,

Zajęcia ogólnouniwersyteckie KTP w roku akademickim 2018/2019

Opublikowano:

Katedra Teologii Prawosławnej proponuje studentom UwB bezpłatne dodatkowe zajęcia poza programem studiów.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta.

Ukończenie zajęć skutkuje wpisaniem do suplementu dyplomu w rubryce „inne osiągnięcia” i przyznaniem 2 punktów ECTS.

Linki do rejestracji w systemie USOS:

1. Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności – prowadzący bp dr hab. Andrzej Borkowski, prof. UwB

2. Kultura i moralność w przestrzeni antropologii chrześcijańskiej – prowadzący ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB

Zapraszamy!