,

Studia podyplomowe „Zarządzanie Parafią i Instytucjami Kościelnymi” – informator rok akadem. 2016/2017

Opublikowano:

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do podjęcia studiów podyplomowych „Zarządzenie Parafią i Instytucjami Kościelnymi”.

 ZAŁOŻENIA I CELE STUDIÓW

Aktualna sytuacja prawna i ekonomiczna Polski, stawia przed Kościołem prawosławnym nowe wyzwania. Instytucje kościelne muszą być organizowane i prowadzone z uwzględnieniem aktualnych norm i reguł prawnych, społecznych i ekonomicznych. Złożoność i szczegółowość przepisów prawnych, struktura dysponowania finansami publicznymi oraz dynamiczny rozwój projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, rodzą potrzebę dodatkowego przygotowania kadr zarządzających instytucjami kościelnymi.

Celem studiów ma być nauka umiejętności w zakresie zarządzania i administrowania instytucjami kościelnymi oraz ich funkcjonowania w ramach prawa i społeczności w relacjach kościelno-państwowych, interpersonalnych i społecznych.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć. Naukę w przygotowywanych studiach mogą podjąć absolwenci studiów wyższych, legitymujący się kwalifikacjami I lub II stopnia, potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób duchownych, mnichów i świeckich.

PROGRAM STUDIÓW

W przygotowaniu programu studiów zostali uwzględnieni specjaliści i znawcy swoich dziedzin naukowych, zarówno teoretycy, jak i praktycy z długoletnim doświadczeniem. Tematyka studiów dotyczy zarówno kwestii prawnych (prawo wyznaniowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, prawo kościelne), ekonomicznych (finanse publiczne, elementy rachunkowości, przygotowanie, realizacja i zarządzanie projektami), administracyjnych (administracja kościelna, organizacja i zarządzanie, ochrona danych osobowych, ochrona kościelnych zasobów archiwalnych, podstawy technik informatycznych, informatyka w zarządzaniu parafią) jak i zagadnień ochrony tożsamości i dziedzictwa czy etyki życia społecznego.

Program studiów podyplomowych „Zarządzanie Parafią i Instytucjami Kościelnymi”

Przedmiot Prowadzący
Administracja kościelna abp dr Jakub Kostiuczuk
Prawo wyznaniowe prof. dr hab. Piotr Niczyporuk
Etyka życia społecznego ks. dr hab. Bazyli Doroszkiewicz, prof. UwB
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dr Wioletta Witoszko
Prawo podatkowe mgr Rafał Jurowiec
Prawo kościelne ks. dr Andrzej Borkowski
Finanse publiczne dr Aneta Kargol-Wasiluk
Organizacja i zarządzanie dr Dariusz Perło
Ochrona danych osobowych dr Anna Budnik
Realizacja projektów dr Joanna Jakuszewicz
Zarządzanie projektami dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB
Ochrona tożsamości sztuki sakralnej ks. dr hab. Marek Ławreszuk
Ochrona dziedzictwa sakralnego dr Adam Musiuk
Przygotowywanie projektów mgr Mariusz Nikiciuk
Elementy rachunkowości dr Elżbieta Majewska
Ochrona kościelnych zasobów archiwalnych ks. dr hab. Marek Ławreszuk
Podstawy technik informatycznych dr Ireneusz Jakuszewicz
Informatyka w zarządzaniu parafią dr Ireneusz Jakuszewicz

 

Krótka charakterystyka wybranych przedmiotów:

 • Administracja Kościelna – abp dr Jakub Kostiuczuk

Celem wykładów jest zaznajomienie studentów z obowiązującymi w Polsce ustawami i aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania Kościoła. Studenci zapoznają się z treścią podstawowych aktów prawnych. Celem wykładów jest również przygotowanie do prawidłowego prowadzenia kancelarii parafialnej i księgowości (w szczególności prowadzenia ksiąg parafialnych, ksiąg metrykalnych oraz korespondencji kancelaryjnej i pisania sprawozdań).

 • Prawo podatkowe – mgr Rafał Jurowiec

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z instytucjami prawa podatkowego. Szczególny nacisk zostanie położony na regulacje prawne dotyczące opodatkowania kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób duchownych. Słuchacz będzie znał podstawowe instytucje prawa podatkowego, w tym regulacje prawne dotyczące opodatkowania kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób duchownych. Słuchacz będzie rozumiał specyfikę regulacji prawnych odnoszących się do kościołów i innych związków wyznaniowych.

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Wioletta Witoszko

Przedmiotem wykładów są podstawowe instytucje prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych omawiane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o emeryturach i rentach oraz ustawy
o świadczeniach pieniężnych w razie choroby lub macierzyństwa.

 • Prawo wyznaniowe – prof. dr hab. Piotr Niczyporuk

Celem jest zapoznanie studentów z aktualną regulacją normatywną pozycji prawnej związków wyznaniowych w Polsce oraz na świecie, w tym między innymi z prawami i obowiązkami wynikającymi z wolności sumienia i religii oraz konstytucyjno-ustawowymi środkami jej ochrony.

 • Finanse publiczne – dr Aneta Kargol-Wasiluk

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmem funkcjonowania systemu finansów publicznych. Ponadto zostanie omówiona problematyka budżetu państwa oraz deficyt i dług publiczny. W części szczegółowej wykład dotyczy zagadnień związanych z opodatkowaniem oraz dochodami publicznymi instytucji kościelnych.

 • Ochrona danych osobowych – dr Anna Budnik

Założeniem i celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy na temat prawnych mechanizmów ochrony danych osobowych. Student pozna zagadnienia ochrony praw osobistych w Konstytucji i innych aktach normatywnych, organów ochrony danych osobowych, zasad przetwarzania danych oraz dostępu do informacji publicznej poprzez BIP.

 • Zarządzanie projektami – dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej podejmowanie decyzji i prowadzenie działań niezbędnych do skutecznego zrealizowania projektu. Student jest przygotowywany do samodzielnej pracy obejmującej cały cykl zarządzania projektami, tj. od momentu identyfikacji sytuacji problemowej, poprzez planowanie, finansowanie, wdrażanie, realizację połączoną ze sprawozdawczością i monitoringiem, aż po ewaluację.

 • Przygotowanie projektów – mgr Mariusz Nikiciuk

Nabycie praktycznej umiejętności poszukiwania informacji o możliwości pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych a także pisania wniosków o dotacje i konstruowanie projektów.

 • Ochrona tożsamości sztuki sakralnej – ks. dr hab. Marek Ławreszuk

Celem zajęć jest ukazanie spójności prawosławnej sztuki sakralnej i jej liturgicznego charakteru. Przedmiot ma na celu scharakteryzowanie lokalnej tożsamości sztuki sakralnej, rozwijanej na ziemiach Polski, z uwzględnieniem tożsamości krajobrazów sakralnych. Zajęcia pomogą również w poszukiwaniach sposobów ochrony tożsamości sztuki cerkiewnej.

 • Ochrona dziedzictwa sakralnego – dr inż. Adam Musiuk

Nauczanie podstaw prawnych oraz wskazanie obowiązków nałożonych na właściciela obiektu sakralnego. Zapoznanie
z podstawami procesu inwestycyjnego przy obiekcie sakralnym. Nauczanie specyfiki procesu inwestycyjnego na obiekcie zabytkowym oraz zapoznanie z podstawowymi pracami konserwatorsko-budowlanymi. Zapoznanie z procesem technologicznym najczęściej spotykanych prac architektoniczno-budowlanych dotyczących ochrony dziedzictwa sakralnego.

 • Elementy rachunkowości – dr Elżbieta Majewska

System rachunkowości: funkcje i zasady. Klasyfikacja zasobów majątkowych jednostki i źródeł ich finansowania (bilans). Zdarzenia i operacje gospodarcze, wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. Konto księgowe: charakterystyka i zasady funkcjonowania. Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych.

 

HARMONOGRAM STUDIÓW

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i będą się odbywały w systemie niestacjonarnym, co dwa tygodnie w poniedziałki i wtorki w godzinach 16-20, w salach wykładowych UwB przy ul. M.C. Skłodowskiej 14. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 20 osób. Studia są odpłatne – opłata za semestr wynosi 800 złotych.

ZASADY REKRUTACJI

Rejestracja odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (https://irk-sp.uwb.edu.pl/). Warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy zapisów: 7.06.2016-16.09.2016. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  (I i II stopnia)
 • Wygenerowane z systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) podanie kandydata o przyjęcia na studia
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Teologii Prawosławnej UwB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, p. 302 w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-16.00 oraz w środy w godz. 8.00-12.00. Szczegółowych informacji udziela sekretariat katedry: tel. 85 745-77-80, email: ktp@uwb.edu.pl.