Logo
środa, 18 stycznia 2017
 
Znajdujesz się na: Strona główna
70-lecie ks. dr. Henryka Paprockiego

70-lecie ks. dr. Henryka Paprockiego

Kierownik Zakładu Filozofii Religii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Janusz Dobieszewski, ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na uroczystość 70-lecia ks. dra Henryka Paprockiego, która odbędzie się w czwartek 15 grudnia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ks. dr Henryk Paprocki jest wybitnym myślicielem prawosławnym, teologiem, filozofem, badaczem filozofii rosyjskiej, tłumaczem, a przede wszystkim „otwartym człowiekiem”. W związku z 70-tą rocznica urodzin ks. Henryka Paprockiego zapraszamy na uroczystość jubileuszową:   Czwartek 15 grudnia 2016 r., Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, sala nr 4 17.00 – Prof. Janusz Dobieszewski – Słowo wstępne 17.15 – Dr Łukasz Leonkiewicz – „Głosiciel Królestwa” 17.30 – Mgr Witalij Michalczuk – Filozof religijny 17.45 – wykład ks. dra Henryka Paprockiego „Paradoksy Rozanowa”

Nowy tom czasopisma naukowego

Nowy tom czasopisma naukowego "Elpis"

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się kolejnego tomu czasopisma naukowego "Elpis". Czasopismo Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB. Tom 18 zawiera 26 artykułów naukowych i dostępny jest w formie papierowej w sklepie internetowym sklep.cerkiew.pl oraz bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie elpis.uwb.edu.pl. Bezpośredni link: http://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/index Zapraszamy do lektury

„Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni” – nowa publikacja Katedry Teologii Prawosławnej UwB

„Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni” – nowa publikacja Katedry Teologii Prawosławnej UwB

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka „Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni”. „Książka Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni jest publikacją z pogranicza teologii i kultury języka polskiego, rozumianej jako sztuka poprawnego mówienia i pisania. Omawia ona wiele problemów poprawnościowych z zakresu ortografii, interpunkcji, fleksji, słowotwórstwa i składni. I choć same rozstrzygnięcia problemów językowych, które proponują autorzy, na ogół nie stanowią żadnego novum (znane są bowiem z innych wydań, np. ze słowników ortograficznych PWN czy Pisowni słownictwa religijnego), to jednak niewątpliwą zaletą Specyfiki polskiej terminologii prawosławnej jest duża liczba przykładów zaczerpniętych ze świata wyznawców chrześcijaństwa obrządku wschodniego. Tym samym publikacja ta może stanowić dobry punkt wyjścia do opracowania słownika polskich terminów prawosławnych”. – ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Przyczyna „Opracowanie stanowi godną pochwały próbę ujednolicenia terminologii prawosławnej. Autorzy, świadomi trudności podejmowanego dzieła, podeszli do niego z widoczną pokorą i szczerością. Widoczne to jest w drugiej części tytułu opracowania – Koncepcja normatywizacji pisowni. Koncepcja oznacza możliwość innych wariantów. Jednak w tym przypadku to pierwsza, w takiej objętości zagadnień, próba uporządkowania terminologii prawosławnej. Nawet jeśli będzie ona kiedyś uzupełniana, nie przestanie być źródłem odniesienia. I w tym należy się doszukiwać pionierskiego charakteru tego opracowania. Wyrazy wdzięczności należą się autorom i konsultantom opracowania. Znajdujemy wśród nich hierarchów, duchownych, teologów świeckich i filologów, którzy od lat bezpośrednio obcują z terminologią prawosławną w wymiarach: teologicznym, liturgicznym, duchowym, kościelno-administracyjnym i językowym. Najważniejsze jednak, że poznali ją w modlitwie. A język modlitwy rozumie każdy termin na tyle, na ile Bóg objawia go człowiekowi. Autorzy, oprócz wiedzy w tym zakresie, legitymują się także kościelną intuicją semantyczną odnośnie do niejednokrotnie trudnej terminologii prawosławnej. Podjęli się oni trudnego dzieła, ale już pierwsze przekartkowanie opracowania wzbudza zainteresowanie czytelnika mnogością i różnorodnością terminów prawosławnych. Dodatkowym walorem publikacji są oryginalne terminy podane w językach starożytnych oraz ich synonimy w językach nowożytnych. Niniejsze opracowanie powinno się znaleźć w każdym prawosławnym domu, począwszyod naszych wiernych, a skończywszy na duchowieństwie. Pozycja ta będzie, z pewnością, przedmiotem zainteresowania wielu teologów innych wyznań, a także filologów języka polskiego. Nowe terminy prawosławne, oddające sens ich oryginałów w starożytnych językach, nie tylko przyczynią się do ich pełniejszego wyjaśnienia, ale z pewnością wzbogacą i uzupełnią słownik języka polskiego”. – biskup prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski Książkę można nabyć w Katedrze Teologii Prawosławnej UwB (prawoslawie.uwb.edu.pl) oraz w sklepie internetowym: sklep.cerkiew.pl.   Abp Jakub Kostiuczuk, ks. Jerzy Tofiluk, ks. Marek Ławreszuk, ks. Włodzimierz Misijuk, Jarosław Charkiewicz, Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, ss. 140.

Dodatkowe zajęcia dla studentów UwB 2016/2017 zapisy na semestr zimowy

Dodatkowe zajęcia dla studentów UwB 2016/2017 zapisy na semestr zimowy

Katedra Teologii Prawosławnej proponuje studentom UwB bezpłatne dodatkowe zajęcia poza programem studiów. Oferta jest dostępna dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków. Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Ukończenie zajęć skutkuje wpisaniem do suplementu dyplomu w rubryce „inne osiągnięcia” i przyznaniem 2 punktów ECTS.     OFERTA ZAJĘĆ   1. Ikonografia i symbolika chrześcijańska – prowadzący ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB  Celem zajęć jest ukazanie bogactwa sztuki chrześcijańskiej, analiza której zostanie dokonana w aspekcie bizantyjskiej, wschodniej ikonografii. W ramach wykładów przedstawiona zostanie m.in.: problematyka funkcjonowania wizerunków w Kościele, apologia ikony w oparciu o Pismo Święte i Tradycję Świętą, ikonografia wczesnochrześcijańska i jej późniejszy rozwój, a także teologia i symbolika ikon. Forma zajęć: wykład uzupełniony o prezentacje multimedialne. Termin kursu: semestr zimowy, 30 godzin Rejestracja w USOSweb od 3.10.2016 do 22.10.2016 Spotkanie organizacyjne: 24.10.2016 godz. 18, ul. Ludwika Zamenhofa 15   2. Sacrum i profanum w duchowej przestrzeni Kościoła prawosławnego – prowadzący archimandryta dr Andrzej Borkowski W cywilizacji chrześcijańskiej pragnieniem jednostek i całych społeczności jest dotarcie do Boga. W jaki jednak sposób znaleźć drogę do Boga? Szukać najpewniejszej drogi do Boga to zdawałoby się, starać się określić co jest święte i oddzielić to od nieświętego. Owocem tych wysiłków było powstanie przestrzeni sacrum i profanum. Sacrum oznacza to, co należy do tego co święte: kult, osoby i rzeczy poświęcone itd. Profanum (to co znajduje się "pro" czyli przed "fanum", czyli miejscem poświęconym, świątynią, monasterem) oznacza świeckość świata, w którym rości sobie ona pretensję do autonomii wobec religii i Cerkwi. Czy jednak powyższa zasada dychotomii może zostać przyjęta jako klucz do zrozumienia istoty religii? W zastosowaniu do chrześcijaństwa wytyka się jej jednak nieadekwatność. Chrześcijaństwo nie uważa samo siebie za sacrum, ponieważ jako całość nie jest odizolowane od świata, lecz zostało ustanowione w świecie, żeby w świecie osiągnąć swoje spełnienie. Celem wykładów jest próba przyjrzenia się duchowej przestrzeni chrześcijaństwa i związanymi z nią praktykami oraz oceny, czy jej współczesne rozumienie sytuuje ją w przestrzeni sacrum czy raczej podporządkowuje ją przestrzeni profanum. A może mamy do czynienia z jej przynależnością do obydwu przestrzeni? W trakcie zajęć poruszymy problematykę przeciwstawnych postaw i wartości np. świętości i grzechu, religii i magii, życia duchowego i namiętności, antropologii śmierci, przebóstwienia i opętania. Forma zajęć: wykład uzupełniony o prezentacje multimedialne. Termin kursu: semestr zimowy, 30 godzin Rejestracja w USOSweb od 3.10.2016 do 22.10.2016 Spotkanie organizacyjne: 24.10.2016 godz. 18, ul. Ludwika Zamenhofa 15     Aby się zapisać wystarczy odwiedzić stronę usosweb.uwb.edu.pl. Zalogować się na konto i z oferty przedmiotów dodatkowych wybrać propozycje KATEDRY TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ UWB. Zapraszamy!

Oświęcenie nowych pomieszczeń Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

Oświęcenie nowych pomieszczeń Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

10 października b.r. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański oświęcił nowe pomieszczenia administracyjno-dydaktyczne Katedry Teologii Prawosławnej. Od początku nowego roku akademickiego siedziba katedry mieści się przy ulicy Ludwika Zamenhofa 15, w tzw. "kamienicy profesorskiej". Uroczysta modlitwa zakończyła się spotkaniem pracowników katedry z arcybiskupem Jakubem, który zapoznał się z zakresem i efektami prac dydaktycznych i badawczych prowadzonych w jednostce. Dyskusja nad podejmowanymi w ostatnich latach działania pozwoliła na wskazanie dalszego kierunku rozwoju katedry.   ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

Pracownicy katedry

Kadra naukowo-dydaktyczna:

ks. dr hab. Marek Ławreszuk - p.o. kierownika Katedry Teologii Prawosławnej UwB ks. archimandryta dr Andrzej Borkowski
Czytaj dalej

Z historii KTP UwB

Uchwałę intencyjną w sprawie powołania Katedry Teologii Prawosławnej Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął 14 października 1998r. Dnia 13 stycznia 1999r. Senat Uniwersytetu podjął uchwałę stwierdzającą, że zostały spełnione warunki do powołania z dniem 1 lutego 1999 r. Katedry Teologii Prawosławnej.

Kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej został Jego Eminencja Metropolita Sawa, profesor tytularny nauk teologicznych. Katedrę powołano jako międzywydziałową jednostkę naukowo-badawcza. Pracę w niej rozpoczęło dwóch profesorów, dwóch adiunktów i asystent. W kolejnych latach kadra katedry została uzupełniona o kolejnych wykładowców: ks. prof. dra hab. Mariana Bendzę, ks. dra prof. ChAT Jerzego Tofiluka, ks. dr Henryka Paprockiego, ks. dr Doroteusza Sawickiego. 

Katedra Teologii Prawosławnej UwB jest jednostką międzywydziałową, bezpośrednio podległą JM Rektorowi. Siedziba Katedry znajduje się w budynku Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Mikołaja 5. Patronami Katedry zostali trzej święci hierarchowie: Bazyli Wielki, Grzegorz Teolog i Jan Chryzostom (zwany Złotoustym). Katedra Teologii Prawosławnej UwB est kontynuatorką naukowych badań teologicznych prowadzonych w okresie międzywojennym przez Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim (działające w latach 1924-1939).

Katedra Teologii Prawosławnej zainaugurowała swą działalność 5 marca 1999r. Uroczystość odbyła się w auli głównej Uniwersytetu w Białymstoku w budynku Wydziału Humanistycznego. W inauguracji wzięli udział: rektor Uniwersytetu prof. Adam Jamróz, kierownik nowopołanej Katedry Teologii Prawosławnej UwB Jego Eminencja Metropolita prof. Sawa, biskup supraski Jakub (obecnie arcybiskup białostocki i gdański), biskup bielski Grzegorz, biskup Edward Ozorowski oraz licznie zaproszeni goście. Uroczystość uświetniły chór Uniwersytetu w Białymstoku oraz chór prawosławnej katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku.

więcej