Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego

zapraszają na kolejne spotkania Wszechnicy Kultury Prawosławnej.

Otwarte wykłady odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Wstęp wolny.

 

Program wszechnicy w roku akademickim 2017/2018.

 

 • Wykład inauguracyjny.  Cerkiew i Rewolucja. O przyczynach rosyjskiej tragedii 1917 roku, ks. Gieorgij Orechov, Prorektor Uniwersytetu św. Tichona w Moskwie. 23 października 2017 r., godz. 18.00

 

 • Akcja „Wisła” (1947) i jej znaczenie dla Kościoła prawosławnego w Polsce w przeszłości i współcześnie, dr Grzegorz Kuprianowicz, historyk. 27 listopada 2017 r., godz. 18.00

 

 • Monaster św. Marii i Marty na św. Górze Grabarce; 70 lat życia i modlitwy, igumenia  Hermiona (Szczur), Przełożona Monasteru na Grabarce.  28 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 18.00

 

 • Białorusini i Podlasie, prelekcja połączona z prezentacją książki: „Historia Białorusinów Podlasia”, dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB. 29 stycznia 2018 r., godz. 18.00

 

 • Spowiedź i jej znaczenie w życiu człowieka. Praktyczny wymiar sakramentu, biskup supraski dr hab. Andrzej (Borkowski), Uniwersytet w Białymstoku. 26 lutego 2018 r., godz. 18.00

 

 • Genealogia- „Korzenie rodzinne”, Eugeniusz Siemieniuk, członek Towarzystwa Genealogicznego. 26 marca 2018 r., godz. 18.00

 

 • Sekty jako zagrożenie dla współczesnego człowieka, ks. dr Andrzej Lewczak, Parafia Prawosławna św. Marii Magdaleny w Warszawie. 30 kwietnia 2018 r., godz. 18.00
Tagi: ,

     Katedra Teologii Prawosławnej zaprasza wszystkich studentów UwB (w tym słuchaczy studiów zaocznych, podyplomowych i doktoranckich) na bezpłatne dodatkowe zajęcia poza programem studiów.

     W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 proponujemy przedmiot „Sacrum i profanum w duchowej przestrzeni Kościoła prawosławnego”, prowadzony przez bp. dr. hab. Andrzeja Borkowskiego.

Kościół jest zanurzony w rzeczywistości świata. Dlatego to, czym żyje świat wkracza w życie Kościoła, gdzie zostaje prześwietlony Bożymi energiami i przemieniony w rzeczywistość Bożą. Te obszary powstania nowych wyzwań dla chrześcijańskiej duchowości w powszechnym przekonaniu aktualizują się w kontekście: religijnym, kulturowym i antropologicznym. w każdej z wymienionych kategorii pojawiają się omówienia szczegółowych procesów, tendencji, problemów, które zasługują na refleksję i dogłębną dyskusję.

     Kurs trwa 30 godzin. Warunki zaliczenia to regularne uczęszczanie na zajęcia i aktywny w nich udział. Ukończenie przedmiotu skutkuje wpisaniem do suplementu dyplomu w rubryce „inne osiągnięcia” i przyznaniem 2 punktów ECTS. Rejestracja w systemie USOSweb trwa od 9.10.2017 do 31.10.2017.

     Spotkanie organizacyjne odbędzie się 24 października (wtorek) o godz. 18 w siedzibie Katedry Teologii Prawosławnej, ul. Zamenhofa 15 (wejście od ul. Piotrkowskiej).

     Serdecznie zapraszamy!

Tagi: , ,

27 września 2017 roku, w Soborze św. Mikołaja w Białymstoku, w trakcie świątecznej Boskiej Liturgii, licznie zgromadzeni biskupi dokonali chirotonii biskupiej (tj. sakramentu święceń) archimandryty dr. hab. Andrzeja Borkowskiego, adiunkta Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

 

W imieniu społeczności akademickiej serdecznie gratulujemy nowemu hierarsze Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Życzymy błogosławieństwa Bożego i wielu łask Ducha Świętego w trudnej i odpowiedzialnej posłudze pasterza Cerkwi Chrystusowej.

Aksios!

Tagi:

Szanowni Państwo, zamieszczamy gotowe do ściągnięcia dokumenty, niezbędne do wzięcia udziału w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Zapraszamy do zapoznania się i czekamy na tegorocznych uczestników!

karta zgłoszeń uczestników olimpiady

oświadczenie uczestnika i opiekuna o przetwarzaniu danych osobowych

Tagi:

Decyzją Świętego Soboru Biskupów PAKP, który odbył się wczoraj, 24 sierpnia, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, nasz pracownik i jednocześnie przełożony monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu – ks. archimandryta dr hab. Andrzej Borkowski – został powołany na biskupa supraskiego, wikariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Chirotonia  odbędzie się 27 września 2017 roku w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku.

Sobór powołał także czterech innych biskupów. Jednym z nich jest były pracownik Katedry Teologii Prawosławnej, archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz). Zostanie on biskupem siemiatyckim, a jego chirotonia odbędzie się 8 października 2017 roku w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła w Siemiatyczach. Poza tym na wakujące stanowisko biskupa łódzko-poznańskiego powołano archimandrytę Atanazego (Nosa), na biskupa bielskiego, wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej – biskupa Grzegorza (Charkiewicza), dotychczasowego biskupa supraskiego, a na biskupa hajnowskiego – hieromnicha Pawła (Tokajuka).

za: orthodox.pl

fot: Jarosław Charkiewicz, www.orthphoto.net

Tagi:

Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2017 roku przyjął temat kolejnej edycji konkursu.

Temat olimpiady w roku szkolnym 2017/2018 jest: Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma. Historiografia i analiza teologiczno-liturgiczna.

 

Zagadnienia:

 1. Umiejscowienie Boskiej Liturgii w prawosławnym cyklu dobowym. Zmiana czasu sprawowania Eucharystii w pierwszych wiekach.
 2. Czas i okresy sprawowania poszczególnych Liturgii – współczesna praktyka i historyczne świadectwa.
 3. Porównanie modlitw duchownego Liturgii św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego.
 4. Przygotowanie duchownych do Liturgii: modlitwy wejścia, nakładanie szat i omycie rąk.
 5. Kanoniczne normy związane ze sprawowaniem Liturgii.
 6. Przygotowawcze czynności kapłana: osobiste przygotowanie, przygotowanie prezbiterium, przygotowanie ołtarza ofiarnego – żertwiennika.
 7. Proskomidia i prothesis – wyjaśnienie terminów i charakterystyka przygotowania darów.
 8. Symbolika proskomidii w relacji do zbawczego dzieła Chrystusa. Jaka ikona bywa umieszczana przed żertwiennikiem?
 9. Przygotowanie chleba – wycięcie Baranka.
 10. Przygotowanie kielicha – zmieszanie wina i wody. Analiza dokonywanych czynności i modlitw.
 11. Wspomnienia i wycinanie cząsteczek w trakcie proskomidii.
 12. Modlitwa proskomidii i czynności kończące przygotowanie darów: błogosławieństwo kadzidła, okadzanie i pokrywanie darów, modlitwy.
 13. Modlitwy duchownych przed rozpoczęciem Liturgii – ich struktura i znaczenie.
 14. Doksologia Liturgii i jej obecność na innych nabożeństwach.
 15. Znaczenie i charakter liturgii katechumenów.
 16. Śpiewy antyfonalne i ektenie liturgii katechumenów.
 17. Historyczna i teologiczna analiza hymnu Jednorodzony Synu.
 18. Małe wejście Liturgii. Historyczna geneza i symboliczne znaczenie.
 19. Tropariony i kondakiony Liturgii. Ich cel i współczesna praktyka doboru.
 20. Różne rodzaje Trysagionu – ich wspólne znaczenie.
 21. Historyczna analiza Trysagionu.
 22. Obrzęd wejścia na podwyższony tron – historyczny rozwój ceremonii.
 23. Prokimien i wersety na Alleluja w relacji z czytaniami liturgicznymi.
 24. Czytania liturgiczne: ich ilość w historii i we współczesnej praktyce.
 25. Ewangelia i homilia. Treści kazań na podstawie dzieł św. Ojców.
 26. Ektenie po Ewangelii. Ich ilość i znaczenie.
 27. Rozesłanie i modlitwa za katechumenów – historyczna analiza i współczesne znaczenie.
 28. Charakterystyka i znaczenie liturgii wiernych.
 29. Modlitwy duchownego przed hymnem cherubinów. Analiza treści.
 30. Wielkie wejście Liturgii: historyczny rozwój, teologiczne znaczenie i symbolika.
 31. Tropariony wygłaszane przez duchownego w czasie umieszczania darów na ołtarzu – ich symbolika i nawiązanie do zbawczego dzieła Chrystusa.
 32. Ektenia błagalna i modlitwa proskomidii. Zasadność wykorzystania terminu proskomidia w trakcie liturgii wiernych.
 33. Pocałunek pokoju – historyczne świadectwa i współczesna praktyka.
 34. Wyznanie wiary – historia pojawienia się w nabożeństwie eucharystycznym.
 35. Porównanie modlitw anaforalnych Liturgii św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego.
 36. Części składowe modlitwy anaforalnej.
 37. Adresat modlitwy anaforalnej. Analiza modlitw Liturgii św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego.
 38. Prefacja – anamneza – zikkaron. Porównanie terminów i wyjaśnienie ich znaczenia.
 39. Śpiew trójświęty modlitwy kanonu eucharystycznego.
 40. Modlitwa dziękczynna i wychwalanie – znaczenie i historyczna analiza składowej części anafory.
 41. Ofiarowanie – przyniesienie. Historyczna i teologiczna analiza.
 42. Epikleza – istota próśb wygłaszanych w trakcie modlitwy anaforalnej.
 43. Różnica w epikletycznej modlitwie Liturgii św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego. Wyjaśnienie rozbieżności we współczesnej praktyce liturgicznej.
 44. Modlitwa trzeciej godziny i jej historyczne pojawienie się w obrzędzie liturgicznym.
 45. „Przemieniając Duchem Twoim Świętym” w Liturgii św. Bazylego Wielkiego: charakterystyka historyczna i teologiczna.
 46. Przeistoczenie czy przemiana – analiza teologiczna.
 47. Modlitwy wstawiennicze – intercessio, ciche i głośne.
 48. Wspomnienie Bogurodzicy i hymn ku jej czci: historyczna i teologiczna analiza. Wspomnienie „za” czy „do” Bogurodzicy.
 49. Czytanie dyptychów za żywych i umarłych przed Świętymi Darami – historyczna tradycja.
 50. Modlitwa przed Ojcze nasz – analiza treści.
 51. Święte świętym – teologiczna analiza podniesienia Świętych Darów.
 52. Przełamanie Baranka i zeon (żar). Wyjaśnienie dokonywanych czynności i analiza teologiczna.
 53. Dogmat chrystologiczny w liturgicznym obrzędzie łamania Baranka i zjednoczenia w kielichu.
 54. Komunia duchownych i wiernych – historia formowania praktyki liturgicznej.
 55. „Z bojaźnią Bożą…” – historyczna analiza tekstu i jego znaczenie.
 56. Zsypanie cząsteczek po komunii wiernych i nawiązanie do zbawczego dzieła Chrystusa.
 57. Przeniesienie Świętych Darów na żertwiennik – schemat i teologiczne znaczenie.
 58. Modlitwy dziękczynne i modlitwy przed amboną – historyczny rozwój.
 59. Błogosławieństwo i rozesłanie wiernych. Charakterystyka kończących elementów Liturgii.
 60. Rozdawanie antydoru. Teologiczne znaczenie i historyczne świadectwa.

Literatura:

 • Archijeratikon, red. Soborowa Komisja Redakcyjna, i J. Pańkowski, tłum. H. Paprocki, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2011.
 • Boska Liturgia świętego ojca naszego Bazylego Wielkiego, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2005.
 • Boska Liturgia świętego ojca naszego Jana Chryzostoma, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2001.
 • Служебник, Издательский Совет Русской Православной Церкви, Москва 2004.
 • Wieczernia, Jutrznia, Prokimenony, Alleluja, Rozesłania, Kalendarz Liturgiczny, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2006.
 • Афанасьева Т. И., Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XIXV вв.), Москва 2015.
 • Алымов, В. (n.d.). Лекции по Исторической Литургике (maszynopis). Holy Trinity Orthodox School.
 • Bułgakow, S. (1992). Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego. (H. Paprocki, Trans.). Warszawa, Białystok.
 • Charkiewicz J., O wspominaniu świętych podczas proskomidii, w: Elpis 14 2012, s. 155-193.
 • Kabasilas Mikołaj, św., Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, tłum. M. Ławreszuk, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2009.
 • Ławreszuk M., Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego, w: Elpis 16 2014, s. 33–41.
 • Ławreszuk M., Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.
 • Ławreszuk M., Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii. Analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w: Elpis 16 2014, s. 87–94.
 • Miazek J., Liturgia w czasach Ojców Kościoła, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 2007, t. XX, nr 1, s. 155–166.
 • Schmemann A., Eucharystia. Misterium Królestwa, tłum. A. Turczyński, Białystok 1997.
 • Paprocki H., Eucharystia w prawosławiu, w: Eucharystia w dialogu ekumenicznym, red. E. Smykowska, Warszawa 1989, s. 27–121.
 • Paprocki H., Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna Liturgii bizantyjskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 • Paprocki H., Modlitwy odmawiane przed amboną, w: Elpis 14 2012, s. 195-215.
 • Paprocki H., Wspomnienie Matki Bożej i świętych w anaforach wschodnich, w: Elpis 13 2011, s. 251-265.
 • Тафт Р. Ф., Литургический лексикон, tłum. С. Голованов, wyd. Издательство “Амфора”, Омск 2013.
 • Тафт Р. Ф., Как растут литургии. Развитие Божественной литургии византийского обряда, w: Развитие византийской литургии, tłum. И. Пральников, wyd. Quo Vadis, Киев 2009, s. 77–118.
 • Ware K., Prawosławna droga, tłum. siostra Nikolaia, wyd. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1999.

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – zagadnienia – plik PDF do pobrania

Tagi: , ,

Kierownik Katedry Teologii Prawosławnej, ks. dr. hab. Marek Ławreszuk, wraz z innymi naukowcami z UwB – dr Małgorzatą Kurianowicz i dr Anną Rygorowicz-Kuźmą – będzie pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Wiesława Jana Przyczyny (przewodniczącego Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego) realizował na Wydziale Filologicznym UwB projekt pod nazwą „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”. Badania, rozłożone na kilka lat, otrzymały dofinansowanie w wysokości 1 110 938,00 zł.

To jeden z dwóch projektów badawczych Uniwersytetu w Białymstoku, które uzyskały granty w ramach rozstrzygniętego właśnie ogólnopolskiego konkursu w module „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Drugi projekt, pod nazwą „Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł”, realizują dr hab. Marzena Liedke i dr Piotr Guzowski z Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Na swoje badania otrzymali grant w wysokości 631 400,00 zł. Łącznie Uniwersytet w Białymstoku uzyskał na realizację swoich projektów ponad 1,7 mln złotych.

Jak można przeczytać na stronie MNiSW, w ramach modułu Dziedzictwo narodowe wspierane są projekty badawcze w priorytetowych obszarach badawczych określonych przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obejmujące projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych, a także projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.

W konkursie udział wzięło 249 wniosków. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  minister nauki i szkolnictwa wyższego zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 30 984 232 zł.

Więcej informacji o konkursie pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/30-mln-na-wsparcie-dziedzictwa-narodowego.html

Tagi:

29 czerwca 2017 roku, uchwałą nr 15/2017 Rady Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zakończono procedurę habilitacyjną o. archimandryty Andrzeja Borkowskiego i nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. Komisja habilitacyjna w składzie: ks. prof. Jan Perszon (przewodniczący), abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, ks. prof. Marek Skwierkowski, ks. prof. Zygmunt Glaeser, ks. dr hab. Mieczysław Paczkowski, prof. Tadeusz Zieliński, dr hab. Jerzy Ostapczuk w wyniku przeprowadzonej procedury habilitacyjnej, w czasie której przedłożono trzy pozytywne recenzje dorobku naukowego kandydata, jednoznacznie przyjęła pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego o. Andrzejowi. Rada Wydziału podzieliła opinię komisji i tym samym potwierdziła formalne wymogi dotyczące procedury habilitacyjnej. Uchwała Rady Wydziału weszła z życiem w dniu podjęcia.

Archimandryta Andrzej Borkowski jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Atenach. W 2009 roku obronił rozprawę doktorską w Katedrze Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Atenach. Przedmiotem badań o. Andrzeja był „Stosunek starożytnych patriarchatów Wschodu do unii w Rzeczypospolitej w ostatnim dwudziestoleciu XVI w.”. W 2010 roku został przełożonym Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu. Od 2012 roku jest adiunktem w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

O. Andrzej jest autorem 3 monografii przedstawiających dzieje Cerkwi w Polsce z perspektywy źródeł greckich. Opublikował 37 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od 2012 roku prowadzi wykłady w Katedrze Teologii Prawosławnej UwB i innych jednostkach uniwersyteckich organizuje i prowadzi dodatkowe zajęcia skierowane do białostockich studentów, a także prowadzi wiele działań popularyzujących naukę, m.in. poprzez udział w spotkaniach z młodzieżą czy audycje w Radio Orthodoxia.

Tagi:

W dniach 9-10 czerwca odbył się ostatni zjazd studiów podyplomowych „Teologia prawosławna i ikonografia”, prowadzonych przez naszą Katedrę. Po wyczerpujących dwóch dniach ostatnich wykładów, warsztatów i zaliczeń studenci zebrali się w Katedrze pw. św. Mikołaja Cudotwórcy przy ul. Lipowej, gdzie wspólną modlitwą zakończyli rok akademicki. Towarzyszyli im wykładowcy, pracownicy naszej Katedry: ks. dr hab Marek Ławreszuk i ks. dr Andrzej Borkowski.

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z tego wydarzenia – udostępnionych przez jednego z naszych studentów, pana Michała Dziewiatowskiego.

Tagi:

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Vidovdan, Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu

zaprasza na konferencję naukową w ramach cyklu „Śladami Nektariusza”

Bizantyjska tradycja w obrzędowości słowiańskiej

(więcej…)

Tagi:

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na wykład dr. Pawłem Grabowskim z Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego „Miłosierdzie wobec cierpiących”. Prelekcja w ramach programu Wielkopostnej Wszechnicy 2017. Dr. Grabowski będzie mówił w jaki sposób każdy z nas może pomóc osobom chorym i cierpiącym, gdzie szukać wsparcia i pomocy w przypadku opieki nad ludźmi cierpiącymi na choroby nowotworowe.

Spotkania Wielkopostnej Wszechnicy odbywają się w świetlicy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (ul. Sikorskiego 9). Początek w niedzielę o godzinie 18. Wstęp wolny.

Zapraszamy

Tagi:

UWAGA!

Materiały przedstawione w niniejszej sekcji będą systematycznie uzupełniane.
(więcej…)

Tagi: ,

24 lutego, piątek

1600‑1730 – Monastycyzm – archimandryta Tymoteusz Sawczuk

1730-2000 – Teologia biblijna – ks. dr Marek Ławreszuk, prof. UwB

(więcej…)

Tagi:

Opiekunem duchowym wyjazdu będzie archimandryta Andrzej  – igumen Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu i adiunkt Katedry Teologii Prawosławnej UwB

Tagi:

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład w ramach Wielkopostnej Wszechnicy, który odbędzie się 12 marca o godz. 18.00 w świetlicy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (ul. gen. W. Sikorskiego 9).

Temat Współczesna duchowość Góry Athos przedstawi archimandryta Tymoteusz (Sawczuk) z Monasteru św. Dymitra w Sakach.

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Tagi:

Katedra Teologii Prawosławnej UwB i Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zapraszają na cykl wielkopostnych wykładów.

Wszechnica w parafii Zmartwychwstania Pańskiego wpisała się na stałe w harmonogram Wielkiego Postu. W każdą niedzielę, o godzinie 18 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z wykładowcami, mnichami i duchownymi, którzy przedstawią najciekawsze tematy z szeroko pojętej prawosławnej kultury. (więcej…)

Tagi:

Finał Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej odbył się w dniach 23-24 lutego w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. W ostatnim etapie zawodów zmagało się z sobą 28 osób. Siedem z nich uzyskało tytuł laureata, osiemnaście – finalisty. Poniżej prezentujemy listę wszystkich zwycięzców. Gratulujemy!

LAUREACI

 1. Aleksandra Honczar (L LO im. Ruy Barbosy, Warszawa – przygotowywał ks. J. Kulig)
 2. Daniel Machnik (II LO im. Władysława Broniewskiego, Koszalin – przygotowywał W. Kamieniarz)
 3. Karolina Szeszko (II LOzBJN im. Bronisława Taraszkiewicza, Bielsk Podlaski – przygotowywała E. Ostapkowicz)
 4. Natalia Waśko (Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Hajnówka – przygotowywał ks.  A. Busłowski)
 5. Artur Malesza (II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok – przygotowywała M. Łaszczuk)
 6. Marta Nazaruk (II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok – przygotowywała M. Łaszczuk)
 7. Aleksandra Jaroszuk (II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok – przygotowywała M. Łaszczuk)

FINALIŚCI

 1. Monika Andrzejuk (III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Białystok – przygotowywał M. Martynowicz)
 2. Michał Gorbacz (Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, Białystok – przygotowywał ks. R. Płoński)
 3. Gabriela Nowaszewska (I LO im. Komisji Edukacji Narodowej, Siemiatycze – przygotowywała J. Juchnowska)
 4. Maciej Mateusz Bociuk (II LOzBJN im. Bronisława Taraszkiewicza, Bielsk Podlaski – przygotowywała E. Ostapkowicz)
 5. Nika Pawluczuk (II LOzBJN im. Bronisława Taraszkiewicza, Bielsk Podlaski – przygotowywała E. Ostapkowicz)
 6. Weronika Niczyporuk (II LOzBJN im. Bronisława Taraszkiewicza, Bielsk Podlaski – przygotowywała E. Ostapkowicz)
 7. Urszula Pawluczuk (II LOzBJN im. Bronisława Taraszkiewicza, Bielsk Podlaski – przygotowywała E. Ostapkowicz)
 8. Julia Prokopiuk (Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Hajnówka – przygotowywał ks.  A. Busłowski)
 9. Magdalena Zawadzka (I LO im. Adama Mickiewicza, Białystok – przygotowywała A. Smyk-Kojło)
 10. Maria Czaban (IV LO im. Cypriana Kamila Norwida, Białystok – przygotowywała G. Karpiuk)
 11. Julia Raducha (VI LO im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok – przygotowywał D. Kardasz)
 12. Jędrzej Siemieniuk (VI LO im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok – przygotowywał D. Kardasz)
 13. Jan Żeruń (VI LO im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok – przygotowywał D. Kardasz)
 14. Natalia Nozderka (I LO im. Adama Mickiewicza, Białystok – przygotowywała A. Smyk-Kojło)
 15. Paweł Iwaniuk (V LO im. Jana III Sobieskiego, Białystok – przygotowywał D. Sulima)
 16. Anna Turkowicz (V LO im. Jana III Sobieskiego, Białystok – przygotowywał D. Sulima)
 17. Maria Nazaruk (II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok – przygotowywała M. Łaszczuk)
 18. Julita Hanczaruk (II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, Białystok – przygotowywała M. Łaszczuk)

 

Tagi:

Informujemy, iż od 10 lutego w ofercie przedmiotowej USOS dostępne będą nowe wykłady fakultatywne. Prosimy o zapoznanie się z ofertą i zapisy.
Udział w 30-godzinnym wykładzie skutkuje wpisaniem dodatkowego przedmiotu do dyplomu ukończenia studiów oraz 2 punktami ECTS.

Tagi:

Najbliższe wykłady „Symbolika i ikonografia chrześcijańska” z ks. M. Ławreszukiem odbędą się we wtorek 7 lutego o godz. 18.30.

Tagi:

Studentów, którzy zapisali się na wykłady z ks. Borkowskim informujemy, że pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 21 lutego o godz. 18.30 w sali wykładowej katedry, ul. L. Zamenhofa 15 – wejście od ul. Piotrkowskiej.

Tagi: