, , ,

Rusza rekrutacja na studia podyplomowe „Teologia prawosławna i ikonografia”

Opublikowano:

Katedra Teologii Prawosławnej uruchomiła rekrutację na kolejną edycję studiów podyplomowych „Teologia prawosławna i ikonografia„.

Zapraszamy do podjęcia rocznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Studia podyplomowe umożliwiają pozyskanie pogłębionych kwalifikacji teologicznych z uwzględnieniem kontekstu nauk o sztuce — ikonografia i przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach kultury, w kościelnych i nie tylko, placówkach edukacyjnych, fundacjach i stowarzyszeniach działających w obszarze szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Program studiów umożliwia uzupełnienie teoretycznej podstawy ikonografii poprzez adresowany do absolwentów studiów
podyplomowych roczny praktyczny kurs ikonograficzny, organizowany przez Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim.

Program studiów

W przygotowaniu programu zostali uwzględnieni specjaliści i znawcy swoich dziedzin naukowych, zarówno teoretycy, jak i praktycy z długoletnim doświadczeniem. Plan studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z teologii dogmatycznej, biblijnej, moralnej, teologii ikony, patrologii, historii Kościoła, liturgiki, monastycyzmu, języka cerkiewnosłowiańskiego, heortologii i ikonografii świąt, współczesnej sztuki ikonograficznej, architektury sakralnej, historii ikonografii, teologii obrazu w patrystyce, kanonu ikonograficznego oraz zajęcia z rysunku ikonograficznego.

W przygotowaniu programu Studiów Podyplomowych zostali uwzględnieni specjaliści i znawcy swoich dziedzin naukowych, zarówno teoretycy, jak i praktycy z długoletnim doświadczeniem. Wśród wykładowców, oprócz pracowników katedry, którzy przyjęli nasze zaproszenie należy wymienić m.in.: arcybiskupa dr. Jakuba Kostiuczuka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), ks. prof. Jerzego Tofiluka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), archimandrytę Tymoteusza Sawczuka (Monaster św. Dymitra), ks. dr. Andrzeja Kuźmę (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), ks. dr. Włodzimierza Misijuka, dr. Małgorzatę Kurianowicz (UwB), dr. Adama Musiuka (PB).

Plan studiów podyplomowych
Teologia dogmatyczna 15 w.
Teologia biblijna 10 w.
Teologia ikony 15 w. + 15 ćw.
Patrologia 10 w.
Historia Kościoła 15 w.
Liturgika 10 w.
Monastycyzm 10 w.
Heortologia i ikonografia świąt 5 ćw.
Język cerkiewnosłowiański 10 ćw.
Współczesna sztuka ikonograficzna 5 w.
Teologia moralna 5 w.
Architektura sakralna 5 w.
Historia ikonografii 5 w.
Teologia obrazu w patrystyce 10 w.
Rysunek ikonograficzny 10 ćw.
Kanon ikonograficzny 10 w.

Harmonogram studiów

Studia podyplomowe rozpoczynają się w październiku 2017, trwają dwa semestry i obejmują 165 godzin wykładowych. Program kształcenia będzie realizowany w trakcie dwudniowych
sesji (piątki w godz. 15-20; soboty w godz. 8.30-13) dwa razy w miesiącu w salach wykładowych KTP przy ul. L. Zamenhofa 15. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 20 osób. Studia są odpłatne – opłata za semestr wynosi 1350 złotych. Warunkiem zaliczenia semestru jest uczestnictwo w minimum 75% wszystkich zajęć oraz uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Dokument potwierdzający udział w studiach: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (https://irk-sp.uwb.edu.pl/). Warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego
kompletu dokumentów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Terminy zapisów: 23.05.2017-8.09.2017. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty

  • Odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
  • Wygenerowane z systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) podanie kandydata o przyjęcia na studia
  • Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  • Kserokopia dowodu osobistego

 

Plakat_informacyjny STUDIA PODYPLOMOWE TEOLOGIA PRAWOSŁAWNA I IKONOGRAFIA_2017