Publikacje i wystąpienia konferencyjne zrealizowane w ramach projektu NPRH 083

Opublikowano:

Lista publikacji i wystąpień konferencyjnych zrealizowanych w ramach pracy nad Słownikiem polskiej terminologii prawosławnej – projekt NPRH 083.

Opublikowane artykuły i monografie:

 • Przyczyna, W., Czarnecka, K., Ławreszuk, M., (red), (2022), Słownik polskiej terminologii prawosławnej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 608.

 

 • Ławreszuk, M. (2018), Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego. Elpis, 20, s. 159-163.
 • Czarnecka, K., Ławreszuk, M., Przyczyna, W. (2018), „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego. Elpis, 20, s. 221-230.
 • Charkiewicz, J. (2018), Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”. Elpis, (20), s. 181-186.
 • Ławreszuk, M. (2019), Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (21), s. 15-19. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.02
 • Kurianowicz, M., Rygorowicz-Kuźma A. (2019), Nazwy własne w Słowniku polskiej terminologii prawosławnej, [w:] Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze, red. Rygorowicz-Kuźma, A., Rutkowski, K., Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 341-350.
 • Czarnecka, K. (2019), Słownik polskiej terminologii prawosławnej – potrzeby i koncepcja, Науковий вісник Чернівецького національного університету. Pомано- слов’янський дискурс, збірник наукових праць, 22 (821), s. 69-73.
 • Czarnecka, K., Rygorowicz-Kuźma, A., Ławreszuk, M., Makal, P., Charkiewicz, J. (2020), Opracowanie definicji w Słowniku polskiej terminologii prawosławnejw: Leksykografia w różnych kontekstach, t. 2,  Bańko M., Decyk-Zięba W., Rudnicka E., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 47-55.
 • Misijuk, W. (2020). Priest’s wife, matushka, presbytera czy popadija… a może khouria? Problematyka doboru angielskich odpowiedników haseł Słownika polskiej terminologii prawosławnejElpis, (22), 61-68. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.07
 • Kazimierowicz, D. (2020). Analiza językowa eponimów występujących w prawosławnej terminologii sakralnej na przykładzie wybranych ksiąg liturgicznych Kościoła prawosławnegoElpis, (22), 121-126. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.15
 • Ławreszuk, M. (2020). Jak określić czynności liturgiczne prawosławnego duchownego? – podstawy teologiczne i normy językowe. Elpis, (22), 113-120. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.14
 • Kurianowicz M. (2020). Cerkiewnosłowiańska wersja „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”. Zasady graficzno-ortograficzne. Linguodidactica XXIV, s. 129-139. https://doi.org/10.15290/lingdid.2020.24.10 
 • Rygorowicz-Kuźma Anna, O normatywizacji pisowni polskiej terminologii prawosławnej (na przykładzie zapożyczeń cerkiewnosłowiańskich) – wybrane zagadnienia, [w:] Roczniki Humanistyczne 2020, z. t. LXVIII, z. 6, s. 169-181. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh20686-10
 • Чарнецка К., Лаврешук М., Пшичина В., Макал П. (2020) Методология описания польской православной терминологии: проект создания словаря, [w:] Слово. Текст. Источник: Методология современного гуманитарного исследования: Материалы Международной научной конференции. 2-3 декабря 2020 г., Москва: РГУ им. А. Н. Косыгина, s. 101-118.
 • Makal, G., Misijuk, W. (2021). Zarys problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnejElpis, (23), 141–145. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.17
 • Ławreszuk, M., Makal, P. (2021). Współczesne prawosławne prawo kościelne – problemy związane z systematyzacją i materiałami źródłowymi w języku polskimElpis, (23), 127–135. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.15
 • Przyczyna, W., Wojciechowska, K., Nazwy własne w języku religijnym, [w:] Nazwy własne w języku i społeczeństwie, red. M. Rutkowski, A. Hącia, Olsztyn 2021, s. 187-198.
 • Citko L. (2021). Mnich, schimnich, hieromnichO nazwach stopni i tytułów monastycznych w polskiej terminologii prawosławnej, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Seria V: Mistycyzm i monastycyzm w literaturze, kulturze i języku Słowian. red. L. Citko i J. Ławskiego, Białystok 2021, s. 325-335.
 • Przyczyna, W., Ławreszuk, M. (2022). „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”. Zakres, geneza, charakterystyka, [w:] Słownik polskiej terminologii prawosławnej, red. ks. W. Przyczyna, K. Czarnecka, ks. M. Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022, s. 5-12.
 • Rygorowicz-Kuźma, A. (2022). Zasady ekscerpcji materiału do „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” – terminologia polska, [w:] Słownik polskiej terminologii prawosławnej, red. ks. W. Przyczyna, K. Czarnecka, ks. M. Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022, s. 13-23.
 • Makal, G., Kurianowicz, M., Misijuk, W. (2022). Zasady ekscerpcji materiału do „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” – odpowiedniki obcojęzyczne, [w:] Słownik polskiej terminologii prawosławnej, red. ks. W. Przyczyna, K. Czarnecka, ks. M. Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022, s. 25-36.
 • Czarnecka, K. (2022). Struktura „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”, [w:] Słownik polskiej terminologii prawosławnej, red. ks. W. Przyczyna, K. Czarnecka, ks. M. Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022, s. 37-62.
 • Makal, P. (2022). Charakterystyka elektronicznej wersji „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”, [w:] Słownik polskiej terminologii prawosławnej, red. ks. W. Przyczyna, K. Czarnecka, ks. M. Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022, s. 63-69.
 • Ławreszuk, M., Makal, G. (2022). „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – wnioski badawcze, [w:] Słownik polskiej terminologii prawosławnej, red. ks. W. Przyczyna, K. Czarnecka, ks. M. Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022, s. 71-73.
 • Ławreszuk, M. (2022). Problemy współczesnej polskiej terminologii prawosławnej wynikające z jej relacji z terminologią cerkiewnosłowiańskąElpis, (24), 15–19. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.02
 • Makal, G. (2022). Dobór greckich odpowiedników wyrazów hasłowych „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” na wybranych przykładachElpis, (24), 69–73. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.10

 

Wystąpienia konferencyjne:

 • „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – prezentacja założeń. (ks. dr hab. Marek Ławreszuk, ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna, dr hab. Katarzyna Czarnecka) – „IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)” – Poznań 18-20.06.2018 (organizatorzy: UAM w Poznaniu: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP; Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN: Zespół Języka Religijnego; Międzynarodowy Komitet Slawistów; PTPN).
 • Opracowanie definicji w słowniku polskiej terminologii prawosławnej. (ks. dr hab. Marek Ławreszuk, dr Anna Rygorowicz-Kuźma i diakon Piotr Makal) – wystąpienie na konferencji „VII glosa do leksykografii” – Warszawa 24-25.09.2018 (organizatorzy: Instytut Języka Polskiego UW, Wydział „Artes Liberales”, Fundacja Języka Polskiego).
 • Stan prac nad słownikiem polskiej terminologii prawosławnej (dr hab. Katarzyna Czarnecka, ks. dr hab. Marek Ławreszuk) – posiedzenie Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN – Kraków 16.12.2018.
 • Słownik polskiej terminologii prawosławnej – potrzeby i koncepcja (dr hab. Katarzyna Czarnecka) – ІV Міжнародна Наукова Конференція „Українська мова і сфера сакрального“. Organizatorzy: Міністерство Освіти і Науки України; Чернівецький Національний Університет Імені Юрія Федьковича; Інститут Української Мови Нан України. Czerniowce, Ukraina, 10-11.10.2019.
 • Методология описания польской православной терминологии: проект создания словаря (dr hab. Katarzyna Czarnecka, ks. dr hab. Marek Ławreszuk, ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna, ks. Piotr Makal) – Международная научная конференция к 100-летию РГУ им. А. Н. Косыгина: Слово. Текст. Источник. Методология современного гуманитарного исследования. Organizatorzy: Минобрнауки России, Институт славянской культуры Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, Институт славяноведения РАН. Moskwa, Federacja Rosyjska 2-3.12.2020.
 • Prezentacja „Słownika polskiej terminologii prawosławnej” i panel dyskusyjny (abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, ks. dr hab. Marek Ławreszuk, ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna, dr hab. Katarzyna Czarnecka, dr Anna Rygorowicz-Kuźma, dr Małgorzata Kurianowicz, ks. dr Jarosław Kupryjaniuk, mgr Grzegorz Makal, ks. dr Włodzimierz Misijuk, ks. Piotr Makal). Organizatorzy: Katedra Teologii Prawosławnej UwB, Wydział Filologiczny UwB oraz Katedra Stylistyki i Lingwistyki Antropologicznej UwB. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku 2.09.2022.
 • „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”. Wartość publikacji i potrzeba czasu. (abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, ks. dr hab. Marek Ławreszuk, ks. Piotr Makal) – wykład inauguracyjny Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Organizatorzy: Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej UwB, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska. Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku 24.10.2022.