Logo
środa, 24 sierpnia 2016
 
Znajdujesz się na: Strona główna
Nowa Edycja Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2016/2017

Nowa Edycja Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2016/2017

    OLIMPIADA PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ     Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2016/17 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to: „Ikona- historia, teologia i sztuka”. Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.  Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach: I ETAP          – szkolny – odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godz. 1200                                  w następujących miastach: v  Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5 v  Bielsk Podlaski – Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku- Podlaskim, ul. Rejtana 24 v  Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3 v  Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1 v  Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne,                                 ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego. Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych  tematów.   II ETAP       – okręgowy – odbędzie się 8  lutego 2017 r. o godz. 1200 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.   Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.   III ETAP      – centralny – odbędzie się 23- 24 luty.2017 r. początek o godz. 1200 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje. Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 28 listopada 2016 r. na adres: Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 15-420 Białystok ul. Św. Mikołaja 5  Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach na stronie katedry; http://prawoslawie.uwb.edu.pl/    

Ogłoszenie o konkursie na na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

Ogłoszenie o konkursie na na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

Kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:   profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 oraz art. 114 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zm. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz posiada: stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych, udokumentowany dorobek naukowy z zakresu teologii prawosławnej, znaczący dorobek naukowy z zakresu prawosławnej teologii praktycznej i liturgiki, udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny, doświadczenie w prowadzeniu czasopisma naukowego, przygotowanie do realizacji zajęć dydaktycznych. Kandydaci winni złożyć w kancelarii katedry, Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, następujące dokumenty: podanie wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora,Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)” kwestionariusz osobowy wg wzoru z załącznika; życiorys; odpis dokumentu potwierdzającego stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych; wykaz dorobku naukowo-badawczego; wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej; oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy; inne ważne informacje; informacje o kandydacie wg wzoru z załącznika;   Termin składania dokumentów upływa dnia 12 lipca 2016 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 13 sierpnia 2016 r. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą poinformowani o wynikach postępowania. Białystok, 29.06.2016 ------------------------------------------- Załączniki: 1. Ogłoszenie o konkursie - wersja pdf 2. Kwestionariusz osobowy 3. Informacja o kandydacie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UwB

"Dzieje Wschodnich Rzymian"- nowa publikacja Katedry Teologii Prawosławnej

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka ks. archimandryty Warsonofiusza (Doroszkiewicza) "Dzieje wschodnich Rrzymian".   Tytuł Dzieje Wschodnich Rzymian Autor ks. archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku ISBN 978-83-7431-468-8 Rok wydania 2015 Format książki B5 Strony 500 Do nabycia Katedra Teologii Prawosławnej UwB; sklep.cerkiew.pl - sprzedaż wysyłkowa Sklepik Bractwa Diecezji Białostocko- Gdańskiej    Opis książki: Jeśli istniały w pierwszym tysiącleciu schizmy i nieporozumienia pomiędzy Starym a Nowym Rzymem, to były to problemy w obrębie jednego Rzymskiego Imperium i jednego rzymskiego narodu. Prawdziwi Rzymianie zawsze starali się naprawić błędy w zakresie kwestii teologicznych, ponieważ czuli swoją odpowiedzialność zarówno za losy ojczyzny, jednego Kościoła Powszechnego, jak i za historię, którą sami tworzyli. Jednakże Karolowi Wielkiemu i jego frankońsko-germańskim następcom, którzy  podbili i zniewolili  rzymsko-prawosławny Kościół  w zachodniej Europie nie zależało ani na jedności Kościoła, ani na ortodoksji dogmatycznej. Chodziło im przede wszystkim o zdobycie za wszelką cenę tronu cesarskiego w Konstantynopolu, natomiast kwestie dogmatyczne, jak np. bezprawna interpolacja do symbolu wiary filioque, stały się już problemem peryferycznym.  (Od Autora)   Publikacja jest dostępna w dwóch wersjach: kolorowej oraz czarno- białej.    Zachęcamy do zakupu.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Śladami Nektariusza"

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku w dn. 25.06.2016 r w Akademii Supraskiej organizuje konferencję naukową "Śladami Nektariusza". Konferencja poświęcona będzie rekonstrukcji fresków w Cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy Supraskiego Monasteru. Wydarzenia towarzyszące: Wystawa "Rekonstrukcja fresków supraskich" Wystawa "Serbskie freski dawniej i dziś"- Akademia Supraska Wystawa "Portrety Świętych" Zwiedzanie Muzeum Ikon PROGRAM KONFERENCJI Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, Supraśl 10.00 rejestracja uczestników 10.15 uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości 10.20-11.20 SESJA I prof. Antoni Mironowicz, Związki monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku dr inż. Adam Musiuk, Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza Cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu dr Krystyna Stawecka, Szesnastowieczne pobizantyjske freski z Supraśla w świetle dokumentacji konserwatorskiej 11.20-12.00 przerwa kawowa z wejściem do sali z freskami w muzeum 12.00-14.00 SESJA II ks. prof. Jerzy Tofiluk, Ikonografia świątyni jako ikona Królestwa Bożego prof. Svetlana Pejić, Умеетничке прилике у Србиjи средином XVI века (Przykłady sztuki cerkiewnej w w Serbii w połowie XVI w.) prof. Goran Janicijewic, Иконография олтарског простора кроз развой и питанье реконструкцие у Благовепитонской Церкви (Ikonografia części ołtarzowej Cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu w kontekście rekonstrukcji) dr Miodrag Milutinowic, Идеjни проjекат реконструкциjе зидног сликарства у манастиру Супрасл (Projekt rekonstrukcji malowideł ściennych w Supraślu) 14.00 dyskusja 14.15 obiad   Pozostali organizatorzy: Festival Kultury Serbskiej Vidovdan Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie Akademia Supraska Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Komitet naukowy: abp dr Jakub Kostiuczuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) prof. dr. hab. Aleksander Naumow (Universita Ca Foscari Venezia) prof. Goran Janicijewic (Akademia Sztuki i Konserwacji Cerkiewnej SPC w Belgradzie) ks. prot. Jerzy Tofiluk, prof. ChAT (Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie) ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof UwB (Uniwersytet w Białymstoku) ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk (Policealna Szkoła Ikonograficzna w Bielsku Podlaskim) Komitet organizacyjny: ks. mgr Michał Czykwin (Festiwal Kultury Serbskiej Vidovdan) protod. dr inż. Jarosław Makal (Monaster w Supraślu) ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof UwB (Uniwersytet w Białymstoku) dr inż. Adam Musiuk (Politechnika Białostocka) archim. dr Andrzej Borkowski (UwB, Monaster w Supraślu) diakon mgr inż. Piotr Makal (Bractwo św. św. Cyryla i Metodego) - sekretarz   PATRONAT HONOROWY: Ambasada Republiki Serbii w Polsce

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe "Teologia prawosławna i ikonografia" - informator rok akadem. 2016/2017

Mając na względzie uwarunkowania i potrzeby, związane z oczekiwaniem na pracowników posiadających wiedzę teologiczną z kierunku teologii prawosławnej, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku organizuje studia podyplomowe „Teologia prawosławna i ikonografia”.   Założenia i cele studiów Studia umożliwiają pozyskanie pogłębionych kwalifikacji humanistycznych w zakresie teologii prawosławnej, teologii ikony i ikonografii oraz rozwinięcie wiedzy o Prawosławiu, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ikonograficznej. Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu teologii dogmatycznej, moralnej i praktycznej, historii Kościoła, obrzędowości i ikonografii. Koncepcja programu i planu studiów zakłada prymarny charakter wiedzy ogólnej i systematycznej, którą ujmuje się w kontekście praktyki i odnosi do przejawów działań twórczych realizowanych przez kanoniczną ikonę. Program studiów obejmuje kwestie merytoryczne dla kierunku studiów humanistycznych, ich odniesienia interdyscyplinarne oraz perspektywę poznawczą nauk teologicznych. Studia podyplomowe umożliwiają pozyskanie pogłębionych kwalifikacji teologicznych z uwzględnieniem kontekstu nauk o sztuce – ikonografia i przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach kultury, w kościelnych i nie tylko, placówkach edukacyjnych, fundacjach i stowarzyszeniach działających w obszarze szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Program studiów umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu ikonografii, a także daje możliwość uzupełnienia teoretycznej podstawy ikonografii poprzez adresowany do absolwentów studiów podyplomowych roczny praktyczny kurs ikonograficzny, organizowany przez Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim.   Program studiów Absolwent studiów dysponuje wiedzą i kompetencjami teologicznymi oraz społeczno-kulturowymi zorientowanymi na działalność liturgiczną i kulturotwórczą o profilu chrześcijańskim. Ponadto dysponuje wiedzą o historii sztuki, architektury i ikonografii wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa w aspekcie porównawczym, posiada umiejętności w zakresie podstaw teologii ikony i umiejętności początkowego pisania i tworzenia ikon. Absolwent będzie miał zapewnioną możliwość kontynuacji praktycznej nauki ikonografii. W przygotowaniu programu Studiów Podyplomowych zostali uwzględnieni specjaliści i znawcy swoich dziedzin naukowych, zarówno teoretycy, jak i praktycy z długoletnim doświadczeniem. Wśród wykładowców, oprócz pracowników katedry, którzy przyjęli nasze zaproszenie należy wymienić m.in.: arcybiskupa dr. Jakuba Kostiuczuka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), ks. prof. Jerzego Tofiluka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), archimandrytę Tymoteusza Sawczuka (Monaster św. Dymitra), ks. dr. Andrzeja Kuźmę (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), ks. dr. Włodzimierza Misijuka, dr. Małgorzatę Kurianowicz (UwB), dr. Adama Musiuka (PB).   Plan studiów podyplomowych Teologia dogmatyczna 15 w. Teologia biblijna 10 w. Teologia ikony 15 w. + 15 ćw. Patrologia 10 w. Historia Kościoła 15 w. Liturgika 10 w. Monastycyzm 10 w. Heortologia i ikonografia świąt 5 ćw. Język cerkiewnosłowiański 10 ćw. Współczesna sztuka ikonograficzna 5 w. Teologia moralna 5 w. Architektura sakralna 5 w. Historia ikonografii 5 w. Teologia obrazu w patrystyce 10 w. Rysunek ikonograficzny 10 ćw. Kanon ikonograficzny 10 w.   Harmonogram studiów Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 165 godzin wykładowych. Program kształcenia będzie realizowany w trakcie dwudniowych sesji (piątek w godz. 15-20; sobota w godz. 8.30-13) dwa razy w miesiącu w salach wykładowych UwB przy ul. M.C. Skłodowskiej 14. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 20 osób. Studia są odpłatne – opłata za semestr wynosi 1200 złotych. Warunkiem zaliczenia semestru jest uczestnictwo w minimum 75% wszystkich zajęć oraz uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Dokument potwierdzający udział w studiach: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.   Zasady rekrutacji Rejestracja odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (https://irk-sp.uwb.edu.pl/ *link aktywny od 7 czerwca 2016). Warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy zapisów: 7.06.2016-16.09.2016. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.   Wymagane dokumenty Odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia) Wygenerowane z systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) podanie kandydata o przyjęcia na studia Kserokopia dowodu osobistego Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Teologii Prawosławnej UwB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, p. 302 w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-16.00 oraz w środy w godz. 8.00-12.00. Szczegółowych informacji udziela sekretariat katedry: tel. 85 745-77-80, email: ktp@uwb.edu.pl.

Pracownicy katedry

Kadra naukowo-dydaktyczna:

ks. dr hab. Marek Ławreszuk - p.o. kierownika Katedry Teologii Prawosławnej UwB ks. archimandryta dr hab. Warsonofiusz Doroszkiewicz, prof. UwB  ks. archimandryta dr Andrzej Borkowski
Czytaj dalej

Z historii KTP UwB

Uchwałę intencyjną w sprawie powołania Katedry Teologii Prawosławnej Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął 14 października 1998r. Dnia 13 stycznia 1999r. Senat Uniwersytetu podjął uchwałę stwierdzającą, że zostały spełnione warunki do powołania z dniem 1 lutego 1999 r. Katedry Teologii Prawosławnej.

Kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej został Jego Eminencja Metropolita Sawa, profesor tytularny nauk teologicznych. Katedrę powołano jako międzywydziałową jednostkę naukowo-badawcza. Pracę w niej rozpoczęło dwóch profesorów, dwóch adiunktów i asystent. W kolejnych latach kadra katedry została uzupełniona o kolejnych wykładowców: ks. prof. dra hab. Mariana Bendzę, ks. dra prof. ChAT Jerzego Tofiluka, ks. dr Henryka Paprockiego, ks. dr Doroteusza Sawickiego. 

Katedra Teologii Prawosławnej UwB jest jednostką międzywydziałową, bezpośrednio podległą JM Rektorowi. Siedziba Katedry znajduje się w budynku Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Mikołaja 5. Patronami Katedry zostali trzej święci hierarchowie: Bazyli Wielki, Grzegorz Teolog i Jan Chryzostom (zwany Złotoustym). Katedra Teologii Prawosławnej UwB est kontynuatorką naukowych badań teologicznych prowadzonych w okresie międzywojennym przez Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim (działające w latach 1924-1939).

Katedra Teologii Prawosławnej zainaugurowała swą działalność 5 marca 1999r. Uroczystość odbyła się w auli głównej Uniwersytetu w Białymstoku w budynku Wydziału Humanistycznego. W inauguracji wzięli udział: rektor Uniwersytetu prof. Adam Jamróz, kierownik nowopołanej Katedry Teologii Prawosławnej UwB Jego Eminencja Metropolita prof. Sawa, biskup supraski Jakub (obecnie arcybiskup białostocki i gdański), biskup bielski Grzegorz, biskup Edward Ozorowski oraz licznie zaproszeni goście. Uroczystość uświetniły chór Uniwersytetu w Białymstoku oraz chór prawosławnej katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku.

więcej