bp dr hab. Andrzej Borkowski

Dane osobowe

Data urodzenia: 6.10.1974

Miejsce urodzenia: Białystok

Miejsce zamieszkania: Supraśl

Święcenia biskupie: 27.09.2017 w soborze św. Mikołaja w Białymstoku

Życiorys

 Zainteresowania naukowe

 

Wykształcenie

2017 – dr hab. nauk teologicznych

2012 – adiunkt na Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

2009 – doktor teologii, Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ateńskiego (rozprawa doktorska pod tytułem: Αγώνας των ορθοδόξων πατριαρχείων κατά της ουνίας στην Πολωνία κατά την τελευταία εικοσαετία του ΙΣΤ΄ αιώνα (1583-1601) [Stosunek starożytnych patriarchatów Wschodu do unii w Rzeczypospolitej w ostatnim dwudziestoleciu XVI w. (1583-1601)]

2006 – kurs języka angielskiego w International Study Centre w Dublinie (Irlandia) w ramach stypendium Watykanu dla Greckiego Kościoła Prawosławnego

2005-2009 – studia doktoranckie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Ateńskiego

2005 – magister teologii, Katedra Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ateńskiego (praca magisterska pod tytułem: Το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Πολωνίας [Autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce])

2002-2005 – studia magisterskie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Ateńskiego

2001-2002 – kurs języka greckiego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ateńskiego

1999-2001 – studia doktoranckie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

1999 – magister teologii, Sekcja Prawosławna Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (praca magisterska pod tytułem: Rola modlitwy w monastycznej tradycji Wschodu)

1996-1999 – studia magisterskie, Sekcja Prawosławna Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

1993-1996 – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie

Kontakt:

e-mail: a.borkowski@uwb.edu.pl

Monografie:

 1. Αγώνας των ορθοδόξων πατριαρχείων κατά της ουνίας στην Πολωνία κατά την τελευταία εικοσαετία του ΙΣΤ΄ αιώνα [Stanowisko starożytnych patriarchatów Wschodu wobec unii kościelnej w Rzeczypospolitej w ostatnim dwudziestoleciu XVI wieku] [Νομοκανονική Βιβλιοθήκη 27], wyd. Επέκταση, Θεσσαλονίκη (Grecja) 2013, ss. 570.
 2. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1538-1601), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, ISBN 978-83-7431-403-9, ss. 391.
 3. Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919 – 1927), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-466-4, ss. 253.
 4. Hiob Zalizo, ihumen poczajowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017, ISBN 978-83-7431-523-4

Publikacje:

 1. Dzieje drukarni poczajowskiej, [w:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich [Biblioteka Ekumenii i Dialogu 15], pod red. W. Stępniak-Minczewa, Z. J. Kijas OFMConv, Kraków 2001, s. 279-303.
 2. BORKOWSKI A., Początki Ławry Poczajowskiej, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 146 (2002) 11, 16-19.
 3. Dzieje drukarni poczajowskiej, [w:] Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicz, U Pawluczuk, P. Chomik, Białystok 2004, s. 145-164.
 4. Pertraktacje rządu polskiego z patriarchatem ekumenicznym w sprawie przyznania autokefalii Kościołowi prawosławnemu w Polsce w latach 1920-1923, [w:] Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, pod red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Białystok 2006, s. 123-138.
 5. Patriarcha konstantynopolitański Jeremiasz II Tranos w Rzeczypospolitej (1588-1589), [w:] The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, pod red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Białystok 2007, s. 55-77.
 6. Положение Киевской митрополии по данным забытого письма 1588 г. Львовского братства к константинопольскому патриарху Иеремии II Траносу (Η κατάσταση της Μητρόπολης Κιέβου σύμφωνα με ένα ξεχασμένο γράμμα της αδελφότητας του Λβώφ από το 1588 προς τον Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία Β΄ Τρανό), [w:] Россия и православный Восток: новые исследования по материалам из архивов и музейных собраний: Пятые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева (Москва, 30-31 октября 2007 г.): материалы / [редкол.: М.В. Бибиков (отв. ред.) [и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2007. – 214 с; ISBN 5-94067-208-6, s. 43-51.
 7. Patriarcha konstantynopolitański Jeremiasz II Tranos w Rzeczypospolitej (1588-1589), [w:] Православие в духовной жизни Беларуси: сборник материалов Международной научнопрактической конференции, Брест, 25-26 апреля 2007 года, Брест. гос. унт имени А.С. Пушкина; редкол.: М.С. Чесновский, A. A. Горбацкий, A. M. Вабищевич, – Брэст: БрДУ 2008, s. 94-116.
 8. Święty męczennik za wiarę arcydiakon Nicefor oraz jego wkład w antyunijny synod lokalny Kościoła prawosławnego w Brześciu w październiku 1596 r., „Cerkovnyj Vestnik” 4 (2009) 44-52.
 9.  Первый визит экзарха Кирилла Лукариса в Киевскую митрополию (1595–1597), [w:] Каптеревские чтения — 7. Сборник статей / Отв. ред. М.В. Бибиков М.: ИВИ РАН, 2009. — 2009. — 303 с; ил. ISBN 978-5-94067-286-9, Институт всеобщей истории Российской академии наук, Mocквa 2009, s. 129-140.
 10. Materiały greckie do autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce, cz. I, „Wschodni rocznik humanistyczny” 6 (2009) 359-391.
 11. Wizyta patriarchy antiocheńskiego Joachima V w Rzeczypospolitej (1585-1586), [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. II Historia, język, kultura, red. Z. Abramowicz, J. Ławski, Białystok 2010, s. 335 – 346.
 12. Związki egzarchy patriarszego Nicefora Paraschesa Kantakuzena z Akademią Ostrogską, [w:] Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historycznokulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, pod red. Henryka Chałupczaka, Justyny Misiągiewicz, Eduarda Balashova, Zamość 2010 r., s. 249 – 260.
 13. Działalność religijno-oświatowa arcybiskupa Helassony Arseniusza w Rzeczypospolitej (1586-1588), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. II, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010, s. 381 – 398.
 14. Patriarcha aleksandryjski Melecjusz Pigas i Rzeczypospolita, [w:] Latopisy Akademii Supraskiej, t. I, Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej, pod red. Urszuli Pawluczuk, Białystok 2010, s. 71 – 80.
 15. Переписка Александрийского Патриарха Мелетия Пигаса с князем Константином Острожским, [w:] Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскіславуты асветнік і абаронца Праваслаўя: зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковабагаслоўскай канферэнцыі, ТураўБрэст, 11 – 12 мая 2008 г., Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Беларуская Праваслаўная Царква, Брэсц. дзярж. Ун-т імя А.С. Пушкина; рэдкал.: М.С. Часноўскі [і інш.]. – Брэст: БрДУ 2011, s. 48 – 52.
 16. Proces sądowy protosyngla i egzarchy patriarszego arcydiakona Nicefora Paraschesa Kantakuzena, [w:] Latopisy Akademii Supraskiej, t. II, Kościół Prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna tradycja 15-16 września 2011, pod red. Urszuli Pawluczuk, Białystok 2011, s. 35-52.
 17. Modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym, [w:] Nekropolie, jako znak kultury pogranicza polskowschodniosłowiańskiego, pod red. Feliksa Czyżewskiego, Agnieszki Dudek-Szumigaj, Lubow Frolak, Lublin 2011, s. 13-20.
 18. Патриарший экзарх Архидиакон Никифор и его судебное дело [w:] Православие в духовной жизни Беларуси: сборник материалов ІІ Международной научно-практической конференции, Брест, 4-5 мая 2011 года, Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина; редкол.: М.С. Чесновский, A. A. Горбацкий, A. M. Вабищевич, A. M. Свирид,  – Брэст: БрДУ 2011, s. 13-18.
 19. Wolność a europejskie konflikty zbrojne, „Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Rocznik XIV(XXV), Zeszyt 25-26 (38-39), 2012, s. 89-96.
 20. Stanowisko patriarchy Jeremiasza II Tranosa wobec zmiany kalendarza przez Watykan, „Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Rocznik  XIV(XXV), Zeszyt 25-26 (38-39), 2012, s. 369-389.
 21. Patriarcha Aleksandryjski Melecjusz Pigas a Rzym, [w:] Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, pod red. T. Chynczewska-Hennel, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 197-207.
 22. Żywot św. Hioba  Zalizo (Poczajewskiego) i jego wkład w organizację życia monastycznego, „Wiadomości prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej” 73 (2012) 15-21.
 23. Bogoczłowieczeństwo we współczesnej teologii greckiej, „Wiadomości prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej” 76 (2013) 2-6.
 24. Metropolita Dionizy i sprawa autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce, „Wiadomości prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej” 75 (2013) 5-17.
 25. Reforma kalendarza liturgicznego i jej recepcja w Kościele prawosławnym w Polsce, [w:] Latopisy Akademii Supraskiej, t. IV, Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty, pod red. Marzeny Kuczyńskiej i Urszuli Pawluczuk, Białystok 2013, s. 77-89.
 26. Wpływy bizantyjsko-bałkańskie na ziemiach polskich na przykładzie Kodeksu Supraskiego, „Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku” 15 (2013) 63-68.
 27. Wysłannicy patriarchy konstantynopolitańskiego na soborach I Rzeczypospolitej, [w:] Latopisy Akademii Supraskiej, t. V, Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej, pod red. Marzeny Kuczyńskiej i Urszuli Pawluczuk, Białystok 2014, s. 103-120.
 28. Początki cenobii na Górze Poczajowskiej i pierwsze donacje na rzecz monasteru,Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku” 16 (2014) 173-181.
 29. Początki monastycyzmu wołyńskiego, „Cerkovnyj Vestnik” 4 (2014) 30-63.
 30. Procesy sądowe monasteru poczajowskiego ze starostą sandomierskim i kasztelanem bielskim Andrzejem Firlejem, Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku” 17 (2015) 65-80.
 31. Sytuacja patriarchatu ekumenicznego w obliczu przemian politycznych na Bałkanach i Azji Mniejszej na początku XX w., [w:] Latopisy Akademii Supraskiej, t. VI, Cerkiew w drodze, pod red. Marzanny Kuczyńskiej, Białystok 2015, s. 109-114.
 32. Cyril Lucaris in the Polish-Lithuanian Commonwelth (1595-1597), [w:] Orthodox scientist in modern world. Values of orthodox world and contemporary society. Materials of the IVth international conference. Part 2. Salonika, Greece, September 25-26, 2015, pod red. V.K. Zhirov, I.E. Esaulenko, A.V. Rachinsky, Voronezh 2015, s. 140-155.
 33. Problem uniatyzmu w dialogu teologicznym Kościoła prawosławnego z rzymskokatolickim, [w:] Iсторiя та сучаснiсть Православя на Волинi: матерiали VI науковопрактичноï конференцiï (Луцьк, 12 листопада 2015 р.), Луцьк 2015, s. 167-170.
 34. Η έρις Κων/πόλεως και Μόσχας διά το αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της Πολωνίας, „Ορθόδοξος Τύπος” 2015 nr 2094, s. 1, 6; nr 2095, s. 1, 7.
 35. Instytucja rodziny w Bizancjum. Świadectwa sądów kościelnych z XII wieku, Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku” 18 (2016) 37-44.
 36. Autocephaly in the Light of the Preparations to the Pan-Orthodox Council, Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku” 18 (2016) 165-170.
 37. Narodziny ideologii bizantyjskiej, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III., t. II, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii, red. Z. Abramowicz, K. Korotkich, Białystok 2016, s. 33-44.
 38. Sztuka modlitwy w doświadczeniu filokalistycznym Emiliana (Vafeidisa) Simonopetrity, w: Elpis, 19 2017: 191-200.
 39. Autokefalia w świetle przygotowań do Soboru Panprawosławnego, „Cerkiewny Wiestnik” 4 (2017) 3-11.
 40. Nowy program ikonograficzny cerkwi Św. Jana Teologa w Supraślu, „Architektura Kultur Lokalnych Pogranicza – Sacrum-profanum-sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w.”, t. III, red. J. Uścinowicz, Białystok 2017 (w druku)
 41. Istota życia monastycznego w Cerkwi prawosławnej, w: Prawosławny monastycyzm w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 11-16.
 42. Borkowski, A. (2019). Ekumenizm a realizacja misyjnego posłannictwa Kościoła w kontekście dokumentów Wszechprawosławnego Synodu na Krecie, w: Elpis, (21), 93-97. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.12

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Historia Kościoła w Bułgarii, „Ikos” 4 (1995), r. 2, s. 29-30.
 2. Jaką rolę odgrywa pokora wśród świętych prawosławia?, „Orlec” 1 (1998), nr 1, s. 15.
 3. Agapy w Kościele Starochrześcijańskim, „List Informacyjny” 2 (1998), nr 29, s. 7-9.
 4. Poświęcenie świątyni w Torres Novas. Portugalia 28 stycznia – 5 kutego 2000 roku, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 3 (2000), s. 10-11.
 5. Jak patriarszy egzarcha z unią walczył, „Przegląd Prawosławny”, nr4 (370) kwiecień 2016, s. 14-16; nr 5 (371) maj 2016, s. 7-8; nr 6 (372) czerwiec 2016, s. 14-16.

Recenzje wydawnicze:

 1. Recenzja wydawnicza – A. Mironowicz, O początkach monasteru supraskiego i jego fundatorach, Supraśl 2013.
 2. Elpis. Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku – recenzent współpracujący od 2013 roku.
 3. Konsultacja merytoryczna – A. Radziukiewicz, Monaster w Supraślu, Supraśl 2014.
 4. Recenzja wydawnicza – A. Mironowicz, Jerzy Konisski biskup mohylewski, Białystok 2017.
 5. Recenzja wydawnicza – P. Chomik, ks. R .A. Płoński, ks. M. Ławreszuk, Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku – Białystok 2018
 6. Recenzja wydawnicza – A. Mironowicz, Uniatyzm – Białystok 2018

Wykłady i konferencje:

  1. Pertraktacje rządu polskiego z patriarchatem ekumenicznym w sprawie przyznania autokefalii Kościołowi prawosławnemu w Polsce w latach 1920-1923. Konferencja pt. „Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce”, Białystok 13 maja 2005 r., organizator: Instytut Historii w Białymstoku.
  2. Patriarcha konstantynopolitański Jeremiasz II Tranos w Rzeczypospolitej (1588-1589). Konferencja międzynarodowa pt. “The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition”, Białystok 28 – 29 września 2006 r., organizatorzy: Katedra Historii Środkowo – Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Atenach.
  3. Patriarcha konstantynopolitański Jeremiasz II Tranos w Rzeczypospolitej (1588-1589) Konferencja międzynarodowa pt. „Православие в духовной жизни Беларуси”, Брест, 2526 апреля 2007 года, organizator: Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина.
  4. Żywot św. Hioba Zalizo i jego wkład w organizację życia monastycznego. Konferencja międzynarodowa pt. Conference of the Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme (CIHEC) Religious Space of East-Central Europe-Open to the East and the West, Lublin-Lviv, 6-10 września 2007 r., Session 4, Typical Features of the Monastic Life in Eastern Christianity in East-Central Europe, organizatorzy: Polish Commission of CIHEC, Ukrainian Commission of CIHEC.
  5. Konstantinopol’skij patriarch Ieremija Tranos i Kievskaja mitropolija v 1580-e gody. Seminar: Pravoslavie i zapadnoe christianstvo v istorii slavjanskich kul’tur, Moskwa 6 listopada 2007 r., organizatorzy: Rossijskaja Akademija Nauk Institut slavjanovedenija, Otdel vostočnogo slavjanstva, Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitet im. M. Łomonosowa Centr ukrainskich i belorusskich issledovanij.
  6. Kruglyj stol – Čto že proizošlo v Kievskoj mitropolii nakanune brestskoj cerkovnoj unii 1595-1596 gg., Moskwa 6 listopada 2007 r., organizatorzy: Rossijskaja Akademija Nauk Institut slavjanovedenija, Otdel vostočnogo slavjanstva, Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitet im. M. Łomonosowa Centr ukrainskich i belorusskich issledovanij – udział w dyskusji panelowej.
  7. Положение Киевской митрополии по данным забытого письма 1588 г. Львовского братства к константинопольскому патриарху Иеремии II Траносу (Η κατάσταση της Μητρόπολης Κιέβου σύμφωνα με ένα ξεχασμένο γράμμα της αδελφότητας του Λβώφ από το 1588 προς τον Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία Β΄ Τρανό). Konferencja międzynarodowa pt. „Россия и православный Восток: новые исследования по материалам из архивов и музейных собраний: Пятые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева”, Москва, 30-31 октября 2007 г., organizator: ИВИ РАН.
  8. Переписка Александрийского Патриарха Мелетия Пигаса с князем Константином Острожским. Konferencja międzynarodowa pt. „Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі – славуты асветнік і абаронца Праваслаўя”, Тураў — Брэст, 11 – 12 мая 2008 г., organizatorzy: Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Беларуская Праваслаўная Царква, Брэсц. дзярж. Ун-т імя А.С. Пушкина.
  9.  Bogoczłowieczeństwo we współczesnej teologii greckiej. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „XLI Tydzień Eklezjologiczny I rozbiło namiot między nami… O Bogu bliskim człowiekowi”, Lublin 9-11 marca 2009 r., organizatorzy: KUL.
  10. Wspomnienie zmarłych w życiu liturgicznym Kościoła prawosławnego. Konferencja międzynarodowa pt. „Cmentarze jako znak kulturowy pogranicza polsko wschodniosłowiańskiego”, Biała Podlaska 23-24 kwietnia 2009 r., organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej oraz Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej.
  11. Działalność religijno-oświatowa arcybiskupa Helassony Arseniusza w Rzeczypospolitej (1586-1588). Konferencja międzynarodowa pt. „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, Białystok 1-3 października 2009 r., organizatorzy: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB, Zakład Historii Nowożytnej, UwB.
  12. Первый визит экзарха Кирилла Лукариса в Киевскую митрополию (1595–1597). Konferencja międzynarodowa pt. „Седьмые Каптеревские чтения памяти Николая Федоровича Каптерева. Православный Восток и Россия в XVI–XIX вв.: новые исследования по материалам архивных и музейных собраний”, Москва, 27–28 октября 2009 г., organizatorzy: Центр истории восточной христианской культуры ИВИ РАН.
  13. Związki egzarchy patriarszego Nicefora Paraschesa Kantakuzena z Akademią Ostrogską. Międzynarodowa sesja naukowa pt. „Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej”, Zamość marzec 2010, organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu i Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu.
  14. Patriarcha aleksandryjski Melecjusz Pigas i Rzeczypospolita. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej”, Supraśl wrzesień 2010, organizatorzy: Akademia Supraska, Katedra Historii Środkowo – Wschodniej UwB.
  15. Patriarcha Melecjusz Pigas a Rzym. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej. Stań badań i perspektywy”, 7-9 października 2010, organizatorzy: Instytut Historii UwB.
  16. Metropolita Dionizy i sprawa autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce. „IX Doroczna Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze”, Warszawa 6-8 grudnia 2010, organizatorzy: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
  17. Патриарший экзарх Архидиакон Никифор и его судебное дело. II Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „ІІ Международная научно-практическая конференция «Православие в духовной жизни Беларуси» (г. Брест, 4–5 мая 2011 г.)., organizatorzy: Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брестская епархия Белоруской Православной Церкви.
  18. Proces sądowy protosyngla i egzarchy patriarszego arcydiakona Nicefora Paraschesa Kantakuzena. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kościół Prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna tradycja” 15-15 września 2011, organizatorzy: Fundacja  OIKONOMOS, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB.
  19. Патриарший экзарх Архидиакон Никифор и его судебное дело. II Międzynarodowa konferencja naukowa pt. II Міжнародна науково-практична конференція “Володимир – Волинська єпархія на рубежі тисячоліть”, 5 травня 2012, organizatorzy: Володимир-Волинська єпархія Української Православної Церкви, Волинська обласна державна адміністрація та Волинській національний університет імені Лесі Українки.
  20. Митрополит Иосиф (Семашко) и Супрасльская Лавра. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Митрополит Иосиф (Семашко): жизнь и деятельность в оценке историков”, Минска Духовная Академия, Жировичи 11 мая 2012 г.
  21. Wolność a europejskie konflikty zbrojne. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Duch Święty i Jego oddziaływanie w świecie globalizacji”, Białystok, 26 maja 2012, organizator: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.
  22. Антоний Супрасльский: жизнь и деятельность. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Санкт-Петербург и белорусская культура”, Санкт-Петербург 17 мая 2012 г.
  23. Kodeks supraski, jako przykład wpływów bizantyjsko-bałkańskich na ziemiach polskich. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „1150 lat misji świętych Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji Świętych Braci”, Białystok, 29 maja 2013, organizator: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.
  24. Początki monastycyzmu wołyńskiego. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Міжнародна наукова богословсько – історична конференція “Володимир-Волинська єпархія – духовно-культурна спадщина Київської Русі”, 3 вересня 2013 organizator: Володимир-Волинська єпархія Української Православної Церкви, Волинська обласна державна адміністрація, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
  25. Działalność patriarchów Wschodu w metropolii kijowskiej w ostatnim 20-leciu XVI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. ІIІ Международная научно-практическая конференция „Православие в духовной жизни Беларуси”, Брест, 24-25 мая 2013 года, organizatorzy: Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина, Эгзархат Белоруски Московской Патриархии.
  26. Katakumby supraskie jako przykład nekropolii monastycznej z XVI w. Ogólnopolska konferencja naukowa „Cmentarze po obu stronach Bugu” 19 listopada 2013, organizator: Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie.
  27. Reforma kalendarza liturgicznego i jej recepcja w Kościele prawosławnym w Polsce. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty” 21-23 listopada 2013, organizatorzy: Fundacja OIKONOMOS, Akademia Supraska, Uniwersytet w Białymstoku.
  28. Wysłannicy patriarchy konstantynopolitańskiego na soborach I Rzeczypospolitej. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej” 18-20 września 2014, organizatorzy: Fundacja OIKONOMOS, Akademia Supraska, Uniwersytet w Białymstoku.
  29. Hiob Poczajowski i procesy sądowe monasteru poczajowskiego ze starosta sandomierskim i kasztelanem bielskim Andrzejem Firlejem. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Święci Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej. 500 – lecie śmierci św. Antoniego Supraskiego”, 17 lutego 2015 r., organizatorzy: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Akademia Supraska, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.
  30. Narodziny ideologii bizantyjskiej, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia”. 14-15 maja 2015, organizatorzy: Katedra Językoznawstwa Historycznego IFW, Instytut Filologii Polskiej, Akademia Supraska, Katedra Teologii Prawosławnej, Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku, Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Rosyjskiego Witebskiego Uniwersytetu Państwowego im. Piotra Maszerowa.
  31. Sytuacja patriarchatu ekumenicznego w obliczu przemian politycznych na Bałkanach i Azji Mniejszej na początku XX w., Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Cerkiew w drodze”, 17-19 września 2015, organizatorzy: Fundacja OIKONOMOS, Akademia Supraska, Uniwersytet w Białymstoku
  32. Lucaris in the Polish-Lithuanian Commonwelth (1595-1597). Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Orthodox scientist in modern world. Values of orthodox world and contemporary society.” Salonika, Greece, September 25-26, 2015 organizatorzy: Interregional Outreach Non-governmental Organization “Association of Orthodox Scientists” (Russia), Thessalonica Metropolia of Salonika (Greece), Higher Church Academy of Salonica (Greece), Solun, Greek Orthodox Pilgrim Center (Greece).
  33. Problem uniatyzmu w dialogu teologicznym Kościoła prawosławnego z rzymskokatolickim, VI Międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Iсторiя та сучаснiсть Православ’я на Волинi – Луцьк, 12 листопада 2015 р.”, organizatorzy: Волинська єпархiя УПЦ, Волинська духовна семiнарiя, Видавничий вiддiл Волинськоï єпархiï. 
  34. Instytucja rodziny w Bizancjum. Świadectwa sądów kościelnych z XII wieku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej”, Supraśl, 19-21 maja 2016 r., organizatorzy: Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej oraz Katedra Prawa Cywilnego, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Historii Starożytnej Wydziału Socjologiczno- Historyczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Historii Nowożytnej Wydziału Socjologiczno- Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku, Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Międzywydziałowa Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Międzynarodowy Instytut Socjologii Prawa (International Institute for the Sociology of Law) w Oñati w Hiszpanii, Stowarzyszenie „Romanistyka Prawnicza”, Akademia Supraska.
  35. Współczesny stan badań nad katakumbami supraskimi, Miedzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Piękno w Sacrum”, Białystok 14-16 kwietnia 2016 r., organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Galeria Arsenał w Białymstoku, SARP Oddział Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki.
  36. Związki kulturowe Bałkanów z Polską na przykładzie Ławry Zwiastowania NMP w Supraślu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Śladami Nektariusza”, Supraśl, 25 czerwca 2016, organizatorzy: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku Akademia Supraska, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy w Supraślu.
  37. Nowy program ikonograficzny cerkwi Św. Jana Teologa w Supraślu. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Architektura Kultur Lokalnych Pogranicza” pt.: „Sacrum-profanum-sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w.”, Warszawa-Białystok-Supraśl 21-23.04.2017, organizatorzy: International Union of Architects UIA Work Programme “Spiritual Places”, Zakład Architektury Kultur Lokalnych Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
  38. Sztuka modlitwy w doświadczeniu monastycznym Góry Athos – międzynarodowa konferencja „Bizantyjska tradycja w obrzędowości słowiańskiej”, Białystok, 24.06.2017, organizatorzy: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Vidovdan, Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu.
  39. Przykłady ruchów fundamentalistycznych w historii Cerkwi prawosławnej w Polsce. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fundamentalizm w kultach religijnych, parareligijnych oraz organizacjach ideologicznych – przykłady z Cerkwi lokalnych”, Supraśl 14 – 17 września 2017, organizatorzy: Cerkiew Cypryjska, Prawosławna Metropolia Warszawska, Prawosławna Diecezja Białostocko – Gdańska, Akademia Supraska.
  40.  Rola laikatu w procesie udzielenia autokefalii – wykład inaugurujący . Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej pt. „Rola laikatu w życiu Cerkwi”, Supraśl 18-20 października 2018, organizatorzy: Fundacja „Oikonomos”, Akademia Supraska, Uniwersytet w Białymstoku

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, 2013, Uniwersytet w Białymstoku, nagroda za prace dydaktyczną.

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

 1. Konwent Akademii Supraskiej, członek konwentu od 2010.
 2. Wszechnica Kultury Prawosławnej (cykl spotkań popularno-naukowych prowadzonych w Białymstoku, organizatorzy: Katedra Teologii Prawosławnej UwB, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Stowarzyszenie Bractwo św. Cyryla i Metodego), członek komitetu organizacyjnego od 2012 roku.
 3. Association of Orthodox Scholars, członkostwo od 2015.
 4. Orthodox Academy of Crete, członkostwo od 2018

Osiągnięcia dydaktyczne:

Opracowanie autorskich programów wykładów w latach:

2011/12

2012/13

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki:

 1. Święty męczennik za wiarę arcydiakon Nicefor oraz jego wkład w antyunijny synod lokalny Kościoła prawosławnego w Brześciu w październiku 1596 r. Wykład w ramach diecezjalnej Konferencji Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, Lublin 2009.
 2. Narzeczeństwo w Kościele Prawosławnym. Wykład w grupie dyskusyjnej podczas Młodzieżowej Pielgrzymki Paschalnej na Św. Górę Grabarkę w 2011 roku.
 3. Uniwersalistyczny wymiar ideału monastycznego. Wykład w ramach „Międzynarodowego Spotkania Mnichów i Mniszek”, Supraśl 2011 roku.
 4. Problematyka unii brzeskiej. Wykład w ramach cyklicznych spotkań „Bractwa Trzech Świętych Hierarchów”, Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, 29 listopada 2014 roku.
 5. Patriarchaty starożytne wobec problemu Unii brzeskiej w Rzeczypospolitej na przełomie XVI/XVII w. Wykład w ramach „Wszechnicy Kultury Prawosławnej”, Białystok, 29 grudnia 2014 roku. Cykl wykładów popularyzujących  wiedzę na temat prawosławnej religii, kultury i sztuki, w aspekcie teologicznym i historycznym. Cykle otwartych wykładów organizowane są od 1998 roku przez Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.
 6. Duchowy wymiar kultu maryjnego. Wykład w ramach „Wielkopostnego spotkania modlitewno- teologicznego”, Supraśl, w dniach 19-21 kwietnia 2015 roku. Organizatorami wydarzenia był Monaster Supraski, Akademia Supraska oraz Katedra Teologii Prawosławnej UwB.
 7. Supraskie Freski. Wykład w ramach „Wielkopostnej wszechnicy”, Białystok, 25 kwietnia 2015 roku. Cykl otwartych wykładów o duchowości i teologii prawosławnej w parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. „Wszechnica…” ma charakter popularyzatorski, wykładowcami są polscy naukowcy oraz duchowni.
 8. Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Wykłady w ramach cyklicznych spotkań „Bractwa Trzech Świętych Hierarchów”, Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, 31 marca 2016 roku.
 9. Początki cenobii na Górze Poczajowskiej. Wykład w ramach „Wielkopostnej wszechnicy”, Białystok, 10 kwietnia 2016 roku. Cykl otwartych wykładów o duchowości i teologii prawosławnej w parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
 10.  Sakramentalny wymiar monastycyzmu w nauce hagioryckiej Emilianosa Simonopetrity. Wykład w ramach „Międzynarodowego Spotkania Mnichów i Mniszek”, Saki k. Kleszczel, 2-3 września 2016 roku.
 11. W czasie pełnienia funkcji wizytatora i doradcy metodycznego katechezy prawosławnej w Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej brałem czynny udział w IV i V Ogólnopolskiej Konferencji Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej w latach 2009-2010, a także uczestniczyłem w IV Ekumenicznym Forum Katechetycznym organizowanym dla wizytatorów i doradców metodycznych oraz nauczycieli religii Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, które odbyło się w Warszawie-Radości w dniach 15-16 maja 2009 r.
 12. „Katecheza dorosłych”, 2010-2016. Cykl otwartych wykładów o duchowości i teologii prawosławnej. Spotkania odbywają się w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu. Wykłady mają charakter popularyzatorski. Wykładowcami są polscy i zagraniczni naukowcy oraz duchowni. Habilitant jest organizatorem i prowadzącym spotkania.
 13. Organizacja odczytów naukowych w ramach promocji kultury dziedzictwa Monasteru Supraskiego w ramach comiesięcznych otwartych wykładów dla studentów i młodzieży. 2010 – 2016. Spotkania odbywają się w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu. Wykłady mają charakter popularyzatorski. Wykładowcami są polscy i zagraniczni naukowcy oraz duchowni. Habilitant jest organizatorem i prowadzącym spotkania.
 14. Promocja wydawnictw naukowych popularyzujących historię Cerkwi Prawosławnej, kultury i duchowości Monasteru Supraskiego 2010 – 2016. Organizacja forum dyskusyjnych i debat na temat chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, miejsca Chrześcijaństwa we współczesnym życiu społeczeństwa polskiego, oraz dziedzictwa Monasteru Supraskiego z udziałem gości z ośrodków naukowych z Grecji, Cypru, Bułgarii, Serbii, Gruzji, Finlandii, Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Opieka naukowa nad studentami:

                Promotor 10 prac licencjackich na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pt.:

 1. Fundacja Oikonomos jako forma wsparcia działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.
 2. Opinie młodzieży na temat przemocy w szkole na przykładzie uczniów klasy III Gimnazjum w Mońkach.
 3. Niepowodzenia szkolne uczniów klas I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej.
 4. Odpowiedzialność rodzicielska w świetle nauczania Jana Chryzostoma.
 5. Wspólnota AA jako forma wspomagająca wyjście z choroby alkoholowej na przykładzie grupy ŚWIT.
 6. Problemy wychowawcze współczesnej młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II,
 7. Pedagogika rodziny w świetle nauczania Paisjusza Hagioryty.
 8. Działalność opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Gródku.
 9. Pedagogiczne aspekty terapii duchowej w świetle Ojców Kościoła Wschodu.
 10. Organizacja nauczania mniejszości narodowych na przykładzie Zespołu Szkół im. Adam Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych:

 1. Rewitalizacja części zabytkowych pomieszczeń klasztornych na potrzeby turystyczne – część programowa Akademii Supraskiej (etap II). RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Członek zespołu eksperckiego.
 2. Remont konserwatorski zabytkowej cerkwi cmentarnej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Supraślu. Członek zespołu eksperckiego ( 2011 – 2016).
 3. Projekt architektoniczno budowlany remontu i modernizacji zabytkowej cerkwi prawosławnej św. Jana Teologa w Supraślu. Członek zespołu eksperckiego ( 2011 – 2013).
 4. Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia Obwieszcza, wychwala, nawołuje. członek jury festiwalu od 2012.
 5. Dokumentacja robót konserwatorskich restytucji – odtworzenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych województwa podlaskiego pod numerem rejestru C-6 – krypt grzebalnych – katakumb usytuowanych na działce nr 562/5 i 562/8 w Supraślu w gminie Supraśl w powiecie białostockim, województwie podlaskim. Członek zespołu eksperckiego (2013).
 6. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu – Etap III: zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego. Projekt w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Członek zespołu eksperckiego.
 7. Kapituła Nagrody im. Konstantego Ostrogskiego, członek kapituły od 2015.
 8. Rekonstrukcja XVI – wiecznych fresków w cerkwi Zwiastowania NMP  w monasterze w Supraślu. Przewodniczący zespołu eksperckiego w latach 2010 – 2016.
 9. Rekonstrukcja XVI – wiecznej cerkwi warownej Zwiastowania NMP  w monasterze w Supraślu. Przewodniczący zespołu eksperckiego w latach 2010 – 2016.
 10. Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego (Sobór Wszechprawosławny; gr. Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας) – sobór prawosławny, którego obrady trwały od 19 do 26 czerwca 2016 pod przewodnictwem patriarchy Konstantynopola. Zgromadzenie odbyło się w Kolymbari na Krecie. Członek delegacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.