historia Ławry Supraskiej, [w:] Leon Tarasewicz – Malarstwo, Białystok 2017, s. 23-41.
 13. A. Mironowicz, Chrzest Polski z różnych perspektyw, „Rocznik Teologiczny”, R. LIX, z. 1, 2017, s. 37-73.
 14. A. Mironowicz, Dzieje parafii prawosławnej świętych apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXIV, nr 4, Warszawa 2017, s. 42-49.
 15. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w I Rzeczypospolitej, [w:] Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, pod red. J. Krochmal, Warszawa 2017, s. 321-354.
 16. A. Mironowicz, Słowo wstępne, [w:] Ks. G. Sosna, m. A. Troc-Sosna, Hierarchia, kler i pracownicy Kościoła prawosławnego w XIX-XXI wieku w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej, Warszawa – Bielsk Podlaski 2017, s. 7-9.
 17. A. Mironowicz, Związki kulturowe monasteru supraskiego z kultura serbską w XVI wieku, „EΛΠΙΣ”. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017, R. XIX (XXX), s. 149-168.
 18. A. Mironowicz, Swoi czy obcy. Prawosławni w dawnej Rzeczypospolitej, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol VIII: Cerkiew a asymilacja. Swój i obcy, pod red. M. Kuczyńskiej, Białystok 2017, s. 207-224.
 19. A. Mironowicz, Dwaj wielcy bielszczanie – św. Antoni Supraski i biskup Pafnucy, „Бєльскі Гостінэць”, Г. XX, нр. 2 (56), 2017, s. 13-58.
 20. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w I Rzeczypospolitej, [w:] Lublin – miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii, kulturze, pod red. S. Pawłowski i S. Żurek, Lublin 2007, s. 29-55.
 21. A. Mironowicz, Orthodox Church in Tsar Russia, „EΛΠΙΣ”. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2017, R. XIX (XXX), s. 21-28.
 22. A. Міранович, Дабрачынная дзейнасць праваслаўных брацтв у XVI – XVIII ст., [в:] Луцьке Хрестовоздвиженське братство – інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі. Науковий збірник. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю Луцького Хрестовоздвиженського братства, м. Луцьк, 28 – 29 вересня 2017 року, Упоряд. О. Бірюліна, О. Карліна, Луцьк 2017, c. 184-194.
 23. А. В. Миронович, Ревиндикация православных церквей во II Речи Посполитой, „АСПЕКТ”. Журнал социальных и гуманитарных наук, Беогрaд – Минск, № 4(4), 2017, с. 37-50.
 24. А. В. Миронович, Супрасльский монастырь в конце XV – середине XVI в. как религиозный и культурный центр, [в:] Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания: К 510-летию создания Библейского сборника Матфея Десятого, отв. ред. А. А. Алексеев; ред. колл.: Ф. В. Панченко, В. Г. Поковырова, В. А. Ромодановская; Санкт-Петербург 2017, c. 213-234.
 25. А. Миронович, Православная Церковь в Польше в 1945-1948 гг., „Православие в Балтии”, Riga 2017, № 6 (15), с. 57-76.
 26. А. В. Миронович, Православная Церковь на территориях Царства Польского (Польского королевства) в 1839 – 1918 гг. „АСПЕКТ”. Журнал социальных и гуманитарных наук, Беогрaд – Минск, № 2(2), 2017, с. 68-75.
 27. А. В. Миронович, Православная Храмы Бреста в XVI веке, [в:] Традиции духовной и материальной культуры пограничья. Сборник материалов международной научной конференции, Брест 15-16 ноября, под ред. А. Н. Вабищевича, Брест 2017, с. 37-47.
 28. А. Миронович, Матфей Семашко, „Православная Энциклопедия”, т. XLIV, Москва 2017, c. 385-386.
 29. А. Миронович, Православная Церковь в Польше в 1945-1948 гг., [в:] Международный конгресс православных ученых. Евангельские ценности и будущее православного мира, Наука и православие: стратегии развития, Великое Тырново, Болгария, 2017, c. 100-130.
 30. А. В. Миронович, Православная культура в Великом Княжестве Литовском [в:] Первый Международный конгресс православных ученых в Сербии «Евангельские ценности и будущее православного мира: православие и наука»,  редактор Г. Заридзе, Белград 2017, c. 193-213.
 31. А. В. Миронович, Ликвидация унии на территориях Польского Королевства, „Международный Научный Вестник. Вестник Объединения Православных Ученых”, Воронеж 2017, нр. 1 (13), с. 47-53.

2018

 1. A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIXVIII wieku, cz. I., „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2018, nr 1 (79), s. 14-15.
 2. A. Mironowicz, Fałszywe 40 rublówki Bułaka-Bałachowicza, „Forum Numizmatyczne. Studia i Materiały”, No 2, pod red. K. Filipowa, Białystok 2018, s. 273-279.
 3. A. Mironowicz, Starodruki w bibliotece monasteru supraskiego w połowie XVI wieku, „Bibliotekarz Podlaski”, nr 1, R. (XXXVIII), Białystok 2018, s. 85-101.
 4. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXV, nr 3, Warszawa 2018, s. 41-49.
 5. A. Mironowicz, Specyfika pogranicza polsko-białoruskiego, [w:] Stosunki polsko-białoruskie w 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pod red. J. Nadolska, A. Daniluk, J. Hofmokl, Warszawa 2018, s. 231-242.
 6. A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, cz. II, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2018, nr 2 (80), s. 6-11.
 7. A. Mironowicz, Starodruki w bibliotece monasteru supraskiego w połowie XVI wieku, „Bibliotekarz Podlaski”. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliograficzne i Bibliologiczne, nr 1, 2018, R. XXXVIII, s. 85-102.
 8. A. Mironowicz, Prawosławni a odbudowa państwa polskiego (1918-1939), [w:] O niepodległości ekumenicznie. Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej (1918-1939), pod red. S. Bober i S. J. Żurek, Lublin 2018, s. 29-44.
 9. A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, cz. III, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2018, nr 3 (81), s. 3-11.
 10. A. Mironowicz, Źródła da dziejów Kościołów wschodnich w archiwach i bibliotekach Sankt Petersburga, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. XXV, Warszawa 2018, s. 11-16.
 11. A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, cz. IV, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2018, nr 4 (82), s. 8-11.
 12. 445. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej, „EΛΠΙΣ”. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Białystok 2018, R. XX (XXXI), s. 85-109.
 13. A. Mironowicz, Prawosławny ośrodek kultu w Patience, „Бєльскі Гостінэць”, Г. XXI, нр. 2 (58), 2018, s. 20-28.
 14. A. Mironowicz, Orthodox Church and State in Russia, „Białostockie Teki Historyczne”, nr 16, Białystok 2018, s. 57-86.
 15. A. Mironowicz, Bulgarian Manuscripts in the Collection of the Supraśl Monastery in the mid-16th century, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 9, Rzeszów 2018, s. 22- 41.
 16. A. Mironowicz, The Methodian Mission on the Polish Lands, „Orthódoxi Evrópi. Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej”, Rocznik Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB, vol. 1, Białystok 2018, s. 11-43.
 17. A. Mironowicz, Duchowni i świeccy wobec unii kościelnej na soborach brzeskich w 1596 roku, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol IX: Rola laikatu w życiu Cerkwi, pod red. M. Kuczyńskiej i A. Nowak, Białystok 2018, s. 38-50.
 18. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna na Podlasiu do końca XVI wieku, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. XXVI, 2018, s. 1-27.
 19. A. Міранович, Aб’яднаньня вуніятаў з Праваслаўнай царквой ў Беларусі (1839), АСПЕКТ”. Журнал социальных и гуманитарных наук, Беогрaд – Минск, № 2(6), 2018, с. 14-17.
 20. A. Мірановіч, Падручнікі для школ брацкіх на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага ў XVI-XVIII стагоддзях,[w:] Матэрялы V Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага «Буквара» Мінск, 26–27 красавіка 2018 г., складальнікі: Т. А. Сапега, А. А. Суша, Мінск 2018, c. 21-29.
 21. А. Мірановіч, Дабрачынная дзейнасць царкоўных брацтваў на землях Вялікага княства Літоўскага ў XVIXVII стагоддзях, Белорусский сборник”, Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии, Выпуск 7, Санкт-Петербург 2018, c. 6-14.
 22. А. В. Миронович, Геoргий Конисский – епископ белорусский, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXV, nr 2, Warszawa 2018, s. 41-43.
 23. А. Миронович, Геoргий Конисский – епископ белорусский, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXV, nr 3, Warszawa 2018, s. 8-26.
 24. A. Миронович, Николай (Зиоров), „Православная Энциклопедия”, т. L, Москва 2018, c. 322-328.
 25. A. Mironowicz, Святитель Георгий Конисский (1717-1795), „Fontes Slavia Orthodoxa”, t. III, Православная культура вчера и сегодня, Научная серия под редакцией Елены Потехиной и Александра Кравецкого. Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nr 1, 2017, Olsztyn 2018, s. 129-152.
 26. А. Миронович, Значение образования в посланиях владыки Георгия (Конисского),[в:] Религиозно-нравственное воспитание детей дошкольного и школьного возраста, сборник материалов регион. науч. конф., Брест, 24 ноября 2017 г.; Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина, Брестская епархия; под ред. А. Н. Вабищевича, Брест 2018, с. 73-94.
 27. А. Миронович, Геoргий Конисский – епископ белорусский, „Православие в Балтии”, Riga 2018, № 7 (16), с. 11-28.
 28. А. В. Миронович, Неоуния во II Речипосполитой, „АСПЕКТ”. Журнал социальных и гуманитарных наук, Беогрaд – Минск, № 1(5), 2018, с. 58-63.
 29. А. В. Миронович, Геoргий Конисский – епископ белорусский, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXV, nr 2, Warszawa 2018, s. 41-43.
 30. A. Миронович, Супрасльский монастырь в конце XV – середине XVI в. как религиозный и культурный центр, „Православие в Балтии”, Riga 2018, № 8 (17), с. 13-34.
 31. А. В. Миронович, Аб’яднаньня вуніятаў з праваслаўнай царквой ў Беларусі (1839). Объединение униатов с православной церковью в Белоруссии (1839), „АСПЕКТ”. Журнал социальных и гуманитарных наук, Беогрaд – Минск, № 2(6), 2018, с. 13-19.

2019

 1. A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, cz. V, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2019, nr 1 (83), s. 16-19.
 2. A. Mironowicz, Sprawy wyznaniowe w ugodzie hadziackiej, „Przegląd Wschodni”, Warszawa 2019, t. XV, z. 1 (57), s. 135-177.
 3. A. Mironowicz, Dylematy wyboru narodowości dzieci Leonarda Iwanowskiego, [w:] Konteksty regionalności. Badania inter – i transdyscyplinarne, pod red. A. Kopiczko, Z. Chojnowski, M. Jagłowski, A. Mironowicz, B. Radzicki i R. Żytyniec, Olsztyn 2019, s. 141-155.
 4. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna na Podlasiu do końca XVI wieku, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. XXVI, Biała Podlaska 2018, s. 9-36.
 5. A. Mironowicz, Pisma Grzegorza Camblaka w najstarszych zbiorach biblioteki supraskiej, [в:] „Цамблакови четения”, 600 години от избирането на Григорий Цамблак за Митрополит Киевски и Литовски, под ред. Д. Кенанов, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново 2019, s. 43-56.
 6. A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, cz. VI, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2019, nr 2-3 (84-85), s. 5-9.
 7. A. Mironowicz, Święty męczennik Makary Kaniewski (Tokarzewski) (1605-1678), „Latopisy Akademii Supraskiej”, Białystok 2019, vol. X: Вѣнецъ Хваленїѧ. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70 – lecia, red. M. Kuczyńskiej, s. 157-162.
 8. A. Mironowicz, Parafie prawosławne na terenie województwa ruskiego w II połowie XVI wieku, [w:] Historia, ludzie i miejsca. Księga pamiątkowa Henryka Gapskiego, pod red. R. Kozyrski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 537-543.
 9. A. Mironowicz, “Studia Religiologica” “Studia Religiologica” “Studia Religiologica” “Studia Religiologica” O pochodzeniu metropolity Józefa Sołtana, „Studia Religiologica”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. LII, nr 4, 2019, s. 55-74.
 10. A. Миронович, Супрасльский монастырь в конце XV – середине XVI в. как религиозный и культурный центр, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXVI, nr 4, Warszawa 2019, s. 40-58.
 11. A. Миронович, Брестская церковная уния как элемент восточной политики Римa [в:] Матеряaлы международной научно-практической конференции Митрополит Иосиф (Семашко; 1798-1868): личность, эпоха, исторический путь Православия на белорусских землях, Минск 2019, c. 16-26.
 12. A. Миронович, Четырехсотлетие визита Иерусалимского патриарха Феофана III в Речи Посполитой, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXVI, nr 2, Warszawa 2019, s. 50-62.
 13. A. Миронович, Признание Московским Патриархатом автокефалии Православной Церкви в Польше в 1948 г., [в:] Правовое и духовное образование в системе воспитания молодежи: сборник статей по материалам научно-практической конференции (г. Москва, 24 января 2019 г.), под ред. Н. В. Субановой, К. А. Комогорцевой, Университет прокуратуры Российской Феде­рации; Московский финансово-юридический университет МФЮА, Москва 2019, c. 28-37.
 14. A. Миронович, В службе Церкви и людям, [в:] Отец архимандрит Гавриил (Гибa), сост. Л. Беловичова, М. Беловичова, Словакия 2019, c. 128-130.
 15. A. В. Миронович, Брестская церковная уния как элемент восточной политики Рима, „АСПЕКТ”. Журнал социальных и гуманитарных наук, «Церковь, идентичности и нациестроительство в Европе в XIX-XX веках», приуроченная к 180-летнему юбилею Полоцкого церковного собора 1839 года. Беогрaд-Минск, № 1-4 (9-12), 2019, с. 16-22.
 16. A. В. Миронович, Деятельность иерусалимского патриарха Феофана III в Речи Посполитой и в Московском княжестве, [в:] Второй Mеждународный конгресс православных ученых в Сербии, Польше, Белоруссии, „Христианство и вызовы современногo обществa”, редактор Г. Заридзе, Воронеж 2019, c. 229-249.
 17. A. В. Миронович, Признания автокефалии Московским Патриархатом Православной Церкви в Польше в 1948 г., [в:] Правовое и духовное образование в системе воспитания молодежи в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений, (г. Москва, 24 января 2019 г.), рэдкал.: Н. В. Субанова, К. А. Комогорцева, Москва 2019, c. 28-36.
 18. А. Мірановіч, Полацкі Сабор 1839 года, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXVI, nr 2, Warszawa 2019, s. 46-53.
 19. А. Мірановіч, Прычыны рашэньня звароту вуніятаў у склад праваслаўнай царквы ў Беларусі, [в:] Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: Зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаны 80-годдзю Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы і 65-годдзю гістарычнай адукацыі ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы y 2 ч. ч. 2, рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І.  Ф.  Кітурка (гал. рэд.) [і інш.],  Гродна  2019, c. 164-167.
 20. A. В. Миронович, Значение образования в посланиях владыки Георгия (Конисского), „Acta Patristica”, volume 10, issue 21/2019, Ed. Faculty of Orthodox Theology Prešovskej univerzity v Prešove, c. 140-165.
 21. A. Миронович, Контакты супрасльского монастыря со Святой Горой Афон в конце XV – середине XVI в., [в:] „Наукові Записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна)”, вип. 6, рэд. Ю. Данилець, Ужгород 2019, c. 253-288.
 22. A. Миронович, Брестская cвадьба Софии Слуцкой, с Янушем Радзиллом, [в:] Берасцейскія кнігазборы. Матэрялы і дакллады IV Міжнароднaй навукoвa-практычнай кaнферэнцыi, под ред. А. Н. Вабищевича, Брест 2019, c. 26-39.

2020

 1. A. Mironowicz, Święty Makary Tokarzewski, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXVII, nr 2, Warszawa 2020, s. 57-60.
 2. A. Mironowicz, The Orthodox Church in the Polish and Ruthenian Lands to the end of 12th Century, „Orthódoxi Evrópi. Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej”, Rocznik Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB, vol. 3, Białystok 2020, s. 11-44.
 3. A. Mironowicz, Autocephaly of the Orthodox Church in Poland in 1925, Autocephaly: A Challenge for both Orthodox and Catholics, „Orientalia Christiana Analecta”, Romae 2020, p. 127-165.
 4. A. Mironowicz, Bulgarian Manuscripts in the Collection of the Supraśl Monastery in the mid-16th century, “Acta Patristica”, volume 11, issue 23/2020, ed. Faculty of Orthodox Theology, University of Presov, Presov 2020, s. 143-163.
 5. A. Mironowicz, Hilarion Massalski – archimandryta supraski, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXVII, nr 4, Warszawa 2020, s. 41-56.
 6. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w dobrach zabłudowskich w XVII i XVIII wieku, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. XI, Dzieci w kulturze duchowej Prawosławia, pod red. A. Nowak i M. Kuczyńskiej, Białystok–Kraków 2020, s. 275-296.
 7. А. Миронович, Православная Церковь и Протестанты в борьбе о сохранении вероисповедальных свобод на территории Речипосполитой в 1596-1620-х годах, [в:] Народы и культуры славянского мира Восточной Европы в исторической ретроспективе (Беларусь, Украина, Россия, Польша), рэд. А. Д., Дудько, Гродно 2020, c. 79-86.
 8. А. Миронович, Церковные унии в Польше и Литве и их последствия, „Православие в Балтии”, № 9 (18), Riga 2020, c. 11-36.
 9. А. Миронович, Размышления о моем друге, „Православие в Балтии”, № 9 (18), Riga 2020, c. 197-198.
 10. А. В. Миронович, Польская Автокефaльная Православная Церков, „Православная Энциклопедия”, т. LVII, Москва 2020, c. 273-279.
 11. А. В. Миронович, Святой преподобномученик архимандрит Серафим (Шахмуть, † 1946) Жировичский, [в:] Церква мучеників: гоніння на віру та Церкву у ХХ столітті: матеріали Міжнар. наук. конф. (К., 6–7 лютого 2020 р.), упоряд. С. В. Шумило; відп. ред. прот. В. Савельєв, Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2020, c. 103-106.
 12. А. В. Миронович, Ликвидация унии на территориях Польского Королевства, [в:] Православие в Беларуси ХІХ–ХХ вв.: Материалы международ­ной научной конференции, Республика Беларусь, г. Минск, 1 ноября 2019 г., изд. Белорусская Православная Церковь, Национальная академия наук Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Бела­руси, Институт истории НАН Беларуси, Минская духовная академия, Минск 2020, c. 22-39.
 13. А. В. Міронович, Четырехсотлетие визита Иерусалимского патриарха Феофана ІІІ в Речь Посполитую, [в:] „Церковно-історичний збірник Волинської духовної семінарії”, випуск 1, Луцьк 2020, c. 5-16.
 14. А. Миронович, Православная Церковь в Польше в 1945-1948 гг., „Наукові записки Богословсько-Історичного Науково-Дослідного Центру імені архімандрита Василія (Проніна)”, № 7, Ужгород 2020, c. 259-293.
 15. А. Миронович, O początkach sanktuarium żyrowickiego, [в:] Святло зямлі Белорусскай. Зборнік навуковых артыкулаў да 550-годдзя аднойдзення цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці і 500-годдзя заснавання Свята-Успенскага Жыровіцкага манастыра, Гродна 2020, c. 4-21.

2021

 1. A. Mironowicz, Krynoczka, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXVIII, nr 1, Warszawa 2021, s. 47-51.
 2. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w Polsce, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXVIII, nr 2, Warszawa 2021, s. 32-63.
 3. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w Polsce, Zakończenie, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXVIII, nr 3, Warszawa 2021, s. 40-48.
 4. A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna na terenie Rzeczypospolitej przed i po unii lubelskiej, [w:] Unia lubelska i jej dziedzictwo, red. S. Nabywaniec, B. Lorens, S. Zabraniak, Rzeszów 2021, s. 82-131.
 5. A. Mironowicz, Postulaty do badań nad dziejami Kościoła prawosławnego w Polsce, „Biuletyn Panorama Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olszytnie i w Białymstoku”, nr 1 (15) 2021, s. 3-4.
 6. A. Mironowicz, Najstarsze dzieje parafii mielnickich, „„EΛΠΙΣ”. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, nr 23, 2021, s. 147–153.
 7. A. Mironowicz, Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się białoruskiej świadomości narodowej w XIX wieku, [w:] Tożsamość białoruska: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. W 30. rocznicę uzyskania przez Białoruś niepodległości pod red. nauk. Joanny Getki i Jerzego Grzybowskiego, Warszawa 2021, s. 27-42.
 8. A. Mironowicz, The Orthodox Church in the Polish and Ruthenian Lands to the end of 12th Century, part. II, „Orthódoxi Evrópi. Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej”, Rocznik Pracowni Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB, vol. 4, Białystok 2021, s. 11-43.
 9. A. Mironowicz, Utracone ikony ale zachowane dziedzictwo. O cudownej ikonie Matki Bożej w Starym Korninie i cudownej ikonie Matki Bożej Waśkowskiej, [w:] Wielkie powroty. Tom rozpraw międzynarodowej konferencji naukowej.Wielkie powroty. O dziełach sztuki, zbiorach bibliotecznych, archiwalnych i świętościach polskiego prawosławia utraconych i wywiezionych w czasie I i II Wojen Światowych 15-17 października 2021 roku Monaster Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, Jabłeczna 2021, s. 67-91.
 10. A. Mironowicz, Dzieje prawosławnych parafii mielnickich do XIX wieku, „Мєльніцкі гостінэць”. Mielnicki Gościniec, nr 7, 2021, s. 31-43.
 11. A. Mironowicz, Bulgarian and Serbian Manuscripts in the Collection of the Supraśl Monastery in the mid-16th century, „Cyrillomethodianum. Studies on the History of Greek-Slavic-Relations”, Thessaloniki 2021, vol. XXII (2022) s. 125-138.
 12. А. Миронович, Отношение Сигизмунда Августа к Православной Церкви в светле правовых актов, [в:] Материалы международ­ной научной конференции: Православие в исторических судьбах славянских народов, Горки 2021, c. 10-20.
 13. 514. А. Миронович, Брестская церковная уния, как элемент восточной политики Рима [в:] Светост и дух времена, зборник радова са међународне научне конференције одржане у Глушцима од 6-8 августа 2021, Године, Приредио Зоран Милошевић, Београд 2021, c. 195-203.
 14. А. В. Миронович, Отношение Сигизмунда Августа к Православной Церкви в свете правовых актов, „Церковно-історичний збірник Волинської духовної семінарії”, Випуск 2. Луцьк 2021, с. 5-22.
 15.  А. В. Миронович, Савва [Sawa], „Православная Энциклопедия”, т. LI, Москва 2021, c. 37-38.
  oraz za rok 2022

2022

517. A. Mironowicz, O początkach żyrowickiego sanktuarium i monasteru, cz. I., „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXIX, nr 1, Warszawa 2022, s. 38-63.
518. A. Mironowicz, O początkach żyrowickiego sanktuarium i monasteru, cz. II., „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXIX, nr 2, Warszawa 2022, s. 26-46.
519. A. Mironowicz, O początkach żyrowickiego sanktuarium i monasteru, cz. II., „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXIX, nr 3, Warszawa 2022, s. 13-47.
520. A. Mironowicz, Działalność protopopa zabłudowskiego Nestora Kuźmicza na tle epoki, cz. I., „Saeculum Christianum”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, t. XIX, nr 1/2022, s. 135-152.
521. A. Mironowicz, Działalność protopopa zabłudowskiego Nestora Kuźmicza na tle epoki, cz. II., „Saeculum Christianum”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, t. XIX, nr 2/2022, s. 88-101.
522. A. Mironowicz, The Orthodox Church in the Polish and Ruthenian Lands to the end of 13th Century, part. III, „Orthódoxi Evrópi. Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej”, Rocznik Pracowni Historii Kościoła UwB, vol. 5, Białystok 2022, s. 13-39.
523. A. V. Mironovicz, Orthodox Education in Poland during the Interwar Period. „The Quarterly Journal of St. Philaret’s Institute”, 2022, iss. 41, p. 74–92.
524. A. Mironowicz, Tragiczne skutki unii brzeskiej 1596 roku, „Wiadomości PAKP”, Warszawa 2022, nr 10 (395), s. 11-13.
525. A. Mironowicz, Tragiczne skutki unii brzeskiej 1596 roku, „Wiadomości PAKP”, Warszawa 2022, nr 11 (396), s. 13-17.
526. A. Mironowicz, Katakumby monasteru supraskiego, „EΛΠΙΣ”. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, nr 24, 2022, s. 41-49.
527. A. Mironowicz, O początkach żyrowickiego sanktuarium, „Archiwa, Biblioteki i Muea Kościelne”, Wydawnictwo Katolickiego Uiwersytetu Lubelskiego, nr 119, Lublin 2022, s. 281-311. Cyt. Mironowicz, A. (2022). O początkach żyrowickiego sanktuarium. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 281–311. https://doi.org/10.31743/abmk.12411
528. A. Mironowicz, Pieczęcie i miniatury księcia Izasława Jarosławowicza i jego syna Jaropełka Izasławowicza, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. XIII, pod red. A. Nowak i M. Kuczyńskiej, Białystok–Kraków 2022, s. 275-292.
529. А. В. Миронович, Православное образование в Польше в межвоенный период, „Вестник Свято-Филаретовского института”, вып. 41, Москва 2022, c. 74-92.
530. Антониј Васиљевич Миронович, Шта је државни суверенитет у Европској унији, [в:] Историја као инструмент геополитике. Зборник радова са међународне научне конференције одржане у Београду 14-15 марта 2022. Године, издање Приредио Зоран Милошевић, Београд 2022, c. 583-592.
531. А. В. Миронович, Монашеские обители в жизий Православной Церкви на русских землях в X-XIII вв., „Международный Научный Вестник. Вестник Объединения Православных Ученых”, Воронеж 2022, нр. 1 (33), с. 41-54.
532.  А. В. Миронович, Попытки внедрения церковной унии в русских княжествах, Литве и Польше в XIII–XV вв., „Белорусский церковно-исторический вестник”, Издательство Минской духовной семинарии, нр. 1, Жировичи 2022, c. 33-55. [Mironovich A. Attempts to introduce a church union in the Ruthenian principalities, Lithuania and Poland in the XIII–XV centuries, „Belarusian Church Historical Bulletin”, 2022, no. 1, pp. 33–55].
533. А. В. Міронович, Нестор Кузьмич, протопоп Заблудівський, ігумен Милецький і Підгаєцький, патріарший екзарх Київської митрополії, „Церковно-історичний збірник Волинської духовної семінарії”, Випуск 3., Луцьк 2022, с. 15-20.

2023

534. A. Mironowicz, Metropolita Jerzy Jaroszewski i jego dążenie do autokefalii Cerkwi prawosławnej w II Rzeczypospolitej, „Wiadomości PAKP”, Warszawa 2023, nr 2 (399), s. 13-16. Wydawnictwo Metropolii Prawosławnej w Warszawie.
535. A. Mironowicz, Protopop Nestor Kuźmicz – obrońca prawosławia, cz. I., „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXX, nr 2, Warszawa 2023, s. 48-63. Wydawnictwo Metropolii Prawosławnej w Warszawie.
536. A. Mironowicz, Protopop Nestor Kuźmicz – obrońca prawosławia, cz. II., „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXX, nr 3, Warszawa 2023, s. 42-54. Wydawnictwo Metropolii Prawosławnej w Warszawie.
537. A. Mironowicz, Autokefalia Cerkwi Prawosławnej w Polsce w 1924 roku na tle polityki wyznaniowej w II Rzeczypospolitej, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LXX, nr 4, Warszawa 2023, s. 49-61. Wydawnictwo Metropolii Prawosławnej w Warszawie.
538. A. Mironowicz, The Orthodox Church in the Polish during the reign of the two last Piast kings, „Orthódoxi Evrópi. Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej”, Rocznik Pracowni Historii Historii Kościoła UwB, vol. 6, Białystok 2023, s. 11-46.
539. A. Mironowicz, Bielska Ikona Matki Bożej, [w:] Bielska Ikona Matki Bożej i żywoty świętych, Bielsk Podlaski 2023, s. 7-13.
540. A. Mironowicz, Monastery w Wielkim Księstwie Litewskim, „Przegląd Prawosławny”, nr 7(457), 2023, s. 25-29.
541. A. Mironowicz, Polish Orthodox Church. The way to autocephaly: Canonical and Ecclesiasiastical Struggle, „Orientalia Christiana Analecta”, Romae 2023, p. 521-560. Ed. Pontificio Istituto Orientale.
542. Antoni Mironowicz, Powołanie eparchii uhrowskiej (chełmskiej), „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. XIV, red. A. Nowak i M. Kuczyńska, Białystok–Kraków 2023, s. 69-89. Wydawnictwo Akademii Supraskiej.
543. A. Mironowicz, Nauczyciele Akademii Ostrogskiej, „EΛΠΙΣ”. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, nr 25, 2023, s. 35-40. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.03
544. A. Mironowicz, O początkach monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. XXXIII, 2023, s. 7-23.
545. A. Mironowicz, Projekty edukacyjno-naukowe w przezwyciężeniu kryzysu demokracji na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej (rekonesans problemu), [w:] Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej: doświadczenia przeszłości i wyznania teraźniejszości, red. J. Getka i J. Grzybowski, Warszawa 2023, s. 253-259. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
546. A. Mironowicz, Protopop Nestor Kuźmicz – obrońca prawosławia, [w:] Unia brzeska. Zwodnicza iluzja zjednoczenia chrześcijan Wschodu i Zachodu, red. Abel (Popławski) i Jerzy (Pańkowski), Warszawa 2023, s. 153-182. Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
547. A. Mironowicz, Stulecie uzyskania autokefalii przez Cerkiew prawosławną w Polsce, „Цєрковний Калєндар” на 2024 р., Gorlice 2023, s. 132-181. Wydawnictwo Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej.
548. А. В. Миронович, Православная церковь в Генерал-губернаторстве в 1939-1944 годах [в:] Христианские конфессии оккупированной территории СССР: 1941–1944 гг., Москва 2023, c. 87-101, 285-288, 295-298, 300, ed. Свято-Филаретовский православно-христианский институт.
549. А. В. Миронович, В службе Церкви и людям [в:] Добрый пастырь арххимандрит Гавриил Гиба, Словакия 2023, c. 7-10.
550. А. В. Миронович, Божий дар [в:] Добрый пастырь арххимандрит Гавриил Гиба, Словакия 2023, c. 10-13.
551. А. В. Мірановіч, Палітыка Канстанцінопальскага патрыярхату да Кіеўскай мітраполіі ў 988–1686 гадах, „Церковно-історичний збірник Волинської духовної семінарії”, Випуск 4, Луцьк 2023, с. 4-21.

Artykuły popularno-naukowe:

1982

 1. A. Mironowicz, Most przez wieki, „Gazeta Współczesna”, 1982, nr 253, s. 8.
 2. А. Мірановіч, Аляксандр Рогаў, „Ніва”, 1982, № 20, с. 6, 11.
 3. А. Мірановіч, Міхаіл Кацар, „Ніва”, 1982, № 29, с. 4.
 4. А. Мірановіч, Аляксандр Канатопаў, „Ніва”, 1982, № 33, с. 3.
 5. А. Мірановіч, Міхаіл Шчакаціхін, „Ніва”, 1982, № 39, с. 4.
 6. А. Мірановіч, Мечыслаў Гебаровіч, „Ніва”, 1982, № 26, с. 3.
 7. А. Мірановіч, Каштоўны дар, „Ніва”, 1982, № 30, с. 6-8.
 8. А. Мірановіч, Супрасльскі кодэкс, „Ніва”, 1982, № 36, с. 4.
 9. А. Мірановіч, Жывапісец з паўночнага Падляшша, „Ніва”, 1982, № 43, с. 4.
 10. А. Мірановіч, Царкоўныя брацтвы, „Ніва”, 1982, № 28, с. 3- 4.

1983

 1. A. Mironowicz, Geneza nazwy Białoruś, „Spotkania”, 1983, nr 1, s. 13-16.
 2. A. Mironowicz, Kilka refleksji prawosławnego, „Więź”, 1983, nr 8-10 (298-300), s. 208-209.
 3. A. Mironowicz, Nie klasztor a monaster, „Gazeta Współczesna”, 1983, nr 44, s. 8.
 4. А. Мірановіч, Найстарэйшыя гарады Беласточчыны, „Ніва”, 1983, № 38, с. 6-7.
 5. А. Мірановіч, Калі ж заснаваўся Заблудаў, „Ніва”, 1983, № 26, с. 4, 6.
 6. А. Мірановіч, Георгій Штыхаў, „Ніва”, 1983, № 17, с. 3.
 7. А. Мірановіч, Міхаіл Ткачоў, „Ніва”, 1983, № 19, с. 3-5.
 8. А. Мірановіч, Станіслаў Александровіч, „Ніва”, 1983, № 28, с. 6, 11.
 9. А. Мірановіч, Аляксей Сапуноў, „Ніва”, 1983, № 30, с. 6-8.
 10. А. Мірановіч, Леанід Аляксееў, „Ніва”, 1983, № 33, с. 6.
 11. А. Мірановіч, Еўдакім Раманаў, „Ніва”, 1983, № 5, с. 4, 5, 7.

1984

 1. А. Мірановіч, Герб Хадкевічаў, „Ніва”, 1984, № 6, с. 7.
 2. А. Мірановіч, Гандлёвыя шляхі на Падляшшы ў XIIIXVIII ст., „Ніва”, 1984, № 14, с. 6-7.
 3. А. Мірановіч, Каляда, каляда…, „Ніва”, 1984, № 2, с. 3-4.

1985

 1. A. Mironowicz, Prawosławie na ziemiach polskich, cz. 1, „TP”, Warszawa 1985, nr 2, s. 1, 3.
 2. A. Mironowicz, Prawosławie…, cz. 2, „TP”, 1985, nr 3, s. 8-9.
 3. A. Mironowicz, Prawosławie…, cz. 3, „TP”, 1985, nr 4, s. 9.
 4. A. Mironowicz, Prawosławie…, cz. 4, „TP”, 1985, nr 5, s. 7.
 5. A. Mironowicz, Prawosławie…, cz. 5, „TP”, 1985, nr 6, s. 3.
 6. A. Mironowicz, Prawosławie…, cz. 6, „TP”, 1985, nr 7, s. 16.
 7. A. Mironowicz, Prawosławie…, cz. 7, „TP”, 1985, nr 8, s. 12.
 8. A. Mironowicz, Komitet budowy cerkwi w Czyżach, „TP”, 1985, nr 1, s. 10.
 9. A. Mironowicz, Grabarka, „TP”, 1985, nr 5, s. 5-6.
 10. A. Mironowicz, Drohiczyn, „TP”, 1985, nr 7, s. 8.

1986

 1. A. Mironowicz, Monaster supraski a kultura serbska, „TP”, 1986, nr 1 (10), s. 11.
 2. A. Mironowicz, Prawosławna parafia w Zabłudowie, „TP”, 1986, nr 6 (15), s. 8-9.
 3. A. Mironowicz, W 1100 rocznicę śmierci św. Metodego, „TP”, 1986, nr 4, s. 8-9.
 4. A. Mironowicz, Pierwsze druki cyryliczne Szwajpolta Fiola, „TP”, 1986, nr 2 (11), s. 12.
 5. A. Mironowicz, Dwadzieścia lat pracy duszpasterskiej, „TP”, 1986, nr 11 (20), s. 6.
 6. A. Mironowicz, Grabarka, „Białostocczyzna”, Białystok 1986, nr 2, s. 17-19.
 7. A. Mironowicz, Bezpowrotna strata, „Białostocczyzna”, 1986, nr 3, s. 18-20.
 8. A. Mironowicz, Czyże, „TP”, 1986, nr 6 (15), s. 8.
 9. А. Мірановіч, Сумны рапарт, „Ніва”, 1986, № 4, с. 7, 11.
 10. А. Мірановіч, Паўстае з папялішчаў, „Ніва”, 1986, № 24, с. 7.
 11. А. Мірановіч, Ікона св. Мікалая, „Ніва”, 1986, № 51, с. 6-7.

1987

 1. A. Mironowicz, Piatienka, „Białostocczyzna”, 1987, nr 2 (6), s. 19-25.
 2. A. Mironowicz, Poznanie własnej tożsamości, „TP”, 1987, nr 5 (26), s. 2.
 3. A. Mironowicz, W poszukiwaniu kontynuatorów Nowosielskiego, „TP”, 1987, nr 9 (30), s. 7.
 4. А. Мірановіч, Гродна, „Ніва”, 1987, № 21, с. 2, 7.

1988

 1. A. Mironowicz, Christos Pobiedi Christus Vincit, „TP”, 1988, nr 4, s. 2.
 2. A. Mironowicz, Isakowski sobór, „TP”, 1988, nr 8 (41), s. 5.
 3. A. Mironowicz, Kodeks supraski, „Białostocczyzna”, 1988, nr 1 (9), s. 1-3

1989

 1. A. Mironowicz, Grabarka, „TP”, 1989, dodatek do nr 1(46), s. 31.
 2. A. Mironowicz, Święty Mikołaj orędownik narodu ruskiego, „TP”, 1989, dodatek do nr 1 (46), s. 18.
 3. A. Mironowicz, W związku z historyczną datą, „TP”, 1989, dodatek do nr 1 (46), s. 8-9.
 4. А. Мірановіч, Згуртаванне беларусаў у Вялікабрытаніі, „Ніва”, 1989, № 30, с. 3.
 5. А. Мірановіч, Логіка сэрца,эмоцыя розуму, „Ніва”, 1989, № 36, с. 3-5.

1990

 1. A. Mironowicz, Ikona św. Mikołaja, „Białostocczyzna”, 1990, nr 1 (17), s. 6-7.
 2. A. Mironowicz, Białorusinów powrót do wiary ojców, „TP”, 1990, nr 3 (60), s. 3.
 3. A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne, „Czasopis”, 1990, nr 2, 3, s. 10.
 4. А. Мірановіч, Старажытная Беларусь, „Ніва”, 1990, № 46, с. 3.
 5. А. Мірановіч, Музей у Ляймене, „Ніва”, 1990, № 3, с. 7.
 6. А. Мірановіч, Беларускія сімвалы, „Ніва”, 1990, № 14, с. 1,7.
 7. А. Мірановіч, Браты Мірановічы, „Ніва”, 1990, № 31, с. 5.
 8. А. Мірановіч, Грабарка, „Ніва”, 1990, № 33, с. 1-2.
 9. А. Мірановіч, Запрашэнне ў Лондан, „Ніва”, 1990, № 45, с. 5.
 10. А. Мірановіч, Шчодрая дапамога, „Ніва”, 1990, № 35, с. 2.
 11. А. Мірановіч, З царквой і народам. Размова з а. Рыгорам Сасной, „Ніва”, 1990, № 38, с. 3.
 12. А. Мірановіч, Між Варшавай і Мінскам, „Ніва”, 1990, № 47, с. 1, 4.

1991

 1. A. Mironowicz, Wolna Białoruś, „Czasopis”, Białystok 1991, nr 9, s. 1-2.
 2. A. Mironowicz, W sprawie monasteru w Puszczy Narewskiej, „Prawosławie”, R.VII, Warszawa 1991, nr 9 (75), s. 16.
 3. A. Mironowicz, Wprowadzenie, [w:] Ks. G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych, Ryboły 1991, s. 5.
 4. А. Мірановіч, Праблемы беларускай гістарыяграфіі, „Ніва”, 1991, № 3, с. 1, 4-5.
 5. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Прападобны Лаўрэнцій, епіскап тураўскі, „Ніва”, 1991, № 4, с. 1, 6-7.
 6. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы благаверны Расціслаў, кнзяь Смаленскі і Кіеўскі, „Ніва”, 1991, № 10, с. 5.
 7. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы Кірыла Тураўскі, „Ніва”, 1991, № 17 (1824), с. 2.
 8. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы мучанік Гаўрыіл Заблудаўскі, „Ніва”, 1991, № 18 (1825), с. 6-7.
 9. А. Мірановіч, Пачаткі Ружанастоцкага санктуарыума, „Ніва”, 1991, № 20 (1827), с. 6.
 10. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святая Ефрасіння Полацкая, „Ніва”, 1991, № 22 (1829), с. 6-7.
 11. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святая праведная Юліянна, княжна Альшанская, „Ніва”, 1991, № 28 (1835), с. 4.
 12. А. Мірановіч, Польска-беларускае таварыства гістарычных навук, „Ніва”, 1991, № 30 (1837), с. 5.
 13. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы прападобны Марцін Тураўскі, „Ніва”, 1991, № 32 (1839), с. 5.
 14. А. Мірановіч, Дар сэрца, „Ніва”, 1991, № 32 (1839), с. 11.
 15. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы прападобны мучанік Афанасій Брэсцкі, „Ніва”, 1991, № 36 (1843), с. 3.
 16. А. Мірановіч, Невядомая крыніца да гісторыі Жыровіцкай іконы Божай Маці, „Ніва”, 1991, № 37 (1844), с. 8.
 17. А. Мірановіч, Свята Успення ў Наройках, „Ніва”, 1991, № 38 (1845), с. 6.
 18. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы прападобны мучанік Елісей Лаўрышаўскі, „Ніва”, 1991, № 42 (1849), с. 4.
 19. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы Дзіянісій, епіскап полацкі, „Ніва”, 1991, № 45 (1852), с. 3.
 20. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы Сімяон, епіскап полацкі, „Ніва”, 1991, № 46 (1853), с. 4-5.
 21. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святая благаверная Сафія Слуцкая, „Ніва”, 1991, № 48 (1855), с. 4.
 22. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы прападобны мучанік Макары Пінскі, „Ніва”, 1991, № 50 (1857), с. 5.
 23. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы Міна, епіскап полацкі, „Ніва”, 1991, № 52 (1859), с. 5.

1992

 1. A. Mironowicz, Prawosławie, „Kurier Podlaski”, 1992, nr 245 (2167), s. 4.
 2. A. Mironowicz, Wymuszona polemika, „Przegląd Prawosławny”, 1992, R. VIII, nr 4 (82), s. 10-11.
 3. A. Mironowicz, Sympozjum o unii brzeskiej, „Przegląd Prawosławny”, 1992, R. VIII, nr 6 (84), s. 24-25.
 4. A. Mironowicz, Wymuszona polemika, „Białostocczyzna”, 1992, nr 2 (26), s. 45-46.
 5. A. Mironowicz, Białoruskie inspiracje działalności Szwajpolta Fiola, „Czasopis”, 1992, nr 7-8 (19-20), s.19-20.
 6. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святая прападобная Харытына, „Ніва”, 1992, № 2 (1861), с. 4.
 7. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святыя віленскія мучанікі Антон, Іаан і Яўстафі, „Ніва”, 1992, № 4 (1863), с. 5.
 8. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Прападобны Аўраам Смаленскі, „Ніва”, 1992, № 6 (1865), с. 5.
 9. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы прападобны Яфрэм Смаленскі, „Ніва”, 1992, № 8 (1867), с. 3.
 10. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы благаверны князь Андрэй Смаленскі пераяслаўскі цудатворац, „Ніва”, 1992, № 10 (1869), с. 3.
 11. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы мучанік Меркурый Смаленскі, „Ніва”, 1992, № 12 (1871), с. 8.
 12. А. Мірановіч, Святыя беларускай зямлі Святы прападобны мучанік Макары Пінскі, „Byelorussian Voice”, Toronto 1992, nr 367, s. 9.
 13. А. Мірановіч, Вялікая страта, „Przegląd Prawosławny”, 1992, R. VIII, nr 6 (84), s. 16.
 14. А. Мірановіч, Культ Багародзіцы на Беларусі, „Ніва”, 1992, № 37 (1896), с. 5.
 15. А. Мірановіч, Цудатворныя іконы Божай Маці на Беларусі, „Ніва”, № 39 (1898), с. 5.
 16. А. Мірановіч, У Любліне аб меншасцях, „Ніва” 1992, № 46 (1905), с. 6.
 17. А. Мірановіч, Беларускія цэрквы на эміграцыі, „Czasopis”, 1992, nr 12 (24), s. 8.

1993

 1. A. Mironowicz, Grzech największy, „Czasopis”, 1993, nr 2 (26), s. 7.
 2. A. Mironowicz, Nad historią Białorusi, „Przegląd Prawosławny”, 1993, nr 2 (92), s. 2.
 3. A. Mironowicz, Monaster w Supraślu, „Czasopis”, 1993, nr 4 (28), s. 6-7.
 4. A. Mironowicz, W rezydencji Chodkiewiczów, „Czasopis”, 1993, nr 7-8 (31-32), s. 6-7.
 5. 114. A. Mironowicz, Kult ikon Bogurodzicy na Białorusi, „Czasopis”, 1993, nr 7-8 (31-32), s. 16, 25.
 6. A. Mironowicz, Rozmowy potomków I Rzeczypospolitej, „Przegląd Prawosławny”, 1993, nr 8 (98), s. 8.
 7. A. Mironowicz, Cerkwie bielskie w XVI wieku, „Czasopis”, 1993, nr 9 (33), s. 5-6.
 8. A. Mironowicz, Monaster w Dokudowie, „Przegląd Prawosławny”, 1993, nr 10 (100), s. 24.
 9. A. Mironowicz, Drohiczyn nad Bugiem, „Czasopis”, 1993, nr 11 (35), s. 13-14.
 10. 119. A. Mironowicz, Monaster w Jabłecznej, „Czasopis”, 1993, nr 12 (36), s. 14-15.
 11. A. Mironowicz, Katechizacja, [w:] Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, red. L. Adamczuk i A. Mironowicz, Warszawa 1993, s. 121.
 12. А. Мірановіч, З’езд беларускіх гісторыкаў, „Ніва”, 1993, № 6 (1917), с. 6.
 13. А. Мірановіч, Першая ўсебеларуская канферэнцыя гісторыкаў, „Ніва”, 1993, № 9 (1920), с. 6.
 14. А. Мірановіч, Да пытання аўтакефаліі Праваслаўнай царквы ў Беларусі, „Ніва”, 1993, № 32 (1943), с. 5.
 15. 124. А. Мірановіч, Дар каралевы Ялены бельскай царкве, „Czasopis”, 1993, nr 5(29), s. 16.

1994

 1. A. Mironowicz, Zabłudowska oficyna wydawnicza, „Przegląd Prawosławny”, 1994, nr 1 (103), s. 23-24.
 2. A. Mironowicz, Monaster Zaśnięcia NMP w Zabłudowie, „Czasopis”, 1994, nr 1 (37), s. 13-14.
 3. A. Mironowicz, Znaczenie ksiąg metrykalnych, „Czasopis”, 1994, nr 5 (41), s. 16.
 4. A. Mironowicz, Biblioteka monasteru supraskiego, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 1994, nr 13-14, s. 3-4.
 5. A. Mironowicz, Bielska ikona Matki Bożej, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 1994, nr 13-14, s. 5.
 6. A. Mironowicz, Drukarnia zabłudowska, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 1994, nr 13-14, s. 8.
 7. A. Mironowicz, Piatienka znaki Bożej Mocy, „Przegląd Prawosławny”, 1994, nr 6 (108), s. 12.
 8. A. Mironowicz, Jeszcze jeden skarb Supraśla, „Czasopis”, 1994, nr 6 (42), s. 14-15.
 9. A. Mironowicz, Bractwa wobec unii brzeskiej, „Przegląd Prawosławny”, 1994, nr 7 (109), s. 4-5.
 10. A. Mironowicz, Cuda zapomniane, „Przegląd Prawosławny”, 1994, nr 8 (110), s. 8-9.
 11. A. Mironowicz, Wprowadzenie, [w:] Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego, cz. I., Ryboły 1994, s. III-VIII.
 12. A. Mironowicz, „Utwierdi nas Hospodi u wiery stojati”, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”, Białystok 1994, nr 1 (1), s. 8-10.
 13. А. Мірановіч, Полацкі сабор, „Przegląd Prawosławny”, 1994, nr 7 (109), s. 20.
 14. А. Мірановіч, Полацкі сабор, „Царкоўнае слова”, 1994, № 4, с. 14.
 15. А. Мірановіч, Канадскія занатоўкі, „Ніва”, 1994, № 45 (2008), с. 4.
 16. А. Мірановіч, Канадскія занатоўкі, „Ніва”, 1994, № 49 (2012), с. 5.
 17. А. Мірановіч, „Перасада”, „Ніва”, 1994, № 51 (2014), с. 9.

1995

 1. A. Mironowicz, Wstęp, [w:] M. Hajduk, Unia brzeska, Białystok 1995, s. 3-4.
 2. A. Mironowicz, Z historii diecezji Białostocko-Gdańskiej, Granice diecezji, cz. I, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”, Białystok 1995, nr 1 (2), s. 10.
 3. A. Mironowicz, Granice diecezji, cz. II, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”, Białystok 1995, nr 2 (3), s. 12.
 4. A. Mironowicz, „Utwierdi nas Hospodi u wiery stojati”, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 1995, nr 15-17, s. 3-8.
 5. A. Mironowicz, Ośrodki monastyczne, cz. I, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”, Białystok 1995, nr 3 (4), s. 14.
 6. A. Mironowicz, Na Podlasiu wobec unii, „Przegląd Prawosławny”, 1995, nr 9 (123), s. 20.
 7. A. Mironowicz, Od redaktora, [w:] G. Sosna i D. Fionik, Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim, Białystok 1995, s. 5-6.
 8. A. Mironowicz, Sympozjum w Lublinie o unii brzeskiej, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”, Białystok 1995, nr 4 (5), s. 7.
 9. А. Мірановіч, Супрасльскі кодэкс, „Ніва”, 1995, № 38 (2058), с. 5.
 10. А. Мірановіч, Брэсцкая унія чатыры стагоддзі пазней, „Ніва”, 1995, № 43 (2058), с. 5.

1996

 1. A. Mironowicz, Ośrodki monastyczne, cz. II, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”, Białystok 1996, nr 1 (6), s. 12.
 2. A. Mironowicz, Odszedł śp. Mikołaj Wawreniuk, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”, Białystok 1996, nr 1 (6), s. 7.
 3. A. Mironowicz, Parafie prawosławne na terenie Białegostoku, „Wiadomości PAKP”, 1996, R. XXVI, nr 2 (99), s. 3-9.
 4. A. Mironowicz, Religia i Kościoły, [w:] Biuletyn Informacyjny Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1991-1992, nr 1, s. 65-66.
 5. A. Mironowicz, Wstęp, [w:] Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego, cz. II, Ryboły 1996, s. V-XII.
 6. 157. А. Мірановіч, Праваслаўнай школьніцтва на беларускіх землях у XVI-XVIII стагоддзях, „Ніва”, 1996, № 6 (2074), с. 9; № 7 (2075), с. 9-10; № 8 (2076), с. 9.
 7. А. Мірановіч, Праваслаўныя прыходы ў Беластоку, „Ніва”, 1996, № 12 (2080), с. 9; № 13 (2081), с. 9.
 8. А. Мірановіч, Праваслаўе і унія пры панаванні Яна Казіміра, „Czasopis”, 1996, nr 69 (65), s. 25-26.
 9. 160. А. Миронович, Предисловие, [w:] Брестская уния 1596 года, Н. Гайдук, Минск 1996, с. 5-6.

1997

 1. A. Mironowicz, Jubileusz profesora Władysława Andrzeja Serczyka, „Studia Podlaskie”, Białystok 1996, t. VI, s. 375-376.
 2. А. Мірановіч, Уводзіны, [w:] Ю. Весялкоўскі, Няясна мроіліся новыя дарогі, Лондан 1997, с. 5.
 3. А. Мірановіч, Презентацыя ў Лондане, „Ніва”, 1997, № 32 (2152), с. 10.

1998

 1. A. Mironowicz, 500-lecie monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, cz. I, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”, Białystok 1998, nr 1(14), s. 2-3.
 2. A. Mironowicz, 500-lecie monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, cz. II, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”, Białystok 1998, nr 4 (17), s. 14-15.
 3. A. Mironowicz, Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w Polsce (X-XVIII w.), „Arche. Wiadomości Bractwa”, Białystok 1998, nr 3-4, s. 14-17.
 4. А. Мірановіч, Узвядзенне на прастол мітрапаліта Савы, „Ніва”, 1998, № 24 (2196), с. 1.
 5. А. Мірановіч, Пяць стагоддзяў Гарадка, „Ніва”, 1998, № 40 (2212), с. 8.

1999

 1. A. Mironowicz, Misja cyrylo-metodiańska na ziemiach polskich, cz. I, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 1999, nr 18, s. 6-7.
 2. A. Mironowicz, Wiecznaja pamjat’, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 1999, nr 18, s. 7-8.
 3. A. Mironowicz, Kościół prawosławny na dawnych ziemiach polskich w latach 1795-1918, „Arche. Wiadomości Bractwa”, Białystok 1999, nr 4-5, s. 45-48.

2000

 1. A. Mironowicz, Misja cyrylo-metodiańska na ziemiach polskich, cz. II, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2000, nr 19, s. 8.
 2. A. Mironowicz, Misja cyrylo-metodiańska na ziemiach polskich, cz. III, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2000, nr 20, s. 5-7.
 3. A. Mironowicz, Antoni, Jan i Eustachy – męczennicy wileńscy, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2000, nr 20, s. 5.
 4. A. Mironowicz, Święte miejsca na Białostocczyźnie, „Wiadomości PAKP”, Warszawa 2000, nr 7-8 (129), s. 16-17.
 5. A. Mironowicz, Piatienka, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, nr 21, Białystok 2000, s. 3-6.

2001

 1. A. Mironowicz, Piatienka, „Świato-Otieczeskij Listok”, Białystok 2001, nr 5, s. 3-4.
 2. A. Mironowicz, Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku, „Wiadomości PAKP”, Warszawa 2001, nr 11(144), s. 9-11.
 3. A. Mironowicz, Polityka państwa wobec duchowieństwa prawosławnego w latach 1945-1970, „Słowo”, Białystok 2001, s. 25-31.
 4. А. Мірановіч, Унія царкоўная, [w:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, т. VI, кн. 1, Мінск 2001, с. 583.

2002

 1. A. Mironowicz, Życie monastyczne, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2002, nr 23, s. 3-4.
 2. A. Mironowicz, Dekret arcybiskupa wileńskiego, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2002, nr 23, s. 8.
 3. A. Mironowicz, Wprowadzenie, [w:] Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2002, s. 5-6.
 4. A. Mironowicz, Sprawozdanie z działalności Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w latach 1999-2002, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2002, nr 24, s. 3-7.

2003

 1. А. Мірановіч, Польская Аўтакефальная Праваслаўная Царква, [w:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, т. VI, кн. 2, Мінск 2003, с. 426.

2004

 1. A. Mironowicz, Wprowadzenie, [w:] Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2004, s. 5-8.
 2. A. Mironowicz, Konferencja na temat ekumenizmu, „Wiadomości PAKP”, 2004, nr 11 (180), s. 17.
 3. A. Mironowicz, Czy I Rzeczpospolita była unią narodów Europy Środkowo-Wschodniej, „Biuletyn Historii Pogranicza”, Białystok 2004, nr 5, s. 103-104, 106-107, 110-111, 114-115, 117, 119.
 4. A. Mironowicz, Tylko rozczarowania, „Przegląd Prawosławny”, 2004, nr 12 (234), s. 29.

2005

 1. A. Mironowicz, Recenzje wydawnicze, [w:] P. Derdej, Status prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w III Rzeczypospolitej, Warszawa – Białystok 2005, s. 5-6.
 2. A. Mironowicz, Dialog, ale bez przełomów, „Kurier Poranny”, 2005, nr 95 (5209), s. 9.
 3. А. Мірановіч, Царкве быць з народам, „Ніва”, 2005, № 22 (2559), с. 9.

2006

 1. A. Mironowicz, Wprowadzenie, [w:] Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2006, s. 7-8.
 2. A. Mironowicz, Η Καταετροφη Кαε Η Επαηασιεκσικεε, (1ov), „ΌΡΘΟΔΟΖΟΣ ΤΥΠΟΣ”, ΑΘΗΝΑΙ, 31 Μαρτιογ 2006, s. 4.
 3. A. Mironowicz, Η Καταετροφη Кαε Η Επαηασιεκσικεε, (2ov), „ΌΡΘΟΔΟΖΟΣ ΤΥΠΟΣ”, ΑΘΗΝΑΙ, 7 Aπριλιογ 2006, s. 4.

2007

 1. A. Mironowicz, Wprowadzenie, [w:] Kościoły i związki wyznaniowe a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza, red. A. Mironowicz i M. Ulanowski, Białystok 2007, s. 5-6.

2008

 1. A. Mironowicz, Wprowadzenie, [w:] A. Bierezowiec, Cena życia, Hajnówka 2008, s. 3-4.
 2. A. Mironowicz, Wprowadzenie, [w:] Z. Gajewski, Niektóre sprawy słowiańskie, Sochaczew 2008, s. 7-8.

2009

 1. 198. A. Mironowicz, Nasz człowiek w PE, „Czasopis”, 2009, nr 6, s. 21-22.
 2. 199. A. Mironowicz, Z historii parafii prawosławnej św. Proroka Eliasza w Dojlidach, „Ilinskij Listok”, 2009, nr 5, s. 2-3.
 3. 200. A. Mironowicz, Poznawanie Europy Wschodniej, „Gazeta Wyborcza”, 20 listopada 2009, s. 6.
 4. 201. A. Mironowicz, Poznawanie Europy Wschodniej, „Nasz Uniwersytet”, 2009, nr 11, s. 11.
 5. 202. А. Мірановіч, Наш чалавек у Еўрапаламенце, „Ніва”, 2009, № 13 (2759), с. 3.
 6. 203. А. Мірановіч, Лабіст усходняй палітыкі, „Ніва”, 2009, № 17 (2763), с. 1.
 7. 204. А. Мірановіч, Каб змагацца за нашы справы, „Ніва”, 2009, № 22 (2768), с. 4.
 8. 205. А. Мірановіч, Праваслаўе ў Еўрасаюзе, „Ніва”, 2009, № 23 (2769), с. 3.

2010

 1. A. Mironowicz, Reakcja Rosjan daleko wyszła poza gesty, „Kurier Poranny” 2010, nr 87 (6587), s. 23.
 2. A. Mironowicz, Instytut Studiów Wschodnich, „Nasz Uniwersytet”, 2010, nr 14 (21), s. 6-7.

2011

 1. A. Mironowicz, Po roku nasze relacje z Rosją wciąż są trudne, „Kurier Poranny”, 2011, nr 80 (6882), s. 25.
 2. A. Mironowicz, Współpraca między Atenami a Białymstokiem, „Nasz Uniwersytet”, 2011, nr 16 (23), s. 12.

2012

 1. A. Mironowicz, Prawosławie to nie tylko Rosja. Rozmowa o wizycie patriarchy Cyryla I, „Gazeta Wyborcza”, 17 sierpnia 2012, s. 2.
 2. A. Mironowicz, Wprowadzenie [w:] Ks. A. Berezowiec, Zawsze z Bogiem, Białystok 2012, s. 3-4.

2013

 1. A. Mironowicz, O unii trzeba rozmawiać, „Przegląd Prawosławny”, 2013, nr 2 (332), s. 9-11.
 2. A. Mironowicz, Monaster trochę starszy, cerkiew trochę młodsza, „Przegląd Prawosławny”, 2013, nr 3 (333), s. 17-20.
 3. A. Mironowicz, O supraskim monasterze, jego początkach i dziejach, „Przegląd Prawosławny”, 2013, nr 9 (339), s. 44-47.

2014

 1. A. Mironowicz, Na tropie supraskich zagadek, „Przegląd Prawosławny”, 2014, nr 8 (350), s. 28-30.
 2. A. Mironowicz, Supraskie rękopisy, „Wiadomości PAKP”, 2014, nr 9 (298), s. 19.
 3. 217. A. B. Mиронович, Брестские церкви в XVI веке, „Воскресный листок. Газета Свято-Воскресенского собора города Бреста”, Брэст 2014, № 5 (24), июнь 2014 год, с. 6.
 4. A. B. Mиронович, О святом Антонии Супрасльском, „Воскресный листок. Газета Свято-Воскресенского собора города Бреста”, Брэст 2014, 2014, № 8 (27), октябрь-ноябрь 2014 год, c. 5-6.

2015

 1. Wywiad z prof. Antonim Mironowiczem na temat jego najnowszej publikacji: „Ks. Michał Bożerianow i jego odpowiedź ludziom małym” Autor: doc. Jan Kochanowicz / 24.06.2015. www.cerkiew.pl

2016

 1. A. Mironowicz, Trzeba było chcieć, „Nasze Dojlidy”, 2016, nr 1 (10), s. 3.
 2. Podlascy prawosławni o słowach papieża Franciszka. Komentarze, „Gazeta Wyborcza”, Białystok 29 lipca 2016 r. Wypowiedź prof. Antoniego Mironowicza. Historyk, znawca dziejów Cerkwi w Polsce.

2017

 1. A. Mironowicz, Chrzest Polski z różnych perspektyw, „Przegląd Prawosławny”, 2017, nr 1 (379), s. 26-29.
 2. A. Mironowicz, Unia brzeska i jej konsekwencje, „Biuletyn Podlaskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej”, nr 1(2), 2017, s. 5.
 3. A. Mironowicz, Unia brzeska i jej konsekwencje, „Biuletyn Nabużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu”, nr 1, 2017, s. 5-6.

1 (379), s. 26-29.

 1. A. Mironowicz, Студзіводы Сегеневічовы, „Przegląd Prawosławny”, 2017, nr 10 (388), s. 56-57.
 2. A. Mironowicz, Ruscy w kilku odsłonach, „Przegląd Prawosławny”, 2017, nr 10 (388), s. 47-48.
 3. A. Mironowicz, Cerkiew wobec asymilacji, „Przegląd Prawosławny”, 2017, nr 10 (388), s. 25-26.

2018

 1. A. Mironowicz, Marzenia o unii, Wiadomości PAKP”, R. XXVI, nr 2 (239), 2018, s. 12-13.
 2. A. Mironowicz, Znowu wokół Supraśla, „Przegląd Prawosławny”, 2018, nr 2 (392), s. 42-43.

2019

 1. A. Mironowicz, Historycznie i ekumenicznie, „Przegląd Prawosławny”, 2019, nr 4 (406), s. 39-40.
 2. A. Mironowicz, Spotkanie świąteczne, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, Białystok 2019, nr 1 (83), s. 12.
 3. A. Mironowicz, Pielgrzymka parafian św. Eliasza w Dojlidach do Gruzji, „Ilinskij Listok. Gazeta prawosławnej parafii św. Eliasza w Białymstoku”, nr 36, 3/2019, s. 3-6.
 4. A. Mironowicz, Historyk prawosławia, [w:] Siewcy. Laureaci nagrody Ostrogskiego, Białystok 2019, s. 259-262.
 5. A. Mironowicz, А. В. Миронович, Ликвидация унии на территориях Польского Королевства, „Объединениe”. Международный Научный Вестник. Вестник Объединения Православных Ученых”, Воронеж 2019, нр. 1 (2), с. 22-27.

2021

 1. A. Mironowicz, Pamięci świętych męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 6 (379), 2021, s. 13-15.

Recenzje naukowe:

 1. A. Mironowicz, Podręcznik do nauki religii prawosławnej, „Tygodnik Podlaski” (dalej: „TP”), Warszawa 1985, nr 4, s. 12.
 2. A. Mironowicz, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie, cz. 1, „TP”, 1985, nr 1, s. 12.
 3. A. Mironowicz, Bibliografia…, cz. 2, „TP”, 1986, nr 12 (21), s. 6.
 4. A. Mironowicz, Bibliografia…, cz. 3, „TP”, 1987, nr 10 (31), s. 7.
 5. A. Mironowicz, Krok w badaniach nad świadomością narodową społeczności dawnej Rzeczypospolitej (Teresa Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI wieku do połowy XVII, Warszawa 1985), „Studia Podlaskie”, Białystok 1990, t. I, s. 307-312.
 6. A. Mironowicz, M. B. Topolska, Czytelnik i Książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku, Wrocław 1984, „Studia Podlaskie”, Białystok 1991, t. III, s. 251-257.
 7. A. Mironowicz, Konferencja naukowa poświęcona F. Skorynie, „Białostocczyzna”, 1991, nr 1 (21), s. 41-42.
 8. A. Mironowicz, S. Procka, Ekspierymientatar z Biełastockaj Himnazii. Karol Czechowicz, Mińsk 1990, „Białostocczyzna”, 1991, nr 1 (21), s. 42.
 9. A. Mironowicz, Historia bez retuszu, „Prawosławie”, 1991, R. VII, nr 9 (75), s. 18.
 10. A. Mironowicz, Jan Siedlecki, Brańsk Bogusława Radziwiłła 1653-1669, „Białostocczyzna”, 1992, nr 1 (25), s. 46.
 11. A. Mironowicz, „Tryzna” Hajduka podróż do przeszłości, „Przegląd Prawosławny”, 1992, nr 6 (84), s. 23-24.
 12. A. Mironowicz, Cerkiew w dokumentach II Rzeczypospolitej, „Przegląd Prawosławny”, 1992, nr 8 (86), s. 26-27.
 13. A. Mironowicz, Lektura ksiąg metrykalnych, „Przegląd Prawosławny”, 1993, nr 1(91), s. 7.
 14. A. Mironowicz, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie część demograficzna, „Czasopis”, 1993, nr 2 (26), s. 7.
 15. A. Mironowicz, Stare jest piękne, „Przegląd Prawosławny”, 1993, nr 5 (95), s. 13.
 16. A. Mironowicz, Paratunak Mikoły Hajduka, „Przegląd Prawosławny”, 1993, nr 7 (97), s. 15-16.
 17. A. Mironowicz, Bibliografia ks. Grzegorza Sosny, „Przegląd Prawosławny”, 1993, nr 8 (98), s. 7.
 18. A. Mironowicz, Drukowane cyrylicą, „Przegląd Prawosławny”, 1993, nr 11 (101), s. 29.
 19. A. Mironowicz, R. Magocsi, Historical Atlas of East Central Europe, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1994, nr 2, s. 156-158.
 20. A. Mironowicz, Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1995, nr 3, s. 205-206.
 21. A. Mironowicz, Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplement I, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1995, nr 1 (3), s. 205-206.
 22. A. Mironowicz, Magocsi Paul Robert. Historical Atlas of East Central Europe, „Belarusan Historical Review”, Miensk 1995, t. II, s. 100-104.
 23. A. Mironowicz, Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplement II, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1995, nr 2 (4), s.197-198.
 24. A. Mironowicz, Nie takiej oczekiwali, „Przegląd Prawosławny”, 1996, nr 7 (133), s. 16.
 25. A. Mironowicz, Grzegorz Sosna, Bibliografie parafii prawosławnych, „Przegląd Wschodni”, Warszawa 1996, t. III, z. 3 (11), 1994, s. 586-587.
 26. A. Mironowicz, Międzynarodowe sympozja naukowe o unii brzeskiej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1996, nr 2 (6), s. 179-180.
 27. A. Mironowicz, Broniewski, Ekthesis albo krótkie zebranie spraw które się działy (…) na synodzie w Brześciu Litewskim, wyd. J. Byliński, J. Długosz, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, Warszawa 1997, R.III, nr 2 (6), 1996, s. 258-259.
 28. A. Mironowicz, M. Broniewski, Apokrisis albo odpowiedź na książki o synodzie brzeskim 1596 r. (…), wyd. J. Byliński, J. Długosz, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, Warszawa 1997, R.III, nr 2 (6), 1996, s. 259-260.
 29. A. Mironowicz, Istorija cerkwy ta relihijnoj dumki w Ukrajini. Wasyl I. Uljanowśkyj, t. 1+2; Sergiusz M. Płochij, Oleg P. Kryżaniwśkyj, t. 3, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, Warszawa 1997, R. III, nr 2 (6), 1996, s. 262-264.
 30. A. Mironowicz, Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI-XX w.), pod red. J. Bardacha, T. Chynczewskiej-Hennel, I. Szapow, N. Szwielewa, Warszawa 1997, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1997, nr 8, s. 181-182.
 31. A. Mironowicz, Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina. Mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX-XX w., pod red. J. Skarbek, Lublin 1996, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1997, nr 8, s. 182-184.
 32. A. Mironowicz, O Piotrze Mohyle i stosunkach polsko-białoruskich, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1997, nr 8, s.187.
 33. A. Mironowicz, H. Ruciński, Hanna Dylągowa, Dzieje unii brzeskiej (1596-1918), „Studia Podlaskie”, Białystok 1997, t. VII, s. 258-264.
 34. A. Mironowicz, Istorija cerkwy ta relihijnoj dumki w Ukrajini. Wasyl I. Uljanowśkyj, t. I, Kyjiw 1994, (ss. 252); Sergiusz M. Płochij, Oleg P. Kryżaniwśkyj, t. II, Kyjiw 1994, (ss. 253), t. III, Kyjiw 1994, (ss. 335), „Białostocki Przegląd Kresowy”, Białystok 1998, t. VI, red. J. F. Nosowicz, s. 153-155.
 35. A. Mironowicz, O. G. Sosna, D. Fionik, Parafia Ryboły, Bielsk Podlaski, Ryboły, Białystok 1999, „Wiadomości PAKP”, Warszawa 1999, nr 6 (116), s. 19.
 36. A. Mironowicz, O. G. Sosna, D. Fionik, Parafia Ryboły, Bielsk Podlaski, Ryboły, Białystok 1999, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 1999, nr 11, s. 254-256.
 37. A. Mironowicz, Eugeniusz Iwaniec, Droga Konstantyna Gołubiewa od starowierstwa do prawosławia, Białystok 2001, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2003, nr 20, s. 283-287.
 38. A. Mironowicz, Maria Piechowiak Topolska, Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku, Poznań – Zielona Góra 2002, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2003, nr 20, s. 287-292.
 39. A. Mironowicz, Marzanna Kuczyńska, Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku – specyfika funkcjonowania, Szczecin 2004, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2004, nr 22, s. 306-312.
 40. A. Mironowicz, Przemysław Nowakowski, Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polityce po unii brzeskiej (1596-1720), „Studia Podlaskie”, Białystok 2004, t. XIV, s. 349-357.
 41. A. Mironowicz, Andrej Kotljarchuk, In the Shadows of Poland and Russia. The Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid – 17th century, Stockholm 2006, (ss. 347), „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2006, nr 26, s. 309-313.
 42. A. Mironowicz, Nation and History. Polish Historians from the Enlightenment to the Second Word War, edited Peter Brock, John D. Stanley and Piotr J. Wróbel, University of Toronto, Toronto, 2006, (ss. 493), „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2006, nr 4, s. 234-237.
 43. A. Mironowicz, Matieriał dlja istoriko-topograficzeskogo issledowanija. O prawosławnych monastyriach w Rossijskoj Impierii, sostawił Wasili Wasilewicz Zwierinskij, Sankt-Pietierburg 1890, wyd. II, knigi I-III, Sankt-Pietierburg 2005, (ss. 1048), „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2008, nr 30, s. 220-224.
 44. A. Mironowicz, Katarzyna Błachowska, Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1596 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku, Warszawa 2010, (ss. 410), „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2010, nr 34, s. 163-170.
 45. A. Mironowicz, Krzysztof Grzesiak, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939, Lublin 2010, (ss. 630), „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2010, nr 34, s. 194-206.
 46. A. Mironowicz, Jury Garbinski, Belaruski religijny druk na Zachadzie: peryjodyka, graficznyja druki (1945-2005), Nju-York – Warszawa 2011, (ss. 884), „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2011, nr 35, s. 263-270.
 47. A. Mironowicz, Prowincja litewsko-białoruska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w latach 1687-1845, Grodno 2012 (ss. 556), „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2013, nr 11, s. 287-303.
 48. A. Mironowicz, Aleksandra Sulikowska, Ciała, groby i ikony. Kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej, Warszawa 2013, (ss. 442), „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2014, nr 12, s. 251-260.
 49. A. Mironowicz, Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Siedlce – Lublin 2013, (ss.376), „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2015, nr 13, s. 342-348.
 50. A. Mironowicz, Beata Lorens, Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743-1780, Rzeszów 2014, (ss. 560), „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, Białystok 2015, nr 44, s. 249-256.
 51. A. Mironowicz, Stanisław Pastuszewski, Zarys najnowszych dziejów wspólnot staroobrzędowców w Polsce (1939-2016), Kielce 2017, (ss. 394), „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 49, Białystok 2018, s. 266-277.
 52. A. Mironowicz, Irena Wodzianowska Zmierzch Unii. Struktury terytorialne i personalne Cerkwi greckokatolickiej w drugiej połowie XVIII wieku na Bracławszczyźnie, Lublin-Tczew 2018, (ss. 505), „Białostockie Teki Historyczne”, Białystok 2018, nr 16, s. 263-272.
 53. А. Мірановіч, Пяць стагоддзяў Скарыняны XVI-XX, „Ніва”, 1990, № 32, с. 3.
 54. А. Мірановіч, Беларуска-польскія гістарычныя сувязі, „Ніва”, 1991, № 15 (1822), с. 2.
 55. А. Мірановіч, Бранск на Падляшшы ў часы Багуслава Радзівіла, „Ніва”, 1991, № 34 (1841), с. 4.
 56. А. Мірановіч, Канферэнцыя ў Лондане, „Ніва”, 1991, № 44 (1851), с. 4.
 57. А. Мірановіч, Новая бібліяграфія, „Czasopis”, 1992, nr 5 (17), s. 6.
 58. А. Мірановіч, Рым i Усход, „Czasopis”, 1992, nr 9 (21), s. 21.
 59. А. Мірановіч, Манастыры ўсходняй Еўропы, „Ніва”, 1993, № 52 (1963), с. 9.

Ważniejsze recenzje prac:

 1. T.Chynczewska-Hennel, „Studia Podlaskie”, t. IV, Białystok 1993, s. 313-317.
 2. J. Łabyncaú, „Sławianowiedienije”, Moskwa 1993, nr 3, s. 118-119.
 3. J. Łabyncaú, Niwa, Białystok 1992, nr.45 (1904), s. 4.
 4. M. Gachowicz, Voice of Time, Londyn 1992, nr 2 (17), s. 27-29.
 5. J. Sokołowski, Przegląd Prawosławny, 1992, nr 10, s.27.
 6. M. Roszczenko, Nad Buhom i Narwoju, 1992, nr 3(4), s. 28.
 7. L. Postołowicz, Białostocczyzna, 1992, nr 1, s. 43-46; Odp. A. Mironowicz, tamże, nr 2, s. 47-48.
 8. J. Tomalska, Białostocczyzna, 1990, nr 2, s.42-44.
 9. J. Maroszek, Białostocczyzna, 1991, nr 2, s.33-36.
 10. J. Kofman, Krytyka, 1993, nr 41-42, s.236-246.
 11. A. Malesza, Białoruskie Zeszyty Historyczne, Białystok 1994, nr 1, s.181-183.
 12. G. Kuprianowicz, M. Roszczenko, Pierwsze wydawnictwo statystyczne w dziejach Kościoła prawosławnego w Polsce, [w:] Nad Buhom i Narwoju, 1994, nr 5 (15), s. 29-35.
 13. M. Hajduk, Niwa, 1996, nr 38 (2106), s.5.
 14. D. Wysocka, „Przegląd Prawosławny”, 1996, nr 10 (136), s.19.
 15. H. Majecki, Białostocczyzna, 1996, nr 4 (44), s.114-115.
 16. Kos., Arche Wiadomości Bractwa,1996, nr.3, s.32.
 17. B. Białokozowicz, rec. A. Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 7, Białystok 1997, s. 175-181.
 18. H. Ruciński, rec. A. Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, R.IV, nr 1(7), 1997, Warszawa 1997, s.196-199.
 19. Ks. G. Sosna, rec. A. Mironowicz, Teodozy Wasilewicz, archimandryta słucki, biskup białoruski, „Przegląd Prawosławny”, nr 10(147), Białystok 1997, s.21.
 20. Ks. G. Sosna, rec. Antoni Mironowicz, Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, Białystok 1997, „Przegląd Prawosławny”, nr 4(154), Białystok 1998, s.41.
 21. Ks. G. Sosna, rec. A. Mironowicz, Teodozy Wasilewicz, archimandryta słucki, biskup białoruski, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 9, Białystok 1998, s. 180-181.
 22. R. S., Stary Kornin i cudadziejnaja ikona, „Niwa” R. XLIII, nr 17(2189), 1998, s. 8.
 23. W. Choruży, Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, Białystok 1997, „Czasopis” nr 5(88), 1998, s. 37.
 24. Red., Teodozy Wasilewicz – archimandryta słucki, biskup białoruski, [w:] „Wiadomości Diecezji Lubelsko-Chełmskiej”, Lublin 1998, s. 16.
 25. Red., Metropolita Józef Nielubowicz Tukalski, [w:] „Wiadomości Diecezji Lubelsko-Chełmskiej”, Lublin 1998, s. 16.
 26. Red., Gorzkiej historii ciąg dalszy, [w:] „Przegląd Prawosławny”, nr 9 (159), Białystok 1998, s. 14.
 27. Ks. G Sosna, rec. A. Mironowicz, Metropolita Józef Nielubowicz Tukalski, „Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny”, nr 17-18, Białystok 1998, s. 96-97.
 28. J. Urwanowicz, , Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, do druku przygotował i wstępem opatrzył Antoni Mironowicz, Białystok 1997, ss. 200, [w:] „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 10, Białystok 1998, s. 171-173.
 29. Ks. G Sosna, rec. A. Mironowicz, Metropolita Józef Nielubowicz Tukalski, ss. 127, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 10, Białystok 1998, s. 174-176.
 30. M. Wawreniuk, Pra manastyry, „Niwa”, R. XLIV, nr 2(2226), 1999, s. 4.
 31. S. Wiciaź, Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, do druku przygotował i wstępem opatrzył Antoni Mironowicz, Białystok 1997, ss. 200, [w:] „Kontakty i dialogi”, nr 1(37), Mińsk 1999, s. 28-29.
 32. A. Takindang, Miranowicz Anton, [w:] „Kontakty i dialogi”, nr 1 (37), Mińsk 1999, s. 21-22.
 33. G. Sosna, rec. Antoni Mironowicz, Życie monastyczne na Podlasiu, Białystok 1998, ss. 120, [w:] „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 3 (113, 1999, s. 19.
 34. G. Sosna, rec. Antoni Mironowicz, Życie monastyczne na Podlasiu, Białystok 1998, ss. 120, [w:] „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 11, Białystok 1999, s. 256-257.
 35. A. Radziukiewicz, Monastycyzm na Podlasiu, „Przegląd Prawosławny”, nr 8 (170), Białystok 1999, s. 41.
 36. Stefan Hartmann, rec. A. Mironowicz, Orthodoxer Glaube und Union während der Regierung Johann Kasimirs, [w:] Zeitschift für Ostmitteleuropa Forschung, 47 Jahrgang 1998, heft 3, Verlag Herder-Institut Marburg, 1998, s. 435-436.
 37. Rudolf A. Mark, rec. A. Mironowicz, Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, w:] Zeitschift für Ostmitteleuropa Forschung, 48 Jahrgang 1999, heft 1, Verlag Herder-Institut Marburg, 1999, s.104-106.
 38. R. Degiel, Nowe prace Antoniego Mironowicza,”Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, R. VI, nr 1(11), Warszawa 1999, s. 222-226.
 39. B. Rok, Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, do druku przygotował i wstępem opatrzył Antoni Mironowicz, Białystok 1997, ss. 200, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, R. VI, nr 1(11), Warszawa 1999, s. 238-239.
 40. P. Chomik, Sylwester Kossow, biskup białoruski, metropolita kijowski, Białystok 1999, ss.144, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 3 (125), Warszawa 2000, s. 19.
 41. D. Wysocka, Sylwester Kossow, biskup białoruski, metropolita kijowski, Straszny wiek XVII, „Przegląd Prawosławny” nr 3 (177), 2000, s. 29.
 42. P. Chomik, Sylwester Kossow, biskup białoruski, metropolita kijowski, Białystok 1999, ss.144, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 13, Białystok 2000, s. 245-247.
 43. Z. Nikitorowicz, Prawosławie a Rzeczypospolita, „Kurier Poranny”, nr 235 (3337), 2001, s. 11.
 44. D. Wysocka, Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej, „Przegląd Prawosławny”, nr 11 (197), Białystok 2001, s. 26.
 45. P. Chomik, Ihumen Sawa Palmowski, „Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego”, nr 23, Białystok 2002, s. 4-6.
 46. A. Wierbicki, Nowaje wysokaje zwannie, „Niwa” nr 26 (2407), 30.06.2002, s. 3.
 47. S. Morozowa, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 17, Białystok 2002, s. 279-284.
 48. P. Chomik, Prawosławie w państwie Piastów i Jagiellonów, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 5 (162), Warszawa 2003, s. 14-15.
 49. D. Wysocka, Bractwa na ratunek, „Przegląd Prawosławny”, nr 6 (216), Białystok 2003, s. 26-27.
 50. P. Chomik, Historia bractw cerkiewnych, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 9 (166), Warszawa 2003, s. 15-17.
 51. U. Pawluczuk, Antoni Mironowicz, Bractwa cerkiewne w dziejach Rzeczypospolitej, Białystok 2003, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 20, Białystok 2003, s. 292-297.
 52. U. Pawluczuk, Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2002, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 20, Białystok 2003, s. 297-301.
 53. P. Chomik, Kolejna monografia profesora Mironowicza, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 2 (171), Warszawa 2004, s. 14.
 54. U. Pawluczuk, Antoni Mironowicz, Józef Bobrykowicz, biskup białoruski, Białystok 2003, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 21, Białystok 2004, s. 250-253.
 55. P. Chomik, Józef Bobrykowicz, biskup białoruski, Białystok 2003, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 22, Białystok 2004, s. 313-320.
 56. AB. Trudne wybory biskupa Sylwestra, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 12 (181), Warszawa 2004, s. 14-15.
 57. D. Wysocka, Sylwester Czetwertyński, biskup białoruski, „Przegląd Prawosławny”, nr 12 (234), 2004, s. 38.
 58. J. Charkiewicz, Nasze dzieje w obcych językach, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 4 (185), Warszawa 2005, s. 15.
 59. S. Dmitruk, A. Mironowicz, Sylwester Czetwertyński, biskup białoruski, Białystok 2004, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 23, Białystok 2005, s. 236-237.
 60. AB, Współczesna historia prawosławia w Polsce, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 11 (192), Warszawa 2005, s. 14-15.
 61. P. Chomik, A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok 2005, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 25, Białystok 2006, s. 304-310.
 62. W. Walczak, A. Mironowicz, The Orthodox Church in Poland, Supraśl 2005, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 25, Białystok 2006, s. 310-312.
 63. A. Radziukiewicz, Prawosławie w dziejach Polski, „Przegląd Prawosławny”, nr 12 (257), Białystok 2006, s. 27.
 64. P. Chomik, Monumentalne dzieło, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 12 (205), Warszawa 2006, s. 14-15.
 65. J. Charkiewicz, Zapomniany hierarcha, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 10 (215), Warszawa 2007, s. 15.
 66. W. Walczak, A. Mironowicz, The Orthodox Church in the Balans and Poland, Białystok 2007, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 28, Białystok 2007, s. 261-264.
 67. U. Pawluczuk, A. Mironowicz, The Orthodox Heritage. A Few Academic Works abort the History of the Orthodox Church in Poland, Supraśl 2007, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 29, Białystok 2008, s. 284-285.
 68. W. Jemielity, A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, „Studia Podlaskie”, t. XVII, Białystok 2008, s. 372-376.
 69. M. Bołtryk, A. Mironowicz, Historia Mostowlańskiej parafii, „Przegląd Prawosławny”, 2013, nr 4 (33), s. 64.
 70. A. M. Bабішчэвіч, Даследаванне па гісторыі Тураўска-Пінскай епархіі, „Веснік Брэсцкага Ўніверсітэта”, серыя 2, нр. 2, Брэст 2013, с. 191-194.
 71. J. Charkiewicz, Supraski święty, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 11 (300), 2014, s. 19.
 72. U. Pawluczuk, Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, opr. A. Mironowicz, Białystok 2014, ss. 392, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 43, Białystok 2015, s. 222-228.
 73. A. Siemaszko, Uwagi do artykułów Antoniego Mironowicza i Piotra Chomika w numerze 41 BZH, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 43, Białystok 2015, s. 247-264.
 74. J. Charkiewicz, Duszpasterz emigracji wojennej, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 9 (310), 2015, s. 18.
 75. U. Pawluczuk, Antoni Mironowicz, Marcin Mironowicz, Św. Antoni Supraski, Białystok 2014, (ss. 44), „Białostockie Teki Historyczne”, nr 13, Białystok 2015, s. 338-341.
 76. J. Charkiewicz, Pierwsi ihumeni suprascy (Nieznane losy pierwszych ihumenów supraskich), „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 1 (314), 2016, s. 17.
 77. J. Stankiewicz, . A. Mironowicz, Nieznane losy pierwszych ihumenów supraskich, Białystok 2015, (ss. 120), „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 44, Białystok 2015, s. 245-248.
 78. Α.-E. Tachiaos, Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych. Opracował: Antoni Mironowicz. Katalog rękopisów supraskich, opracovany przez Antoniego Mironowicz, Nadieżdę Morozową, Marinę Cristiakową, Elżbietę Kierejczuk, Eugenię Mironowicz, Nikołaja Nikołajewa, Białystok 2014, p. 391, „CYRILLOMETHODIANUM. Studies on the History of Greek-Slavic-Relations”, Vol. XX (2015) Thessaloniki 2016, s. 297-298.
 79. Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, oprac. Antoni Mironowicz; Katalog rękopisów supraskich, oprac. Antoni Mironowicz, Nadieżda Morozowa, Marina Czistiakowa, Elżbieta Kierejczuk, Eugenia Mironowicz, Nikołaj Nikołajew, Białystok 2014 (Andrzej Kaszlej), „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. XLV, Warszawa 2014, s. 275.
 80. J. Charkiewicz, Supraski Pomiannik, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 5 (318), 2016, s. 17.
 81. U. Pawluczuk, Antoni Mironowicz, Ks. Michał Bożerianow i jego odpowiedź „Ludziom małym”, Białystok 2015, ss. 132. „Białostockie Teki Historyczne”, nr 14, Białystok 2016, s. 305-308.
 82. J. Charkiewicz, Cerkiew Jagiellonów, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 3 (328), 2017, s. 19.
 83. J. Charkiewicz, Białoruski święty, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 2 (339), 2018, s. 18.
 84. U. Pawluczuk, Antoni Mironowicz, Hryń Iwanowicz nieznany malarz, grawer i drukarz, Białystok 2016, „Białostockie Teki Historyczne”, nr 14, Białystok 2016, s. 281-285.
 85. J. Charkiewicz, Piatienka, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 6 (355), 2019, s. 19.
 86. J. Charkiewicz, Cerkiew za Piastów, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 7-8 (356-357), 2019, s. 26-27.

Wykłady i konferencje:

1983

 1. Białystok, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Źródła do dziejów Podlasia, 20 kwietnia 1983 r., Ref. Źródła do dziejów Kościoła prawosławnego na Podlasiu.
 2. Białystok, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Polsko-białoruskie związki w kulturze 4-5. listopada 1983 r., ref. Latopisy supraskie jako źródło do kroniki Macieja Stryjkowskiego.

1984

 1. Białystok, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, Z dziejów prawosławia na Podlasiu, 26.05.1984, ref. Stan badań nad problematyką zjednoczenia kościołów w Rzeczypospolitej (1596-1795).

1985

 1. Drohiczyn, Metropolia Prawosławna PAKP, 900-lecie parafii prawosławnej w Drohiczynie, 17.08.1985, ref. Bractwa cerkiewne w Drohiczynie.
 2. Białystok, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Polsko-litewsko-białoruskie więzi historyczne, 16-17.05.1985, ref. Powstanie zabłudowskiej oficyny wydawniczej na tle sytuacji wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim.

1987

 1. Leningrad, Moskwa, Kijów, Mińsk, Stypendium, Patriarchat Moskiewski, 15.01-15.04.1987.
 2. Białystok, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, 1000-lecie Chrztu Rusi, 18-19.05.1987, ref. Kodeks supraski.
 3. Białowieża, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Ochrona zabytków na Białostocczyźnie, 21-23.08.1987, ref. Ks. Stefan Hryniewicki.

1988

 1. Białystok, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, 1000-lecie Chrztu Rusi, 23.04.1988, ref. Organizacja Cerkwi prawosławnej na Rusi Kijowskiej.
 2. Lublin, Katolicki Uniwersytet Ludowy, Chrystos Pobiedi – Chrystus Vincit, 21-22. 03. 1988.
 3. Warszawa, Klub Inteligencji Katolickiej, Millennium Rusi, 7.04.1988, ref. Problem świadomości narodowej wyznawców Kościoła prawosławnego.
 4. Białystok, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, ChSS, 1000-lecie Chrztu Rusi, 17-18. 05. 1988, ref. Cerkiew prawosławna na Rusi w X-XII wieku.
 5. Kraków, Polska Akademia Nauk, Komisja Słowianoznawstwa, Chrystianizacja Rusi i jej konsekwencje w kulturze narodów Europy, 3-4.06.1988, ref. Związki kulturalno-religijne monasteru supraskiego z Kijowem .
 6. Białowieża, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Kościół prawosławny na ziemiach ruskich w X-XII w., 20-21.08.1988, ref. Chrzest Rusi.
 7. Londyn, The Anglo-Byelorussian Society, Christianity and the Byelorussian people, 1-2.10.1988, ref. Beginnings and organisation of the Orthodox fraternities in Byelorussia in the 16th-17th centuries.

1989

 1. Londyn, Association of Byelorussians in Great Britain, 10.06.1989, ref. Sobór połocki 1839 r.
 2. Pieniężno, Seminarium Duchowne Księży Werbistów, Chrześcijaństwo w ZSRR w dobie pieriestrojki i głasnosti, 28-30.09.1989, ref. 150 lat Rosyjskiego Kościoła prawosławnego na ziemiach białoruskich (1839-1989).
 3. Opole, Instytut Ekumeniczny KUL, Unia brzeska w refleksji historyczno-teologicznej, 7-9.11.1989, ref. Spór o unię brzeską w literaturze historycznej.
 4. Białystok, Konferencja duchowieństwa diecezji białostocko-gdańskiej, 24-25.05. 1989, ref. Przyłączenie unitów do Cerkwi prawosławnej w 1839 roku.
 5. Wojnowice, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Tragedia polskich cerkwi, 9-10.11.1989, ref. Trwałe straty w podlaskiej architekturze cerkiewnej.
 6. Lublin, KUL, Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyjsko-Słowiańską, 15.11.1989, ref. Organizacja Kościoła prawosławnego na Podlasiu przed 1596 r.
 7. Leimen k. Haidelbergu, Institut der bjelorussischen Kulturissenschaffen, 12-15.12.1989, ref. Kościół prawosławny w Białorusi.

1990

 1. Warszawa, PAN Komitet Słowianoznawstwa, 500-lecie urodzin Franciszka Skoryny, 18-20.06.1990., ref. Wykorzystanie druków Franciszka Skoryny w zabłudowskiej oficynie wydawniczej.
 2. Cleveland, Chicago, Byelorussian-American Association, 28.08-19.09.1990, ref. Białorusini w drugiej Rzeczypospolitej.
 3. Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 13.11.1990., ref. Białorusini w Polsce współczesnej · nadzieje i problemy.
 4. Wilno, Gudu Kulturas Draugija, 500-lecie urodzin Franciszka Skoryny, 17-20.11.1990, ref. Wilno w historii kultury białoruskiej.
 5. Grodno, Białoruski Fundusz Kultury, 28-29.11.1990, ref. Białoruska symbolika narodowa.

1991

 1. Warszawa, Polish Association for The Club of Rome, 15-16.03.1991, Polska polityka wschodnia – tożsamość narodowa i nad tożsamość wschodnioeuropejska, ref. Białorusini w Polsce.
 2. Mińsk, Biełaruskaje Addzialennie Tawarystwa Sawiecka-Polskaj Drużby, 21-24.03.1991, Stosunki polsko-białoruskie w średniowieczu, ref. Między Gnieznem a Połockiem.
 3. Mińsk, Akademia Nauk BSSR, International Association of Byelorussists, 25-27.05.1991, ref. Polska a Białoruś w przeszłości.
 4. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny, Studia narodowościowe, 16.04.1991, ref. Stosunki religijne w Polsce w okresie powojennym.
 5. Białystok, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, XXX-lecie BTN, 10-11.05.1991, ref. Podlaskie ośrodki prawosławia w II połowie XVI w.
 6. Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Między Wschodem a Zachodem, 18-21.06.1991, ref. Kościół prawosławny w Polsce.
 7. Białowieża, Polsko-Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 29-30.06.1991, ref. Stosunki polsko-białoruskie.
 8. Londyn, The Francis Skaryna Belorussian Library, The Uniate Church in Belorussia, 5-7.10.1991, ref. The unknown history of the miraculous icon of Our Lady of Żyrovicy in Byelorussian.
 9. Warszawa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Kościół na Białorusi i Ukrainie, 6.11.1991, ref. Cerkiew prawosławna na Białorusi.

1992

 1. Opole, Instytut Ekumeniczny KUL, Eklezjologia Unii Brzeskiej, 4-6.05.1992, ref. Unia brzeska dla prawosławnych.
 2. Rzym, Centro Incontri e Studi Europei, Stypendium naukowe, Pontificio Instituto Orientale, 12.09-18.10.1992.
 3. Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, KUL, Historycy wobec problemów tożsamości narodowej i europejskiej, 10-12.06.1992, ref. Historiografia białoruska.
 4. Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej, 20-23.10.1992, ref. Sposoby obliczania ilości wyznawców Kościoła wschodniego.

1993

 1. Mińsk, Białoruska Akademia Nauk, I Zjazd Historyków Białorusi, 3-5.02.1993. ref. Stan badań nad dziejami białoruskiej emigracji.
 2. Warszawa, Polsko-Białoruskie Towarzystwo Nauk Historycznych, 27.01.1993, ref. Współpraca naukowa polsko-białoruska.
 3. Rzym, Stypendium Commission of the European Communities, 4.03-4.04.1993.
 4. Białystok, Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne, Droga ku wzajemności, 21-22.05. 1993, ref. Stosunki polsko-białoruskie do końca XVIII wieku.
 5. Supraśl, Bractwo św.św. Cyryla i Metodego, Monaster supraski w dziejach Cerkwi prawosławnej, 25-26.05.1993, ref. Monaster supraski wobec unii brzeskiej.
 6. Białowieża, Bractwo Młodzieży Prawosławnej, 23.06.1993, ref. Formation of National and Religious Consciousness of the People in the Białystok Region Population.
 7. Grodno, International Association for Belarusian Studies, Rzym IV, 28.06 – 03.07.1993, ref. Wokół problemu autokefalii Cerkwi prawosławnej.
 8. Mińsk, The World Association of Belarusians, 8-10.07.1993, ref. Diaspora białoruska w Polsce.
 9. Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Samoidentyfikacja narodowa i religijna a problem mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej, 19-20.10. 1993.
 10. Lublin, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, 360 lat Cerkwi prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Lublin 15-17.10.1993, ref. Monastery prawosławne na terenie diecezji lubelsko-chełmskiej.
 11. Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wieku, 25-27.11.1993, ref. Monastery prawosławne na terenie diecezji chełmskiej do końca XVIII wieku. (Orthodox Monasters on the Territory of the Diocese of Chelm until the End of 18th Century).

1994

 1. Roma, Commission of the European Communities, Centro incontri e studi Europei, 1.09-30.09.1993, 15.01-15.02.1994, ref. Uniate church in Eastern Europe in XVII en XVIII centuries and their relationship with Rome.
 2. Supraśl, Bielsk Podlaski, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Rzeczypospolitej, Bractwa w dziejach Cerkwi prawosławnej, 2.06-5.06.1994, ref. Bractwo Objawienia Pańskiego w Bielsku.
 3. Kraków, Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, 16.05.1994, ref. Problem autokefalii Cerkwi prawosławnej na Białorusi.
 4. Mińsk, The World Association of Belarussians, The culture of Belarussian diaspora, 12-13.06.1994, ref. Cudatwornyje Ikony Maciary Bożaj na Biełarusi.
 5. Grodno, Abłasny Fond Kultury, Szlach do úzajemnasci, 4.06.1994, ref. Kult swiatych na Biełarusi.
 6. Białystok, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Wilno i kresy północno-wschodnie, 14-17.09.1994, ref. Kult świętych w Cerkwi prawosławnej na Białorusi.
 7. Toronto, University of Toronto, Centre for Russian and East European Studies, 17.09-16.10.1994, ref. Situation of national minorieties in Poland.
 8. Bielsk Podlaski, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Szkolnictwo Białoruskie na Białostocczyźnie, 22.10.1994, ref. Szkolnictwo prawosławne na ziemiach białoruskich w XVI-XVII w.

1995

 1. Brześć, Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Białoruś, Narodowa edukacja i historia, 3-4.04.1995, ref. Szkolnictwo białoruskie w XVII wieku.
 2. Toruń, Komitet Nauk Historycznych PAN, Ziemie północne Rzeczypospolitej w dobie rozbiorowej 1772-1815, 11-15.05.1995, ref. Cerkiew prawosławna na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1772-1795.
 3. Supraśl, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Unia brzeska i jej konsekwencje dla Cerkwi prawosławnej, 24.05.1995, ref. Projekty unijne za panowania Jana Kazimierza.
 4. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Unia brzeska w refleksji historyczno-ekumenicznej, 20-21.09. 1995, ref. Bractwa cerkiewne wobec unii brzeskiej.
 5. Białystok, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Pogranicze kultur narodowych,13-14.11. 1995, ref. Kult cudownych ikon na Białorusi.
 6. Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Tożsamość, odmienność i tolerancja a kultura pokoju; 5-7.12.1995, ref. Tożsamość i tolerancja w rozumieniu prawosławnych mnichów supraskich w XVI wieku.

1996

 1. Mińsk, Egzarchat Białoruski Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Prawosławie w Białorusi, 29.03.1996, ref. Źródła rzymskie do dziejów Cerkwi w Białorusi.
 2. Mińsk, Komitet do spraw archiwów Republiki Białoruś, Białorutenika w archiwach zagranicznych, 25-26.04. 1996, ref. Archiwa watykańskie i ich wykorzystanie do dziejów Cerkwi na terytorium Białorusi.
 3. Białystok, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, 20.05.1996, ref. Prawosławne parafie na terenie miasta Białegostoku.
 4. Mińsk – Witebsk, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury Republiki Białoruś, Mniejszości narodowe w Białorusi; 21-22.05.1996, ref. Situation of national minorieties in Poland.
 5. Lublin, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Unia brzeska – geneza i konsekwencje w dziejach Chełmszczyzny i Podlasia; 7-8.06.1996, ref. Kościół prawosławny i unicki na terenie diecezji chełmskiej w XVII wieku.
 6. Grodno, Uniwersytet Grodzieński im. J. Kupały, Świadomość historyczna narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Białorusi w XIII-XX wiekach, 2-5.07.1996, ref. Kościół prawosławny i unicki w połowie XVII wieku.
 7. Lublin, Commission Internationale d’ Histoire Ecclésiastique Comparée, Christianity in East Central Europe and Its Relations with the West and the East, 2-6.09. 1996, ref. Orthodoxy and Uniatism During the 17th Century.
 8. Brześć, Ekzarchat Białoruski Patriarchatu Moskiewskiego, Męczennik Atanazy Brzeski, 16-19.09.1996, ref. Polityka Rzymu wobec Europy Wschodniej w XVI i XVII wieku.
 9. Brześć, Narodowa edukacja, International Academy of National Minorities Research, 17-19.09.1996, ref. Prawosławie i unia w XVII wieku na terenie Białorusi.
 10. Brześć, International Association for Belarusian Studies, Unia brzeska 1596 roku. Teologia, Polityka, Kultura, 20-21.09.1996, ref. Skutki unii brzeskiej dla Rzeczypospolitej.
 11. Lwów, Diecezja Lwowska Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, Metropolita Piotr Mohyła i jego doba, 3-4.10.1996, ref. Unia kościelna w ocenie Piotra Mohyły.
 12. Supraśl, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Unia brzeska, 8-10.11.1996, ref. Bractwo cerkiewne wobec unii brzeskiej.
 13. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki, Unia brzeska: uwarunkowania, konteksty i konsekwencje historyczno-kulturowe, 12-13.11.1996, ref. Projekt unii uniwersalnej Teodozego Wasylewicza.
 14. Toruń, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 400-lecie zawarcia unii brzeskiej 1596-1996, 28-29.11.1996, ref. Unia uniwersalna według Teodozego Wasylewicza.
 15. Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Unia brzeska, uwarunkowania, kontekst i konsekwencje historyczno-kulturowe, 9.12.1996, ref. Prawosławny i unicki stan posiadania w połowie XVII wieku w Rzeczypospolitej.
 16. Mińsk, Modern Knowlegde Institute w Mińsku, Poland and Byelorus today, 11-12.12.1996, ref. Relations between Poland and Byelorussians.

1997

 1. Orla, 200 – lecie Cerkwi św. Michała Archanioła w Orli, Prawosławna Diecezja Warszawsko-Bielska, 17 maja 1997, ref. Historia Prawosławnej Cerkwi na Podlasiu.
 2. Grabarka, Bractwo Młodzieży Prawosławnej, XVIII Międzynarodowe spotkania, 30-31 maja 1997, ref. Historia bractw cerkiewnych.
 3. Grodno, Kultura Belaruska-polska-litoúskaga sumieżża, Międzynarodowa Akademia Badań nad Mniejszościami Narodowymi, Ministerstwo Kultury Białorusi, 3-4 czerwca 1997, ref. Tadycja autokefali Cerkwi prawosławnej na Białorusi.
 4. Supraśl, Piotr Mohyła i prawosławna kultura jego epoki, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Rzeczypospolitej, 6-7 czerwca 1997, ref. Teodozy Wasilewicz – biskup białoruski.
 5. Białowieża, Uniwersytet Warszawski, Katedra Filologii Białoruskiej, Droga ku wzajemności, 4-6 lipiec 1997, ref. Prawasłauje i unia na terytoryi Reczy Paspalitaj u XVII st.
 6. Londyn, Orthodox Church of St. Euphrosynia in Hammersmith, 11-19 czerwca 1997, ref. The Position of the Orthodox Church in Poland.
 7. Połock, Francisk Skaryna Centre in Minsk, Skaryna’s Readings, 9-12 wrzesień 1997, ref. The first Belarussian Ortodox book in Zabłudów.
 8. Warszawa, Język i kultura białoruska w kontakcie z innymi narodami, Katedra Filologii Białoruskiej Filologii Wschodniosłowiańskiej i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 listopada 1997, ref. Związki kulturalne monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku.

1998

 1. Olsztyn, Papieski Wydział Teologiczny, 22 stycznia 1998 r., ref. Życie monastyczne w Kościele prawosławnym.
 2. Brześć, International Academy of National Minorities’ Research, Konferencja międzynarodowa pt: Edukacja diaspor, 1-3 kwietnia 1998 r., ref. Orthodox Centres and Organizations in Podlachia from the Mid-Sixteenth through the Seventeenth Century.
 3. Poznań, Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Konferencja międzynarodowa pt: Oblicza wschodu w kulturze polskiej, 4-5 maja 1998 r., ref. Oddziaływanie kultury ruskiej na życie duchowe zakonników monasteru supraskiego w XVI wieku.
 4. Mińsk, Białoruski Egzarchat Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Konstanty Wasyl Ostrogski – wybitny humanista prawosławny, 8 maja 1998 r., ref. Wizja jedności kościoła księcia Konstantego Ostrogskiego.
 5. Londyn, School of Slavonic and East European Studies, University of London, 9-12 maja 1998 r., ref. Beginnings and organisation of the Orthodox fraternities in Poland in the 16th-17th centuries.
 6. Grabarka, Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Prawosławie w Polsce, 15-16 maja 1998 r., ref. Ośrodek kultowy w Starym Korninie.
 7. Supraśl, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, 500 – lecie monasteru supraskiego, 20 maja 1998 r., ref. Znaczenie monasteru supraskiego w dziejach Kościoła prawosławnego na terenie Rzeczypospolitej.
 8. Cieplice k. Jeleniej Góry, Prawosławna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska, Ekumenia dziś, 9 czerwca 1998 r., ref. Orthodoxe Kirche in Polen.
 9. Warszawa, Polska Rada Ekumeniczna, Pojednanie w Europie – zadania Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech, 17-21 czerwca 1998 r., ref. Kościół prawosławny na Białorusi.
 10. Białowieża, Katedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Droga ku wzajemności, 2-4 lipiec 1998., ref. Powstanie i rozwój białoruskiego ośrodka kultowego w Starym Korninie.
 11. Białystok, Zhurtowannje Belarusaú swietu „Baćkouszczyna”, III międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja „Kultura i edukacja białoruskiej diaspory”, 17-19 lipiec 1998 r., ref. Problemy białoruskiej współczesnej historiografii.
 12. Białystok, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno i ziemia mickiewiczowskiej pamięci. III międzynarodowa konferencja, 9-12 września 1998 r., ref. Andrzej Kempfi w kręgu Mickiewiczowskich albarutheników.
 13. Brześć, Prawosławna Diecezja Brzeska Białoruskiego Kościoła Prawosławnego, 350- rocznica śmierci św. Atanazego Brzeskiego, 16-18 września 1998 r., ref. Kult św. Atanazego Brzeskiego.
 14. Gródek, Urząd Gminy w Gródku, 500-rocznica powstania miasta, 19 września 1998 r., ref. Dzieje Gródka na tle historii regionu.
 15. Brześć, International Academy of National Minorities’ Research, Kultura Białorusko-polskiego – ukraińskiego pogranicza, 15-16 października 1998 r., Kultura chrześcijańskiego pogranicza.
 16. Białystok, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń, 15-17 października 1998 r., ref. Instrukacja posłów kozackich na Sejm Rzeczypospolitej 1661 roku dana.
 17. Warszawa, Instytut Historii PAN, Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, 26-28 października 1998 r., ref. Działalność charytatywna w Kościele prawosławnym na terenie Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.
 18. Lublin-Chełm, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, 60 – lecie niszczenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu, 21-22 listopada 1998 r., ref. Geneza roku 1938.
 19. Białystok, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich, 23-24 listopada 1998 r., ref. Miłosierdzie w Kościele wschodnim.

1999

 1. Białystok, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok w 80-leciu. W rocznicę odzyskania niepodległości, 19 lutego 1999 r., ref. Świątynie prawosławne w Białymstoku po roku 1918.
 2. Białystok, Katedra Teologii Prawosławnej, Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej, 1-2 czerwca 1999, ref. Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej.
 3. Mozyr-Gorki, International Academy of National Minorities’ Research, Kultura Białorusko-polskiego – ukraińskiego pogranicza, 3-6 czerwca 1999, ref. Kościół prawosławny na Białostocczyźnie.
 4. Wrocław, Polskie Towarzystwo Historyczne, Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 15-18 września 1999, ref. Kościół prawosławny w życiu Rzeczypospolitej.

2000

 1. Grodno, Prawosławna Diecezja Grodzieńsko-Wołykowycka, 100 – lecie Diecezji grodzieńskiej, 9-10 stycznia 2000 r., ref. Grodzieńszczyzna w strukturze organizacyjnej Kościoła prawosławnego do 1900 r.
 2. Stadniki, Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Jedność Chrześcijan u progu Trzeciego Tysiąclecia, 11-12 stycznia 2000 r., ref. Miejsce i rola Kościoła prawosławnego w dziedzictwie Polski i Europy Wschodniej.
 3. Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 75 – lecie Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, 9 marca 2000 r., ref. Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej do końca XVIII w.
 4. Białystok, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Zakład Historii Kultur Pogranicza, Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej i krajach sąsiednich u progu III tysiąclecia, 11-12 maja 2000 r., ref. Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej.
 5. Mińsk, Saints Methodius and Cyrill’s Theology Department of European Humanities University, 24-26 maja 2000 r., ref. The Rise of Christian Eurpoe.
 6. Hajnówka, Instytut Kultury Prawosławnej, 14 czerwca 2000 r., ref. Kościół prawosławny na ziemiach polskich.
 7. Bielsk Podlaski, Instytut Kultury Prawosławnej, 18 czerwca 2000 r., ref. Cerkiew prawosławna na Podlasiu.
 8. Supraśl, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Pogranicze etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, 15-17 września 2000 r., ref. Specyfika tolerancji wyznaniowej na kresach wschodnich Rzeczypospolitej.
 9. Moskwa, Rosyjska Akademia Nauk, Państwowy Rosyjski Humanitarny Uniwersytet w Moskwie, Instytut Św. Filareta, Cerkiew prawosławna w XX wieku, 18-20 września 2000 r., ref. Świeckie organizacje prawosławne w Polsce.
 10. Białystok, Polska Rada Ekumeniczna, Wizja zjednoczonej Europy, 24-26 września 2000 r., ref. Polska w Europie Środkowo-Wschodniej.
 11. Białystok, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne „Oikumene” Rzeczypospolitej Polskiej w Białymstoku, I Spotkania Historyczno-Ekumeniczne, 7 października 2000 r., ref. Misja Cyryla i Metodego w Polsce”.
 12. Poznań, Instytut Wschodni Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Cywilizacja Rosji Imperialnej, 6-7 grudnia 2000 r., ref. Polityka Piotra I wobec Kościoła prawosławnego w Rosji i Rzeczypospolitej.
 13. Toruń, Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Między Wschodem a Zachodem, Z dziejów Polski czasów nowożytnych 7-8 grudnia 2000 r., ref. Tolerancja wyznaniowa w Rzeczypospolitej.

2001

 1. Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej w XX wieku, 15 marca 2001 r., ref. Polskie prawosławne duszpasterstwo cywilne w Afryce.
 2. Lwów, Instytut Historii Kościoła Lwowskiej Duchownej Akademii, Dzieje chrześcijaństwa na Ukrainie, 22-25 kwietnia 2001 r., ref. Kryzys i reforma w chrześcijaństwie wschodnim na Ukrainie w XVI i XVII wieku.
 3. Białystok, Zakład Historii Kultur Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, 4-5 maja 2001 r., ref. Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej.
 4. Grodno, Deutches Historisches Institut Warschau, Humanitarian Center of East European Researches in Grodno, Stosunki wyznaniowe w Wielkim Księstwie Litewskim od XVI do XVIII wieku, 17-19 maja 2001 r., ref. Instytucje centralne Rzeczypospolitej Obojga Narodów i stosunki wyznaniowe w Wielkim Księstwie Litewskim.
 5. Warszawa, Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, 50 – lecie Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, 31 maja 2001 r., ref. Znaczenie szkół teologicznych w dziejach Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej.
 6. Petersburg, National Library in Petersburg, Association of Belarusian in Petersburg, Petersburg a kultura białoruska, 19-12 czerwca 2001., ref. Bractwa cerkiewne na Białorusi i w Polsce.
 7. Białystok, The World Association of Belarusian, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Droga ku wzajemności, 20-22 lipca 2001 r., ref. Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej.
 8. Hajnówka, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Rzeczypospolitej, Tolerancja na pograniczu, 25 sierpnia 2001 r., ref. Tolerancja wyznaniowa na Podlasiu.
 9. Kodeń, III Ogólnopolski Zjazd Księży Regionalistów, Ochrona zabytków sakralnych w Polsce, 27 wrzesień 2001 r., ref. Kościół prawosławny na Podlasiu.
 10. Białystok, Klub Inteligencji Katolickiej, Dni Kultury Chrześcijańskiej, 18 października 2001 r., ref. Kościół prawosławny w Polsce w latach Prymasa Tysiąclecia.
 11. Białystok, Zakład Bibliotekarstwa Uniwersytetu w Białymstoku, Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich, 20-27 listopada 2001 r., ref. Polska w Europie Środkowo-Wschodniej.

2002

 1. Lublin, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Spotkanie kultur i religii, 20.02-7.03.2002 r., ref. Geneza i konsekwencje soboru brzeskiego. Unia kościelna biskupa Teodozego Wasilewicza.
 2. Białystok, Zakład Historii Kultur Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, 17-18 maja 2002 r., ref. Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej.
 3. Białystok, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Cerkiew prawosławna w Polsce, 24 maja 2002 r., ref. Polityka władz Rzeczypospolitej wobec Kościoła prawosławnego w Polsce powojennej.
 4. Szczecin, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, 12-13 września 2002 r., ref. Archiwa cerkiewne w Polsce.
 5. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kongres międzynarodowy – Chrześcijaństwo w dialogu kultu na ziemiach Rzeczypospolitej, 24-26 września 2002 r., ref. Fenomen wielowyznaniowości i wielokulturowości w Rzeczypospolitej.
 6. Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii, Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, 10-12 października 2002 r., ref. Największa fundacja cerkiewna Aleksandra Chodkiewicza. Wokół sporu o charakter fundacji.
 7. Brześć, International Academy of National Minorities’ Research, Nacjonalnaja adukacyja u swietapohljadnym wymjarennii, 11-12 listopada 2002 r., ref. Prawasłaunaje szkolnictwa u Wjalikim Kniastwie Litouskim.
 8. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii, Wielowyznaniowa Rzeczypospolita, 18-20 listopada 2002 r., ref. Kultura prawosławna w dawnej Rzeczypospolitej.
 9. Supraśl, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Katedra Kultury Białoruskiej UwB, Wielkie Księstwo Litewskie i Białoruś po unii lubelskiej, 19-20 grudnia 2002, ref. Diecezja białoruska w XVIII w.

2003

 1. Białystok, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Chrześcijańska demokracja szansą dla współczesnej Polski, 11 kwietnia 2003, ref. Zaangażowanie prawosławnych w życie społeczno-polityczne.
 2. Hajnówka, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Rzeczypospolitej, Fundacja Wspierania demokracji lokalnej, Polsko-białoruskie spotkania, 16 kwietnia 2003, ref. Inicjatywy oddolne a kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego: rola organizacji pozarządowych.
 3. Białystok, Zakład Historii Kultur Pogranicza, Instytut Socjologii UwB, Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, 9 maj 2003, ref. Geneza bractw cerkiewnych.
 4. Białystok, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Teologii Katolickiej i Katedra Filologii Prawosławnej UwB, Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura. Kultura. Język, 18-21 maja 2003 r., ref. Kultura prawosławna w XVI i XVIII wieku.
 5. Warszawa, Polska Komisja Historii Porównawczej Kościołów, Instytut Historii PAN, Kultura religijna wsi polskiej w średniowieczu i w dobie nowożytnej, 27 maja 2003 r., ref. Kultura religijna w Kościele prawosławnym.
 6. Mińsk, Białoruski Egzarchat Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 210 – lecie biskupstwa mińskiego, 12-13 czerwca 2003 r., ref. Pierwszy biskup mścisławski Józef Bobrykowicz.
 7. Białystok, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dziedzictwo Bizancjum. Prawosławie, tradycja wschodniochrześcijańska w literaturze Romantyzmu i Młodej Polski, 29-30 września 2003 r., ref. Likwidacja unii kościelnej na soborze połockim (1839 r.).
 8. Białystok, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne „Oikoumene” w RP i Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok miasto przyjazne. Mniejszości narodowe i wyznaniowe w jego dziejach i ziemi podlaskiej, 17-19 października 2003 r., ref. Mniejszości wyznaniowe i narodowe w okresie międzywojennym w Białymstoku.
 9. Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Między Zachodem a Wschodem II. Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, 13-15 listopada 2003 r., ref. Józef Bobrykowicz – pierwszy władyka białoruski.
 10. Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie, Filozofia i edukacja, wczoraj i dziś, 20 listopada 2003 r., ref. Wizja człowieka prywatnego i obywatela w szkołach prywatnych.

2004

 1. Sulejów, Ogólnopolska Konferencja Metodyczna poświęcona mniejszościom narodowym, 8-9 stycznia 2004, ref. Mniejszość polska na Wschodzie.
 2. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dziedzictwo polsko-ukraińskie, 26-29 kwiecień 2004 r., ref. Ukrainizacja Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej.
 3. Białystok, Zakład Historii Kultur Pogranicza Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, 14 maj 2004 r., ref. Drukarnie bractw cerkiewnych.
 4. Białystok, Ośrodek badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Mity antyczne i bizantyjskie w literaturze, filozofii i sztuce przełomu XIX i XX wieku, 25-26 czerwca 2004 r., ref. Cerkiew prawosławna na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.
 5. Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki, Ecumenism. Origins – Expectations – Disenchantment, 20-24 września 2004, ref. The Church of Poland vis-à-vis Ecumenism.
 6. Moskwa, Instytut Św. Filareta w Moskwie i Państwowy Uniwersytet Moskiewski, Wiara i dialog. Cerkiew i społeczeństwo, 29.09.-1.10.2004 r., ref. Prawne położenie Cerkwi prawosławnej w Polsce.
 7. Wrocław, Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Staropolski ogląd świata – problem inności, 21-22 października 2004 r., ref. Kultura łacińska w życiu Kościoła prawosławnego w XVII – wiecznej Rzeczypospolitej.
 8. Białystok, Katedra Kultury Białoruskiej UwB, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Problemy narodowościowe na Białorusi w XIX wieku, 18-19 listopada 2004 r., ref. Wpływ wyznań na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Białorusi w XIX wieku.
 9. Białystok, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, 25 listopada 2004 r., ref. Powstanie i działalność Białoruskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej w latach 1941-1944.

2005

 1. Kraków, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Spotkania Wschodnie w Krakowie, 12 stycznia 2005 r., ref. Projekty unijne wobec prawosławia na ziemiach polskich od XIII do XX wieku.
 2. Passau, Universität Passau, Das Großfürstentum Litauen und die östlichen Gebiete der polnischen Krone als interkulturelle Kommunikationsregion (15.-18.Jh.), 10-12 marca 2005 r., ref. Relations between the Orthodox Church and Uniatism during the 17th Century in the Polish-Lithuanian Commonwealth.
 3. Białystok, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Autokefalie Kościoła Prawosławnego w Polsce, 13 maja 2005 r., ref. Metropolia kijowska w strukturze patriarchatu konstantynopolitańskiego (988-1685).
 4. Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, 19-20 września 2005 r., ref. Życie monastyczne klasztorów obrządku wschodniego w dawnej Rzeczypospolitej.
 5. Brześć, International Academy of National Minorities’ Reserch, Etniczeskaja nietolerantnost’: jejo istoki i puti prieodolenija, 20-21 września 2005 r., ref. Destroying and revindication of Orthodox church property in Poland in 1937-1939.
 6. Wrocław, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Kościół prawosławny we współczesnej Europie, 25 listopada 2005 r., ref. Prawosławie w Polsce.

2006

 1. Białystok, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Historia Kościoła prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym, 4-5 czerwca 2006 r., ref. Rewindykacje wobec Kościoła prawosławnego.
 2. Petersburg, National Library in Petersburg, Association of Belarusian in Petersburg, Petersburg a kultura białoruska, 15-16 czerwca 2006., ref. Nieizwiestnyj istocznik po istorii Żirowickogo monastyra .
 3. Lwów, Das őstliche Christentum. Abhandlungen herausgegeben vom Ostkirchlichen Institut, Wűrzburg, Internationales Forschungsgespräch der Stiftung Pro Oriente zur Brester Union, 20-22 września 2006 r., ref. Diejatielnost’ Jerusalimskogo patriarcha Teofana III w Reczi Pospolitoj.
 4. Lwów, Instytut Historii Cerkwi, Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, Berestiejska cerkowna unija, 23-25 września 2006., ref. Cerkiew prawosławna wobec kultury łacińskiej w XVII – wiecznej Rzeczypospolitej.
 5. Białystok, Chair of the History of East-Central Europe of the University of Bialystok in cooperation with the University of Athens and the Christian Theological Academy in Warsaw, The conference Orthodox Church in the Balkans and Poland – Connections and Common Tradition, 28-29 września 2006 r., ref. The Activities of the Patriarch of Jerusalem Teofanes III in the Polish-Lithuanian Commonwealth.
 6. Olsztyn, Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach, 12-15 października 2006 r., ref. Neounia w II Rzeczypospolitej.
 7. Białystok, Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Wokół potopu szwedzkiego i moskiewskiego w północno-wschodniej Polsce: militaria – polityka – społeczeństwo, 19-20 października 2006 r., ref. Polityka Szwecji i Moskwy wobec Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej w latach 1655-1660.

2007

 1. Warszawa, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Polskie badania wschodnie po 1989 roku, 23-24 lutego 2007 r., ref. Prace badawcze w Polsce nad dziejami Kościoła prawosławnego w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r.
 2. Brześć, Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Prawosławie w życiu duchowym Białorusi, 25-27 kwietnia 2007 r., ref. Jeparchialnaja prinależnost’ Briestia do końca XVI wieka.
 3. Rzym, Pontificio Consilio per la Promozione dell’ Unit dei Cristina, Citt Del Vaticano, Chiessa Historica Ortodoxia, 30 kwietnia – 12 maja 2007., ref. The Orthodox Church in the East-Central Europe.
 4. Bielsk Podlaski, Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim, 500 – lecie ikony Matki Bożej Bielskiej, 9 czerwca 2007 r., ref. Helena Iwanowa, fundatorka ikony.
 5. Warna, Varna Free University „Chernorizets Hraba”, International relations in the Balkans, 11-15 czerwca 2007 r., ref. Orthodox Church in the Balkans and Poland.
 6. Warszawa, Centre for East European Studies, Warsaw University, Democracy vs. Authoritarianism. Political and Historical Context, 15-18 lipiec 2007, ref. Churches and Confessions in East Central Europe.
 7. Lublin-Lwów, The Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme, Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the West, 6-10 wrzesień (September) 2007, ref. The Specificity of Monastic Life of Eastern Christianity in East-Central Europe.
 8. Kowno, Vytauto Didžiojo Universitetas, Istorijos Katedra, Lietuvos Didžioji Kunigakštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė, 20-21 września 2007 r., ref., Konfesiniai santykiai XVI-XVIII a. Breste.
 9. Orla, Rada Gminy Orla, 500 lat Orli – współistnienie kultur, 23 września 2007 r., ref. Bohowitynowicze fundatorzy cerkwi w Orli
 10. Cosntanta, Ovidius University of Cosntanta, Faculty of Theology, and Archdiocese of Tomis, The Orthodox Church in the 20th century. From totalitarianism to democracy, 9-10 październik 2007, ref. Destroying and revindication of Orthodox church in Poland in 1919-1939.
 11. Łomża, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Rosjanie północno-wschodniej części Królestwa Polskiego, 12-13 października 2007, ref. Kościół prawosławny w północno-wschodnim Królestwie Polskim
 12. Zabłudów, Parafia Prawosławna w Zabłudowie, 500 – lecie parafii prawosławnej w Zabłudowie, 28 października 2007, ref. Pięć wieków prawosławia w Zabłudowie
 13. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej, The 6th Annual International Caucasian Session in Memory of St. Grigol Peradze, 6-8 grudnia 2007 r., ref. The Christianization of the Central and Eastern Europe by the Byzantine Church.

2008

 1. Gniezno, Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Studiów Etnicznych i Religijnych w Salonikach, VI Colloquium Europaeum. Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athos, 12-14 marca 2008, ref. Związki monasteru supraskiego ze Św. Górą Athos w XVI wieku.
 2. Ateny, National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Theology, History of the Church in East-Central Europe, 17-24 marzec 2008, ref. The Orthodox Church in Poland in the 20th century.
 3. Lublin, Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Polityka wschodnia Unii Europejskiej, 29-30 marzec 2008, ref. Polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi.
 4. Riga, Latvijas Universitate, Faculty of History, The Orthodox Church in Latvia, 10-13 kwiecień 2008, ref. Christianization of the East-Central Europe.
 5. Turów-Brześć, Patriarchat Moskiewski, Egzarchat Białoruski, Brzeski Uniwersytet Państwowy, Kniaź Konstancin Kanstancinawicz Astrożski – sławuty aświetnik i abarońca prawosławia”, 11-12 maj 2008 r., ref. Misja patriarchy Teofanesa w Rzeczypospolitej.
 6. Warna, Varna Free University „Chernorizets Hraba”, International relations in the Balkans, 26-31 maja 2008 r., ref. Orthodox Church in the Balkans.
 7. Bratysława, Polski Instytut Kultury, Kościół wschodni w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej, 4-6 czerwca 2008, ref. Cerkiew prawosławna w dziejach Rzeczypospolitej i Słowacji.
 8. Saloniki, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Religion relations in the Balkans, 18-21 czerwca 2008 r., ref. Orthodox Church in Poland and connection with Balkans.
 9. Chicago, American Orthodox Church, Saint Joseph Orthodox Christian Church in Chicago, Orthodox Christian faithful from Poland in USA, 1-15 sierpnia 2008 r., ref. Orthodox Church in Poland today.
 10. Kijew, Ukrainian Catholic University in Lvov, National University Kiev Mohyla Academy in Kiev, Kiewer Kirche: ekklesiale tradition historiographisches. Problem ökumenische perspektive, 11-13 września 2008 r., ref. Metropolia kijowska w polityce patriarchatu konstantynopolitańskiego w latach 988-1686.
 11. Kijew, Stiftung Pro Oriente, Ukrainian Orthodox Church, Die Union von Brest, 14-18 września 2008 r., ref. Literarische Kontroversen und Kämpfe um Kirchen, Klöster und Kirchenbesitz (1600-1620).
 12. Lwów, Ukraińska Prawosławna Cerkiew, Diecezja Lwowska, Historyczno-Teologiczna Konferencja poświęcona twórczości księdza Gabriela Kostelnika, 19-20 września 2008, ref. Likwidacja unii na terenie diecezji lwowskiej.
 13. Warszawa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii PAN, 350 – lecie Unii Hadziackiej, 1-3 październik 2008, ref. Kwestia prawosławia w ustaleniach hadziackich i dokumencie ratyfikacyjnym.
 14. Rzym, Pontificio Institito Orientalne, Ponticicio Seminario Francese, La Chiesa de la Catolica in Centrale Europe, 2-9 listopad 2008 r., ref. La Chiesa Ortodoxa in Polonia.
 15. Wilno, Institute of the Lithuanian Language in Vilnius, Cultural Heritage of the Grand Duchy of Lithuania, 11-15 listopad 2008, ref. Orthodox Culture in the Former Polish-Lithuanian Commonwealth.
 16. Olsztyn, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Piśmiennictwo sakralne w Polsce na tle europejskim, 27-28 listopada 2008 r., ref. Literatura bizantyjska w Kościele Prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku.

2009

 1. Wrocław, Ośrodka Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii Uniwersytet Wrocławski, VI Wschodnia Szkoła Zimowa, Europa Wschodnia a Unia Europejska, 11-13 marca 2009 r., ref. Polityka UE wobec Białorusi, Ukrainy, Rosji i Mołdawii.
 2. Kraków, Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Cerkiew na Białorusi, 16 marca 2009 r., ref. Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku.
 3. Riga, Latvijas Universitate Faculty of History, History of the Church in East-Central Europe , 20-24 kwiecień 2009 r. ref. The Orthodox Church in Poland in the 20th century.
 4. Białowieża, Zakład Historii Nowożytnej, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XV-XVIII wieku, 24-25 kwiecień 2009 r., ref. Aktywność polityczna i religijna Fiodora Massalskiego.
 5. Ateny, National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Theology, Orthodox brotherhoods in Europe, 3-9 maj 2009 r., ref. Orthodox brotherhoods in Poland
 6. Białystok, Polsko-Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montagine, Poszukiwanie pamięci i dialog. Białystok 65 lat później, 17-19 maj 2009, ref. Wielonarodowościowa i wielowyznaniowa struktura międzywojennego Białegostoku.
 7. Petersburg, National Library in Petersburg, Association of Belarusian in Petersburg, Petersburg a kultura białoruska, 9-16 czerwca 2009 r., ref. 170 hadawina likwidacji unii u Białorusi.
 8. Białowieży, Stowarzyszenie Kulturalne “Ruś”, IV Białowieskie spotkanie Prawosławnej Inteligencji, 25-26 lipca 2009 r., ref. Nowe materiał źródłowe dotyczące monasteru w Supraślu.
 9. Białystok, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku, Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, 1-3 października 2009 r., ref. Źródła petersburskie do dziejów Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej.
 10. Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, XXV rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Kościół w dobie totalitaryzmów: hitlerowskiego i komunistycznego, 16-17 października, ref. Cerkiew prawosławna na terenie Generalnej Guberni.
 11. Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii, Autochtoniczne mniejszości na pograniczach a ich stosunki z odseparowanym etnosem macierzystym, 26 października 2009 r., ref. Białoruska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna na emigracji po II wojnie światowej.
 12. Moskwa, Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Historii Powszechnej, Centrum Historii Wschodniochrześcijańskiej Kultury, Sedmyje Kaptieriewskije Cztienija, 27-28 października 2009 r., ref. Diejatielnost’ ijerusalimskogo patriarcha Fieofana III w Rieczi Pospolitoj.
 13. Passau, Universität Passau, Religiöse Erinnerungsorten im östlichen Europa, 29 października – 1 listopada 2009 r., ref. Ours or Others. Orthodox Population in the Multi-faith and Multicultural Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVI–XVIII Century. Orthodoxie, Unitarismus und Kosakentum in 17. Jahrhundert – wechselnde Feinde und Feindbilder.
 14. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP; Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Kościół prawosławny w Polsce po 1945 roku, 4 listopada 2009 r., ref. Badania polskie nad dziejami Kościoła prawosławnego w okresie powojennym.
 15. Białystok, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku Rediscovering Eastern Europe, 20-22 November 2009, ref. Orthodox Church in Contemporary Russia
 16. Białystok, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Przemiany religijne na Białorusi, 26-27 listopada, ref. Życie religijne emigracji białoruskiej po II wojnie światowej.
 17. Mińsk, Instytut Polski w Mińsku, Stosunki polsko-białoruskie w czasie II wojny światowej, 9-10 grudnia 2009 r., ref. Stosunki polsko-białoruskie w latach 1941-1944.

2010

 1. Wrocław, Ośrodek Studiów Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Europa Wschodnia, Siódma Wschodnia Szkoła Zimowa, 3-8 marca 2010 r., ref. Cerkiew prawosławna w dawnej i w współczesnej Rosji.
 2. Zamość, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu, Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturowej, 18-19 marca 2010 r., ref. Profesorowie Akademii Ostrogskiej.
 3. Lwów, Center for Urban History of East-Central Europe, University of Lvov, Religion in the Mirror of Law. Research on Early Modern Poland-Lithuania and its Successor States in the 19th and Early 20th Centuries, 15-18 April 2010 r., ref. The destruction and transfer of Orthodox church property in Poland, 1919-1939.
 4. Riga, Latvijas Universitate, Faculty of History, The European Eastern Policy, 21-23 kwiecień 2010, ref. Polish Eastern Policy after Smolensk 2010.
 5. Ateny, National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Theology, History of the Church in Balkans Europe, 03-10 May 2010, ref. The Orthodox Church in Poland in the end of the 20th century and the beginning 21th century.
 6. Lublin, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Obraz Rosji i Rosjan w sferze publicznej – myśl polityczna, media, międzynarodowa opinia publiczna, 18-19 maj 2010, ref. Państwo i cerkiew w Rosji.
 7. Erfurt, Universität Erfurt, Faculty of Philosophy, Department of History, Das Großfürstentum Litauen und die östlichen Gebiete der polnischen Krone als interkulturelle Kommunikationsregion (15.-18.Jh.), 20-23 maja 2010 r., ref. The Orthodox Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth.
 8. Moskwa, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego RP, Ambasada Polska w Rosji, Moskwa, Nauka i kultura polska, 24-26 maj 2010 r., ref. Studia wschodnie.
 9. Warszawa, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Rosja carska, Rosja bolszewicka, Rosja współczesna, 29-30 czerwiec 2010, ref. Cerkiew w polityce carskiej Rosji.
 10. Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Związek Ukraińców w Polsce, Mniejszości narodowe w Polsce powojennej, 27-29 września 2010 r., ref. Zaangażowanie mniejszości białoruskiej w wyborach samorządowych po 1989 r.
 11. Lublin, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim, 15-17 września 2010, ref. Białorusini w wyborach samorządowych po 1989 r.
 12. Białystok-Supraśl, Akademia Supraska, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB, Prawosławni w dziejach Rzeczpospolitej, 23-24 września 2010 r., ref. Prawosławne żony i matki królów i książąt polskich.
 13. Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej. Stan badań i perspektywy, 7-9 październik 2010 r., ref. Działalność nuncjusza Franciszka Martellego w Rzeczypospolitej w latach (1675-1681)
 14. Łódź, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologii Uniwersytetu Łódzkiego, Sąsiedztwo i pogranicze. Od konfliktu w przeszłości do współpracy w przyszłości, 19-20 października 2010 r., ref. Specyfika pogranicza polsko-białoruskiego.
 15. Mińsk, Ministerstwo Kultury Republiki Białoruś, Narodowa Biblioteka Białorusi, VI Mieżdunarodnyje knihowiedczeskije Cztienii, 27-29 październik 2010, ref. Sumaryusz (spis) suprasl’skich dakumientaū z Młynauskaga archiwa Chadkiewiczaū.
 16. Warszawa, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Białoruś mnogość interpretacji historii i kultury, 25-26 listopada 2010 r., ref. Tożsamość religijna a świadomość narodowa wśród Białorusinów.
 17. Warszawa, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, IX Doroczna Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. Św. Grzegorza Peradze, 6-8 grudnia 2010, ref. Jerzy Klinger jako badacz dziejów Prawosławia w Polsce.

2011

 1. Wrocław, Ośrodek Studiów Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Europa Wschodnia, Ósma Wschodnia Szkoła Zimowa, 1-10 marca 2011 r., ref. Przemiany społeczno-kulturowe w Europie Wschodniej.
 2. Saloniki, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Orthodox Church in Eurpoe, 21-25 marzec 2011, ref. Orthodox Church in Poland in XX century.
 3. Brześć, Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina w Brześciu, Prawosławije w duchownoj żizni Bełarusi, 4-5 maj 2011, ref. Prawosławnaje szkolnictwo na Bełarusi da kańca XVIII stahoddzia.
 4. Ateny, National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Theology, History of the Church in Balkans Europe, 09-15 May 2011, ref. Ours or Others. Orthodox Population in the Multi-faith and Multicultural Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVI–XVIII Century.
 5. Zamość, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, 19-20 maja 2011, ref. Specyfika kulturowa polsko-białoruskiego pogranicza.
 6. Lublin, Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Finansowe i społeczno-polityczne projekty modernizacji społeczeństwa w warunkach destabilizacji gospodarczej, 16-17 czerwiec 2011 r., ref. Projekty edukacyjno-badawcze w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej.
 7. Brześć, Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina w Brześciu, 1941 god: tragiedija, gieroizm, pamjat’, 21-23 czerwca 2011 r., ref. Rol Prawosłaunaj Cerkwi wo wriemija Wielikoj Otieczestwiennoj wojny.
 8. Hajnówka, Urząd Miasta w Hajnówce, 60 – lecie praw miejskich w Hajnówce, 21 czerwca 2011 r., ref. Dzieje parafii prawosławnych w Hajnówce.
 9. Warszawa, Centre for East European Studies, Warsaw University, 20 Year of Independence of Post-Soviet Countries, 15-18 lipiec 2011, ref. The Problem of the Autocephalous in the Orthodox Church in Belarus.
 10. Sofia, Institute for Literature, Bulgarian Academy of Sciences, Rediscovery. The Tenth-Century Cyrillic Manuscript Codex Suprasliensis, 18-22 sierpnia 2011, ref. History of the Manuscript Collection in the Suprasl Monastery; Bibliotieka Suprasl’skogo monastyrja w XVI wiekie.
 11. Białystok, Chair of the History of East-Central Europe of the University of Bialystok in cooperation with The National and Kapodistrian University of Athens and Aristotle University of Thessalonica, The second conference Orthodox Church in the Balkans and Poland – Connections and Common Tradition, 15-18 września 2011 r., ref. Christianization of Central and Eastern Europe by Byzantine Church.
 12. Kaunas, Konrad Adenauer Stiftung, European Center for Minority Issues, East Politics, The first International Congress of Belarusian Studies, 23-25 września 2011 r., ref. Tolerance and Polish-Belarusian borderlands.
 13. Lublin, Instytut Studiów Wschodnich UMCS w Lublinie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Prezydencja Polski Unii Europejskiej a perspektywa trójstronnej współpracy Polska – Ukraina – UE, 29 września 2011 r., ref. Ukraina a Partnerstwo Wschodnie w czasie polskiej prezydencji.
 14. Riga, Latvijas Universitate, Faculty of History, The European Eastern Policy, 31 październik – 6 listopad 2011, ref. Polish Eastern Policy after 2010.
 15. Brześć, Uniwersytet im. A. Puszkina w Brześciu, Religia a świadomość narodowa Białorusinów, 9-12 listopada 2011 r., ref. Prawosławna diecezja turowsko-pińska do końca XVI wieku.
 16. Waszyngton, Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, 43rd Annual Convention, 17–20 listopada 2011, ref. Polish Eastern Policy.
 17. Chicago, American Orthodox Church, Saint Joseph Orthodox Christian Church in Chicago, Orthodox Christian faithful in USA, 21-25 listopada 2011 r., ref. Orthodox Church from Poland in USA.

2012

 1. Wrocław, Ośrodek Studiów Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Europa Wschodnia, Ósma Wschodnia Szkoła Zimowa, 1-10 marca 2012 r., ref. Europa Wschodnia a Unia Europejska.
 2. Wilno, Institute of the Lithuanian Language in Vilnius, Cultural Heritage of the Grand Duchy of Lithuania, 14-16 marca 2012, ref. Biblioteka monasteru supraskiego.
 3. Saloniki, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Orthodox Church in Europe, 24-31 marca 2012, ref. ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΝΙΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ „ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ”.
 4. Mińsk, Białoruski Egzarchat Patriarchatu Moskiewskiego, Białoruska Cerkiew Prawosławna, 400 – lecie śmierci św. Sofii Słuckiej, 2-3 maja 2012 r., ref. Małżeństwo Zofii Słuckiej z Januszem Radziwiłłem.
 5. Włodzimierz Wołyński, Володимир-Волинськи, Володимир-Волинська єпархія Української Православної Церкви; Волинська обласна державна адміністрація; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Diecezja Włodzimiersko-Wołyńska na przełomie tysiącleci, 4-6 maja 2012 r., ref. Diecezja włodzimierska do końca XVI wieku.
 6. Białystok, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Duch Święty i jego oddziaływanie w świecie globalizacji, 25 maja 2012 r., ref. Suwerenność narodowa a Unia Europejska.
 7. Petersburg, National Library in Petersburg, Association of Belarusian in Petersburg, Petersburg a kultura białoruska, 14-16 czerwca 2012 r., ref. Kult ikony Matki Bożej Waśkowskiej na Białorusi.
 8. Supraśl, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej, The Manuscript Collection of the Monastery of Suprasl in the XVI Century,11 sierpnia 2012 r., ref. The Monastery Library of Suprasl in the XVI century.
 9. Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu I Porozumienia, Polska-Rosja. Portret wzajemny. Między historią a współczesnością, 30 sierpnia 2012 r., ref. Święci Cyryl i Metody – wielcy apostołowie Słowiańszczyzny.
 10. Mińsk, Ministerstwo Kultury Republiki Białoruś, Narodowa Biblioteka Białorusi, VII Mieżdunarodnyje knihowiedczeskije Cztienii, Istoriczeskije kniżnyje kolekcii wo wriemieni i prostranstwie, 5-7 września 2012, ref. Surasl’skaja kniżnaja kolekcja.
 11. Białystok-Supraśl, Akademia Supraska, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB, Języki naszej modlitwy – dawniej i dziś, 13-15 września 2012 r., ref. Ewangelizacja „prostoju mowoju” w XVI wieku.
 12. Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach, 27-28 września 2012 r. ref. Tolerancja-nietolerancja etniczno-wyznaniowa na wschodnim pograniczu Polski – kwestie dziejowe.
 13. Kowno, Konrad Adenauer Stiftung, European Center for Minority Issues, East Politics, The second International Congress of Belarusian Studies, 28-30 września 2012 r., ref. The history of Turiv bishopric.
 14. Riga, Latvijas Universitate, Faculty of History, The European Eastern Policy, 29 październik – 4 listopad 2012, ref. EU Eastern Policy after 2004.
 15. Warszawa, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, 14-16 listopada 2012 r., ref. Rękopisy supraskie w zbiorach obcych (do końca XVI wieku).
 16. Mińsk, Białoruski Egzarchat Patriarchatu Moskiewskiego, Białoruska Cerkiew Prawosławna, 400 – lecie objawienia się ikony Krupeckiej Matki Bożej, 20-23 listopada 2012 r., ref. Cerkiew prawosławna na ziemiach białoruskich w latach 1596-1620.
 17. Mińsk, Biblioteka Narodowa Białorusi, Promocja książki „Diecezja turowska w XI-XVI wieku, 24 listopad 2012, ref. Prawosławie na Polesiu do końca XVI wieku.
 18. Białystok, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Katedra Teologii Prawosławnej UwB, Wszechnica Kultury Prawosławnej, 26 listopada 2012 r., ref. Cerkiew prawosławna w okresie panowania Jagiellonów.

2013

 1. Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Europa Wschodnia, Dziesiąta Wschodnia Szkoła Zimowa, 1-7 marca 2013 r., ref. Granice cywilizacyjne Europy Wschodniej.
 2. Warszawa, Civic Space Institute, Lazarski University, Warsaw, Revolt in the Name of Freedom. Forgotten Belarusian Gene?, 8-10 marca 2013 r., ref. Former Rzeczpospolita as the Fatherland of many peoples and denominations.
 3. Saloniki, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Orthodox Church in Europe, 1-7 kwietnia 2013, ref. Η καταστροφή και μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας 1919-1939.
 4. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Dialogu Kultur i Religii, Między poczuciem odrębności a świadomością narodową. Współczesne oblicze etniczne polskiej „ściany wschodniej”, 9 maja 2013 r., ref. Mniejszość białoruska w Polsce.
 5. Zamość, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu, Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, 22-24 maja 2013 r. ref. Projekty edukacyjno-badawcze w procesie integracji na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej.
 6. Brześć, Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina w Brześciu, Biblia Brzeska unikalny zabytek kultury XVI wieku. 450 – rocznica wydania, 28-30 maja 2013 r. ref. Cerkwie brzeskie w XVI wieku.
 7. Białystok, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 1150 lat misji świętych Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji świętych braci, 29 maja 2013 r. ref. Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI wieku.
 8. Warszawa, Prawosławna Metropolia Prawosławna, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 1150 lat misji świętych Cyryla i Metodego, 31 maja 2013 r. ref. Bracia Sołuńscy.
 9. Mińsk, Patriarchat Moskiewski, Białoruska Prawosławna Cerkiew, Kreszczenije Rusi w sud’bach Bełarusi, Rossii i Lukarny: wybor ciwilizacionnogo puti, 5-7 czerwca 2013 r., ref. Prawosławnaja kul’tura w Wielikom Knjazestwie Litowskom.
 10. Lublin, Ośrodek Studiów Wschodnich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Chrześcijaństwo a islam we współczesnej Europie, 7 czerwca 2013 r., ref. Czy Rosji zagraża islam?
 11. Białystok, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji świętych braci, 8 czerwca 2013 r., ref. Bracia Sołuńscy i ich spuścizna na dzisiejszych południowych terenach Polski.
 12. Bielsk Podlaski, Prawosławna Diecezja Warszawsko-Bielska, 450 – lecie przeniesienia cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim, 8-9 czerwca 2013, ref. Parafia Narodzenia NMP w Bielsku.
 13. Grodno, Grodzieńska Obwodowa Biblioteka im. J. F. Karskiego, Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały w Grodnie, Białoruś-Litwa-Polska: dialog narodów i kultur, 2-4 lipca 2013 r. ref. Wielowyznaniowy Pińsk w XVI wieku.
 14. Białowieża, Stowarzyszenie Kulturalne “Ruś”, VIII Białowieskie spotkanie Prawosławnej Inteligencji, 17-18 sierpnia 2013 r., ref. Losy rękopisów supraskich.
 15. Володимир-Волинськи, Володимир-Волинська єпархія Української Православної Церкви; Волинська обласна державна адміністрація; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Володимир–Волинська єпархії-духовно-культурна спадщина Київської Русі присвячена 1025-річчю хрещення Київської Русі, 2-3 września 2013 r., ref. Организация Православной Церкви в русских землях X-XIII веков.
 16. Augustów, Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Historii 1918-1945. Pracownia Nauk Pomocniczych Historii XIX-XX w., Forum numizmatyczne Polska-Wschód. Wspólne dziedzictwo dziejów, 4-6 września 2013 r., ref. Rozchody i wydatki księżnej Anny Kiszczanki.
 17. Воронеж, Объединение православных ученых, Международная академия экологии и безопасности жизнедеятельности, Воронежский государственный университет, II Международная конференция «Православный ученый в современном мире, 4-7 października 2013 r., ref. Неоуния во Второй Речи Посполитой в Польше.
 18. Брест, Бреский государственный университет, Белорусская Православная Церковь, III Международная конференция Православие в духовной жизни Беларуси, 23-55 października 2013, ref. Роль крещения Руси в eвангелизации и в цивилизационном развитии народов Восточной Европы.
 19. 294, Riga, Latvijas Universitate, Faculty of History, The European Eastern Policy, 28 październik – 3 listopad 2013, ref. Religions relations in contemporary Poland.
 20. Białystok-Supraśl, Akademia Supraska, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB, Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty, 21-23 listopada 2013 r., ref. Znaczenie chrztu Rusi w ewangelizacji Europy Środkowo-Wschodniej.

2014

 1. Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of History and Archeology, Członek Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency (HQA), 2-9 luty 2014 r. ref. The new education European system.
 2. Tel Aviv University, Diaspora Research Center, Jew community in the Eastern Europe, 7-17 marzec 2014, ref. Jew community in Bialystok.
 3. Lublin, Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, Quo vadis Ukraino?, 27 marca 2014 r., ref. Krym w dziejach Rosji.
 4. Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Teology, Orthodox Church in Europe, 30 marca – 6 kwietnia 2014, ref. Εκκλησιαστικές Oυνίες στα πολωνικά έδαφη και οι συνέπειες αυτών.
 5. Kijew, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego RP, Perspektywy nauki europejskiej, 19-22 maj 2014, ref. Edukacja transgraniczna.
 6. Warszawa, Civic Space Institute, Lazarski University, Belarus on the Forefront of Eurasia: between Moscow and Kiev, Warszawa, 30 maja-1 czerwca 2014 r., ref. Pantheon of Belarusian Saints.
 7. Augustów, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Pracownia Nauk Pomocniczych Historii XIX i XX w. Uniwersytetu w Białymstoku, XI Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna, Pieniądz a propaganda, 4-7 czerwca 2014 r., ref. Pieczęcie, ikony i miniatury ks. turowskiego Izasława Jarosławowicza.
 8. Warszawa, Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego, 20 – lecie restytucji Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, 12 czerwca 2014 r., ref. Polskie prawosławne duszpasterstwo wojskowe w Afryce w czasie drugiej wojny światowej.
 9. Warszawa, Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, The Fifth Word Congress of Polish Studies, 20-23 czerwca 2014, ref. Internal and External Contexts for a Viable Resolution of the Ukrainian Crisis.
 10. Wrocław, Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Staropolski ogląd świata – sarmacki sensualizm, 26-27 czerwca 2014 r., ref. Jedyna nadzieja w Matce Boskiej Waśkowskiej.
 11. Preszów, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Proszowskiego w Preszowie, Szkolnictwo teologiczne w Europie, 7-8 lipca 2014 r., ref. Prawosławne szkoły teologiczne w Rzeczypospolitej.
 12. Warszawa, Muzeum Niepodległości w Warszawie, I wojenna światowa na Białorusi, 6-7 sierpnia 2014 r., ref. Cerkiew prawosławna w latach I wojny światowej.
 13. Białowieża, Stowarzyszenie Kulturalne “Ruś”, IX Białowieskie spotkanie Prawosławnej Inteligencji, 8-9 sierpnia 2014 r., ref. Cud pod Augustowem w 1915 r.
 14. Białystok, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów, Nasze – obce – wspólne dziedzictwo kulturowe Zachowane. Utracone, 18-20 września 2014 r., ref. Fenomen pogranicza polsko-białoruskiego.
 15. Białystok-Supraśl, Akademia Supraska, Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej, 18-20 września 2014 r., ref. Sobory Wileńskie 1509 i 1514 r.
 16. Lublin-Białka, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Myśl polityczna – przedmiot badań w naukach humanistycznych i społecznych, 8-9 października 2014 r., ref. Polityka rządu RP na emigracji w latach 1941-1945 wobec mniejszości narodowych w świetle pism ks. Michała Bożerianowa.
 17. Московa, Свято-Троицка Сергия Лавра, Московская Православная Духовная Академия, 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Духовно-нравственная культура и цели российского образования: новации, преемственность, мировоззренческие парадигмы, 16 октября 2014 года, Миронович Антоний Васильевич, доктор исторических наук, профессор, Белостокский университет, Польша. «Православные братства в современной Польше: опыт полезного взаимодействия Церкви и общества».
 18. Augustów, Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Historii 1918-1945, Pracownia Nauk Pomocniczych Historii XIX – XX w., II Forum Numizmatyczne Polska-Wschód Wspólne dziedzictwo. Białoruś-Litwa-Polska-Słowacja-Ukraina, 23-25 październik 2014 r., ref. Zabezpieczenie ekonomiczne monasterów diecezji turowsko-pińskiej w XVI w.
 19. Grodno, Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały w Grodnie, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Białymstoku, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga ku Wzajemności”, 23-25 październik 2014 r., ref. Cerkiew prawosławna na Białorusi w latach I wojny światowej.
 20. Riga, Latvijas Universitate, Faculty of History, The European Eastern Policy, 27 październik – 1 listopad 2014, ref. Polijas mṻsdienu austrumu politika (The dilemmas of Eastern Policy of the Republic of Poland).
 21. Supraśl, Akademia Supraska, Kultura i historia Kościoła prawosławnego, 12 listopada 2014 r., ref. Ks. Michał Bożerianow i jego działalność.
 22. Kraków, Komisja Porównawcza Historii Kościołów, Commission Internationale d’Histoire Ecclesiastique Comparée przy Polskiej Akademii Umiejętności, Wokół Konstytucji De magistris scholasticis Soboru laterańskiego IV. Stan badań i postulaty badawcze, 21 listopada 2014 r., ref. Kościoły wschodnie wobec postanowień Soboru laterańskiego IV.
 23. Komotini, Atheny, Democritus University of Thrace, Department of Language, Literature and Culture of the Black Sea Countries, Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency (HQA), 7-13 grudzień 2014 r. ref. The new education European system.

2015

 1. Москва, Московский Патриархат, Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси. XXIII Международныe Рождественскиe образовательныe чтения, 20-22 января 2015, ref. Роль крещения Руси в цивилизационном развитии народов Восточной Европы.
 2. Москва, Российский университет дружбы народов, «Духовно-нравственная культура в высшей школе». XXIII Международныe Рождественскиe образовательныe чтения, 23 января 2015, ref. Роль православного учёного в академической жизни.
 3. Supraśl, Akademia Supraska, Katedra Teologii Prawosławnej UwB, Święci Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej. 500-lecie śmierci św. Antoniego Supraskiego, 17 luty 2015, ref. 500-lecie kanonizacji św. Jelisieja Ławryszowskiego i święty Antoni Supraski.
 4. Mińsk, Минск, Общественное объединение «Русь», Петровская академия наук и искусств, Международная  славянская академия, Международный союз общественных объединений «Всеславянский собор», Белорусское отд. международной  славянской академии, 14-я Международная научно-практическая конференция «Русь: прошлое, настоящее, будущее», 27 февраля – 1 марта 2015, ref. Ликвидация унии в западных губерниях Российской империи
 5. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Ambasada Republiki Białoruś w Polsce, Polska i Białoruś we współczesnej Europie, 8 kwietnia 2015, ref. Projekty edukacyjno-badawcze na pograniczu polsko-białoruskim.
 6. Mińsk, Минск, Białoruska Biblioteka Narodowa, XІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні «Кніжная культура Беларусі ХІ – пачатку ХХ ст.», 16-17 kwietnia 2015, ref. Unikalne rękopisy biblioteki supraskiej w XVI wieku. (Бібліятэка Супрасльскага манастыра да паловы XVI стагоддзя).
 7. Zamość, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu, Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, 14-15 maja 2015, ref. Suwerenność narodowa a bezpieczeństwo regionalne.
 8. Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Komisja Środkowoeuropejska, Kultura Europy Środkowowschodniej, Posiedzenie Komisji, 19 maja 2015, ref. Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych.
 9. Moskwa, Международный союз общественных объединений „Всеславянский собор”, Международная славянская академия, Славянское движение России, 20-21 maja 2015, ref. Ликвидация унии в западных губерниях Российской империи.
 10. Warszawa, Commission Internationale d’Histoire et d’Etudes du Christianisme przy Polskiej Akademii Umiejętności, Recepcja postanowień Soboru Laterańskiego IV, 22 maja 2015, ref. Wokół konstytucji Licet Gracos Soboru Laterańskiego IV. Kościół prawosławny w średniowiecznej i nowożytnej Polsce. Stan badań i postulaty badawcze.
 11. Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii, Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń, 8-10 czerwca 2015, ref. Udział mniejszości białoruskiej w wyborach samorządowych na Podlasiu w latach 1990-2014.
 12. Białowieża, Stowarzyszenie Kulturalne „Ruś”, X Białowieskie Spotkanie Prawosławnej Inteligencji, 25-26 lipca 2014, ref. „Bieżeństwo” czy planowana ewakuacja.
 13. Krynki, Fundacja Villa Sokrates, XVI Trialog Białoruski w Krynkach. Fenomen Tutejszości, 21-22 sierpnia 2015, ref. Tutejszość Białorusinów.
 14. Serpelice, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego,
  Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska, przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim 3–5 września 2015 r., ref. Stan monasterów prawosławnych na terenie Rzeczypospolitej w końcu XVIII w.
 15. Augustów, Zakład Historii Nowożytnej Powszechnej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Honestas et  turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, 10-12 września 2015, ref. Kim był metropolita Józef Sołtan?
 16. Supraśl, Akademia Supraska, Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej: Cerkiew w drodze, 17-19 września 2015, ref. Święty Włodzimierz i jego miejsce w historii Cerkwi na ziemiach ruskich.
 17. Brześć, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М.Горкага, Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання. III Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, г. Брэст, 22–25 верасня 2015, ref. Брэсцкія царкоўныя брацтвы ў XVI i XVII стст. Іх асветніцкая дзейнасць.
 18. Ostróg, Національны університет «Острозька академія», 25-26 września 2015, ref. Адносіны Астрожскіх до Супрасльскага монастыра ў І палавіне XVI стагоддзя.
 19. Thessaloniki, Объединение православных ученых, IV Международная конференция «Православный ученый в современном мире», 26-27 września 2015, ref. Деятельность иерусалимского патриарха Феофана III в Речи Посполитой и в Московском княжестве. The activities of the patriarch of Jerusalem Theophanous III in Polish-Lithuanian Commonwealth and Moscow.
 20. Thessaloniki, Association of Orthodox Christian Scholars Holy Metropolis of Thessaloniki (Greece) University of Ecclesiastical Academy of Thessaloniki (Greece), 25th – 26th September 2015, 4th International Scientific Conference The Orthodox Christian Scholars in the modern world, ref. The Orthodox  Scholar in a secular university.
 21. Kaunas, Kowno, Vytautas Magnus University, 5th International Congress of Belarusian Studies, 2-4 October 2015, ref. The Policy of the Patriarchate of Constantinople towards the Kyivan Metropolis in the 16th-17th Centuries.
 22. Włodzimierz Wołyński, Володимир-Волинськи, Володимир-Волинська єпархія Української Православної Церкви; Волинська обласна державна адміністрація; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; ВолодимирВолинська єпархія – духовно-культурна спадщина Київської Русі, 9-10 października 2015, ref. Pafnucy i Iona — władycy włodzimierscy.
 23. Białystok, Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, XXXIII Dni kultury Chrześcijańskiej, Uchodźca – szansa czy zagrożenie? 25 października 2015, ref. Cerkiew prawosławna wobec problemu uchodźców.
 24. Łuck, Волинська єпархія Української Православної Церкви, Історія та сучасність Православ’я на Волині, 11-13 listopada 2015, ref. Biskupi łucko-ostrogscy w XVI wieku.
 25. Brześć–Kobryń, Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina, Prawosławna Diecezja Brzeska, Monaster Przemienienia Pańskiego w Kobryniu, Традиции и новации: Культура, Обчество, Личность. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, 14-16 listopada 2015, ref. Пафнутий и Иона – неизвестные епископы Брестские.
 26. Велико Търново, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Научноизследователски център „Търновска книжовна школа”, Катедра „Българска литература“, Съюз на учените в България – клон Велико Търново, „Цамблакови четения”, 600 години от избирането на Григорий Цамблак за Митрополит Киевски и Литовски, 16-17 listopad 2015, ref. Rękopisy bułgarskie w zbiorach biblioteki supraskiej.
 27. Augustów, Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Historii 1918-1945, Pracownia Nauk Pomocniczych Historii XIX-XX w., III Forum Numizmatyczne. Polska–Wschód. Wspólne dziedzictwo. Pieniądz pogranicza. Wspólne dziedzictwo dziejów. Białoruś–Czechy–Finlandia–Litwa–Łotwa–Mołdawia–Polska–Rumunia–Rosja–Słowacja–Ukraina, 23-25 październik 2014, ref. Testament księżnej Marii Wołoszki.
 28. Warszawa, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Slawistyki PAN, Centrum Myśli Jana Pawła II, Jan Paweł II i idea słowiańskości, 3-4 grudnia 2015, ref. Między Kościołem rzymskim a prawosławnym – doświadczenia słowiańskie.
 29. Warszawa, Studia Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 25-lecie Studiów Wschodnich, 5 grudnia 2015, ref. O potrzebie badań na dziejami Białorusi.

2016

 1. Ryga, Riga, Latvijas Universitate, Faculty of History, The Orthodox Church in Latvia, 29 luty – 1 marca 2016, ref. The Orthodox Church in Poland’s lands in the 18th and 19th centuries.
 2. Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Europa Wschodnia. Trzynasta Wschodnia Szkoła Zimowa, 1-14 marca 2016, ref. Białoruski memoriał do przywódców wielkich mocarstw z 1942 roku.
 3. Siemiatycze, Parafia prawosławna świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, 585-lecie parafii prawosławnej w Siemiatyczach, 14 maj 2016, ref. Cerkiew prawosławna na Podlasiu do końca XVI w. i najstarsze dzieje siemiatyckiej parafii.
 4. Bielsk Podlaski, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Prolog. Dni piśmiennictwa słowiańskiego, poświęcone 520-leciu Księgi „Prolog”, 22-24 maja 2016, ref. Bielski Prolog z 1496 r. i spuścizna rękopiśmiennictwa słowiańskiego na Podlasiu.
 5. Supraśl, Объединение православных ученых, Akademia Supraska, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku, V Международная конференция «Православный ученый в современном мире», 28-30 maja 2016, ref. Национальный суверенитет в отношении к Европейскому Союзу (National sovereignty in relation to the European Union).
 6. Hajnówka, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Rzeczypospolitej, Św. Eufrozyna Połocka, 4 czerwca 2016, ref. Культ Белорусских святых.
 7. Prešov, Katedra kresťanskej pedagogiky a psychológie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove Prešovskă Univerzita v Prešove, Pravoslăvna bohosloveckă fakulta, Pohlad na človeka v učeni sv. Jana Sanfranciskěho a Luki (Lukaša) Krymskeho, 11 czerwca 2016, ref. Роль православного учёного в академической жизни.
 8. Sankt-Petersburg, Расійская Нацыянальная бібліятэка і Санкт-Пецярбургская асацыяцыя беларусістаў, 15-16 czerwca 2016 r., Санкт-Пецярбург і беларуская культура, ref. Супрасльскі памяннік як гістарычная крыніца.
 9. Supraśl, Akademia Supraska, Katedra Teologii Prawosławnej UwB, „Śladami Nektariusza”. Spotkania z kulturą serbską, 25 czerwca 2016, ref. Związki monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku.
 10. Supraśl, Akademia Supraska, Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy, 29-31 sierpnia 2016, ref. Drukarz Hryń Iwanowicz, malarz, grawer, twórca cyrylickiej kursywy.
 11. Pelplin, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej, Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Klasztor w nowej rzeczywistości (koniec XVIII – początek XX w.). Monasteries in the New Reality (late 18th–early 20th century, 15-18 września 2016, ref. Monastery prawosławne na dawnych ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim w latach 1795–1915.
 12. Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Wykład inauguracyjny nowego roku akademickiego, 6 października 2016, ref. Chrzest Polski z różnych perspektyw.
 13. Riga, University of Latvia, Institute of Philosophy and Sociology Library of the University of Latvia, The Church and Totalitarian Regime: Secularization and Strategies of Survival, 27–28 October 2016, ref. Orthodox Church in Belarus in 1941-1944.
 14. Łuck, Волинська єпархія Української Православної Церкви, Історія та сучасність Православ’я на Волині, 7-8 listopada 2016 r., ref. Hryń Iwanowicz na Wołyniu.
 15. Brześć, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брестскaя епархия Белорусской Православной Церкви, Традиции духовной и материальной культуры пограничья, 15-16 listopada 2016, ref. Православная Храмы Бреста в XVI веке.
 16. Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej, Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918), 24–25 listopada 2016, ref. Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej.
 17. Żyrowice, Mińsk, Московскaя духовнaя академиия, IX Чтения памяти митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко) (1798-1868), 5-7 grudnia 2016, ref. Воссоединения с Православной Церковью униатов Холмщины в 1875 году.
 18. Warszawa, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie, 420-rocznica unii brzeskiej, 17 grudzień 2016, ref. Unia brzeska i jej konsekwencje dla Cerkwi i państwa.

2017

 1. Lublin, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Lublinie, 420 – rocznica unii brzeskiej, 5 styczeń 2017 r., ref. Unia brzeska i jej konsekwencje dla Cerkwi i państwa.
 2. Biała Podlaska, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Tragiczne skutki unii brzeskiej, 17 styczeń 2017 r., ref. Tendencje unijne względem Cerkwi prawosławnej.
 3. Sławatycze, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Tragiczne skutki unii brzeskiej, 18 styczeń 2017 r., ref. Wprowadzenie unii na południowym Podlasiu i jego skutki.
 4. Terespol, Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu, Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596, 18 styczeń 2017 r., ref. Unia na południowym Podlasiu.
 5. Siemiatycze, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Siemiatyczach, Tragiczne skutki unii brzeskiej, 18 styczeń 2017 r., ref. Geneza unii brzeskiej i jej konsekwencje.
 6. Wielkie Tyrnowo (Великое Тырново), Болгария, Объединение православных ученых, Наука и православие: стратегии развития, 20-25 lutego 2017 r., ref. Православная Церковь в Польше в 1945-1948 гг.
 7. Kraków, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Krakowie, 420 – rocznica unii brzeskiej, 12 marca 2017 r., ref. Unia brzeska i jej konsekwencje dla Cerkwi i państwa.
 8. Mińsk (Минск), Минская духовная академия им. святителя Кирилла Туровского, ФЕВРАЛЬ 1917 ГОДА В СУДЬБАХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 18 marca 2017 r., ref. Православная Церковь на территориях Царства Польского (Польского королевства) в 1839-1918 гг.
 9. Bielsk Podlaski, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim, O unii brzeskiej, 26 marca 2017 r., ref. Przyczyny unii brzeskiej.
 10. Gdańsk, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Gdańsku, 420 – rocznica unii brzeskiej, 2 kwietnia 2017 r., ref. Uniatyzm i prozelityzm na ziemiach polskich.
 11. Hajnówka, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce, 420 – rocznica unii brzeskiej, 30 kwietnia 2017 r., ref. Próby wprowadzania unii na terenie Rzeczypospolitej.
 12. Chicago, 4-17 maja 2017 r., American Orthodox Church in Chicago, ref. Polish Orthodox Church after 1989 year.
 13. Lublin, Urząd Miejski w Lublinie, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Lublinie, II Dni Kultury Chrześcijańskiej – Prawosławie, 19-21 maja 2017 r., ref. Cerkiew prawosławna w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku.
 14. Bielsk Podlaski, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Prołog. III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego. Konferencja naukowa, poświęcona pamięci o. dr Grzegorza Sosny, 22-23 maja 2017 r., Wybitni prawosławni bielszczanie z przełomu XV i XVI wieku.
 15. Riga, Latvijas Universitate, Faculty of History, National minorieties in East-Central Europe, 24-25 maj 2017, ref. National minorieties in Poland.
 16. Białystok, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Figura Bibliotekarza, 9-10 czerwca 2017 roku, ref. Starodruki w bibliotece monasteru supraskiego w XVI wieku
 17. Petersburg, Санкт-Петербург, Институт русской литературы РАН, Библиотекa РАН, 12-17 czerwca 2017 r., Международная научная конференция, посвященная 510-летию создания Библейского сборника Матфея Десятого, ref. Супрасльский монастырь в конце XV – середине XVI в. как религиозный и культурный центр.
 18. Petersburg, Санкт-Петербург, Расійская Нацыянальная бібліятэка і Санкт-Пецярбургская асацыяцыя беларусістаў, 15 czerwca 2017 r., «Санкт-Пецярбург і беларуская культура», прысвечанай 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, ref. Дабрачынная дзейнасць царкоўных брацтв на землях Вялікага Княства Літоўскага у XVI-XVIII стагоддзях.
 19. Kraków, Sixth World Congress on Polish Studies Krakow, Poland, June 17-18, 2017, ref. Orthodox Culture in Poland and in the Great Duchy of Lithuania to the end of XVIII century.
 20. Białystok, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Vidodan, Bizantyjska tradycja w obrzędowości słowiańskiej, 24 czerwca 2017 r., ref. Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku.
 21. Białowieża, Stowarzyszenie Kulturalne “Ruś”, Fundacja Mniejszości Narodowych „Rusicz”, XV Białowieskie spotkanie poświęcone kulturze, historii i tradycji ludności ruskiej Podlasia, 5-6 sierpnia 2017 r., ref. Otiec Michaił Bożerianow i jego otkaz małym ludiam.
 22. Supraśl, Akademia Supraska, Uniwersytet w Białymstoku, Cerkiew a asymilacja – swój i obcy, 29-31 sierpnia 2017 r., ref. Swój i obcy. Prawosławni w Rzeczypospolitej.
 23. Augustów, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Pracownia Nauk Pomocniczych Historii XIX i XX w. Uniwersytetu w Białymstoku, Forum Numizmatycznego „Polska – Wschód: PIENIĄDZ I BANKI”, 7-9 września 2017 r., ref. Stanisław Bułak-Bałachowicz i jego fałszywe czterdziesto-rublówki.
 24. Bielsk Podlaski, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Studziwody Sieheniewiczów, 16-17 września 2017 r., Ród Sieheniewiczów w Bielsku Podlaskim i wokolicy.
 25. Łuck, Луцьк, Волинська обласна державна адміністрація, Луцька міська рада, Волинський краєзнавчий музей, Музей історії Луцького братства, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Міжнародна наукова конференція до 400-річного ювілею Луцького Хрестовоздвиженського братства. Луцьке Хрестовоздвиженське братство – інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі (до 400-річного ювілею), 28-29 вересня 2017, ref. Дабрачынная дзейнасць царкоўных брацтв у XVI-XVIII стагоддзях.
 26. Mińsk, The National Bank of the Republic of Belarus, 8th International Numismatic Conference ‘Preserving the Past we are Building the Future’, 5-6 of October 2017, ref. Фальшивые 40-рублёвки Булак-Балаховича.
 27. Mińsk-Żyrowice, Минск – Жировичи, Национальная академия наук Беларуси, Белорусская Православная Церковь, Минская духовная академия, К 500-летию издания Франциском Скориной печатной Библии и 300-летию со дня рождения святителя Георгия Конисского, архиепископа Могилевского, 12-13 октября 2017 г., ref. Георгий (Конисский), святитель Белорусский.
 28. Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwalne polonika w Petersburgu, 17 października 2017 r., ref. Materiały do dziejów Kościoła wschodniego w zbiorach archiwów i bibliotekach Petersburga.
 29. 393. Grodno, Гродно, Гродненский государственный музей истории религии, Европейская Реформация и культура народов Великого княжества Литовского и Беларуси, 19-20 październik 2017 r., ref. Православная Церковь и протестанты в борьбе о сохранении вероисповедальных свобод на территории Речипосполитой в 1596-1620-х годах.
 30. Olsztyn, Posiedzenie Komisji Nauk Humanistycznych przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku, Badania regionalne, 24 października 2017, ref. Prawosławie w badania białostockiego ośrodka historycznego.
 31. Mińsk, Белорусская Православная Церковь, СвятоМихайловские чтения – 2017. Международная научная конференция «Память в назидание», посвященная столетию начала подвига новомучеников Русской Православной Церкви, 4 listopada 2017 r., Неоуния во Второй Речи Посполитой.
 32. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny – 700 – lecie nadania praw miejskich Lublinowi (1317), 500 – lecie Reformacji (1517), 100 – lecie KUL (1918), 29-31 października 2017, ref. Historia prawosławia w Rzeczpospolitej i w Lublinie.
 33. Ełk, Bractwo Św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Między nami różnymi kulturami, 10 listopada 2017 r., ref. Początki prawosławia na terenach Polski. Misja Cyrylo-Metodiańska.
 34. Suwałki, Bractwo Św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Wyższa Szkoła Zawodowa, Między nami różnymi kulturami, 19 listopada 2017 r., ref. Początki prawosławia na terenach Polski. Misja CyryloMetodiańska.
 35. Brześć, Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Белорусская Православная Церковь, Брестская епархия, Религиозно-нравственное воспитание детей дошкольного и школьного возраста, 24-25 listopad 2017 r., ref. Значение образования в посланиях владыки Георгия (Конисского)
 36. Żyrowice, Белорусская Православная Церковь, Минская духовная семинария, X Чтения памяти митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко; 1798-1868), 6-7 grudzień 2017 r., ref. Прычыны рашэньня звароту вуніятаў у склад Праваслаўнай Царквы ў Беларусі.

2018

 1. Białystok, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Uniatyzm i prozelityzm na ziemiach polskich, 18 marca 2018 r., ref. Uniatyzm dawniej i dziś.
 2. Mińsk, Białoruska Akademia Nauk w Mińsku, Center for History of Geopolitics, 27-29 marca 2018 r., ref. Национальный суверенитет в отношении к Европейскому Союзу National sovereignty in relation to the European Union.
 3. Minsk, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, V Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага «Буквара» Мінск, 26–27 красавіка 2018 г., 26-27 kwietnia 2018 r., ref. Падручнікі для школ брацкіх на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага ў XVI-XVIII стагоддзях.
 4. Krzywiec, Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 100 – lecie odzyskania niepodległości, 15 maj 2018 r., ref. Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej.
 5. Bielsk Podlaski, Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Prołog. IV Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego. Konferencja naukowa, poświęcona pamięci o. dr Grzegorza Sosny, 19-22 maj 2018 r., ref. Piatienka mało znane prawosławne sanktuarium.
 6. Brześć, Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага, Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта, IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi, Берасцейскiя кнiгазборы, 22-25 maja 2018, ref. Рэлігійныя аспекты вяселля Сафіі Слуцкай з Янушам Радзівілам у Брэсце ў 1600 г.
 7. Kijów, Украинская Православная Церковь, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Киевская духовная академия и семинария, Киево-Печерская Лавра — Афон — Иерусалим: единство сквозь века. К 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре, 1035-летию со дня рождения прп. Антония Печерского и 1030-летию Крещения Киевской Руси, 20-21 lipca 2018 r., ref. Монашеские обители в жизни Православной Церкви на древнерусских землях в XXIII вв.
 8. Białowieża, Stowarzyszenie Kulturalne “Ruś”, Fundacja Mniejszości Narodowych „Rusicz”, XV Białowieskie spotkanie poświęcone kulturze, historii i tradycji ludności ruskiej Podlasia, 28-29 lipca 2018 r., ref. Wybór narodowości dzieci Leonarda Iwanowskiego.
 9. Ełk, Komisja Nauk Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk przy Oddziale w Olsztynie i w Białymstoku, Konteksty regionalności, 13-14 września 2018 r. ref. Wybór tożsamości dzieci Leonarda Iwanowskiego.
 10. Hadziacz, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Wielki Projekt 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658-2018, 16 września 2018 r., ref. Sprawy wyznaniowe w ugodzie hadziackiej.
 11. Woroneż-Pietrozawodsk, Правительство Республики Карелия Петрозаводская и Карельская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Петрозаводский государственный университет Межрегиональная просветительская общественная организация Объединение православных ученых, Духовно-нравственные ценности и современное общество, 3-6 październik 2018 r., ref. Значение образования в посланиях владыки Георгия (Конисского).
 12. Siemiatycze, Centrum Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach, Odzyskanie niepodległości na Podlasiu w 1918 r., 7 października 2018 r., ref. Postawa ludności prawosławnej na Podlasiu wobec niepodległości Polski.
 13. Supraśl, Akademii Supraska, Rola laikatu w życiu Cerkwi, 18-20 września 2018 r., ref. Udział świeckich w antyunijnym soborze brzeskim 1596 roku.
 14. Minsk, Белорусская Православная Церковь, Минская духовная академия, Национальная академия наук Беларуси и Национальная библиотека Беларуси, «Митрополит Иосиф (Семашко; 2013– 1868)»: личность, эпоха, исторический путь Православия на белорусских землях», 23-25 październik 2018 r. ref. Брестская церковная уния как элемент восточной политики Римa.
 15. Grodno, Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku i Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, XXIV Międzynarodowa konferencja naukowa „Droga ku wzajemności”, 26 października 2018 r., ref. Blaski i cienie w dziejach Cerkwi prawosławnej w II Rzeczypospolitej.
 16. Grodno, Гуманитарный Центр исследований Восточной Европы, Центр междисциплинарных исследований диаспор и зарубежного белорусоведения факультета искусств и дизайна Гродненского государственного университета им. Янки Купалы при участии Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ, Института истории НАНБ, 1918 год: Беларусь и народы Центрально-Восточной Европы в геополитическом контексте эпохи (проблема возрождения государственности: проекты и реалии), 26-27 październik 2018 r. ref. Państwo a Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej.
 17. Białystok, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, 100 – lecie niepodległości, 2 listopad 2018 r., ref. Cerkiew u progu niepodległości Polski w 1918 r.
 18. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła, O niepodległości ekumenicznie – wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej, 5-6 listopada 2018 r., ref. Prawosławni a odbudowa państwa polskiego (1918-1939).
 19. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Dialogu i Tolerancji, Droga ku tolerancji „Polska wielowyznaniowa u progu niepodległości”, 10-11 listopada 2018 r., ref. Państwo polskie wobec Cerkwi prawosławnej w latach 1918-1939.
 20. Brześć, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брестскaя епархия Белорусской Православной Церкви, Православие в духовной жизни Беларуси, Международная конференция, 15 listopada 2018 r., ref. Брестская церковная уния 1596 г. и её трагические последствия в истории белорусского народа.
 21. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła, Polska Komisja Historii Porównawczej Kościołów, Commission Internationale d’Histoire et d’Etudes du Christianisme, przy Polskiej Akademii Umiejętności, Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich: osiągnięcia i perspektywy badawcze, 16-17 listopad 2018 r., ref. Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w XVI-XVIII wieku.
 22. Białystok, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Kościoły i wyznania w II Rzeczypospolitej, 25 listopad 2018 r., ref. Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej.
 23. Sulejówek, Centrum Szkoleniowe Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Stosunki polsko – ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych – 350 rocznica zawarcia rozejmu z Rosją w Andruszowie i jego skutki dla Ukrainy i Polski, 30 listopad – 2 grudzień 2018, ref. Sytuacja Kościołów wschodnich na Ukrainie po rozejmie w Andruszowie.

2019

 1. Moskwa, Объединение православных ученых, Московский государственный психолого-педагогический университет, Научно-практической конференции, «Правовое и духовное образование в системе воспитания молодежи» 24-25 января 2019 г. в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений, ref. Признания автокефалии Московским Патриархатом Православной Церкви в Польше в 1948 г.
 2. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła, Dialog ekumeniczny. 450 – lecie unii lubelskiej, 27 lutego 2019 r., ref. Prawosławni w Rzeczypospolitej w czasach unii lubelskiej.
 3. Białystok, Parafia Prawosławna św. Eliasza w Dojlidach, 17 marca 2019 r., Wielkopostne Rozważania Duchowe, ref. Święty Antoni Supraski.
 4. Krzemieniec, Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Філіял Камянецкая вежа, 9 kwietnia 2019 r., Гістарычна – мастацкія сустрэчы, ref. Значэнне бельскага роду Сегеняў – Сегеневічаў Студзіводскіх для развіцця пісьменнасці на Падляшшы.
 5. Supraśl, Межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение православных ученых» (Россия), Супрасльская Академия, Белостокско – Гданьская Епархия (Польша), 30 maj-2 czerwiec 2019 r., Mеждународной научно-практической конференции «Исторические аспекты Православия и современное общество», ref. Деятельность иерусалимского патриарха Феофана III в Речи Посполитой и в Московском княжестве.
 6. Mińsk, Институт истории НАН Беларуси, факультет международных отношений, исторический факультет Белорусского государственного университета, 6-7 czerwiec 2019 r., «Люблинская уния (1569) в судьбах белорусского и польского народов», ref. Unia lubelska w pamięci historycznej narodów dawnej Rzeczypospolitej.
 7. Augustów, Uniwersytet w Białymstoku, Pracownia Nauk Pomocniczych Historii XIX-XX w., VII Forum Numizmatyczne Polska-Wschód. W 100 – rocznicę restytucji złotego, 11-14 czerwca 2019 r., ref. Roczne wydatki klasztoru bialskiego (Biała Podlaska z 1705 r.).
 8. Białowieża, Stowarzyszenie Kulturalne “Ruś”, Fundacja Mniejszości Narodowych „Rusicz”, XVI Białowieskie spotkanie poświęcone kulturze, historii i tradycji ludności ruskiej Podlasia, 27-28 lipca 2019 r., ref. Sobór w Połocku. Powrót unitów do prawosławia.
 9. Bielsk Podlaski, Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Studziwody Sieheniewiczów, 14 września 2019 r., ref. Dzieje rodu Sieheniewiczów.
 10. Wilno Vilnius, European Humanitarian University (Lithuania), Eighth International Congress of Belarusian Studies, 27-29 września 2019 r., ref. The Orthodox monastery and the Church of the Holy Spirit in the pre-modern public space of Vilnia.
 11. Rzeszów, Uniwersytet w Rzeszowie, Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu, 8th International Scientific Conference – Caucasus – Rzeszów 2019, Experiences of the past. Perspectives of the future, 10-11 październik 2019 r., ref. Grzegorz Peradze – Naukowiec i Męczennik Gruzji i Polski.
 12. Mińsk, Інстытут гісторыі Нацыянальная акадэміі навук Беларусі, Міжнародная навуковая канферэнцыя Праваслаўе ў Беларусі ХІХХХ вв., 1-2 listopad 2019 ref. Ликвидация унии на территориях Польского королевства.
 13. Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, In varietate concordiainterdyscyplinarna konferencja naukowa i międzynarodowa sesja studencko-doktorancka z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej, 5-6 listopada 2019 r., ref. Relacje katolicko-prawosławne w okresie Unii Lubelskiej
 14. Mukaczew, Мукачев (Закарпаття, Україна), Мукачівська Православна Єпархія УПЦ, Богословсько-історичний науково-дослідний центр імені архімандрита Василія (Проніна) Міжнародний інститут афонської спадщини, Закарпаття та Афон: духовно-культурні зв’язки” (до 120 річчя від дня народження ієромонаха Аввакума (Вакарова), 6-7 listopada 2019 r., ref. Związki monasteru supraskiego ze Święta Górą Athos w XVI wieku.
 15. Moskwa, Московская духовная академия, Relacje katolicko-prawosławne w Cesarstwie Rosyjskim w XIX wieku, 10-11 grudnia 2019 r., ref. Mohylewska Archidiecezja Rzymskokatolicka w XIX wieku.
 16. Grodno, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: грамадства, дзяржава, асоба, 12–13 grudnia 2019 r. ref. Прычыны рашэньня звароту вуніятаў у склад праваслаўнай царквы ў Беларусі.
 17. Sulejówek, Centrum Szkoleniowe Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kościół katolicki w Polsce w dobie odzyskania niepodległości, 14-15 grudnia 2019 r., ref. Kościół prawosławny i grekokatolicki w okresie odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
 18. Brześć, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брестскaя епархия Белорусской Православной Церкви, 22-24 grudnia 2019 r., ref. Православная в церковь в Бресте XVI-XVIII веках.
 19. Woroneż, Межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение православных ученых», 27-30 grudnia 2019 r., ref. Православная Церковь в Речи Посполитой.

2020

 1. Kijew, Київ Українська Православна Церква. Київська духовна академія і семінарія, Центр вивчення спадщини Новомучеників і Сповідників ХХ століття, «Церква Мучеників: Гоніння на віру і Церкву у ХХ столітті», 6-7 luty 2020 r., ref. «Священномученик архімандрит Серафим (Шахмуть, † 1946) з Жировіц».
 2. Białystok, Komisja Nauk Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Olsztynie i Białymstoku, Badania regionalne, 2 lipiec 2020 r., ref. Podlasie znane i nieznane.
 3. Woroneż, Объединение Православных Ученых, IX Международной научно-практической конференции «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПРАВОВЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В РОССИИ – СИНТЕЗ НАУК В КОНКУРЕНТНОЙ ЭКОНОМИКЕ», 23-25 października 2020 r., ref. Православие в духовной жизни государствa.
 4. Grodno, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Святло зямлі беларускай: да 550-годдзя здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці і 500-годдзя з часу заснавання Свята-Успенскага Жыровіцкага, 29 październik 2020 r., ref. O początkach żyrowickiego sanktuarium.

2021

 1. Warszawa, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
  Uniwersytetu Warszawskiego, Białoruski Instytut Nauki i Sztuki w USA, Białoruski Instytut Nauki i Sztuki w Kanadzie, Tożsamość białoruska: doświadczenia przeszłości i wyzwania. Z okazji 30. rocznicy uzyskania przez Białoruś niepodległości, 1 kwietnia 2021, ref. Уплыў канфесій на фарміраванне нацыянальнай свядомасці беларусаў у XIX ст.
 2. Witebsk, Белорусский экзархат Московского патриархата, Витебская Православная Духовная Семинария, Росси́йский правосла́вный университе́т свято́го Иоа́нна Богосло́ва, Православие в исторических судьбах славянских народов, 2-3 kwietnia 2021, ref. Политика Сигизмунда Августа по отношению к Православной Церкви.
 3. Brcko – Tuzla, 9th International Scientific Conference, European University of Brcko Distric and the European University „Kallos” Tuzla, 9-10 kwietnia 2021, ref. Pandemic had an impact on all segments of society and social relations.
 4. Olsztyn, XVI sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie
  i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, 10 czerwca 2021 r., ref. Dzieje Kościoła wschodniego w Polsce.
 5. Hluszczice, Gornie (Serbia), Serbska Cerkiew Prawosławna, Fundacja Św. Sawy Serbskiego, Светост и дух времена, 6-8 sierpnia 2021 r., ref. Брестская церковная уния, как элемент восточной политики Рима.
 6. Białystok, Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych w Białymstoku, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Deportacje na Sybir, 12 wrzesień 2021, ref. Deportacje ludności prawosławnej na Syberię w XX wieku.
 7. Mielnik, Prawosławna Diecezja Warszawsko-Bielska, 200 – rocznica budowy cerkwi w Mielniku, 18 września 2021 r., ref. Najstarsze dzieje parafii mielnickich.
 8. Białystok, Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych w Białymstoku, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Historia monasteru w Żyrowicach, 10 października 2021, ref. Dzieje żyrowickiego ośrodka kultowego w latach 1470-1618.
 9. Moskwa, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. Факультет международной журналистики МГИМО, Международный экспертный круглый стол в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований, Россия и мировые религиозные процессы (1991-2021), 14 października 2021 r., ref. Роль и значение православия в современном мире.
 1. Jabłeczna, Prawosławny monaster św. Onufrego w Jabłecznej, Wielkie powroty. O dziełach sztuki, zbiorach bibliotecznych, archiwaliach i świętościach polskiego prawosławia utraconych i wywiezionych w czasie i i II Wojen Światowych., 15-17 października 2021 r., ref. Utracone ikony ale zachowane dziedzictwo. O cudownej ikonie Matki Bożej w Starym Korninie i cudownej ikonie Matki Bożej Waśkowskiej.
 2. Białystok, Prawosławna Parafia św. Eliasza w Białymstoku, Dojlidzkie spotkania, 21 listopad 2021, ref. Żyrowice – słynące łaskami.
 3. Moskwa, Москва, СвятоФиларетовский православнохристианский институт Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Международная научная конференция: Христианские конфессии оккупированной территории СССР: 1941–1944 гг., 25-26 listopada 2021 r. ref., Правосланая Церковь в Беларуси в 1941-1944 годах. «Православная церковь в Генерал-губернаторстве в 1939-1944 годах».
 4. Żyrowice, Минская духовная семинария, «XIV Чтения памяти митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко): к 1030-летию Православия на белорусских землях», 6-7 grudnia 2021 r., ref. Попытки внедрения церковной унии в русских княжествах, Литве и Польше в XIII-XV вв.
 5. Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Status prawny Prawosławia we współczesnej Polsce, 8 grudnia 2021 r., ref. Położenie prawne Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej.

2022

 1. Athens, Greece, Foreign Affairs Institute, National and Kapodistrian University of Athens, 3rd International Conference on Religious Diplomacy.“The International Status of Mount Athos. Cradle of Culture and Spirituality”, January 11, 12 and 13, 2022, ref. Mount Athos and the Republic of Poland.
 2. Belgrad, Serbia, Институт за политичке студије, Београд, Историја као инструмент геополитике, 14-15 marca 2022, ref. Шта је државни суверенитет у Европској унији.

2023

462. Białystok, Bractwo Młodzieży Studenckiej w Białymstoku, Poznawanie historii, 15 luty 2023 r., ref. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich.
463. Białystok, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Poznawanie historii, 19 luty 2023 r., ref. Nestor Kuźmicz, protopopa zabłudowski.
464. Białystok, Parafia św. Eliasza w Białymstoku, Refleksje wielkopostne, 5 marca 2023, ref. Metropolita Jerzy Jaroszewicz, w 100 – letnią rocznicę śmierci.
465. Białystok, Wydział Nauki o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, Antropologia pedagogiczna w badaniach prof. Aleksandra Horbatskiego, 15 marca 2023 r., ref. Badania Profesor Andrei Horbatski – badacz dziejów Kościoła.
466. Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wybitni wyznawcy prawosławia po upadku Konstantynopola w I Rzeczypospolitej, 24 maj 2023 r., ref. Monastery prawosławne w II połowie XV wieku na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i ich fundatorzy.
467. Siemiatycze, Prawosławna Diecezja Warszawsko-Bielska, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, 100 – lat autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce, 28 maja 2023 r., ref. Droga do autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce.
468. Chełm, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej, 19-21 września 2023 r., ref. Ustanowienie diecezji uhrowsko-chełmskiej i jej działalność w latach 1223-1236.
469. Supraśl, Akademia Supraska, Bułgarska Akademia Nauk, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, 200 – lecie odnalezienia kodeksu w supraskim monasterze, po 500 latach od przybycia kodeksu do monasteru supraskiego, po 1000 latach od jego powstania, 22-24 września 2023 r., ref. Pisma metropolity Grzegorza Camblaka w zbiorach biblioteki supraskiej.
470. Białystok, Wydział Studiów Kulturowych UwB we współpracy z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie, Sploty kultury. Narracje o kulturze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 19-20 października 2023 r., ref. Wielokulturowość wileńskiego rodu Iwanowskich.
471. Siemiatycze, Prawosławna Diecezja Warszawsko-Bielska, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, 100 – lat autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce, 29 października 2023 r., ref. Cerkiew prawosławna w Polsce w drodze do niezależności.
472. Warszawa, Muzeum Jana Pawła II oraz Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Dziedzictwo wolności Jan Paweł II. Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, 6 listopada 2023 r., ref. Wolność religijna fundamentem pokoju.
473. Studziwody, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, 770 lat dziejów pisanych Bielska Podlaskiego i dziedzictwo monasteru św. Mikołaja Cudotwórcy, 25-26 listopada 2023, ref. Bielski ihumen Sawa Palmowski – u źródeł autokefalii Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej.
474. Białystok, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Autokefalia PAKP, 3 czerwca 2023 r., ref. Międzynarodowy kontekst nadania autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce w 1924 r.
475. Żyrowice, Egzarchat Białoruski Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, XVI Чтения памяти митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко; 1798-1868) К годовщине преставления Преподобной Евфросинии Полоцкой (1173), Святого Великого князя Александра Невского (1263) и Преподобного мученика Афанасия Брестского (1648), 5-7 grudnia 2023 r., ref. Два жизненных пути: Иосафат Кунцевич и Афанасий Филиппович, игумен Брестский.
476. Moskwa, Instytut św. Filareta w Moskwie, «Новый курс» религиозной политики— историческая необходимость или «гениальная» ошибка советского руководства?, 7-8 grudnia 2023 r., ref. Исторические и церковные уроки преподает нам история церковно-государственных отношений 1943–1948 гг.