dr hab. Urszula Anna Pawluczuk

dr hab. Urszula Anna Pawluczuk

Podstawowe informacje: Urszula Anna Pawluczuk, dr hab., historyk, specjalistka z zakresu historii Kościoła. Badaczka dziejów Kościoła prawosławnego i monastycyzmu wschodniego oraz relacji religijnych, narodowych, kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka książek i artykułów poświęconej tej tematyce.

Kontakt:

e-mail upraw@uwb.edu.pl

Wykształcenie i praca zawodowa:

 • magister – 1998, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 • doktor – 2006, Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • doktor habilitowany – 2018, Rada Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;

Od 1999 r. pracownik badawczo –dydaktyczny  w  Uniwersytecie w Białymstoku:  Wydział Historii i Socjologii (Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej) przekształcony w 2019 r. w Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych. Od marca 2022 pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Monografie:

 • U. A. Pawluczuk, Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007
 • U. A. Pawluczuk, Ławra Poczajowska. Pod opieką Matki Bożej i św. Hioba, Wyd. Libra, Białystok 2013
 • U. A. Pawluczuk, Osiemnastowieczne Wilno-miasto wielu religii i narodów, Wyd. Libra, Białystok 2015
 • U. A. Pawluczuk, Wileński monaster Świętego Ducha w dziejach Kościoła prawosławnego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019

Publikacje (ponad 100)- 10 najważniejszych

 • U. A. Pawluczuk, The religious situation in Grodno in the 17th century, [w:] Das Bild Des Feindes, Konstruktion von Antagonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Turkenkriege, (Hg.) Echard Leuschner und Thomas Wunsch, Wyd. Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut fur Kunstgeschichte, der Ernst Pietsch-Stiftung, der Universitat Erfurt und der Universitat der Passau, Berlin 2013
 • U. A. Pawluczuk, Życie monastyczne w zachodnich guberniach Imperium Rosyjskiego w latach 1795-1915, [w:] Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, red. J. Gwioździk, R. Witkowski, A. M. Wyrwa, Wydawnictwo Nauka i Innowacje,  Poznań 2014
 • U. A. Pawluczuk, Wilno w okresie Soboru 1514 roku, [w:] Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej, red. U. Pawluczuk i M. Kuczyńska, Wyd. Fundacja ,,Oikonomos” Białystok 2014
 • U. A. Pawluczuk, Architektura cerkwi monasterskich w Wilnie- Aрхитектура православных монастырских церквей в Вильнюсе ,,Aктуальные направления научных иccледoваний XXI века: теoрия и практика” 2016, № 3 (23), ред. Β. Μ. Бугакoв, Вoрoнеж 2016
 • U. A. Pawluczuk, Wydawnictwo Prawosławnego Duszpasterstwa w Afryce w latach 1943 – 45 ,,Latopisy Akademii Supraskiej” vol. 7, Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy, red. U. Pawluczuk, M. Kuczyńska, Wyd. Fundacja ,,Oikonomos”, Białystok 2016
 • У. А. Павлучук, Православные монастыри на территории Великого Княжества Литовского в XVI веке как культурные и духовные центры, [w:] Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания к 510-летию создания Библейского сборника Матфея Десятого, Ответственный редактор А. А. Алексеев, Издательство Пушкинского Дома Санкт-Петербург 2017
 • U. A. Pawluczuk, Monastycyzm Kościoła prawosławnego w I Rzeczypospolitej [w:] Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. J. Krochmal, Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017
 • U. A. Pawluczuk, Magnateria w życiu religijnym Wilna w XVIII wieku, [w:] Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewska, K. Łopatecki i J. Urwanowicz, Polskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 2019
 • U. A. Pawluczuk, Tożsamość narodowa mnichów prawosławnych w II Rzeczypospolitej, [w:] Konteksty regionalności. Badania inter – i transdyscyplinarne, red.  A. Kopiczko, Z. Chojnowski, M. Jagłowski, A. Mironowicz, B. Radzicki i R. Żytyniec, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk, Olsztyn 2019
 • U. A. Pawluczuk, Zakonnicy monasteru w Żyrowicach w świetle wizytacji sporządzonej w 1823 roku, ,,Saeculum Christianum. Pismo historyczne” t. 2, Warszawa 2021
 • U. A. Pawluczuk, Drukarnie wileńskie doby nowożytnej, ,,Rocznik Bialskopodlaski” 2022, T.XXX, s. 45-55.
 • U. A. Pawluczuk,  Виленские типографии в службе Православной Церквив XVI веке, ,,Orthodoxi Evropi. Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej”  Rocznik Pracowni Historii Europy Środkowo – Wschodniej UwB” vol. 5, Białystok 2022,  s. 66-78.

Wykłady i konferencje:

 • Konferencja międzynarodowa, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS Konferencja międzynarodowa, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Unia brzeska, zwodniczą iluzją zjednoczenia chrześcijan wschodu  zachodu, Lublin 28-29 października 2022,  ref. Neounia w II Rzeczypospolitej ref. Neounia w II Rzeczypospolitej.
 •  Konferencja międzynarodowa, Akademia Supraska, Hymnografia Kościoła wschodniego, Supraśl 15 -17 listopada 2022, ref. Z dziejów biblioteki żyrowickiego monasteru.