, ,

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – Program eliminacji finałowych

Opublikowano:

ZASADY PRZEPROWADZANIA ELIMINACJI III STOPNIA OLIMPIADY PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ 2021-22

  1. Egzamin rozpoczyna się 17 marca 2022 r., o godz. 12.oo.
  2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej, uczestnicy odpowiedzą na test zaproponowany przez Komisję Główną Olimpiady.
  3. Przewodniczący Komisji otwiera kopertę z testami w obecności pozostałych członków oraz zebranych uczestników i rozdaje testy.
  4. Uczniowie podpisują kartki swoim imieniem i nazwiskiem, a następnie sprawdzają kompletność testu i przystępują do pracy.
  5. Czas pisania pracy trwa 2 godz. zegarowe, liczone od momentu rozdania testów.
  6. Uczeń, który wcześniej zakończy pracę oddaje test komisji i opuszcza salę.
  7. Sprawdzenie, ogłoszenie wyników nastąpi do 18 marca 2022 r. godz. 9.oo.
  8. Egzamin ustny komisja egzaminacyjna rozpocznie po ogłoszeniu wyników testu według listy uczestników zakwalifikowanych do finału.
  9. Ogłoszenie wyników eliminacji wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 18 marca 2022 r., o godz. 16.00 w CKP w Białymstoku.