Logo
czwartek, 26 maja 2016
 
Znajdujesz się na: Strona główna
Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe "Teologia prawosławna i ikonografia" - informator rok akadem. 2016/2017

Mając na względzie uwarunkowania i potrzeby, związane z oczekiwaniem na pracowników posiadających wiedzę teologiczną z kierunku teologii prawosławnej, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku organizuje studia podyplomowe „Teologia prawosławna i ikonografia”.   Założenia i cele studiów Studia umożliwiają pozyskanie pogłębionych kwalifikacji humanistycznych w zakresie teologii prawosławnej, teologii ikony i ikonografii oraz rozwinięcie wiedzy o Prawosławiu, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ikonograficznej. Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu teologii dogmatycznej, moralnej i praktycznej, historii Kościoła, obrzędowości i ikonografii. Koncepcja programu i planu studiów zakłada prymarny charakter wiedzy ogólnej i systematycznej, którą ujmuje się w kontekście praktyki i odnosi do przejawów działań twórczych realizowanych przez kanoniczną ikonę. Program studiów obejmuje kwestie merytoryczne dla kierunku studiów humanistycznych, ich odniesienia interdyscyplinarne oraz perspektywę poznawczą nauk teologicznych. Studia podyplomowe umożliwiają pozyskanie pogłębionych kwalifikacji teologicznych z uwzględnieniem kontekstu nauk o sztuce – ikonografia i przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach kultury, w kościelnych i nie tylko, placówkach edukacyjnych, fundacjach i stowarzyszeniach działających w obszarze szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Program studiów umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu ikonografii, a także daje możliwość uzupełnienia teoretycznej podstawy ikonografii poprzez adresowany do absolwentów studiów podyplomowych roczny praktyczny kurs ikonograficzny, organizowany przez Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim.   Program studiów Absolwent studiów dysponuje wiedzą i kompetencjami teologicznymi oraz społeczno-kulturowymi zorientowanymi na działalność liturgiczną i kulturotwórczą o profilu chrześcijańskim. Ponadto dysponuje wiedzą o historii sztuki, architektury i ikonografii wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa w aspekcie porównawczym, posiada umiejętności w zakresie podstaw teologii ikony i umiejętności początkowego pisania i tworzenia ikon. Absolwent będzie miał zapewnioną możliwość kontynuacji praktycznej nauki ikonografii. W przygotowaniu programu Studiów Podyplomowych zostali uwzględnieni specjaliści i znawcy swoich dziedzin naukowych, zarówno teoretycy, jak i praktycy z długoletnim doświadczeniem. Wśród wykładowców, oprócz pracowników katedry, którzy przyjęli nasze zaproszenie należy wymienić m.in.: arcybiskupa dr. Jakuba Kostiuczuka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), ks. prof. Jerzego Tofiluka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), archimandrytę Tymoteusza Sawczuka (Monaster św. Dymitra), ks. dr. Andrzeja Kuźmę (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), ks. dr. Włodzimierza Misijuka, dr. Małgorzatę Kurianowicz (UwB), dr. Adama Musiuka (PB).   Plan studiów podyplomowych Teologia dogmatyczna 15 w. Teologia biblijna 10 w. Teologia ikony 15 w. + 15 ćw. Patrologia 10 w. Historia Kościoła 15 w. Liturgika 10 w. Monastycyzm 10 w. Heortologia i ikonografia świąt 5 ćw. Język cerkiewnosłowiański 10 ćw. Współczesna sztuka ikonograficzna 5 w. Teologia moralna 5 w. Architektura sakralna 5 w. Historia ikonografii 5 w. Teologia obrazu w patrystyce 10 w. Rysunek ikonograficzny 10 ćw. Kanon ikonograficzny 10 w.   Harmonogram studiów Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 165 godzin wykładowych. Program kształcenia będzie realizowany w trakcie dwudniowych sesji (piątek w godz. 15-20; sobota w godz. 8.30-13) dwa razy w miesiącu w salach wykładowych UwB przy ul. M.C. Skłodowskiej 14. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 20 osób. Studia są odpłatne – opłata za semestr wynosi 1200 złotych. Warunkiem zaliczenia semestru jest uczestnictwo w minimum 75% wszystkich zajęć oraz uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Dokument potwierdzający udział w studiach: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.   Zasady rekrutacji Rejestracja odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (https://irk-sp.uwb.edu.pl/ *link aktywny od 7 czerwca 2016). Warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy zapisów: 7.06.2016-16.09.2016. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.   Wymagane dokumenty Odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia) Wygenerowane z systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) podanie kandydata o przyjęcia na studia Kserokopia dowodu osobistego Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Teologii Prawosławnej UwB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, p. 302 w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-16.00 oraz w środy w godz. 8.00-12.00. Szczegółowych informacji udziela sekretariat katedry: tel. 85 745-77-80, email: ktp@uwb.edu.pl.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe "Zarządzanie Parafią i Instytucjami Kościelnymi" - informator rok akadem. 2016/2017

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do podjęcia studiów podyplomowych „Zarządzenie Parafią i Instytucjami Kościelnymi”. ZAŁOŻENIA I CELE STUDIÓW Aktualna sytuacja prawna i ekonomiczna Polski, stawia przed Kościołem prawosławnym nowe wyzwania. Instytucje kościelne muszą być organizowane i prowadzone z uwzględnieniem aktualnych norm i reguł prawnych, społecznych i ekonomicznych. Złożoność i szczegółowość przepisów prawnych, struktura dysponowania finansami publicznymi oraz dynamiczny rozwój projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, rodzą potrzebę dodatkowego przygotowania kadr zarządzających instytucjami kościelnymi. Celem studiów ma być nauka umiejętności w zakresie zarządzania i administrowania instytucjami kościelnymi oraz ich funkcjonowania w ramach prawa i społeczności w relacjach kościelno-państwowych, interpersonalnych i społecznych. Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć. Naukę w przygotowywanych studiach mogą podjąć absolwenci studiów wyższych, legitymujący się kwalifikacjami I lub II stopnia, potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób duchownych, mnichów i świeckich. PROGRAM STUDIÓW W przygotowaniu programu studiów zostali uwzględnieni specjaliści i znawcy swoich dziedzin naukowych, zarówno teoretycy, jak i praktycy z długoletnim doświadczeniem. Tematyka studiów dotyczy zarówno kwestii prawnych (prawo wyznaniowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, prawo kościelne), ekonomicznych (finanse publiczne, elementy rachunkowości, przygotowanie, realizacja i zarządzanie projektami), administracyjnych (administracja kościelna, organizacja i zarządzanie, ochrona danych osobowych, ochrona kościelnych zasobów archiwalnych, podstawy technik informatycznych, informatyka w zarządzaniu parafią) jak i zagadnień ochrony tożsamości i dziedzictwa czy etyki życia społecznego. Program studiów podyplomowych „Zarządzanie Parafią i Instytucjami Kościelnymi" Przedmiot Prowadzący Administracja kościelna abp dr Jakub Kostiuczuk Prawo wyznaniowe prof. dr hab. Piotr Niczyporuk Etyka życia społecznego ks. dr hab. Bazyli Doroszkiewicz, prof. UwB Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dr Wioletta Witoszko Prawo podatkowe mgr Rafał Jurowiec Prawo kościelne ks. dr Andrzej Borkowski Finanse publiczne dr Aneta Kargol-Wasiluk Organizacja i zarządzanie dr Dariusz Perło Ochrona danych osobowych dr Anna Budnik Realizacja projektów dr Joanna Jakuszewicz Zarządzanie projektami dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB Ochrona tożsamości sztuki sakralnej ks. dr hab. Marek Ławreszuk Ochrona dziedzictwa sakralnego dr Adam Musiuk Przygotowywanie projektów mgr Mariusz Nikiciuk Elementy rachunkowości dr Elżbieta Majewska Ochrona kościelnych zasobów archiwalnych ks. dr hab. Marek Ławreszuk Podstawy technik informatycznych dr Ireneusz Jakuszewicz Informatyka w zarządzaniu parafią dr Ireneusz Jakuszewicz   Krótka charakterystyka wybranych przedmiotów: Administracja Kościelna – abp dr Jakub Kostiuczuk Celem wykładów jest zaznajomienie studentów z obowiązującymi w Polsce ustawami i aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania Kościoła. Studenci zapoznają się z treścią podstawowych aktów prawnych. Celem wykładów jest również przygotowanie do prawidłowego prowadzenia kancelarii parafialnej i księgowości (w szczególności prowadzenia ksiąg parafialnych, ksiąg metrykalnych oraz korespondencji kancelaryjnej i pisania sprawozdań). Prawo podatkowe – mgr Rafał Jurowiec Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z instytucjami prawa podatkowego. Szczególny nacisk zostanie położony na regulacje prawne dotyczące opodatkowania kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób duchownych. Słuchacz będzie znał podstawowe instytucje prawa podatkowego, w tym regulacje prawne dotyczące opodatkowania kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób duchownych. Słuchacz będzie rozumiał specyfikę regulacji prawnych odnoszących się do kościołów i innych związków wyznaniowych. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Wioletta Witoszko Przedmiotem wykładów są podstawowe instytucje prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych omawiane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o emeryturach i rentach oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby lub macierzyństwa. Prawo wyznaniowe – prof. dr hab. Piotr Niczyporuk Celem jest zapoznanie studentów z aktualną regulacją normatywną pozycji prawnej związków wyznaniowych w Polsce oraz na świecie, w tym między innymi z prawami i obowiązkami wynikającymi z wolności sumienia i religii oraz konstytucyjno-ustawowymi środkami jej ochrony. Finanse publiczne – dr Aneta Kargol-Wasiluk Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmem funkcjonowania systemu finansów publicznych. Ponadto zostanie omówiona problematyka budżetu państwa oraz deficyt i dług publiczny. W części szczegółowej wykład dotyczy zagadnień związanych z opodatkowaniem oraz dochodami publicznymi instytucji kościelnych. Ochrona danych osobowych – dr Anna Budnik Założeniem i celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy na temat prawnych mechanizmów ochrony danych osobowych. Student pozna zagadnienia ochrony praw osobistych w Konstytucji i innych aktach normatywnych, organów ochrony danych osobowych, zasad przetwarzania danych oraz dostępu do informacji publicznej poprzez BIP. Zarządzanie projektami – dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej podejmowanie decyzji i prowadzenie działań niezbędnych do skutecznego zrealizowania projektu. Student jest przygotowywany do samodzielnej pracy obejmującej cały cykl zarządzania projektami, tj. od momentu identyfikacji sytuacji problemowej, poprzez planowanie, finansowanie, wdrażanie, realizację połączoną ze sprawozdawczością i monitoringiem, aż po ewaluację. Przygotowanie projektów – mgr Mariusz Nikiciuk Nabycie praktycznej umiejętności poszukiwania informacji o możliwości pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych a także pisania wniosków o dotacje i konstruowanie projektów. Ochrona tożsamości sztuki sakralnej – ks. dr hab. Marek Ławreszuk Celem zajęć jest ukazanie spójności prawosławnej sztuki sakralnej i jej liturgicznego charakteru. Przedmiot ma na celu scharakteryzowanie lokalnej tożsamości sztuki sakralnej, rozwijanej na ziemiach Polski, z uwzględnieniem tożsamości krajobrazów sakralnych. Zajęcia pomogą również w poszukiwaniach sposobów ochrony tożsamości sztuki cerkiewnej. Ochrona dziedzictwa sakralnego – dr inż. Adam Musiuk Nauczanie podstaw prawnych oraz wskazanie obowiązków nałożonych na właściciela obiektu sakralnego. Zapoznanie z podstawami procesu inwestycyjnego przy obiekcie sakralnym. Nauczanie specyfiki procesu inwestycyjnego na obiekcie zabytkowym oraz zapoznanie z podstawowymi pracami konserwatorsko-budowlanymi. Zapoznanie z procesem technologicznym najczęściej spotykanych prac architektoniczno-budowlanych dotyczących ochrony dziedzictwa sakralnego. Elementy rachunkowości – dr Elżbieta Majewska System rachunkowości: funkcje i zasady. Klasyfikacja zasobów majątkowych jednostki i źródeł ich finansowania (bilans). Zdarzenia i operacje gospodarcze, wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. Konto księgowe: charakterystyka i zasady funkcjonowania. Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych.     HARMONOGRAM STUDIÓW Studia podyplomowe trwają dwa semestry i będą się odbywały w systemie niestacjonarnym, co dwa tygodnie w poniedziałki i wtorki w godzinach 16-20, w salach wykładowych UwB przy ul. M.C. Skłodowskiej 14. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 20 osób. Studia są odpłatne – opłata za semestr wynosi 800 złotych. ZASADY REKRUTACJI Rejestracja odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (https://irk-sp.uwb.edu.pl/). Warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy zapisów: 7.06.2016-16.09.2016. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie. WYMAGANE DOKUMENTY Odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia) Wygenerowane z systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) podanie kandydata o przyjęcia na studia Kserokopia dowodu osobistego Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Teologii Prawosławnej UwB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, p. 302 w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-16.00 oraz w środy w godz. 8.00-12.00. Szczegółowych informacji udziela sekretariat katedry: tel. 85 745-77-80, email: ktp@uwb.edu.pl.

Między Konstantynopolem a Moskwą- nowa publikacja Katedry Teologii Prawosławnej

Między Konstantynopolem a Moskwą- nowa publikacja Katedry Teologii Prawosławnej

Nakładem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka Ks. archimandryty dra Andrzeja Borkowskiego "Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919-1927)"   Dziewięćdziesiąt lat temu ogłoszony został akt samodzielności Kościoła prawosławnego w Polsce. Dnia 17 września 1925 roku, w katedrze metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie, w obecności przedstawicieli patriarchatów konstantynopolitańskiego, rumuńskiego, miejscowych hierarchów i najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej został ogłoszony akt nadający autokefalię Kościołowi prawosławnemu w II RP. W ten sposób, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po długich staraniach, Kościół prawosławny uzyskał możliwość samodzielnego bytu. Autokefalia uznana przez autokefaliczne Kościoły prawosławne, z wyjątkiem rosyjskiego, zniewolonego przez reżim komunistyczny, dawała Kościołowi prawosławnemu w Polsce możliwość samodzielnego kształtowania swojego życia cerkiewnego, duchowego i administracyjnego. Kościół rosyjski uznał autokefalię w 1948 roku.W celu prawidłowej oceny i wagi tego aktu w życiu Kościoła potrzebna jest solidna praca badawcza w archiwach różnych ośrodków w kraju i poza jego granicami. Tylko w oparciu o nie można wyrobić sobie prawidłowy pogląd cerkiewny w tym względzie. Daje on możliwość zrozumienia klimatu powstałego wokół autokefalii. Był to, po odzyskaniu niepodległości, okres niepewności i niezadowolenia wiernych prawosławnych powodowanych rewindykacją świątyń, presją rządu wobec duchowieństwa i nieuregulowanego stanu prawnego Kościoła itp. Praca ks. archimandryty dr. Andrzeja Borkowskiego pt. Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919-1927) jest próbą wyjaśnienia tych problemów. Autorowi pracy udało się dotrzeć do archiwów patriarchatu konstantynopolitańskiego i wielu innych, w których znalazł cenne dokumenty dotyczące całego przebiegu nadania autokefalii, rozmów i zabiegów przedstawicieli władz kościelnych i państwowych ówczesnej Polski. Słusznie zauważa Autor, że autokefalia była etapem kończącym dążenia wiernych i hierarchii Kościoła prawosławnego w Polsce do pełnej samodzielności. Samo zaś ogłoszenie aktu było potwierdzeniem dojrzałości życia kościelnego, spełniającego wymogi kanoniczne i organizacyjne.Praca ks. archimandryty Andrzeja jest cenną i wartościową pozycją opartą na dokumentach, którą otrzymuje polski czytelnik. Zachęcam więc do korzystania z cennego materiału zawartego w pracy, który pomoże czytelnikowi bardziej uzmysłowić znaczenie jubileuszu 90-lecia Prawosławnej Polskiej Autokefalii.Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Hrycuniak) Opis książki: Tytuł Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919-1927) Autor ks. archimandryta Andrzej Borkowski Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku ISBN 978-83-7431-466-4 Rok wydania 2015 Wymiary, oprawa 17,5 x 24,5 cm, twarda Strony 256 Do nabycia Katedra Teologii Prawosławnej UwB; sklep.cerkiew.pl - sprzedaż wysyłkowa Sklepik Bractwa Diecezji Białostocko- Gdańskiej

Zmiana terminu wykładu Wszechnicy Kultury Prawosławnej

Zmiana terminu wykładu Wszechnicy Kultury Prawosławnej

Kolejny wykład organizowany w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2015/2016 odbędzie się 4 kwietnia 2016 r o godz. 18.00 Prelegentem będzie ks. archimandryta Tymoteusz z Monasteru św. Dymitra w Sakach, który przedstawi temat „Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi”. Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Z błogosławieństwa metropolity Sawy w dniach 25-26 lutego br. odbył się centralny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to „Wszechprawosławny Sobór z perspektywy prawosławnej eklezjologii” . Do współzawodnictwa w tym ostatnim etapie przystąpili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Koszalina, Biłgoraja, Hajnówki i Siemiatycz. Pobyt olimpijczyków w Białymstoku dodatkowo został wzbogacony przez realizację programu edukacyjnego „Szlakiem białostockich cerkwi". Młodzież zapoznała się z historią budowy białostockich świątyń i miała możliwość podziwiania najpiękniejszych architektonicznie budowli sakralnych miasta. Prace i odpowiedzi uczniów monitorowała i oceniała komisja w składzie: biskup supraski Grzegorz – przewodniczący, ks. mgr Jan Fiedorczuk – wizytator i dyrektor Wydziału Katechetycznego diecezji białostocko-gdańskiej, ks. dr Marek Ławreszuk – kierownik KTP Uniwersytetu w Białymstoku oraz ks. dr Roman Płoński – wizytator Wydziału Katechetycznego diecezji białostocko-gdańskiej. Lauretami olimpiady zostali: 1. Martyna Dutko - 84,5 pkt - LO im. ONZ w Biłgoraju - ks. Karol Wilkiel 2. Daniel Machnik - 81 pkt - II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie - ks. Mikołaj Lewczuk 3. Julia Węcko - 80 pkt - II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku - Magdalena Łaszczuk 4. Aleksandra Galimska - 78 pkt - LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach - Joanna Juchnowska Finalistami oolimpiady zostali: 1. Natalia Nozderka - 68,5 pkt - I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku - Anna Smyk-Kojło 2. Julia Raducha - 68,5 pkt - VI LO im. króla Zygmunta Augusta w Białymstoku - Daniel Kardasz 3. Natalia Waśko - 68 pkt - Z S z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego - ks. Andrzej Busłowski 4. Krzysztof Selwesiuk - 67 pkt - IV LO im. C.K. Norwida w Białymstoku - Grażyna Karpiuk 5. Igor Janiel - 65 pkt - Z S z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego - ks.Jan Wołkowycki 6. Jan Żeruń - 63 pkt - VI LO im. króla Zygmunta Augusta w Białymstoku- Daniel Kardasz 7. Jakub Sterlingow - 59 pkt - Z S z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego - ks. Andrzej Busłowski 8. Artur Jakoniuk - 55,5 pkt - II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza - Ewa Ostapkowicz Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali nagrody: nośniki pamięci i książki. Osobom, które zdobyły największą liczbę punktów wręczono cenne nagrody rzeczowe: tablety – ufundowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku i Dyrektora XI LO w Białymstoku. Na uroczystości zakończenia olimpiady obecni byli: arcybiskup białostocko-gdański Jakub,  dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku p.o. Anna Kamińska, dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Andrzej Rybnik. Zaproszeni goście przekazali uczestnikom gratulacje oraz wręczyli laureatom i finalistom nagrody. Nad sprawnym przebiegiem całości czuwali ks. Mirosław Filimoniuk – sekretarz olimpiady i Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM w Białymstoku   Fot.: Marcin Surynowicz, za: www.cerkiew.pl

Pracownicy katedry

Kadra naukowo-dydaktyczna:

ks. dr hab. Marek Ławreszuk - p.o. kierownika Katedry Teologii Prawosławnej UwB ks. archimandryta dr hab. Warsonofiusz Doroszkiewicz, prof. UwB  ks. archimandryta dr Andrzej Borkowski
Czytaj dalej

Z historii KTP UwB

Uchwałę intencyjną w sprawie powołania Katedry Teologii Prawosławnej Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął 14 października 1998r. Dnia 13 stycznia 1999r. Senat Uniwersytetu podjął uchwałę stwierdzającą, że zostały spełnione warunki do powołania z dniem 1 lutego 1999 r. Katedry Teologii Prawosławnej.

Kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej został Jego Eminencja Metropolita Sawa, profesor tytularny nauk teologicznych. Katedrę powołano jako międzywydziałową jednostkę naukowo-badawcza. Pracę w niej rozpoczęło dwóch profesorów, dwóch adiunktów i asystent. W kolejnych latach kadra katedry została uzupełniona o kolejnych wykładowców: ks. prof. dra hab. Mariana Bendzę, ks. dra prof. ChAT Jerzego Tofiluka, ks. dr Henryka Paprockiego, ks. dr Doroteusza Sawickiego. 

Katedra Teologii Prawosławnej UwB jest jednostką międzywydziałową, bezpośrednio podległą JM Rektorowi. Siedziba Katedry znajduje się w budynku Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Mikołaja 5. Patronami Katedry zostali trzej święci hierarchowie: Bazyli Wielki, Grzegorz Teolog i Jan Chryzostom (zwany Złotoustym). Katedra Teologii Prawosławnej UwB est kontynuatorką naukowych badań teologicznych prowadzonych w okresie międzywojennym przez Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim (działające w latach 1924-1939).

Katedra Teologii Prawosławnej zainaugurowała swą działalność 5 marca 1999r. Uroczystość odbyła się w auli głównej Uniwersytetu w Białymstoku w budynku Wydziału Humanistycznego. W inauguracji wzięli udział: rektor Uniwersytetu prof. Adam Jamróz, kierownik nowopołanej Katedry Teologii Prawosławnej UwB Jego Eminencja Metropolita prof. Sawa, biskup supraski Jakub (obecnie arcybiskup białostocki i gdański), biskup bielski Grzegorz, biskup Edward Ozorowski oraz licznie zaproszeni goście. Uroczystość uświetniły chór Uniwersytetu w Białymstoku oraz chór prawosławnej katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku.

więcej